KOFFIJHUIS HETZWIJNSHOOFD. Prins en Prinses COI»IRRI, KLEINE VINK. NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ. PUBLIEKE VEBKOOPING, PUBLIEKE VEBKOOPING BEURTSCHEPEN, LADING LIGGENDE TE LEYDEN IN DE HAVEN. Aldaar zullen Zondag den 24sten Julij 1853 aankomen Dwergen van II. M. Koningin Victoria. Prins COL I li KI is oud 22 jaar, heeft de lengte van 25 Amst. duimen en weegt 8 Ned. fi. Prinses COLIBKI is 2G jaar oud en de kleinste Dame der wereld. Zij zullen Maandag den 25sten Julij des avonds ten 8 ure eene Voorstelling gevenbestaande in eenige l'antoiiiiines en eindigen met verschillende IIansen. Alles zal meer uitgebreid door Billetlen aan de Huizen der Ingezetenen bekendgemaakt worden. j'.1..L.j. '--i 't, Op Zondag 3-1, 31 Julij eiz 7 .tngustiis aanstaande. W. F. MEIJER. De Directie brengt ter kennis van de DEELHEBBERSdat de in de Ver gadering van Commissarissen goedgekeurde II tl.A\ü, over het Boekjaar 1852, benevens die van liet Reservefonds der Maatschappij over betzelfde tijdvak voor alle Vennooten ter visie zullen liggen van den 18den dezer tot en met den 2den Augustus, ter Secretarie van de Directie te Amsterdambij de Agenten der Maatschappij te Rotterdam, Middelburg en Dordrecht, aan bel Locaal der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leyden en op het Raadhuis der Stad 's Gravenhage. Amsterdam, 14 Julij 1853. de MONCHY, President. de CLERCQSecretaris. De PRESIDENT tan de KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN, te LEYDEN verwittigt de Stemgeregtigde Deelhebbers in de Nederlandsche II an de l- Maa l schapp ijdat de IIAMKÜ over bet met ultimo December 1852 geëindigde derde Boekjaar van hel tweede tijdperk dezer Maatschappij alsmede een afzonderlijk IFSCHIIlFr der Balans van liet Reserve fonds op den 31sten December 1852, gedurende 14 dagen en wel van den 18de" dezer tol den 2den Augustus, des middags van twaalf tot één ure, (Zondagen uitgezonderd) ter inzage zal liggen in liet Gebouw der Lakenhal. De President voornoemd Leyden, 16 Julij 1853. A. I1ARTEVELT Jz. De PENNINGMEESTER van het Departement Leyden der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zal op Woensdag den 20s,cn en 27slcn Julij 1853, des voormiddags van 12—2 ure, in het Gebouw op de Ruïne, vaceren tot Iiitbetnliiij; van: 1». Het bedrag der Aandcelen N®. 159 en 160 Geldleening ƒ34,300. uitgeloot in de Algcmeene Vergadering van Aandeelhouders 13 Junij 1853, 2®. de Renten der Aandeelen in de Geldleening groot ƒ34,300.ver schenen geweest 1 Julij 1853, en 3®. bet halfjaar Renten der Aandeelen in de Geldleening groot 3,300. insgelijks verschenen 1 Julij 1853. Voor de Aandeelhouders die geenc blanco Quitantiën ontvangen hebben, zijn dezelve verkrijgbaar gesteld bij den Concierge van bel Gebouw. De Penningmeester van liet Departement Leyden Leyden, 16 Julij 1853. P. C. LEZWYN. In het Heeren- Logement aan den Bnrg te Leydenop Vrijdag den 12deD Augustus 1853, bij Opbod, en op Vrijdag den 19den Augustus 1853 bij Afslag, beide des voormiddags ten 11 ure, van: Een hecht, sterk en weldoortimmerd HEERENHUIS en ERF, bevattende een ruim Voorbuis met Marmeren Steenen en Gang, Zijkamer en Suite, Achterkamer, allen Behangen en met Stookplaatsen, grooten Kelder, ruime Keuken, Mangelkamer en twee Binnenplaatsen, voorts vier Bovenkamers, Meidenkamers, Droog- en Turfzolders en verdere gemakken; staande en gele gen te Leydenaan de zuidzijde van de Brccdestraat en strekkende tot in de BoomgaardsteegWijk IV. N®. 