stellingen der Patriarchen vastgesteld zijn. Buitendien wordt daarin aan de Patriarchen aanbevolen voor de naleving dier bepalingen te walsen en van elke inbreuk kennis aan het gouvernement te geven ten einde hetzelve ter stond maatregelen daartegen kunne nemen. liet schijnt dat de Grieken in bet algemeen niet zeer tevreden zijn met zekere bepalingen van dit bevel schrift, welke eene naar hun oordeel te groote magt aan de Patriarchen geven. In het Journal des Déhats van den 21stcn dezer leest men het vol gende: «Brieven uit Konstantinopel van den 6Je" Junij melden ons iets het welk te Konstantinopel lot velerlei gissingen slof gaf, hoewel het welligt een in andere tijdsomstandigheden opgevat en nu reeds opgegeven plan betreft. De Porte beeft aan den Oosleurijksclien zaakgelastigde een verlof lot het door varen der Dardanellen doen toekomen, hetwelk gevraagd was voor een Oos- tenrijksch oorlogschip waarop de Aartshertog Ferdinand Maximiliaaneen broeder van den Keizer van Oostenrijk en die den rang van Luitenant op de Keizerlijke vloot heefteene reis naar Konstantinopel zou doen." Nadere opgaven bepalen de Turksche landmagt in Europa op 120 of 130,000 man en in Azië slechts op 30 of 40,000 man geregelde en ongere gelde troepen. Hel half-officiele Parijsche blad le Pays zegt in zijn jongste nommer: De diplomatie heeft het Ooslersche vraagstuk nog niet opgegeven: zij zal hare bemoeijingen dan eerst staken wanneer de slem der gematigdheid en regtvaardigheid bij het Russische Kabinet geen gehoor meer zal kunnen vin den. Europa zal dan even onverwinnelijk zijn in zijne kracht als in zijn regt. De groote mogendheden zullen beoordeelen wat haar pligt en hare eer vorderen; zij zullen beslissen waar de aanval begint en de geduldige onder handeling moet eindigen; zij zullen zich niet te vroeg noch te laat verkla ren; zij zullen noch door overijling de kansen van vrede noch door dralen de kansen van den oorlog bederven. «Dat is ons antwoord op de vraag van zoo velen: wat zal Frankrijk en wat zal Engeland doen als Rusland den Pruth overschrijdt? Waar zal voor Turkye de reden van oorlog gelegen zijn? aan deze of aan gene zijde van den Don au De bezetting der Donau-Vorstendommen door R.ussische troepen zou jegens Turkye eene openbare schending der verdragsbepalingen zijn. Maar de beoor deeling van dit feit, de beslissing of daarin eene reden van oorlog gelegen is, komt aan het Turksche Gouvernement toe; zij worde niet van Konstantinopel naar Londen of Parijs overgebragt." Eene Russische stoomboot is aangekomen om den eersten Secretaris van het Russische Gezantschap, die zich nog hier bevindt, alsmede het personeel der handelskanselarij af te halen. De krijgstoerustingen duren voort. Een schrijven van de Moldavische grenzen van G Junij, opgenomen in de Allg. Augsb. Zeit.verzekert dat de Russen bruggen hebben gelegd over de Pruth bij Lkuleni en I.eowaen over den Donau bij Tullscha. Generaal Luders inspecteert de troepenen vier kanonneerboten zijn de Pruth opgeva ren om bij den overtogt der artillerie dienst te doen. OOST-INB1E. BATAVIA, 27 April. Uit de Javasche Couranten lot deze dagteckening onlleenen wij het volgende De Gouverneur-Generaal heeft op zijn verzoek eervol ontslagen uit 's lands dienst AH. J. C. F. Baron van Heerdt, als lid van den Raad van Justitie te Batavia, en in zijne plaats benoemd AIr. W. a Brakel Reiger, thans in die betrekking te Soerabaya; en tot omgaand llegter in de 3de afdeeling op Java Mr. J. H. Costers, thans lid van den Raad van Justitie te Samarang. Overleden is de Luitenant-Colonel II. A. L. Bousquet, Ridder der orde van den Ned. Leeuw. De Gouverneur-Generaalin aanmerking hebbende genomen dat sedert eenigen lijddoor daartoe onbevoegde personen scholen worden opgerigt en openbaar onderwijs gegeven wordt; dat een en ander wel is verboden bij het algemeen reglement voor bet schoolwezen Staatshl1818 n°. 