Daarna is de vergadering overgegaan tot de zamenstelling liarer afdeelingerr. Voorls is kennis gegeven van een groot aantal voorstellenen andere stukken, welke óf verzonden zijn aan de afdeelingenóf commissoriaal zijn gemaakt. Zitting van Woensdag 6 Julij. In deze zitting zijn tot leden van Gedeputeerde Stalen inel overgroote meer derheid van stemmen herkozen de Heeren Jhr. Mr. J. L. C. van den Kerch van Heemstede, met 54 van de 65; E. AI. Baron Rengers van AVarmenhuizen met 59 van de 66; en AIr. R. J. C. Metelerkamp met 60 van de 65 geldige uitge- bragte stemmen. Daarna is ook benoemd een buitengewoon lid in hetzelfde collegie, om ingeval eene beslissing volstrekt wordt gevorderd en de stemmen stakenstem en zitting in hel collegie te hebben tot dat deze eene beslissing genomen heeft. En werd daartoe herkozen AIr. II. C. J. Hoog met 51 van de 66 stemmen. Al de nieuwe verkozenen hebben verklaard deze hunne betrekkingen te aanvaarden, onder dankbetuiging aan de vergadering voor het hernieuwd blijk van vertrouwen en goedkeuring op hunnen afgelegden werkkring en onder belofte van hunne beste pogingen en krachten te zullen aanwenden tot bevording der belangen van dit gewest. Is aangenomen het voorstel van Gedep. Stalen, om aan Z. M. autorisatie te vragen cm met de Staten van de naburige provinciën (Nooidholland en Utrecht) gemeenschappelijk te handelen over de reglementen voor het Hoog heemraadschap van Rijnland en het Grootwaterschap van Woerden. Voorts is eene commissie benoemdomeven als vroegernamens de Staten aan Z. AI. hare opwachting te maken en hem de verzekering aan te bieden van den eerbied en verknochtheid der Staten aan zijn persoon. Tot leden dier commissie zijn benoemd de Ileercn van Outerende Greve, van Koetsveld en van Hoogstratenw aaraan de Voorzitter en de Heer Griflier zich zullen aansluiten. De vergadering is daarna gescheiden tot aanstaanden Dingsdag. Inmiddels zullen de afdcelingen en de personele commission hare werkzaamheden in be handeling nemenzoodat veel daarvan tegen Dingsdag aanstaande vatbaar voor de openbare behandeling en afdoening zal kunnen zijn. ROTTERDAM, 6 Julij. Heden namiddag ten kwartier voor zeven ure, is de Heer Lassaigne weder met zijn kolossalen luchtballon opgestegen. Even als vroeger was de ballon gevuld met gas van de N. Rotlerd. Gasfabriek. De bijzonderheden waarmede deze opstijging vergezeld zouden gaan, hij aanplakbilletten vermeld, had een zeer groot en aanzienlijk publiek naar het land gelokt. De opstijging ver schilde thans echter slechts daarindat nu Mevr. Lassaigne in den hoepel boven het schuitje gezeten was en van daar bij de opstijging hel publick toewuifde. De Heer Julio hing, even als vroeger onder het schuitje en bragt, terwijl de ballon hem in het luchtruim voerde, ongelooflijke gym nastische toeren uit. Aan den gezigteinder klom hij weder langs den touw-j ladder in het schuitje. Voor dien tijd echter, en terwijl de ballon reeds eene aanzienlijke hoogte had bereikt, liet de Heer Lassaigne, zoo als aange kondigd was, de parachute met den «onverschrokken Samadtki," naar be neden. Onze lezers kunnen echter gerust zijn, dat hier geen menschenleven werd in gevaar gesteldzijnde de beroemde Samatdki niemand anders dan een levend konijn De kleine luchtbollen, die de Heer Lassaigne, even als vroeger gedurende de vulling, tot vermaak van bet publiek zoude oplaten, zijn door den wind mislukt. De opstijging is overigens uitmuntend geslaagd en gaf aan een onafzien bare mensehenmassa een uitstekend genoegen. (IV. Rolt. Cour.) Op de veiling der bibliotheek van wijlen Dr. C. Dalen zijn de navolgende prachtige boekwerken, de aanzienlijkste