274. Kunnende worden bezigtigd op Dingsdag en Donderdag van iedere week des voormiddags van 11 tot 3 uremits vooraf belet vragende. En een hechte, sterke en weldoortimmerde HUISMANS-WONINGmet Zomerhuis, Stalling voor 31 Koebeesten, Schuur, Varkenshok, twee Bargen en verdere Getimmerten, Boomgaard en diverse partijen extra beste WEI- of HOOILANDEN, gelegen achter en naast de Woning in den Noord-Vrouwc Venne-Polder, onder Alkemadete zamen groot 26 bunders 60 roeden en 76 ellen. Verhuurd aan Willem Zwetsloot, de Bouwmanswoning tot den l9,en Mei 1860 en de Landen tot ultimo December 1859, te zamen voor ƒ1056.'sjaars. Daarenboven twee achtcndeelcn en een zestiende of 50 Ned. tC BOTER en twee KOMIJNDE MEIKAZEN. Zijnde inmiddels nadere informatiën te bekomen ten Kantore van den Notaris A. WYNSTOOM, te Leyden. Aan bet Donderdagsche Verkoophuis op de Hooglandsche Kerkgracbt, op Donderdag den 28s'®" Julij e. k. te beginnen 's morgens 9 ure, van een' kleinen doch zindelijkcn llllOICIIKI.bestaande uit een Ledikant Secretaire Canapé Linnenkastjes Tafels Stoelen Spiegels Gordijnen Theeserviezen KookkagehelLinnengoed en Manskleedcren. Voorts van eenige liltUinKKIKItSW.llIEVals: Chocolade Sago, AardappelenmeelAmandelen, Zeep, Blaauwsel, Eau de Cologne enz.f benevens Koffijmolens, twee Houten Schalen en Balans, Koperen Schalen, Bakken, Tonnen, Bussen, SchuifdoozenOliebak. Terwijl eindelijk aam bet Huis op de Botermarkt, Wijk IV. N®. 23, zal verkocht worden de Opstand van een Winkel, Toonbank, Lessenaar en Gaz-Ornamenten. Alles op Woensdag 27 Julij voor een ieder te zien. in Naar ZwolleMaandag 25 Alkmaar, Woensdag 27 Amersfoort, 27 Sneek27 DeventerDonderdag 28 Zutphen28 Kampen28 Apeldoorn28 Hoorn, Vrijdag 29 0^3 Julij 12 uur, Schipper H. RIDDERIKIIOFF. 10 11 11 12 12 12 12 10 L. KROON. J. HOUTZAGER. S. de VRIES. G. GOOSENS. J. GOOSENS. K. ROZENDAAL. H. van TRIEST. J. RAJER. Alle Goederen zullen desverkiezende bij den Bestelder C. van DORSTEN in 't Veerhuis tot de eerst afvarende gelegenheid aangenomen worden, als voor geheel NoordhollandGelderlandOverijssel, friesland, GroningenDrentheenz. De Vertrek-uren zijn opgegeven volgens de Reglementen, echter komen sommige schepen wel eens later door. PRIJS VAN DE BOTER AAN DE WAAG TE LEYDEN. Zaturdag 23 Julij. Van 39 tot 42. GRAANPRIJZEN AAN DE BEURS TE LEYDEN. Zaturdag 23 Julij. Nieuwe Tarwe 10.00 tot 10.50. Nieuwe Rogge 7.20 tot 7.50. Gerst 5.20 tot 5.40. Haver 3.50 tot 4.00. Paardeboonen 6.80 tot ƒ7.00. Duiveboonen ƒ7.60 tot ƒ8.00. BEURSPRIJS VAX SCIHJLDBRIEVEN. VRIJDAG, 22 Julij. Nederland, Werkelijke Schuld a 2,j pCt. Dito Certificaten 3 Dito dito#4 Amortisatie Syndicaat 3' Handelmaatschappij4} O. I. Leening4 Dito Holl. Spoorweg Aandeelen Rijn-Spoorweg 4J Haarlemmermeer5 Frankrijk Certif3 Dito dito5 Rusland,Obl.HOPEl798enl816 5 Dito dito 1828 en 1829 5 Cert. bij dito 1831 en 1833 5 Dito 1840 #4 Dito bij stieglitz C°. 4 Dito dito Nieuwe 4 Inschrijving in Assign. 6 Certificaten van dito 6 Polen Aandeelen 1835 fl. 500 Dito Obligatiën4 Spanje Obligatiënal pCt. 3 3 Laagit.knern.j iloog.it.koer». 1 5 y°l« 76'1 °f f Dito Obligatiën Dito Binnenl. a 6 m. Bewijzen Coupons Oostenrijk, W. B. bij Goll. 4 Dito Metall 5 5 Dito 1847 2} Belgie Banc 2} Dito bij rothschild f 2} 5 Brazilië, 1824 100 Portugalte Londen 5 Dito dito 4 Venezuela, 3} 5 Amerika, Bankactiën Grieken 7} 7r96. 95. 103 108? 1075 981 93} 92 92 75- 85» 23 47' 42* 6 87} 8V( 94' 42 i 53' 411 38} 365 26 5 s 63} 76} 95=, 108 92} 23^ 43 82 óf 94} 42 f 38* 26} Geblereo« 63 J 76 95,#b 23} 43 Koers van het Geld: Beleening 2} pCt. Prolongatie 2} De Wisselkoers der Gouden Tienguldenstukken is ƒ9.80 a 9. pCt, 90 Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4