LEYDSCHE COURANT. YRIJDAG, 8 JUL1J. ,<5 fy BIMENLANDSCHE BERIGTEN. De Courant wordt Maandag, Woensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt uit Zuturdug Avond. I S tl f- -v- i&frï V -v De Prijs der Courant is ƒ12 in het jaar; de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven LEYDEN 7 Jul ij. Z. M. liccft op liet door hem gedaan verzoek eervol ontslagen als lsten Luitenant bij de dienstdoende schutterij alhier, wegens verandering van woonplaats, den Heer J. J. C. Scheltema; in zijne plaats henoemd den Heer A. J. Keynvaan, thans 2(lc Luitenant, en tol 2den Luitenant, den Heer E. J. Kiehlthans schutter. De fabriekarbeider le Cler, wiens arm voorleden weck door den Hoog leeraar Krieger in het Nosocoinium is afgezet, bevindt zich vrij redelijk. De commissie over de droogmaking van de Haarlemmeer zal den 25sten aan bet Ministerie van Binnenl. Zaken aanbesteden: bet bouwen van 9 Hou ten bruggen over de hoofd- en kruisvaarten, mitsgaders van 11 daaraan verbonden dito bruggen over de dwarstogten van den Haarlemmermeer-polder in 3 percelen; terwijl zij den 1 G,lcn Augustus zal overgaan tot den verkoop van eene partij gronden in den Haarlemmermeer-polder, nabij den Leeghwa- tcr, en den 23stcn tot den verkoop van eene andere partij gronden van den zelfden polder, gelegen nabij Halfweg, Amsterdam en Haarlem. De verkooping van den 16den zal aan het Warmonder lick, die van den 23slen te Halfweg Haarlem en Amsterdam plaats hebben. Voor deze verkoo- pingen en de aanbesteding zijn nadere inlichtingen te bekomen bij den Heer Ingenieur J. A. Beyerinck alhier. Den 5dcn heeft aan het Ministerie van Binnenl. Zaken de aanbesteding plaats gehad van de levering der benoodigde steenkolen tot drijving der stoomwerktuigen voor de droogmaking van het Haarlemmermeer. Aangeno men zijn: door de lleeren A. Fodor en Zn., te Amsterdam, de Engelsche kolen voor ƒ80.47; de Roerkolen door den Heer A. van der Leeuw, le Rot terdam, voor ƒ55.55, en de Belgische kolen door den Heer T. van der Velde, te Gouda, voor 57.38; allen berekend per 100 mudden. Ten gevolge van de laaLste eind-examens aan de Koninklijke Academie te Delft, zal nog aan de Heeren P. G. N. Dessauvagic, J. van Es, C. J. de Lange, 11. W. van Marie en W. R. Adema, die eene plaatsing hegeeren als ambtenaar der 2(Ic klasse in Oost-Jndie, het diploma worden uitgereikt. Uit Vlaardingen wordt van den 4Jen geschreven, dat de tweede haring jager aangekomen was, aanbrengende 93 tonnen, zijnde 75 maatjes, 18 ton volle haring; de beriglen aangaande de visscherij zijn minder gunstig, daar in de laatste dagen weinig of niets was gevangen; bovendien was de vis scherij zeer ongelijk, daar een schip alleen in dezen jager 21 tonnen heeft overgegevenen andere schepen niets hadden gevangen. De Staten van Noordholland hebben in hunne zitting van gisteren den Heer F, v. d. Oudermculen gekozen tot lid van de Eerste Kamer. -De Hoogleerarcn de Bosch Kemper en M. des Amorie van der Hoeven hebben bedankt als leden der Prov. Staten van Noordholland, omdat de Raad zier gemeente Amsterdam, (zoo als gemeld is), hunne betrekking met die van hel lidmaatschap der Prov. Stalen onverecnigbaar verklaard heeft. Uit het verslag omtrent den toestand der gemeente Amsterdam, blijkt dal de feitelijke bevolking beliep 110,036 mannen en 132.032 vrouwen; le zamen 242,068 zielen. Door de onderwijzers in het tweede district van Zeeland is Z. M. den Koning een adres aangeboden, houdende verzoek, dat de wet van 1806 op het openhaar onderwijs moge worden gehandhaafd, met vernietiging van al de besluiten, in strijd met den geest, in welke deze wet is geschreven, tot zoolang door eene nieuwe wet moge zijn voorzien in de leemten en gebre ken, welke in die wet kunnen worden gevonden. In dit adres wordt ook gewezen op de misbruiken, welke, naar de meening der onderleekenarcn door hel afgetreden Ministerie zijn gemaakt van de bepalingen, vervat in het Koninklijk besluit van 2 Januarij 1842, welk besluit met geen ander doel is tot stand gebragtdan ter bevordering van eensgezindheid onder Z. M. onderdanen. Verder zoude, naar de mcening der adressanten, het onbepaald gebruik maken van de woorden der Grondwet: Het geven van onderwijs is vrij," het geen onmiddclijk daar voorafgaat: »Daar wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs gegevenonmo