van welke voor deze stad bewaard zijn gebleven, lol de volgende prijzen verkocht: Gallcrie de Florence, ƒ210; Ilogarth, ƒ100; de St. Non Naples, ƒ110; La Bonde, France, ƒ100; Frey- cinct, ƒ150; Maximilian, Nord-America135; Collectie van Engelsche Pit- toresquen, in 11 deelcn in 4t0, 175, Gallerie du Alusce Napoleon, 11 vol., ƒ160; Blurne, Rumphia, ƒ110; Curtis, Botanical Magazine, 425; Gould, Birds of Australia, 840Gould, Toucans en Trogons, 155Nozeman en Sepp, ƒ110; Audebcrt en Vieillot, 105de werken van Lesson, originele uitgave, ƒ74; Martini und Chemnitz, ƒ114; Kiener, ƒ136; Cramer en Stol ƒ95; Panzer, 74; Buffon's Vogelen, ƒ80, enz. RottCour.) BUITENLANDSCHE BERIGTEN. geworden kasten in den Kruidtuin door nieuwe en beter ingerigte, maken nog steeds onderwerpen van overweging uit. Het Rijks-Museum van Natuurlijke Historie verwierf, tegen afstand van dubbel voorhanden voorwerpen van het Parijsehe .Museum een aanzienlijk getal naturalien uit de binnenlanden van Zuid-Amerikate belangrijker, daar die aardstreek in het Aluseum miirder volledig vertegenwoordigd was dan andere werelddeelenen bovendien menig minder voorwerp door betere kon worden vervangen. Ook uil Londen bekwam het, op gelijke wijze, eene menigte van de zeldzaamste voorwerpenin zulke oorden der aarde le hui» behoorendevan waar slechts Engeland ze in bezit kan krijgen. Voorls werd het Aluseum verrijkt door onderscheiden belangrijke geschenken, aangeboden door het Genootschap Natura Artis Magistradoor voormalige ambtenaren in 's Rijks koloniën, cn door binnen- en Buitenlandsche geleerden, beoefe naars der natuurlijke historie. Overigens hebben zich in den laatstcn tijd cenige jongeliedenmet meer volharding dan gewoonlijk plagt te geschieden, op de beoefening der natuurlijke historie toegelegd. De vruchten daarvan zijn reeds merkbaar. Ook hebben vele beroemde geleerden uit onderscheiden landen het Aluseum gedurende kortoren of langeren tijd bezocht en bestu deerden daarin oenen rijken schat gevonden, zoo als in hunne geschriften wordt te kennen gegeven. Met de bewerking van planten uit het Rijks-Herbarium hebben zich weder onderscheiden personen onledig gehouden. Aan vele inriglingen en particu lier! n werden dubbelen afgestaan. Daarentegen verkreeg het Herbarium fraaije en rijke geschenkenwaaronder meer bijzonder uitmunten planten uit Nubic cn Abyssinie, ten bedrage van meer dan 300 goed bepaalde soorten. 's GRAVENHAGE, 7 Julij. Z. AI. heeft tot Commandeur der Orde van de Eikenkroon benoemd Jhr. II. \V. A. Ridder van Rappard Luitenant der marine lstc klasse cn Adju dant van Z. K. II. Prins Hendrik, cn lot Ridder der Orde den lleer S. Op- zoornerKunstschilder, thans te Antwerpen. De Alinister van Binncrilandschc Zaken heeft tot Rector der Latijnsche scholen te Dadingen benoemd Dr. Ch. J. de Lussanct de la Sablonicre, thans I.ceraar bij bet Gymnasium te AVageningcn. De Staatsraad, Commissaris des Konings in de provincie Zuidholland heeft. ter kennisse gebragt van de belanghebbendendat hundie hem in voornoemde betrekking verlangen te sprekendaartoe gelegenheid zal worden gegeven aan het locaal van het Provinciaal Bestuur alhier, iederen Maan dag, des middags ten 12 ure. Heden is aan het lokaal van het Alinislerie voor de Zaken der Ilerv. Ecredierist enz. de vergadering van de Synode voor de Ned. Heiv. kerk voor het loopende jaar geopend. Zij bestaat uit de volgende HeerenA. C. de Aleyier, Pred. te Arnhem; Dr. J. Tichler, Pred. te Leyden; V. F. J. Booriac- ker, Pred. te Enkhuizen; Dr. AA'. L. van Oosterzee, Pred. te Goes; J. F. AVelter, Pred. te A'reeswijk; P. A. C. Hugenhollz, Pred. te Dokkum; Dr. J. J. Ram- bonnet, Pred. le