LEYDSCHE COURANT. N°. 74 WOENSDAG, 22 JUNIJ. bimmemlandsciie berigtes. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt uil Zuturdag Avond. De Prijs der Courant is f 12 in het jaar de afzonderlijke nornmers worden tegen 10 Centen afgegeven LEYDEN 21 Junij. Ter gelegenheid van de feesten op Zaturdag te 's Gravenliage zal des nachts om 12 ure een extra spoortrein van daar ook naar onze stad vertrekken. In een onzer vorige hehben wij het behoud medegedeeld van drie Friesen van het verongelukte schip William en Mary, bij de Bahama-eilanden. De Prov. Fr. Cour. bevat thans het volgend uiltreksel van een brief, door een hunner, Wagenaar van Heerenveen, geschreven: »Op den 4<lcn Mei 11. 's avonds ten 9 uur zijn wij bij de Bahama-eilanden op een verborgen klip gestrand4 a 5 uren van de Amerikaanscbe kust ver wijderd; het schip werd lek, en na den ganschen nacht gepompt te hebben, hadden wij 's morgens ten 4 uur G voet water in het schip, en lagen wij voor anker, van de klip zijde af. De 2 stuurlieden en G matrozen zaten reeds in een der sloepen, doch de Kapitein beloofde aan Bonnema (onder wiens geleide de Friesche landverhuizers vertrokken waren) het schip niet te zullen verla ten, voor dat zij gered zouden zijn; doch ik vertrouwde zulks niet, ging op de kajuit bij de pomp slaan, slechts een jasje, broek en zwemgordel aan hebbende, oin zoo mogelijk mij met zwemmen op een stuk hout te redden, dewijl ik geen hoop op de boot had. Toen zeide de Kapitein tot 2 matrozen »ik ga bij de stuurlieden in de sloep, red u dadelijk met de anderen," toen verloor ik hen niet uit het oog; hij ging in de hooi en ik sprong er dadelijk ook in en terzelfder tijd dat de touwen gekapt werden. De Kapitein was reeds in de eerste, en ik, alsmede Ulbe Bergsma van Kiinswerd, Izaak Roorda van Dantumawoude, benevens 21 leren en 3 Duilachers in de tweede sloep. De leren wilden ons buiten werpendoch ik bad een mes in de eerie en een puts in de andere hand, zeggende: »de eerste die ons aanrandt, steek ik dood." Zoo zijn wij dan van 's morgens G tol 's middags 1 uur rondgedreven tot dat een schip, genaamd Pollux, Kapt. Mac. Entyre ons op nam en den 6deD Junij jl. behouden te Liverpool aan wal bragt. Naar wij denken zijn de anderen, 170 in getal, aan boord gebleven en waarschijnlijk niet gered; echter hebben wij het schip niet zien zinken." Ondertusschen berigt eene tijding in Engeland aangebragt, van Nassau in Noord-Amerikadat 164 pas sagiers aldaar den 16dc» Mei, van alle bagage ontbloot, waren aangekomen. Er was eene Commissie benoemd om voor die ongelukkigcn gelden in te zamelen. In bet hoofdkiesdistrict Breda is lot lid der Tweede Kamer met 1244 van de 2143 uitgebragte stemmen verkozen Mr. L. D. Storm. Mr. J. J. Loke had 441 en Mr. J. P. P. Baron van Zuylen van Nyevelt 360 stemmen be komen. Het Ned. Athenaeum bevat het volgende: De stedelijke commissie tot regeling van het vijfde taal- en letterkundig congres, dat in het midden der niaand September te Utrecht zal worden gehouden, heeft gemeend dat eene schets van de geschiedenis der Vlaamsche bewegingwelke lot de letterkun dige congressen hier te lande en in Belgie de eerste aanleiding heeft gege ven, hel beste middel zou zijn om de belangstelling op te wekken voor de vereeniging van Belgen en Nederlanders, tot beoefening en ontwikkeling van de gemeenschappelijke moedertaal. De Heer Mr. O. van Rees, lid van de vermelde commissie, deed dientengevolge een klein werkje het licht zien, getiteld: De Vlaamsche bewegingwaarin hij het ontslaan en de bcteekenis van die letter- en taalkundige rigling heeft getracht te schetsen en een his- torischen terugblik beeft geworpen op de congressendie reeds hebben plaats gehad. Te Rotterdam zijn uit Duitschland omstreeks 80 manden kersen, de eerstelingen van dit saizoen, aangevoerd en dadelijk per stoomboot naar Enge land overgebragl. Den 18dcn zijn te Amsterdam de eerste nieuwe aardappelen van R.ijns- burg aangebragt en wel 20 mud, die 6 per mud golden. De hoedanigheid schijnt zeer goed. Den 20slen zijn 150 mudden Westlanders aangebragt, die ƒ7.50 a ƒ8.het mud hebben gegolden. Dr. Schwartz, die in der tijd te Amsterdam als zendeling onder de Israëliten werkzaam was, heeft, naar men uit Berlijn meldt, verlof gekregen om in Pcsi.li terug te keeren. Hij is een Pruis van geboorte, doch was door de Oostenrijksche Regeringin welk land