LEYDSCHE COURANT. N°. 7W 1853. VRIJDAG, 24 JUJNIJ. BIMENLANDSCIIE BERIGTEN. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt uit Zaturdag Avond, iWl PfEl X «-oil-. s 1 '.Air? O :X\V' De Prijs der Courant is f 13 in het jaar de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven. LEYDEN 23 Junij. Bij het ter perse leggen dezer, ontvangen wij het ontwerp van antwoord der Tweede Kamer op 's Konings Troonrede, en is in de zitting van heden met 48 tegen 5 stemmen besloten, dit ontwerp op morgen in beraadslaging te brengen. Gisteren avond heeft in den schouwburg te 's Gravenhage de wedstrijd plaats gehad van de liedertafels. De eerste prijs is toegewezen aan Eutoniate Amsterdam; de tweede is behaald door de Avondsteralhier; de derde door Eratovan 's Boschen de medailles van II. M. de Koningin aan Erato van Amsterdam en Ampliion van Rotterdam. II. M. de Koningin Prins en Prinses Hendrik en Prinses Frederik hebben dit luisterrijk concours bijgewoond. Den i 5den Julij zal de Vereeniging voor de Flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen hare algemeene vergadering houden te Nijmegen. Vrijdag zal te 's Gravenhage een openbaar volksfeest in de Maliebaan worden gehouden, beginnende des morgens te 10 ure en bestaande in het Ilingrijden, het MaslklirninenGoochel- en andere spelen. Dit feest zal, door muziek afgewisseld, tot G ure voortduren. Des avonds (bij gnnstig weder) van wege de leden der Witte of Littéraire Sociëteitprachtige Illuminatie en Muziek in hel Bosch. Van wege het Gemeentebestuur zal ecne verlichte Tent met Muziek, op den grooten rijweg, vooraan in het Bosch, worden geplaatst. Zaturdag zal het openhaar volksfeest in de Maliebaan beginnen ten 12 en eindigen ten G ure, en bestaan in Tooneelvoorstellingenals: Zang- en Klucht spelen en Pantomimes, Koordendansen, Gymnastische en andere Oefeningen, alles door Muziek afgewisseld. Ten 9 ure: groote Illuminatie in hel Voor hout, op den Kneuterdijk en in den Hofvijver. Ten 11 ure: Prachtig Vuur werk in de Maliebaan. Uit Vlaardingen wordt gemelddat de eerste haringjager in het gezigt was. In de wateren omstreeks Inverness, in Engeland, was de haringvangst in de helft dezer maand reeds in vollen gang en waren bijna 2000 vaten reeds naar Hamburg en de Oostzee verzonden. Te Roosendaal heeft den 20steD de aanbesteding plaats gehad voor de aardebaan, de kunstwerken en de eigenlijke spoorbaan van den spoorweg van Antwerpen naar Rotterdam en wel van de Belgische grenzen tot Roodevaart en van Roosendaal tot Breda in 6 percelen en in massa. De minste inschrij ver is gebleken te zijn, zoowel voor de percelen afzonderlijk als voor de massa, de Heer A. G. Dekker te Sliedrecht, die alzoo voorloopig onder voorbehoud van nadere goedkeuring als aannemer dier werken is erkend. De Prov. Gron. Cour. bevat het volgende: Den 16den werd te Meppel de gewone weekmarkt, tevens tot de jaarlijksche wolmarkt bestemd, druk bezocht. Op ecne menigte wagens, ten getale van 520, werden de produc ten, thans vooral de schapenvachten, ter verkoop aangevoerd. De prijzen waren zeer hoog en de aanvraag sterk. Een aanzienlijk handelshuis had order bekomen om cenigc duizende ponden wol aan te koopen, waaraan het slechts in zeer geringe mate gevolg kon geven. Bij de halve Ncdcrl. ponden werd zij van 50 tot 65 cents vei kocht; terwijl de kooplieden de zoogenaamde waag of 12] halve Nederl. ponden tot 5 a ƒ0 inkochten. De eigenaardige ver koop van dat artikel in de provinciën Drenthe en Overijssel verdient mede cenigc vermelding. Van ouds bestaat deze eigenaardigheid in hel op harid be talen van zekere som; dit jaar van 5 tot G, om dan het overige het volgende jaar te voldoen. Den 19dcn is te Moergestel een hevig onweder uitgebarsten, vergezeld van zwaren hagelslag, waardoor een groote uithoek dier gemeente geheel ver- hageld is. Dit is reeds de derde maal in een tijdsverloop van G jaren, dat zulk eenc ramp die gemeente treft. Er worden giften gevraagd voor de land lieden die hun geheel veldgewas hebben verloren. Ook te Leerdam is een zwaar onweder dien dag uitgebarsten, van hagel vergezeld, die vooral de hen nep schijnt getroffen te hebben. 