Kampen; Dr. P. Boeles, Pred. te Noorddijk; J. A. van AV'al- sem, Pred. te Vuclit; AIr. C. J. van Heusden, Ouderling te 's Herlogenbosch II. Doorenbos, Pred. le Ilykersmilde; M. AF. L. Tonckens, Ouderling te Alep- pel; Dr. P. J. J. Alounier, Pred. te Amsterdam; A. D. J. Alioulet, Ouderling te 's GravenhageAV. F. van Laak, Pred. te Alaastricht; Dr. AV. A. van Hen gel, Oud-IIoogleeraar te Leyden; Dr. J. H. Scholten, Hoogleeraar te Leyden; Dr. II. E. VinkeHoogleeraar te UtrechtDr. L. G. PareauHoogleeraar te Groningen. Terwijl tot Secundi waren benoemd de Heeren J. AVitkop, Pred. te Zutphen; H. AVocrman, Pred. te Delft; L. J. van Dam, Pred in de Bcemster; Dr. J. ab Utrecht Dressclhuis, Pred. te AA'olfaartsdijk; II. A. van der AonPred. te Driebergen; J. J. AVassenaarPred. le Joure; II. J. Pio- j ineny, Pred. te Zwolle; N. AVarmollsPrcd. te AVeslcremdcnA. I.osgcrt, i Pred. te Grove; P. Kuypers, Ouderling le Drunen; J. J. Swiers, Prcd. te Ilavcllhe; D. 11. van der Scheer, Ouderling te CoevordenJ. F. C. Kronen berg, Pred. te Arnhem; AIr. 11. Obrccn Ouderling te Leyden; Dr. J. AVr. Suringar, Pred. le Alaastricht; Dr. G. Ruitenschild, Pred. te 'sGravenhage D>'. N. C. Kist, Hooglceraar te Leyden; D'. II. Bouinan, Hooglecraar te Utrecht; Dr. P. Hofstede de GrootHoogleeraar te Groningen. De Hoöge Raad der Nederlanden heeft den 30stc" Junij uitspraak ge daan in de revisie-zaak van de erfgenamen van Z. M. Koning AAillcm II tegen C. J. Enthovcn en L. J. Enthoven en C°. De Raad heeft bevestigd het vroeger gewezen arrest van 26 Nov. 1852 wat betreft de revisie legen de vordering van C. J. Enlhoven, en vernietigd het arrest ten aanzien van de vordering van L. J. Enthovcn en C0., en op nieuw regt doende aan de oorspronkelijke eischcrs in vrijwaring (de erfgenamen) hunne cisch tegen de gedaagden in vrijwaring (L. J. Enlhoven en C°.) ontzegd, en de cischers in revisie cn in de kosten van beide instantien veroordeeld. Provinciale Staten van Xuidhollantl. Zitting van Dingsdag 5 Julij. In deze zitting heeft de Heer Jhr. AIr. J. A. Ridder van der lleim van Duivcndijke, onlangs henoemd tot Commissaris des Konings, het Voorzitter schap aanvaard met eene toepasselijke rede, (waarvan de hoofdinhoud reeds door ons is medegedeeld). A'ervolgens zijn de geloofsbrieven der nieuw gekozen leden onderzocht, cn al de nieuw benoemden toegelaten, met uitzondering van den Heer Prince, wiens toelating is aangehouden, totdat al de stukken, tot zijne benoeming vereischt, zijn ingezonden, terwijl tot de toelating van den lieer van der AVayfort, na cenige discussie, is besloten met 45 tegen 27 stemmen. ENGELAND, LONDEN, 4 Julij. De beraadslagingen in het Lagerhuis over het wets-ontwerp op het bestuur van Indië, thans geëindigd, hebben voldoende aan het licht gebragt, de schandelijke misbruiken, welke in dat bestuur plaats vinden. De regtsbedee- ling is meerendeels aan onwaardige handen toevertrouwdindien de afzette rijen een te grof aanzien bekomenworden de schuldigen wel ontslagen maar ze worden elders geplaatst, zoodat zij dan hun werk zullen kunnen voortzetten. De regterlijke magt is dien ten gevolge geheel afhankelijk en hare onafzetbaarheid bestaat alleen op papier. Alaar het zijn vooral de directeuren der O.-Ind. compagnie, die van hunne positie een groot misbruik maken. Om betrekkingen en vrienden te helpen zijn er posten, die tot ƒ200,000 'sjaars opleveren, zonder dat er bijna werkzaamheden aan zijn ver bonden; worden oorlogen gevoerd, die hondeiden millioenen kosten, ten einde neven en bekenden in de gelegenheid te stellen, om hooge graden te

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 2