hij door de Scholsche kerk als zendeling onder de Israëliten was aangesteldverdreven. Door den landbouwer T. Marissen te Buinen in Drenthe is een zeer kunstig bewerkte stcenen bijl gevonden, voorzien van een kogelrond gat, om er een steel in te bevestigen voor liefhebbers van oudheden moet die bijl allezins bezienswaardig zijn. Tc Aspercn beeft den 19dcn een zware brand gewoed waardoor eenige woonhuizen benevens 2 hooibergen in de asch zijn gelegd. Den 17dcn legde de Heer Mr. F. K. A. Pertsch den eersten steen aan het weeshuis en de bewaarschool voor de Hervormde gemeente te Almelo tot ophouw van welk geslicht die Heer eene aanzienlijke som had ten ge schenke gegeven. 's GRAVENHAGE, 21 Junij. Z. M. heeft uit het drietal Candidalen tot Voorzitter der Tweede Kamer benoemd Jhr. W. Boreel van Hogelanden. Bij Koninklijk besluit van den 9Jcn Junij, is aan Jhr. P. F. von Sic- bold, Kolonel titulair bij den staf van het Indisch leger, vergunning verleend tot het aannemen en dragen van de onderscheidingsteekenen van Ridder der Wladimirs-Orde 3de kl. en der SR Anna Orde 2de kl. met diamanten van Rusland; van Kommandeur der Dannebrogs-Orde van Denemarken en van Ridder der orde van Rooden Adelaar 2dc kl. van Pruissen. Z. M. heeft aan Mr. W. C. E. de Geer, laatstelijk Resident van Soc- rakarta, thans met verlof hier te lande, vergunning verleend tot het aanne men en dragen der versierselen van Kominandeur der 2de kl. van de Orde van den Witten Valk van Saksen-Wei mar. Z. M. heeft, ten gevolge van het overlijden van A. Baron Sloet van Oldruitenhorghin leven Coadjutor der Duitsche Orde, Balye van Utrecht, de opklimming vergund: 1°. der Kommandeuren en van den eersten Jhr. in gemelde orde, welke ten gevolge van dat overlijden kan plaats hebben, en 2°. van den oudsten Kommandeur, B. R. W. Baron Sloet van van Uagens- dorp, lot Coadjutor; te agreëren1°. de opklimming van B. L. F. Baron van Weslerholt tot jongsten Kommandeur en 2°. de admissie van A. C. J. Baron Schimmelpenninck van der Oije tot tweeden Jhr. Z. M. heeft Jhr. Mr. C. van Foreest, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als Schoolopziener in het negende schooldistrict van Noordholland. Z. M. heeft eervol ontslagen de BurgemeestersG. A. de Katerte Burgh en Westerschouwen L. Kreepel, te Serooskerke; A. Moolenburghte Elkerzec; C. Viergever, te Duivendijke c. a.C. Moolenburgh Jz.te Zonne- maire; J. AVaste Seherpenisse en AVeslkerke; en C. AVas, te SE .Maartens dijk; op zijn verzoek eervol ontslagen A. J. van Teylingen te Oost- en AA'est-Souburgcn benoemd tot Burgemeester: J. I. Moens, te Bommenede Bloys en Zonnemaire; C. Lopse Hocke, te Brouwershaven en Duivendijke c. a. C. van de Stolpe Mz.te Bruinisse; L. L. Bolle, teBurgh, AVesterschouwen en Haamstede; J. Moolenburgh Jz.te Dreisehor; J. Schalkwijk, te Ellemeet en Eikerzee; M. Boogerd te Kerkwerve c. a.; A. de Jonge Cz., te Nieuwer- kerke c. a.I. Ilocke Dz... te Noordgouwe; Th. Brouwer, te Oosterland cn Sir Jansland; J. van der Have, te Ouwerkerk L. C. van den Oudendijk, te Oud Vossemeer en VrijhergheP. van der Slikke, te Poortvliet en Nieuwe Slrijen C. Gast Cz.te Renesse, Noordwelle en Serooskerke; D. Polderman, Ie Seherpenisse en AVeslkerke; Jhr. J. L. de Casembroot, te Sb Maarstensdijk A. van Klinke, te Slavenisse; Jhr. J. 11. Paspoort, te Oost- en AA'esl- Souburg. Nog heeft Z. M. aan E. R. Baron van Asbeck, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als Burgemeester der gemeente Hemelumer-Oldephaert en Noordwolde. Z. M. heeft benoemd tol Procureur bij de Arrondissements-Regtbank te RotterdamJ. D. Castanien. Bij Koninklijk besluit van den 2dcn Junij, is aan den Heer AV. L. de Sturler, gepensioneerd Majoor titulair der genie in Oost-lndie, op het daartoe door hem gedaan verzoekvergunning verleend tot het dragen van de activi- teits-uniform van het corps, bij hetwelk hij laatstelijk heeft gediend. Bij Koninklijk besluit van den 13d,'D is de landbouwschool te Borculo, wegens de zich opgedaan hebbende bezwaren opgeheventerwijl de com- 1 missie voor bare beinoeijingen wordt dank betuigd. De Minister van Binnenl. Zaken heeft, bij beschikking van den 1 G'lel1 I dezer, ingesteld eene speciale commissie lot het afnemen van een eind-examen aan eenige kweekelingen bij de Koninklijke Academie te Delft, opgeleid voor

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1