nOLLAüDSCIIElJZERSS SPOORWEG MAATSCHAPPIJ ios; 5} 1 1 S M. Bicgstratengeb. de Bref72 j. B. II. Snyders Z.19 j, W. H. Iïensen 39j. J. Bodrv, Z.,21j. A. J. ScbregelD.,26j. P.Fakkel, geb Noest, 27 j. W. C. van der KwartelZ.1{ j. J. de HuuD.20 j. J. A. E. van Es, D., 18 d. A. C. P. Ilanegraaff, wed' van D. R. Bisdom 39 j. C. Heus, D., 19 j.P. Verwer, Z., 2j. en 3 m.C. Slarre, Z., 10 w. J. Moolen,Z., 4y m. H. Ji van Wceren, Z., 1?. AHADEJIIE-MEIllVS. PROMOTIE AAN HE UTRECHTSCIIE IIOOUESCIIOOL. Den 215len Junij de Heer A. C. van Trigt, van Dordrecht, in de Genees kunde, na verdediging zijner Dissertatie: de Speculo Oculi. 220s'e Staats-Loterij. Trekking der Vijfde Klasse. Trekking. Gecne. N®. 12814 een prijs van ƒ5,000. N®. 9425 een prijs van ƒ1,250. A SS V S5 Si TT E NI T S K Ni Getrouwd r Eetdsn, 22 Junij 1853. HENRI DANIELS, en IDA du MOULIN. Heden beviel van een ZOON, B. W. LEEUWEchtgenoote van Katwijk a/Z. 19 Junij 1853. F. KRUTIIOFFER. Heden beviel van eenen welgeschapen ZOON, CORNELIE PAULINE LEZWYN, Echtgenoote van Letden, 23 Junij 1853. Dr. Jb. BAERT. Letden, 20 Junij 1853. Heden ontsliep in den ouderdom van 39 jaren Mevrouw A. C. P. IIANEGRAAFFWeduwe van den Wel-Ed. Gestr. Heer D. R. Bisdoji, in leven Officier der Kavalerie. Zij laat na twee Dochters, die de teederste Moeder hebben verloren, en de Moederzorg nog zoozeer behoeven. Eenige en Algemeene Kennisgeving. Aan de Houders van Obligatiën, S.eeitinfj-fJrafsmederij te Ley denwordt berigtdat op beden in de Vergadering van het Bestuur, ten overstaan van de in de Algemeene Vergadering benoemde Heeren Deelhebbers, de S.IIT'B./WiriNil- heeft plaats gehad van zes (ïblïjjaliëu en daarbij zijn uitgekomen de Nummers 45, 28, 34, 26, 30 en 55, welke alzoo met den lsten Julij aanstaande worden afgelost en kunnen worden ontvangen ten Kantore van de Kassiers LEZWYN EIGEMAN, alhier of ten Kantore van de Heeren LEEMBRUGGEN, GUEPIN MUYSKEN, te Amsterdam. Leyden, 14 Junij 1853. Men vraagt legen 1® Augustus een Prot. AI9,4ST 4?Akx van den derden Eïanq- en in slaat de beginselen der Fransche Taal te onderwijzen. Het salaris kan JUS4Ï a ƒ150 beloopen. Adres met franco Brieven, Letter O. bij den Boekhandelaar J. II. ZITMAN, te Leyden. De Orulergeteekenden nemen de vrijheid, daartoe van eene geachte zijde opgewekt en aangemoedigdzich tot hunne Landgenooten te wenden met het verzoek om volledige inlichtingen te mogen ontvangen omtrent de be hoeftedie in de verschillende Christelijke Kerkgemeenschappen hier te lande nog mogl bestaan aan Ilollandschc BIJBELS en NIEUWE TESTAMENTEN. Zij hebben daarbij echter volstrekt niet de behoefte van bijzondere personen op bet oog, als waarin door de Bijbelgenootschappen, 't zij door verkoop tot lagen prijs, 't zij door gratis-uitdceling wordt voorzien, maar uitsluitend die van korporatieninstellingen en vereenigingen welke geene gel delijke middelen genoeg bezitten om zich een voldoend getal Bijbels aan te schaffenen door den aard van hare inrigting ze niet kosteloos kunnen verkrijgen en die daarbij tevens genoegzamen waarborg van duurzaamheid bezitten om te mogen verwachten dat de verstrekte Bij bels het eigendom dezer instellingen zullen kunnen blijvetizoo als bijv. Gevangen-, Werk-Armen-, Gast- en Godshuizen, en vooral Scholen van allerlei aard de Zondagscholen daaronder begrepen. De Ondergeteekenden zouden hunne uitnoodiging niet in zulk een ruimen omvang tot hunne Landgenooten durven brengen, indien hun niet het uit- zigt geopend was om, voor een groot deel althans, in de behoefte van alle zoodanige instellingendie aan de boven omschreven vereischten blijkbaar