4), doch dat de overtreding met gecne straf bedreigd is; heeft bepaald, dat tot het geven van onderwijs onbevoegd zijn allen, tegen wie uitgesproken is een vonnis, hebbende kracht van gewijsde, houdende veroordeeling tot eene lijf- of on- teerende straf, of lot eene straf wegens eene daad, strijdig met de zeden of waardoor de algemeene achting en het algemeen vertrouwen verloren gaan en dat de overtreders dezer bepaling zullen worden gestraft, voor de eerste maal, met eene geldboete van ƒ100, en bij elke herhaling met 8 dagen gevangenis. Door de Regering is bevolendat al de Chinezen en andere vreemde Oosterlingen, die thans met der woon te BabatBlimbing en Sedayoe onder Grissee (Soerabaya) zijn gevestigd, tegen schadeloosstelling, voor uil0. Januarij 1854 gehouden zullen zijnvan die plaatsen zich te moeten verwijderen en vóór dat tijdsverloop met der woon, ter hoofdplaatse Soerabaya of Grissee, dan wel eenige andere hoofdplaats, zich zullen moeten vestigen. Men beweert, dat deze strenge maatregelen zijn genomen, ten gevolge van de slechte prak tijken, die in het bijzonder de Chinezen op de genoemde plaatsen bedrijven. Bij Reglement op de logementenkollijhuizentapperijen en dergelijke openbare inrigtingen op Java en Madura, is bepaald dat zij zullen slaan on der bijzonder toezigt der policie; dat geen dezer bedrijven mag uitgeoefend worden zonder vergunning van bet hoofd van hel gewestelijk bestuur, ge schreven op een zegel van 10 tot ƒ100, ter keuze van dien ambtenaar. De vergunning wordt niet geweigerd, dan om redenen van openbare orde of van algemeen belang, in de weigering uit te drukken. Om dezelfde rede nen kan verleende vergunning door hel hoofd van het gewestelijk bestuur worden ingetrokken. Hij geeft hiervan onverwijld kennis aan den Gouver neur-Generaal. AVanneer hij incent dat daartoe in billijkheid termen be staan kan hij hij die kennisgave tevens een voorstel doen tot het verlcencn van schadeloosstelling, bijaldien de redenen van intrekking liggen buiten de schuld van den houder der vergunning. Gcene personen mogen in deze huizen ii» dienst genomen worden zonder bij de policie geregistreerd te zijn. Geene uithangborden mogen voor deze huizen geplaatst worden, zonder dat de inhoud der opschriften door bet. hoofd van bet plaatselijk bestuur is goed gekeurd. De ingang van deze huizen moet des avonds verlicht zijn. Dobbel- en hazardspelen zijn er verboden. In de tapperijen mag sterke drank niet anders verstrekt worden dan legen gereed geld. Tapperijen, hetzij met andere bedrijven vereenigd of afzonderlijk gedreven, mogen niet voor het publiek geopend zijn van des avonds 10 tot des mor gens 6 ure. Volgens de laatste berigten van Palembang, hebben de pogingen van Radja Tiang Alamen den als passirah ontslagen pangcran van Moeara Pi nang, om de bevolking in een gedeelte der Ampat l.awang op nieuw tot verzet tegen ons gezag aan te sporenen bet opwerpen eener sterke benting onder hunnen invloed, te Bato Berambay, den Kolonel de Biauw doen be sluiten, zich met eenige troepen derwaarts te begeven. Dit geschiedde in het laatst van February jI.en had een goed gevolg. Bij het oprukken der troepen werd de benting in allerijl verlatenzij is daarop door de onzen