gelijk maken. Beriglen uit Belgie meldendal alle gewassenbijzonder het graan zeer gunstig staan en een' rijken oogst beloven; uit Engeland meldt men hetzelfde. In bet verslag omtrent den staat der flooge-, Middelbare en Lagere Scholen over 18511852, leest men onder het rubriek IloogescJiool te Ley den, het volgende: In het collegie van Curatoren is de Heer P. du Kien, op zijn verzoek eer vol ontslagen als Burgemeester van Leyden, vervangen door den nieuw be noemden Burgemeester, den Heer Graaf van Limburg Stirum. Behalve door het overlijden van de twee emeriti Hoogleeraren M. J. Mac- quelyn en IV. L. Mahne, behoord hebbende tot de faculteit van Geneeskunde en tot die der Bespiegelende Wijsbegeerte en Letteren, heeft het personeel der Hoogleeraren geene verandering ondergaan. Al de voorgeschreven collegien zijn regelmatig en onafgebroken gehouden. De lessen zijn behoorlijk na het eindigen der groote vacantie begonnenbe halve die in de Natuurkunde, welke eerst zijn aangevangen nadat de bui tengewone Ilooglecraar van zijne zending naar de tentoonstelling te Londen was teruggekeerd. De Hoogleeraren hebben zich bij voortduring beijverd ton nutte der studerenden werkzaam te zijn, en pogingen aangewend om het onderwijs goede vruchten te doen dragen. Op de prijsvragen, ten gevolge van 's Konings welwillende beschikking in het vorige jaar bij deze Hoogeschool uitgeschreven, zijn acht antwoorden in gekomen, te weten: in de Godgeleerdheidheid drie, in de Ilegtsgeleerdheid cén, in de Wijsbegeerte en Letteren twee, en in de Wis-en Natuurkunde twee. Vier dier antwoorden zijn der bekrooning waardig gekeurd. Schrijvers waren de studenten aan deze Hoogeschoool L. A. J. Burgersdijk en J. Bos scha Jr.in de Wis- en Natuurkunde, J. A. Fruin, in de Reglsgeleerdheïd en G. Birnie in de Letteren. In het algemeen heeft het gedrag der studenten tot geene aanmerkingen aanleiding gegeven en hebben zij de lessen geregeld en met belangstelling bijgewoond. Op de collegien gaven zij veelal blijken dat-dit met vrucht had plaats gehad, en het onderwijs goed was verslaan en begrepen. Het getal studenten op 31 December 1851 was 507; en van de promotien in 1851 en 1852 48. Het getal dissertatien gedurende dat tijdvak beliep 41, waarvan 2 in de faculteit der Godgeleerdheid, 17 in die der Ilegtsgeleerdheid, 17 in die der Geneeskunde, 3 irt die der Wis- en Natuurkunde, en 2 in die der Wijsbe geerte en Letteren. Een der op theses in cie Regten tot Doctor bevorderden heeft gelijktijdig een geschrift in de Nederduilsche taal over een onderwerp uit de diplomatische geschiedenis van Europa uitgegeven. De Bibliotheek heeft door aankoopen en geschenken vele aanwinsten ge daan. Zij werd door de.studenten veel bezocht en was voor deze. voor de Hoogleerarcn en ook voor onderscheiden binnen- en builenlandschc geleerden van groot nut. De catalogus der handschriften, met zorg en naauwkeurig- lieid afgewerkt, is in druk uitgegeven en verkrijgbaar gesteld. Dit laatste is evenzeer het geval met het tweede deel van den catalogus der Oostcrsche handschriften. Voor bijna al de overige verzamelingen en kabinetten werden ter vermeerdering en uitbreiding en om die zooveel mogelijk op de hoogte der weienschap te houden, werktuigen en andere voorwerpen aangekocht. Hier en daar werden wcpscbelijke verbeteringen aangebragt. Zoo werd in den Kruidtuin, die over het geheel in zeer gunstigen staat verkeert, doch waar tot hiertoe de waterplanten eene slechte standplaats haddeneen zooge naamd aquarium ingerigt, waarin eenige van de meest belangrijke planten van onze zoele waters en die van andere landen zijn geplaatst. De aanstel ling van een Prosector was niet alleen voor het onderwijs in de Anatomie en Physiologie, maar ook voor het kabinet zeer vruchtbaar. Met de oprigting van het gemeente-ziekenhuis, waarin mede de Academisch cliniek zal worden vereenigd, is men in den tijd, waarover dit verslag loopt, zoo verre gevorderd, dat de vereischte voorstellen aan de Regering zijn gedaan. De staat van onderhoud der Academische gehouwen is voldoende. De noodzakelijke vergrooting der localen van de Bibliotheek en van hel Audito rium voorde lessen over Scheikunde, Industrie en Landhuishoudk.de verbe tering van het Scheikundig Laboratorium en de vervanging der onbruikbaar

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1