's GRAVENHAGE, 23 Junij. Z. M. heeft eervol ontslagen als Burgemeester van Eede, J. B. van den Eeckhout; en benoemd tot Burgemeester: J. J. I. Sprenger, te Domborg; Mr. J. G. Sprenger, te Oostkapelle; I. Blindenbach Jz., te AardenburgP. J. Buyck, te Eede; P. de Muynk, te Sinte Kruis; J. J. Borghsteyn, te Bier vliet; M. Ch. de Crane, te Zierikzee; Jhr. Mr. D. de Blocq van Haersrna de With te AchtkarspelenJlir. D. W. Crommelin van Heeckeren, te Ameland^ Jhr. E. D. van Beyma, te BaarderadeelJhr. T. A. M. A. van Andringa de Kempenaer, te Bildt; Mr. J. II. Muiier, te Bolsward D. I. V. Baron van Sytzama, te Dantumadeel Mr. P. A. Zijlslra, te Ilarlingen; M'. G. W. C. D. Baron thoe Schwartzenberg en Ilohenlansberg, te Haskerland; Jhr. U. J. Ileerma van Beyma thoe Kingma, te FranekeradeelMr. C. Wichers Wierdsma, te HennaardcradeelF. A. Lammerts, te Hindeloopen; Mr. C. Bergsma, te IdaarderadeelMr. A. T. R. S. Baron van Heemstra, te Kollumerland en Nieuw Kruisland; G. F. Baron thoe Schwartzenberg en Ilohenlansberg, te MenaldumadeelJhr. Mr. J. Minnema van llaersma de With, te Oosldongera- deel; Jhr. Mr. G. W. F. Lycklama a Nyeholt, te OoststellingwerfMr. S. van Teynste Opsterland; II. A. Zeilinga, te Schiermonnikoog; M. Manger Cats, te Smallingerland S. ten Cale, te SncekS. Gerbens Siedsesz, te Stavoren; Jhr. Mr. II. Baerdt van Sminia, te Tieljerksleradeel Jhr. 4V. Iloldir.ga Ly- clama a Nyeholt, te Utingeradeel Mp. J. Bieruma Oosting, te Weststelling werf; Mr. T. Muiier, te WonscradeelMr. S. Baron Rengers van Weideren, te AVijmbritseradeelW. Holzes Pvingnalda, te Ylst. Eergisteren namiddag, even voor zes ure, kondigde iiet losbranden van het geschut de aankomst van ITIIKK. UIL Prins en Prinses Hendrik der Ne derlanden in deze residentie aan, waar alles, tot hunne feestelijke ontvangst, in vreugdcdosch getooid was. Namens den Koning werd het Vorstelijk Echt paar, met een specialen trein van Rotterdam hier aangekomen, door den Luitenant-Generaal, Chef van het Militaire huis des Konings, den Opper- Kamerhcer, uen Opper-Ceremoniemeester, den Kamerheer Ceremoniemeester en de Adjudanten en Ordonnans-Officieren; voorts door den Provincialen Commandant, fungerenden Gouverneur, de Ileercn Burgemeester en Wet houders en eenc Commissie uit den Gemeenteraad, aan het stations-gebouw ontvangen. In de tot de feestelijke ontvangst bestemde zaal werden HEI. KK. HII. door den Heer Burgemeester plcgtig verwelkomd en werd zijne hartelijke toespraak minzaam beantwoord. Toen zette zich de stoet, overeenkomstig het daarvan uitgegeven programma in beweging. Na kortstondig verblijf op 's Konings paleis, begaf de stoet zich, insgelijks volgens programma, naar het paleis van HH. KK. HII. in het Lange Voor hout, alwaar zij door den fungerenden Hofmaarschalk en de Kamerheeren ontvangen werden. Daar liet gejuich der voor hel paleis verzamelde menigte onafgebroken voortduurde, verschenen de Prins en Prinses op hel halkon, begroetten de bevolking op de hartelijkste wijze en betuigden hunnen dank voor de veelvuldige blijken van liefde, heden ondervonden. De verlichting, welke eergisteren avond na den intogt van HII. KK. 1111. Prins en Prinses Hendrik, in deze residentie heeft plaats gehad, is zeer luis terrijk geweest. Ontelbaar was de menigte, die zich overal bewoog, om het schitterende en afwisselend fraaijc schouwspeldal de stad aanboodte hezigtigen. Ilon- derde rijtuigen doorreden de stad in alle rigtingen. De turf-, kolen- en ko rendragers hebben meermalen in optogt, onder vrolijken zang met flambou wen en andere lichten en daarbij gekostumeerd de stad doortrokken. Tot laat in den nacht duurde de verlichting bij hel blij gejoel der menigte en bij gulle ongedwongenheid, voort. Z. M. de Koning heeft ten tien ure zijn paleis verlaten en is te paard van een aanzienlijken staf vergezeldstapvoets door de stad gereden. De Koning werd van alle zijden met de levendigste blijken van eerbied en ge hechtheid begroet, en op sommige plaatsen was het treffend te zien hoe de doorlogt als 't ware bemoeijelijkt werd door den drang der bevolking, om tot den Koning te komen, wien zij met vreugdevol gejuich van hare deel neming deed blijken. Bij meer dan eene gelegenheid betuigde Z. M. over dit onthaal, zigtbaar getroffen, zijne bijzondere tevredenheid. Ook IIH. KK. HII. Prins en Prinses Hendrik, benevens HH. KK. HII. I Prins en Prinses Frederik hebben, in opene rijtuigen gezeten, de stad in ver- schillende rigtingen doorgereden en zich mede kunnen overtuigen van de al- gemeene belangstelling in het feest van den dag, die in de hofstad heerschte, en van de innige verknochtheid die er bestaat tusschen Oranje en Nederland. j Ten half een ure heeft het corps muziekanten van de 's Gravenhaagsche

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1