BUITENLANDSCUE BERI&TEN. Met de uitvoering' der werken is een begin gemaakt; zoowel op de lijn naar de grenzen als op die naar Rotterdam wordt schier in iedere gemeente aan de aardenbaan gearbeid. Er zijn thans ruim 1,400 manschappen in het werk gesteld. Aan de Regering is aangevraagd ten aanzien der uitvoering van art. 12 der overeenkomst van 13/14 Maart 1852, dat zij hare keuze zou uitbrengen om trent het al of niet verstrekken van het renteloos voorschot van 4,800,000, dan wel of de maatschappij op het verstrekken van de rente over dat kapi taal daarbij bepaald moest rekenen. De Regering heeft het laatste verkozen. De directie zal dus tot het sluiten eener leening van ƒ4,800,000 dienen over te gaan. Met de werkzaamheden van de versmalling van bet bestaande spoor is mede een aanvang gemaakt. Het grootste gedeelte der gronden is aangekocht en betaald, en dien ten gevolge de eerste termijn van ƒ200,000 uit de bijdrage van ƒ1,000,000 door het rijk uitgekeerd. De aanschaffing van het vercischte materieel voor het vermelde spoor is voorbereid. Aan de fabriek voor de Heeicn Sharp, Stewart en C°. zijn 24 stuks locomotieven besteld. Aan het station Utrecht is eene nieuwe werkplaats aanbesteed voor 69,994, waarin 60 wagens tegelijk in bewerking zullen kunnen zijn. De bestaande werkplaats van locomotiven behoeft uitbreiding. Dit werk is aanbesteed voor 111,878. De rekening wegens de overname van den bcstaanden weg is met de Rege ring afgesloten en de aan de maatschappij nog toekomende 6.076.50 ontvangen. Na het uitbrengen van het verslag wordt de balans, alsmede bet voorstel der directie, om over de laatste helft van dit boekjaar cene uitkeering van 75 c. per aandeel te doengoedgekeurd. VLISSINGEN, 30 Junij. Het driemastschip de RoompotKapt. H. II. de Boerinet rijst van Akyab naar Zierikzee, is heden namiddag ten 2 ure op de bank de Kaloot, 4 Engelsche mijlen ten noordwesten van Weslcapelle gestrand, aan boord hebbende, in hoedanigheid van loodsen, twee loodsleerlingen der administratie alhier, Engels en C. Dekker. Dc equipage, geene hoop hebbende om het schip te redden, heeft zich in de booten begevencene waarvanin welke zich bevonden de Gezagvoerder, de Stuurlieden, de Doctor, de loodsleerling Engels en 6 ma trozen is omgeslagenwaarbij de tweede Stuurmande Doctor en de leer ling zijn verdronken; de anderen zijn echter gelukkig weder in de boot ge komen cn, na anderhalf uur met de golven te hebben geworsteld, gered door den Deenschen schoener Cecilie, Kapitein Petersen, van Odensee naar Antwerpen bestemd. De tweede boot, waarin zich de loodsleerling Dekker cn het overige der bemanning hadden begeven, is in volle zee gedreven, en tot hiertoe weet men nog niet wat van hen geworden is. ENGEIiANB. LONDEN, 29 Junij. Heden beeft de plegtige doop van den onlangs geboren Prins plaats gehad. Het was juist 15 jaren geleden dat de Koningin gekroond werd. Het Hoogerhuis heeft de wet op de inkomsten-belasting aangenomen. LI. Maandag zijn Charles Braesc en Klaas de Leeuw, beschuldigd van het namaken van Nederl. bankpapier, andermaal voor dc regtbank gebragt. De eenige verdere getuigenis was die van den Heer John Melvildie gedu rende 13 jaren eene officiële betrekking aan de Nederl. Bank te Amsterdam bekleedde, en die nu was verschenen, om bewijs te leveren van de volmaakte gelijkenis der 10 gemaakte afdrukken, welke op last van den beschuldigde waren vervaardigd, met de echte bankbiljetten. De beschuldigden werden naar de assises