LEYDSCHE COURANT. Do Courant wordt Maandag, Woensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt uit Zaterdag Avond. MAANDAG, 4 JU LIJ. De Prijs der Courant is f12 in het jaar; de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven BIMENLANDSCHE BERIGTEY. LEYDEN 2 Julij. De stoomboot de Cycloop, aan boord 101 Ion baring hebbende, zal den kelijk in den namiddag te Vlaardingen aankomen. De jaarlijksche vergadering der Provinciale Stalen is bepaald op den 5icl1 dezer. De ontvangsten van de begrooting van het Provinciaal bestuur van Zuidholland voor 1854, zijn aldus verdeeld: Hoofdstuk I. Ontvangsten we gens vroegere diensten 40,816.68j II. Opbrengst van belastingen en hellin gen ƒ173,187.20; III. Balen en opkomsten, spruitende uit voorwerpen, in eigendom aan de prov incie tocbelioorendeof die door de Prov. Staten beheerd worden 2,595IV. Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten ƒ14,655.95; V. Buitengewone ontvangsten nihilte zamen ƒ231,254.891. De uilgaven zijn aldus verdeeld: Hoofdstuk I. Jaarwedden der niet op de provinciale griffie, in de dienst der provincie werkzame ambtenaren en bedien den en vergoeding van reis- en verblijfkosten, door ben te genieten 6,990 II. Kosten voor hel aanleggen en onderhouden van provinciale wegen en wer ken 87,980.68III. Kosten van het onderhoud van provinciale eigendommen en wegens die eigendommen verschuldigde lasten ƒ800; IV. Renten en aflos singen van aangegane geldleeningen nihilV. Kosten van het provinciaal blad en andere, ten behoeve der provincie, gedrukte stukken, ƒ6,400; VI. Kosten van verpleging der arme krankzinnigen 2,645.12J VII. Uitgaven, onder de vorige hoofdstukken begrepen, ƒ102,980, en IX. Onvoorziene uitgaven ƒ12,453.09; te zamen 231,254.891. Burgemeesters en Wethouders van Gouda zullen den 21slen aanbesteden: een gebouw, bestemd tot het houden der zittingen van het Kantongeregt, tot Teekenschool enz.met de bouwstoffen en arheidsloonen. Het bestek en de voorwaarden zijn voor ƒ1.te verkrijgen ter Secretarie aldaar. De Apotheker Ebbinge te Meppeldie onlangs door onvoorzigtigbeid zijne vrouw heeft vergiftigd, is door de Regtbarik tot cene correctionnele ge vangenisstraf van 3 maanden en in eene boete van 25 verwezen. In de Nederlander leest men het volgende uittreksel uit eencn parti culieren brief uit Jeruzalem, gedagleekend 5 Mei 1853: Het letterkundig genootschap te dezer plaatse Jerusalem literary Society) neemt steeds in belangrijkheid toe. Onlangs gaf Paler Valentiner, van de Lulhersche gemeente alhier, ons eene verhandeling in de Duitsche taal over de topographie van de heilige stad. Hij heeft ons daarin aangetoond dat de berg Sion zich vroeger veel verder ten Noorden heeft uitgestrektdan men thans meent; dat de tegenwoordige citadel bij de Jaffapoort niet het kasteel van Hippycus is; dat Robinson's Tyropaean verkeerd is; en dat de kerk van het zoogenaamde Heilige Graf niets gemeens heeft met de ware ligging van het oude Golgotha of den berg Calvarie." Te Beirendrecht in Belgie, is Zondag een boerewoning afgebrand, waar door 4 tnenschen zijn omgekomen. Te Kopenhagen is de cholera uitgebroken. Berigten uit O. I. met den landmaal aangebragt, loopende tol 11 Mei, bevatten geene bijzonderheden van belang. 's GRAVENHAGE, 2 Julij. Z. UI. heeft eervol ontslag verleend aan J. W. Uoessing van Ilerson, als Burgemeester van Achltienhoven c. a.en te Nieuwkoop c. a. en Acht tienhoven c. a. benoemd J. A. Swillens. Z. M. de Koning heeft eergisteren in een bijzonder gehoor ontvangen Mr. E. J. II. Borrel, nieuw benoemd lid van den Raad van State, tot het afleggen van den gevorderden ambtseed. Heden heeft de fleer Borret voor bet eerst in dat collegie zitting genomen. De Koning heeft den Baron L. H. A. van Illersumtot zijnen Kamer heer benoemd. Z. M. heeft Mr. G. L. Kniphorst. Notaris en Advocaat te Assen, be noemd lot Raadsheer in het provinciaal Gereglshof van Drenthe. Na gedurende eenige dagen het binnenbad te hebben gebruikt, neemt II. M. de Koningin, sedert bet begin der week, aan de gemeente-bad-inrig- ting dagelijks de baden in de open zee. Z. K. II. Prins Frederik heeft 200 gegeven aan degenen die in Mei te Gees hunne bezittingen door brand hebben verloren. Z. K. II. heeft