leydsche courant; mz. MAANDAG, 25 JULIJ. BINNENLANDSCBE BERIGTEN. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt uit Zaturdug Avond. N°. 88xj De Prijs der Courant is f 12 in het jaar de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven. LEYDEN 23 Julij. De Staats-Cour. van gisteren bevat bet volgende Koninklijk besluit van 1G Maart: Beschikkende op hel aan Ons ingediend verzoekschrift van J. Planjer c. s. te Leyden, daarbij overleggende het ontwerp eener acte van oprigting eener naamlooze vennootschap: de Leydsche Stoomhootdienstwelke geves tigd zal zijn te Leyden, en verzoekende dat Wij daarop Onze bewilliging gelieven te verleenen Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie van den ll«ten Maart jl. n°. 17, en van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 14den Maart 1853, n°. 250, 6de afdeeling; Gelet op de artt. 36 tot en met 5G van het Wetboek van Koophandel Hebben goedgevonden en verstaan 1°. Onze bewilliging te verleenen tot bet oprigten der voormelde Leydsche Stoomhootdienstop den voet als bij het overgelegde ontwerp der acte van oprigting bepaald is; 2°. Te verklaren: dat deze Onze bewilliging geene verandering brengt in de voorwaarden, welke verhonden zijn of zullen worden aan de door Ons of van Onzenlwegc aan adressanten verleende of te verleenen concessie tot het in werking brengen van hunne voorzegde vennootschap. Uit de Memorie van Toelichting op de voordragt van wet, betreffende den afstand van domeinen ten behoeve van het Ziekenhuis alhier, door het Ministerie aan de Kamers ingediend, blijkt, dat bij de Regering daartegen geen bezwaar aanwezig is, maar zij integendeel de zaak van een onbereken baar nut voor het geneeskundig onderwijs aan de Hoogeschool acht. Zij rekent echter de bekrachtiging door eene wet noodig, vermits het hier ge bouwen geldt, die tot het domein van den Staat behooren en die, volgens de wet van Augustus 1848, slechts in 't openbaar mogen worden verkocht. Bij eene overeenkomst tusschen Curatoren van de Hoogeschool en ons Gemeen tebestuur is nog daarenboven eene jaarlijksche toelaag uit 's Rijks schatkist van ƒ7000 toegezegd, maar de uitgaven van het Rijk ten behoeve van het onderwijs, zullen daardoor geene vermeerdering, maar integendeel eene ver mindering van ƒ100 ondergaan. Den 20stcn had alhier de jaarlijksche vergadering plaats van de Leera ren aan de Nederl. Gymnasiën onder Voorzitterschap van Dr. D. J. Vcegens, Rector te Amsterdambij welke gelegenheid Dr. D. van Lankeren Matlhes eene rede hield over de Arithmetica bij de oude volken. De Synode der Nederl. Herv. kerk heeft een voorstel aan haar gerigt in overweging genomen, om namelijk, door middel van kleine en vrijwillige bijdragen van IloogleerarcnPredikanten en kerkelijke Collegiën de Predi- kantstractcmcnten te verhoogenwaar die te klein zijn. Het Nederl. Zendelinggenootschap heeft den 21stcn zijne jaarlijksche algemeene vergadering te Rotterdam gehoudenonder voorzitterschap van DC J. J. van Oosterzee. Nadat de Directeur van het Zendelinghuis, de Heer tliebinkhet verslag had voorgelezen, hield D®. Pijzei uit Dordrecht eene •opwekkingsrede naar aanleiding van Joan. IX: 35'', Gelooft gij in den Zoon van God?" Bij deze gelegenheid werden met gepaste toespraak door •den Voorzitter Bijbels gegeven aan de Heeren H. Rooker en A. Goudswaard, die op hun vertrek slaan als Zendelingen naar Makassar. Uit het verslag van den slaat van het Zendelinggenootschap in 1853 blijkt, dat het thans 21 zendelingen in dienst heeft. Op het eiland Ambon zijn er 2, Roskott en Luyke; op Timor insgelijks 2, Schot en Heymering, van welke de laatste door hel Gouvernement bezoldigd wordt, als vervullende de betrekking van gewoon Leeraar te Timor-Koepang; op het noordelijk ge deelte van het eiland Celebes, de zoogenaamde Menahasse van Menado, bevin den zich 10 zendelingen, Riedel, Schwarz, AVilkenLineman, Hartig, Bos- sertUlfers, Nooy, Graafland en van der Velden van Capellen, onder deze vervult de zendeling Lineman de betrekking van Leeraar bij de Holland- sche en Maleische gemeente te Menado; op Java zijn er 4, Jellesma, van Cattenburch, Hoczoo en van der Valk, de tweede vervult de betrekking van Leeraar bij de Inlandsche gemeenten van Depok en Toegal, de laatste, als eerst in December van voorleden jaar in Indië aangekomenlegt zich nog hoofdzakelijk