verwezen. Het verlaten van den arbeid, ten einde meer loon te ontvangen, neem' hier en daar nog toe; te Stockport en Blackburn loopen 35,000 werklieden ledig. F RATST M ÏS. IJK. PARIJS, 30 Junij. Bij een Keizerlijk besluit van den 28stcn is een fonds ingesteld voor het pensioneren van bejaarde geestelijken. Daaruit zal aan cenen geestelijke die meer dan 30 jaren dienst gedaan heeft, zonder dat van zijne zijde iets tot het fonds behoeft te zijn bijgedragen, een vast pensioen voor het overige zijns levens kunnen worden toegelegd, doch alleen met goedvinden van den over hem gestelden Bisschop. Dat fonds zal bestaan 1°. uit eene jaarlijksche bij drage van staatswege, 2°. uit de legaten en giften die aan het fonds mogten worden beschikt, en 3°. uit een gedeelte der inkomsten van de den Slaat toe geëigende bezittingen der familie Orleans, groot 5,000,000 fr. De Minister van Binnenl. Zaken heeft aan de Directeurs der dagbladen te kennen gegeven dat de Regering hen in het inededeelcn van staatkundig nieuws de banden wat ruimer zal latendan tol hiertoe het geval was. Dc Heer A. de Jussieu President van en Hoogleeraar bij de Akademic van Wetenschappen is gisteren overleden. Het aantal personen, die in den laatste» tijd alhier wegens mis drijf van politieken aard in hechtenis genomen zijn, is niet minder dan 150; het geregtelijk onderzoek dezer zaak wordt met ijver voortgezet, zoodal eerst daags het rapport van den Regter van Instructie aan de kamer van beschul- diging zou kunnen worden voorgelegd. Ofschoon de berigten uit het zuiden omtrent den oogst bedroevend luiden, zijn die uit het Noorden zeer gunstig; de graanoogst in Algerië is ook zeer voordeelig, er zal veel naar hier kunnen uitgevoerd worden. De aanbesteding van eene groote hoeveelheid graan voor de militaire magazijnen die den 29stcn zou plaats hebbenis door den Minister van Oorlog onbepaald uitgesteld. De Leeraars van de Gereformeerde geloofsbelijdenisdie zich van de door den staat erkende Gereformeerde kerk afgescheiden hebben, worden door de Overheden belet openbaar godsdiensl-onderrigt te geven. Een aantal ouders, vooral in het departement van de Boven-Viennehebben daartegen als eene schending der godsdienstvrijheid, klagten bij de Regering ingediend en hand having gevraagd van hun regt om hunne kinderen tc doen opvoeden in het godsdienstig geloof dat zij zeiven belijden. In het Journal des Debats van den 28sten dezer vindt men een protest van dezelfde strekking van de Predi kanten Fr. Monod en L. Bridcl. 9 TP zA 5 E, ROME, 20 Junij. Er wordt hier thans eene algemeene vergadering van leden der Jezuiten- orde gehouden. Deze bijeenkomst strekt niet alleen tot verkiezing van een nieuwen Pater-Generaal der orde; zij was integendeel door den onlangs over leden Generaal belegd geruimen tijd voordal hij aangetast werd door de ziekte waaraan hij bezweken is. De vergadering zou, naar men meende, omstreeks twee maanden aanhouden. Den 19<len dezer waren al de leden die naar de statuten der orde de bijeenkomst moesten bijwonennamelijk 52uit alle deelen der wereld alhier aangekomen. Er zijn er 3 uit elke der 15 provin ciën; 2 uit de twee halve provinciën, en een Vicaris-Generaal met 4 adsis- tenlen. Frankrijk telt 3 provinciën. In Nederland is door wijlen Pater Roothaan ook eene provincie gesticht. Morgen zou de eerste bijeenkomst plaats hebben, en overmorgen een nieuwe Generaal worden benoemd. EIANOVER. 