verwerven, en met roem en schatten o\erladcn naar Engeland te kunnen we- derkeeren. De toestand der inboorlingen moet daarbij meestal erbarmelijk wezen, omdat ze op allerlei wijze worden afgeperst. Aanstaanden Vrijdag zal de bibliotheek alsook een aanzienlijk getal handschriften van Wellington worden verkocht, onder anderen een Virgilius, waarvan de bladzijde met aanleekeningen van zijne hand in het Latijn en Grieksch zijn voorzien. Maar voorzeker is het kostbaarste voorwerp van deze merkwaardige verkooping de Atlas, dien de Keizer Napoleon I gedurende al zijne veldtogten gebruikte, en op welks keerkant zicli de plannen bevin den van de veldslagen van Arcole, Wagram, Auslerlitz en Montmirail. Al de overige kaarten zijn overdekt met strategetischc opmerkingenmen be merkt onder anderen, den overgang over den berg St. Bernard, den veld- togt van Parijsen vooraldie daaraan de meeste waarde geeftde geheele strategctische aftcekcning van den veldslag van Waterloo. De Fransche Ambassade alhier heeft in last gekregen, om dien Atlas voor iederen prijs te koopen. De kleedermakers alhier verkeeren in eenen staat van wanhoop, verne mende, dat ten huize van zekeren Heer Nichols thans eene naaimachine in werking is. Deze machiene maakt, zoo luidt de beschrijving, 800 steken per minuut, en de naden niet alleen regt, maar in alle mogelijke riglingen, en in gebogene lijnen of zaagsgewijze, al naar men wil, en dat veel heler, dan met de hand kan worden verrigt. Dank zij de snelheid van de werking der machine, heeft de Heer Nichols in den tijd van eene maand 450 broeken vervaardigd, zonder nog eens van eene menigte andere kleedingslukken te spreken. De tentoonstelling te New-York, zou den IS116" dezer geopend worden. Te Bahia is een diamant aangebragt uit de mijn van Chapada, van eene ongemcene schoonheid, zooals er tot nog toe geen in Brazilië is gevonden. Hij weegt 87karaat en heeft de gedaante van eenen achthoek. Een neger had hem gekocht voor omtrent 1500 gulden. Weinige dagen daarna verkocht deze hem te Bahia voor 13,500 gulden; vervolgens werd er r.og 48,000 en eindelijk 05,000 gulden voor besteed. FRANKRIJK* PARIJS, 5 Julij. Bij eene verkooping van 24 schilderijen dezer dagen alhier gehouden en die 52,385 fr. opbragtenwaren verscheidene kunstwerken van de Neder- landsche en Belgische schooldie tot vrij aanzienlijke prijzen werden ver kocht, als: Nikolaas Berchem, het Pontveer, 5,000 fr.David Teniers, een Vlaamsch Dorp, waarop de portretten van den vader, de moeder en de zus ter des schilders, 11,200; Albert Cuyp, eene Weide, 3,300; Rembrandt, de Valkenier, 0100; dezelfde, Portret van een ouden Rabbijn4,100; Hans Holbein, Portret van Koningin Elisabeth van Engeland, nog kind zijnde, 000; Rachel Ruysch, Bloemstuk, 1,385; Backhuysen, Woelende Zee1,000; Adriaan van den Velde, Weide, 2000 fr. De voorgaande week is de bliksem geslagen op den eleclrischen tele graaf bij St. Georges-sur-Loire, waardoor al de schelletjes in het bureau op eens begonnen te spelen. Er is geen schade aan den draad veroorzaakt. Te Sl. Romain is een pachter door een stier, dien hij verplaatsen wilde, op vreeselijke wijze gedood-, men konde er te naauwernood in slagen om de verspreide ledematen van den ongelukkige bijeen te vinden. Daar de meeste melkverkoopers hunne melk met water vervalschen zijn in verschillende steden strenge policie-maatregelen