vernield. Later vielen eerst de vrouw en twee kinde ren van den bedoelden pangeran, en vervolgens hij zelf in onze handen. Radja Tiang Alam nam de wijk naar het gebergte, waar hij bij het afzen den van dit berigt werd opgespoord. Uit de verklaringen, gedurende het jaar 1852 ontvangen, van perso nen uit handen der zeeroovers onlvlugt, blijkt, dat sommigen hunner jaren lang (een van hen omtrent 20 jaren) zijn gevangen gehouden, dat Solok en Balangingie als de grootste roofnesten van den Indischen Archipel moeten be schouwd wordenen de Vorsten van eerstgenoemd land de voornaamste roovcr- hoofden zijn, wier praauwen den geheelen Archipel doorkruisen, en dat, behalve de Balangingiers, nog twee andere stammen, de Magindanezen en Tabellorezen den Archipel verontrusten. In het begin van het jaar komen de roovers uit hunne schuilhoekenvolgen de kusten van Celebesvooral de oostelijkedie zij aandoen om water te halenen blijven in de straat Boeton de van Macassar komende handelspraauwen opwachten. A'an daar begeven zij zich gewoonlijk naar Kalatoeade algemeene verzamelplaats der zee schuimers, waar zij zich soms een geruimen tijd vestigenhunne praauwen in het kreupelhout halen en, zoowel in het gebergte als op zee in kleine praauwen uitkijken hebbenom bij nadering van oorlogschepen in het ge bergte te vlugten, doch meestal hunne verdere expeditien van daar beginnen. Deze togten duren soms van 2 tot 5 jarendikwijls slechts eenige maanden. Vertrekkendezijn zij niet zelden 40 a 50 zeilen sterkdoch later versprei den zij zich in kleinere smaldeelenslechts zelden vereer.igen zij zich bij groote massa's. De door hen gebruikte praauwen zijn paduakangs gobangs joekongs, bintaks enz.; zij zijn bemand met 20 i 50 koppen en voeren doorgaans 2 stukken geschut en 2 lilla's. CHINA. De Regering heeft al hare krachten vereenigd om bij Nanking den voort gang des opstands te stuiten, en zij is daarin althans vooreerst geslaagd. Dat zij hierbij door buitenlandsche hulp is ondersteund, blijkt niet, hoewel het zich bevestigt dat die hulp door plaatselijke overheden ingeroepen is. Alleen wordt in de nu ontvangen berigten gemeld, dat de Zaakgelastigde der Vereenigde Staten in het oorlogstoomschip Snsquehannah de rivier naar Nanking opgevaren, maar eenige mijlen hoven AVoosung aan den grond ge raakt en daarop teruggekeerd is. STADS BEKIGTEN. Bttrgcrlij&c S-tnub. Van den 16 tot en niet den 33 Jiuiij 1853. BEVALLENF. F. Duyverman, geb. Gutberlet, D. C. Bender, geb. Vink, Z. A. J. II. Boon geb. FrankampD. A. Keulemansgeb. van DorpD. A. Nachtegaal, geb. VermeulenZ. S. M. van Strien, geb. de AVolf, Z. C. Draaselgeb. MaagdenbergZ. M. van AVelzengeb. DuvigneauD. F. Pryn geb. Kasteele, Z. G. van den Ouweelengeb. Benning, D. levenl. S. Flipoo, geb. MisselieZ. G. E. Timmermangeb. Rietstap, Z. AI. Solgeb. Bonten Z. J. Henzen, Z. A. Onnekink, geb. van der Mark, D. AI. Aluller, geb. de Coene, D. AI. Eggink geb. ZitmanD. P. Fakkel, geb. Noest. Z. levenl. A. AV. F. van Disselgeb. van der Blom D. AL J. van Heuzen geb, Bongerts D. AI. OudshoornD. J. van der Tuyngeb. GijsmanZ. J. A. de Goede geb. HellingsZ. AI. van der AVaalsgeb. PardonD. AV. II. den Ostweel. beide D. GEIIUAVDII. E. DanielsJm. en I. du AloulinJd. -A. J. Susan, Jm. en S. Aliloo, Jd. P. J. E. Vink, AVedr en E. Sonrmeling, AVcdc. J. van Delft, AVedr en G. Lagelie, Jd. S. LipsJm. en J. Pont, Jd. OVERLEDEN: AI. van der Schilp, geb. de Haas, 52 j. J. J. Oudshoorn, 71 j. C. AI. La Rivière, geb. Beekelaar, 29 jA.M. H.Smit, D., 10 m.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 3