30 Junij. Zooals te verwachten was, is bij Koninklijk besluit (zooals men weet, be vindt Z. M. zich thans in Engeland) de Tweede Kamer ontbonden cn de Eerste geschorst. Uit Lingen wordt het volgende gemeld: Opmerkelijk is het dat van jaar tot jaar het getal arbeiders naar Holland vermindert. De verdiende loonen zijn ook niet meer tot het vroegere bedrag. Men houdt het er hier dan ook voor, dat de mededinging van de arbeidende klasse in Holland steeds zwaar der en gevoeliger wordtnaarmate die meer aan werken gewoon wordt en men liever laat werken dan bedelen. Het is evenwel nog goed, want de lurfmakers en grasmaaijers bragten het voorgaande jaar nog meer dan 200,000 thaler voor de landpachten hunner Heeren mede. In dc nabijheid van Lamspringeheeft door de kwade gewoonte, om op boeren-bruiloflen te schieten weder een ongeluk plaats gehad. De smids baas Ramberg, een jong mensch, die als gast op cene bruiloft tegenwoordig waswilde eene pistool afschieten. De pistool sprong en de man werd zoo danig aan zijne linkerhand gekwetst, dat duim en wijsvinger terstond en dc middelste vinger later moesten worden afgezet; de gekwetste verkeert nu nog in levensgevaar. De te Embden bestaande Liedertafelbegaf zich den 25stcn per stoom boot op een pleiziertogt naar Delfzijl. Bij de terugkomst, in den avond, kon het gezelschap niet genoeg de vriendelijke en gulle ontvangst prijzen, die het door naburige Nederlanders was bewezen, en dit had tengevolge, dat het schutlerscorpszijnde eene afdecling der Emder burgerweer, besloot, in volle uniform en met muziek een togt per stoomvaart naar Delfzijl te maken. n t s l ax PETERSBURG, 25 Junij. De Koningin-Wed uwe der Nederlanden is den 19(len te Petershof aan gekomen. Het officiële Dagblad bevat een artikelwaarin het protectoraat over de Grieksche kerk in het Oosten geë'eischt wordt, zooals dat door Frankrijk over de R. K. kerk wordt uitgeoefend. De Russen hebben reeds de rivier Suline, een der monden van den Donau afgesloten. Drie honderd schepen zijn bereids door hen aangehouden cn vele anderen genoodzaakt terug te keeren. Rusland heeft aan den Vorst van Moldavië te kennen gegeven, dat de bezetting der Donau-Vorstendommen geenszins als een vijandelijke inval beschouwd moest worden, et» derhalve verzocht, dat er niet de minste verandering, zoowel in de dienst der admi nistratie als in die der douanen cn inning van belastingengemaakt moge worden. De vreemde Consuls te Jassy zouden reeds onderrigt zijn van de binnen rukking der Russische troepen. STADS BERIGTEN. ■iiimlmwBWBBBWa—Mtw» lumimJWLUii.m.» —BB——mmmm BURGEMEESTER en WETHOUDERS van LEYDEN brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat op heden van den Controleur der Directe Belastingen alhier zijn ontvangentwee op den 28slen der vorige maand executoir verklaarde Kohieren, als een van het Palenl-regl, en een voor de belasting op het Personeel Wijk I en II, beide over het dienstjaar 1853 en 1854, welke op beden aan den Ontvanger zijn verzonden. En zal deze door plaatsing in de Leydsche Courant worden afgekondigd. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Leyden, 2 Julij 1853. VAN LIMBURG ST1RUM. De Secretaris v. PUTTKAMMER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS beu Gemeente Leyden brengen, uit naam van den Heer Commissaris des Konings in de Prov. Zuid-Holland, ter kennis van alle belanghebbenden, dat bij resolutie van Z. Exc. den Minister van Finantien van 30 Junij 1853, bepaald zijn de prijzen, het opgeld daar-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 3