gelijke som gegeven voor de ongelukkigen door den brand te Kethel. De StaatsraadJonkheer Mr. J. A. Ridder van der Heim van Duiven- dyke heeft gisteren, bij de aanvaarding zijner betrekking van Commissaris des Konings in de prov. Zuidholland aan de Gemeentebesturen eene circu laire gerigt. Door de commissiebelast met de afneming der examina voor de Di plomatie, die Vrijdag en Zalurdag 11. alhier zijn gehouden zijn toegelaten de Heerrn Heldewier van hier en Mr. L. A. II. Baron van Itlersuinvan Groningen. De Hoogc Raad der Nederlanden heeft eergisteren bevestigd het arrest in zake Jhr. B. L. van Andringa de Kempcnaer legen de Erfgenamen van Z. M. Koning AVillem II, waarbij de eisch legen die erfgenamen ingesteld, is ontzegd. De Min. van Justitie heeft, ten vervolge op de aanschrijving van den 07ste" Februarij 1852, bekend gemaakt, dat, naar luid van uit Pruisscn ontvangen berigt, onlangs onderscheidene veroordeclingen hebben plaats gehad wegens munlvcrvalsching. Onder anderen zijn schuldig verklaard aan de vervaardiging van valsche Nederlandsehe Gouden Willems 10 en 5): a. Eene zeer gevaarlijke bende, die haren zetel had te Miihlheim aan den Piijn; zij bestond uit: 1°. den koopman Miillcr, te Miihlheim; 2". den land man Sarnte Walberhcrg; 3°. Peter Freischladenuit de omstreken van Neustadt; 4°. Oswald Freischladen, als hoven en 5". de horologicmakcr Link, van Keulen, b. De zoogenaamde Elberfelder bende, bestaande uit ongeveer 20 personen. Van deze benden zijn bepaaldelijk bij den arbeider Muller, te Königsheide, bij Berkenfelde, (reeds vroeger wegens misdadige uitgifte van valsche gouden munt in instructie geweest) valsche Nederl. goudstukken ge vonden. Een sekere koopman Schmitz en diens dochter, mede te Klinkuni woonachlig en in dezelfde zaak betrokken, zijn, bij gemis Van voldoend be wijs, ontslagen. De Commissie van beheer over de tentoonstelling van schilderijen enz. alhier, heeft bekend gemaakt, dat de tentoonstelling zal verlengd worden lot en met den 10den Julij aanstaande. Tweede Siames' ties' Stafen-fSeeierattl. Zitting van Vrijdag 1 Julij. In deze zitting zijn ingekomen een wels-ontwerp, houdende bepalingen be trekkelijk het bouwen, planten enz. hij vestingwerken, en een, regelende bet loezigt op de onderscheidene kerkgenootschappen; elk met eene daarbij behoo- rende memorie van toelichting. Die voordragten zijn naar de afdeelingen verzonden om aldaar te worden onderzocht, hetgeen ten aanzien van het laatste, Dingsdag den dezer, een aanvang zal nemen. Het wets ontwerpreg.lende het toezigt op de onderscheidene kerk genootschappen is van den navolgenden inhoud Wij WILI.EM III, enz. Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, wet telijke bepalingen vast te stellen ter uitvoering van onderscheidene voorschrif ten van het VJdc hoofdstuk der Grondwet en ter vervanging van op dit on derwerp bestaande verordeningen, opdat Wij gelijke bescherming aan alle kerkgenootschappen in het Rijk kunnen verleenenen waken, dat zij zich houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat. 7.00 is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaalhebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvin den en verslaan bij deze: Art. 1. Aan de onderscheidene kerkgenootschappen wordt volkomene vrij heid gelaten, zich met betrekking tot alles, wat hunne godsdienst en de uitoefening daarvan in hunnen eigenen boezem betreft, te organiseren, onder verpligting om Ons dadelijk van hunne organisatie volledig kennis te geven en Onze goedkeuring te vragen op zoodanige bepalingen, waarvan de uit voering niet zonder medewerking van het Staatsgezag kan plaats hebben. Art. 2. Wij behouden Ons voor, van de bedienaren der openbare gods- I dienst, die vóór, bij of na de aanvaarding bunner bediening eenen eed of belofte afgelegd hebben, welke door Ons bedenkelijk voor de veiligheid van bet Rijk of voor de openbare orde en rust wordt geoordeeldte vorderen den 1 eed van getronwheid aan Ons en gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat, af te leggen binnen den termijn door Ons te bepalen, in handen van Onze Commissarissen in de provinciëntot het afnemen daarvan door Ons gemagtigd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1