beantwoorden, kosteloos te kunnen voorzien, en indien zij tevens niet durf den vertrouwen dat Christelijke bescheidenheid en naauwgezetheid de aan vragen zullen besturen en regelen, die zij, liefst met eenige uiteenzetting van omstandigheden, uiterlijk vóór of op den lste» Augustus aanstaande franco te gemoet zienaan het adres van den Mcde-OridergeteekcndeMr. G. H. de MAREZ OY'ENSop de Keizersgracht, over Felix Meritisalhier. P. J. TEDING van BERKHOUT. Amsterdam, 16 Junij 1853. II. M. LABOUCHERE. G. H. de MAREZ OYENS. J. L. GREGORY PIERSON. De Ondergeteekende brengt ter kennis van het Publiek dat op Yrijdag den 24stCB Junij e. k. een Extra Trein zal vertrekken van 's Gravenhage naar Leyden des nachts te twaalf ure en naar DelftSchiedam en Rot terdam des nachts te half één ure. Op last van den Raad van Administratie, Amsterdam, 22 Junij 1853. De Controleur W. E. METIIORST. VERKOOFÏNG, op Donderdag den 305ten Junij aan het Wekelijksch Verkoophuis op de Hooglandsche Kerkgracht van eenen netten en zindelijken INBOEDEL, be staande in: Kabinet, Secretaire, Chiffonnière, Ladetafel, Kleêrkast, Speel tafel, Tafels, Stoelen, Spiegels, Ledekanten, Beddegoed, VloerkleedenGlas- en Aardewerk, en hetgeen verder te voorschijn zal gebragt worden; voorts diverse ordinaire en fijne WIJNJEW, welke in kleine partijen zullen verkocht worden, en eindelijk een Winkelopstand met Toonbank, Gaz-Toe- stel en uitstekende Gaz-Lantaren in de MaarsmansteegWijk IV. n®. 78. Alles daags vóór den Verkoopdag op de gewone uren voor een ieder te zien. De Rob Boyveau Laffecteur geneest spoedig en radikaal zonder kwik of andere schadelijke middelen Dauwworm, Keel- of Kliergezwellen en alle andere HuidziektenVloe den, Zwerenverouderde en primaire ziekten, Jicht en Syphilitische Rheumatismus. De echte ë5s»58 is gewaarmerkt door een gecompliceerd en kunstig ge werkt etiquet met de handtcekening van Dr. G1RAUDEAU de St. GERVAIS en door een Staniol-sluiting met het wapen van BOYVEAU LAFFECTEUR. De Rob is eene smakelijke Siroop, die op eene voordeelige wijze de plaats van de Levertraan en andere Scheurbuik werende middelen vervangt. Eene kleine Brochure, die den Lezer in eens met den Rob bekend maakt, wordt gratis afgegeven in het Verkoophuis en de bekende Dépots en bij de meeste respectable Apothekers. BEURSPR1JS VAN SCHULDBRIEVEN. WOENSDAG, 22 Junij. Nederland, Werkelijke Schuld a 2} pCt. Dito Certificaten 3 Dito dito *4 Amortisatie Syndicaat n 3 Handelmaatschappij4} 0. I, Leening4 Dito Holl. Spoorweg Aandeelen Rijn-Spoorweg 4} Haarlemmermeer5 Frankrijk, Certif3 Dito dito RusLAND,Obl.noPEl798enl816 Dito dito 1828 en 1829 Cert. bij dito 1831 en 1833 Dito 1S40 Dito bij stieglitz C°. Dito dito Nieuwe Inschrijving in Assign. Certificaten van dito Polen Aandeelen 1835 Dito Obligatiëne 4 Spanje Obligatiën a 1 Dito Obligatiën*3 Dito Binnenl. a 6 m. 3 Bewijzen Coupons Oostenrijk, W. B. bij Goll. Dito Dito Metall Dito Nieuwe Dito 1847 Belgie Banc Dito bij rothschild e Brazilië, 1824 100 Portugal te Londen Dito dito Venezuela, Mexico,5 Amerika, Bankactiën 5 5 5 5 4 4 4 6 6 fl.500 pCt. 5 4 5 5 2} 2} Si 5 5 4 3' LaaeU.fcoers. Hoogst.koers. 62?' 63 7515 94} 93} 75} 94} 107} 93} 92' 91 a 85' 22" re 43 r'w 42} 88 Ir- 42" rs K 1 3 0 re 70- 81} 9Ve 81 7 °Aie 41} 51} 41 j e 52} 98| 52} 37} 36} 39} 26 j'e 26} Gebleven. 62 fj 75 9-t,5* 22} 42}* 5}4 52} 36} 26} Grieken 5} Koers van liet Geld: Beleening 2} pCt. Prolongatie 2} De Wisselkoers der Gouden Tienguldenstukken is ƒ9.80 a 9, pCt. 90 Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU. I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4