op de Javaansche taal en volkstudie toe. Eindelijk bevindt zich op dit oogenblik de zendeling Donselaar in het zuidelijk gedeelte van Celebes, gonvernement Macassar, werwaarts hem weldra de zendelingen Rooker en Goudswaard zullen volgen. Het heeft Z. M. behaagd te veroorloven, dat jaarlijks eene gouden me daille, namens Z. M. door de Maatschappij ter bevordering vau Nijverheid in bet belang der nationale nijverheid worde uitgeloofd. Ged. Staten van de prov. Zuidholland hebben bij resolutie van 19 dezer bepaalddat de verkiezing van een lid der Provinciale Statenin het hoofd kiesdistrict Dordrechtter vervanging van den Heer J. S. Lotsy, benoemd tot lid van de Eerste Kamer der Stalen-Generaalzal plaats hebben op Woens dag den 31stcn Augustus aanslaande. De wedstrijd van de Kon. Nederl. Jagt-club is Vrijdag te Hellevoetsluis voortgezetwaarhij ookeven als te RotterdamZ. K. II. Prins Hendrik tegenwoordig was. LI. Donderdag hebben twee Engelsche sloomboolen te Scheveningen de werkzaamheden lot hel leggen en aan wal brengen van den zwaren me talen kabel volbragt. Blijkens de rekening wegens het fonds, voortspruitende uit koopprijzen van Domeinen, over 1851, bedroegen de ontvangsten ƒ3,318,371 en de uit gaven ƒ3,200,000; zoodat dit fonds een batig saldo oplevert van ƒ118,371. De rekening wegens het pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren, over 1851, toont aan, dat gedurende dat jaar de ontvangsten bedragen hebben ƒ102,084 en de uitgaven ƒ92,687; zoodat dit fonds, eene voordeelige slotsom oplevert van 9,397. Uit de, thans aan de Tweede Kamer overgelegde rekening wegens het fonds der algemeene landsdrukkerijover 1851is gebleken, dat de ontvangsten bedroegen ƒ166,199 en de uilgaven beliepen ƒ155,705; zoodat dit fonds een overschot aanwijst van ƒ10,493. Blijkens de rekening wegens den arbeid der gevangenen, over 1851, bedroegen de ontvangsten ƒ170,807, en de uitgaven 140,674zoodat dit fonds een batig saldo heeft van ƒ30,132. Uit Haarlem wordt gemelddat aan Jhr. M. Salvador en echtgenoot den 20ste" de Christelijke Doop is toegediend in de consistoiie-kamer der Wal- sche gemeente; Vrijdag zou hunne plegtige bevestiging als leden der gemeente plaats hebben. Men meldt uit Elhcn van den IB11®" het volgende: Heden vierde alhier een achtbaar ingezeten dezer gemeente, de lieer Cinius Nieukoop zijn 100sten verjaardag en kan zich thans nog verheugen in het bezit van bijna alle zijne zintuigen; alleen zijn gehoor en zijn gezigt beginnen eenigzins te verzwakken en minder te worden. Tot aan zijn 95stc jaar was hij lid van den raad dezer gemeente en lid van het bestuur voor dezen polder, bekleedde die beide betrekkingen met waardigheid en was bij bet meercndeel zijner dorpgenooten bemind en in aanzien, gelijk hij ook thans nog door allen hooggeschat wordt. Steeds bedrijvig en werkzaamook nu nog in het vcr- rigten van vele kleine en ligte huiselijke werkzaamheden, geeft bij aan zijne kinderen, kindskinderen en buren, op zijn 100sle levensjaar een goed en navolgenswaardig voorbeeld. Op onderscheidene plaatsen der aarde vertoont zich weder de cholera in minder of meerdere hevige mate. Te Kopenhagen was het getal den 17Jcb en 18den dezer met 317 vermeerderd; in het geheel waren 1841 personen aangetast en 926 bezweken, onder welke 6 Geneesheeren. Op een schip voor Dantzig had zich de ziekte vertoond. In Persië was de ziekte op sommige plaatsen wel aan het afnemen, maar in het kamp van den Shach werden dagelijks nog omstreeks 130 menschen aangetast. Te Calcutta wa ren in 2 dagen 1100 menschen ten grave gesleept. Wij onlleenen uit de Amst. Cour. van II. Vrijdag, met eenige verkor ting het volgend verslag omtrent het plan van kunstmatige vischteelt in ons vaderland Op hel laatst van het vorige jaar werd door Z. M. den Koning eene com missie benoemdom middelen te beramen ter invoering van de vischfokkerij in ons vaderland en zoo doende mede te werken tot Zijner Majesteits bedoe ling, om die fokkerij te doeri strekken tot verbetering en uilbreiding van een voornamen tak onzer volksbedrijvigheid en tot vermeerdering en verbetering der voedingsmiddelen voor de arbeidende klasse. Die commissie bestaat uit de Heeren H. IV. Baron van Aylva van Pallandt van Waardenburg en NcerijnenJ. van der Hoeven, P. Harting, A. H. Ver-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1