daartegen genomen. Te Nimes echter vertrouwt men alleen op eigen oogen en bestaat er het ge- gebruik, dat de koeijen door de straten worden geleid en voor het huis van iederen verbruiker worden gemelkt. De stortregens, welke sedert twee dagen onophoudelijk gevallen zijn, hebben in Zwitserland en Lombardijc groote schade aangerigt. De rivieren zijn buiten hunne oevers getreden, sneeuwvallen hebben dc wegen vernield cn de gemeenschap is afgebroken. NAPELS. De opgravingen welke de Prins van Syracuse in den omtrek van het oude Cuma laat doenhebben zeer belangrijke resultaten opgeleverd. De belang rijkheid dier stad, welke de ouden de gelukkige noemden, bragt het eerst op het denkbeeld om op het terrein van die oude stadwelke thans met we lige akkers bedekt is, opgravingen te doen en men heeft werkelijk reeds de tempels van Apollo en Jupiter Stator ontdekt, voorts de bouwvallen van het amphitheatrum, een groot aantal graven, enz. Het kabinet, dat de Prins van de aldaar gevondene oudheden heeft opgerigt, is bij uitstek rijk en over treft in voorwerpen van edele metalen die van Pompeji en Uerculanum. PRUIS SEN. BERLIJN, 5 Julij. In het Ertzgebergte, nabij Boheme, heeft men rijke steenkolen-mijnen ontdekt. Onlangs is iemand te Husum in Sleeswijk tot 1350 thl. boete verwe zen, omdat hij bijna 300 gasten op zijne bruiloft had gehad, terwijl hij er volgens eene wet van 1770 niet meer dan 50 mogt noodigen. De boete was 6 thl. voor eiken gast boven de 50. Te Lemberg, in Oostenrijk heeft men het geraamte van een Lord gevonden, die vóór 14 jaren door een logementhouder en zijn' knecht vermoord werd, om zicii van zijn gelddal op 60.000 geschat werdmeester te maken. I5USEAN II. PETERSBURG, 26 Junij. De Keizer heeft het volgend manifest uitgevaardigd Ilet is aan onze getrouwe en welbeminde onderdanen bekenddat sedert een onheugelijken tijd onze roemrijke voorgangers dc gelofte hebben afgelegd om het regtzinnig geloof te verdedigen. «Van het oogenblik af waarop het aan de Goddelijke Voorzienigheid behaagd heeft ons tot de troonsopvolging te roepen, is de vervulling dier heilige plig- ten, welke van de kroon onafscheidelijk zijn, aanhoudend het voorwerp van onze bemoeijingen en van onze zorg geweest. Het roemrijk verdrag van Kuïnardschó, hetwelk door de later met de Oltomannische Porte gesloten plegtige overeenkomsten bevestigd is, tot grondslag hebbende, strekten die zorg en bemoeijingen steeds tot verzekering van dc regtcn der regtgeloovigc kerk. »Doch tot onze innige droefheid en in weerwil van alle onze pogingen om de volheid der regten en voorregten van onze regtgeloovige Jrerk te verdedi gen is in den laatsten tijd door talrijke willekeurige handelingen der Otto- mannische Regering inbreuk op die regten gemaakt, zoodat de gansche door een ceuwenlangcn duur bekrachtigde orde van zaken die aan het regtzinnig geloof zoo dierbaar is, met geheele vernietiging bedreigd wordt. Onze pogingen om dc Porte van zoodanige handelingen te weerhouden, zijn vruchteloos geweest, en zelfs is de plegtige belofte, welke door den Sul tan hij deze gelegenheid ons gegeven was, aldra geschonden geworden. n Alle middelen van overreding en al wat dienen kon om de voldoening aan onze regtmagtige verlangens op minnelijke wijze te verkrijgen, vruchte loos te werk gesteld zijnde, hebben wij het onmisbaar noodig geacht onze troepen in de Donau-Vorstendommen te doen trekken, ten einde aan de Porte te loonen welke gevolgen hare hardnekkigheid zou kunnen hebben. Evenwel is het ook thans onze bedoeling niet, den oorlog te beginnen; door de bezet ting der Vorstendommen willen wij ons een onderpand verschaffen hetwelk ons in elk geval tot waarborg van de herstelling onzer regten slrekke. »Wij zoeken geene veroveringen; Rusland behoeft ze niet. Wij verlangen voldoening voor een wel gestaafd regt, hetwelk zoo openbaar geschonden is. AVij zijn gereed, zelfs op dezen eigen stond, onze troepen hunnen marsch te doen staken, indien de Oltomannische Porte zich verbindt de volheid der reg ten van de regtgeloovige kerk naauwgezet in acht te nemen. Doch zoo hard nekkigheid en verblindheid het tegengestelde volstrekt willendan roepen wij Godes hulp inen verlaten ons op Hem voor de beslechting van ons geschil i dan zullen wij vol vertrouwen op Zijne magtige handoprukken ter verde diging van het regtzinnig geloof. Het Russisch bezettingsleger is werkelijk den 2llcn dezer reeds bij Leova de Prulh gepasseerd en Wallachye binnengetrokken, onder bevel van den Ge neraal Dannenherg. Den volgenden dag zou het corps, dat bestemd is om Moldavië te bezetten, bij Skouleni de Pruth overtrekken. Aan de Hospodars van Moldavië en Wallachye is te kennen gegeven, dat in het bestuur des i lands geene verandering zal komen. Dc Rijksraad heeft den aanleg toegestaan van een' spoorweg van Duna- burg naar Riga. I De Cholera had te Moskou geheel opgehouden, hetgeen als eene groote bijzonderheid werd aangemerkt, daar die ziekte anders in dit jaargetijde ge woonlijk zeer toeneemt. Men melt uit Irkutsck, dat de goudgravingen in het arrondissement j Olekminsk, langs de kleine rivieren, die zich in de Lena en Vilime werpen, met goed gevolg worden voortgezet, daar er zeer veel goud gevonden wordt. De dikte van dc goudlagen is overal aanmerkelijk. Tot hiertoe zijn reeds 30 maatschappijen bezig, om de exploitatie van het goud in deze streek te j bewerkstelligen. STADS BERIGTEN. Buugcrlijfcc &tatib. Van den 30 Junij tot cn met den 6 Julij 1S53. BEVALLENW. C. Koreman, geb. WendclZ. E. Teskegeb. van Tonge ren,Z.M.Silvester, geb. Boom,Z. II. de Klerk, gcb.Olgcr, D. E. M ie remet geb. BeyZ. S. M. van der Markgeb. SchrcudcrZ. S. J. van der Natgeb. la RivièreZ. W. Meyeraangeb. van ZaanenZ. C. II. van Ame- romgeb. van Amerom D. A. M. Filippogeb. van HoornZ. R. Orivlee geb. van Dijk, D. E. Lancelgeb. Lory, Z. M. van der Reyden, Z. J. van den Berg, Z. A. Prevostgeb. WalleD. J. M. Stakenburg, geb. Favier, D. C. L. H. Schoutengeb. de Winter, D. A. M. van Goeus, geb. CharbonZ. GEHUWDB. Smit, Jm. en C. E. LawalJd. P. Longepee, Jm. en A. E. KriekJd. T. van WageningenJm. en C. van BeekJd. J. II. Trelen E. A. BikJd. J. AV. van Hees Jm. en J. Provoo, Jd. OVERLEDENA. A. P. van HorssenD.1 jen 2 w. AV. MassaarZ., 1 jen 6 m. J. Geenjaar, Z., 7 w. A. A. Cockuyt32 j. J. M. Erades, D,,4w. E. BroomansD.4 in. C. H. van Ameromgeb. van Amerom 41 j. A. van Beek72 j. A. M. de Gooyer, geb. AVaas, 85 j. C. Ramak, D.3 m. J. L. Dilmar Geselschap, 40 j. J. Hollebeek, geb. Ligtvoet, 57 j. J. AV. Grys- kamp, Z., 11 w. P. AV. Zandvliet, 19 j. A. M. Bender, D., 2 j. en 4 m. AI. F. DuyvermanD.20 d. Ala. AVilha. Tollenaar, 16 j. J. Lasschuyt, Z. 3 m. J. D. van den Berg, Z.2 j. en 6 m. J. G. DriessenZ.4 m.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 3