LEYDSCHE COURANT. N°. 70. MAANDAG, 13 J UN IJ. B1MEXLA3DSCHE BEilIGTEiV. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt uit Zaturdag Avond. De Prijs der Courant is f\2 in het jaar; de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven i ,e- I.;- J LEYDEN 11 Junij. Donderdag legen den avond is een bejaard man Kruger genaamd welke omstreeks de Heere Poort in den Singel zat te visschcn, door een be roerte aangetast en plotseling gestorven. Het kerkbestuur der R. K. gemeente te Haastrecht bij Gouda zal op Woensdag den 15den dezer des namiddags ten 12 ure, ten huize van J. Hoen- zelaar, in de Zwaan aldaar, publiek onder nadere goedkeuring aanbesteden: bet bouwen van eene nieuwe Kerkwaarvan de bestekken van den 5den dezer af, onderanderen ter inzage lagenalhier bij Dooremalen in de Twee Kolommen. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Architect G. van Vogelpoel te Utrecht, die in loco aanwijzing zal doen op Dingsdag den 1 l<len dezer, des middags ten 12 ure, de bestekken a ƒ1.25 en eenige teekeningcn a 3.50 te bekomen bij de Gebr. Grijsecis te Utrecht. Wij worden verzocht mede te deelen, dat bet van ouds zoo gunstig bekend Logement de Zwaan, te Katwijk aan Zee, door eenige verbouwing, verfraaijing en de daarstelling van goed ingerigte bad- en logeer-kamers thans ook de gelegenheid aanbiedt, om op eene min kostbare wijze van eene regelmatige bad-kuur gebruik te maken terwijl het geneeskundig toezigt van den Geneesheer Dr. Polyn Buchner, deze inrigting tot aanbeveling strekken mag. Uit Katwijk wordt bet volgende aan de Amst. Cour. gemeld: De vis- scherij is tot "lieden voordcel ig, de vangst goed en de prijs vooral van schol boog. De vele bunders Katwijksche aardappelen staan bijzonder goed; men hoopt met 1 Julij een aanvang met rooijen te maken. Jammer is bet, dat de lage duinen dit jaar niet beteeld kunnen worden, wegens bet water, dat op sommige plaatsen tot G voet gestegen is. De touwslagerij van de Ileeren van Beefting en C°. is sedert een paar jaar, wal bet personeel der werklieden betreft, veel verminderd. Evenwel verdient deze inrigting, waaraan veel moeite en geld ten offer gebragt is, om goedkooper en beter touwwerk te leverenin Nederland rijkelijk onder steuning. Het patent-louw toch beeft boven ander de voorkeur en kan met 1 oitcnlandschc fabriekaat zeer goed concurreren. Den Heer Cazaux, Direc teur, komt lof toe voor zijn onvermoeid streven tot verbetering en uitbreiding van dezen gewigligen tak van nijverheid. Vlet Handelsblad meldt, dat de Heer Thorbeckc ongesteld is. De Gemeenteraad van Rotterdam heeft bepaald dat een belasting op alle bonden zal worden gelegd; de tijd der invoering is op 1°. Januarij 1854 vastgesteld. De Handelmaatschappij heeft 1 schip bevracht voor Amsterdam1 voor Rotterdam en 3 voor Middelburg. Gisteren en beden zijn van Vlaardingen de eerste baringschepen naar zee gegaanin bet begin der volgende week zouden de overigen vertrekken. Men meldt van bet Nieuwe Diep, dat 's Lands stoomschip Amsterdam met spoed in orde wordt gebragt om met 1° Julij naar New-Yrork te vertrek ken; de Kroonprins zou met dien bodem naar genoemde plaats stevenen, om er de Tentoonstelling te beschouwen. Uit Alkmaar wordt gemeld, dat het zich liet aanzien, dat het VIIlste Nederlandsch landhuisboudkundig congres, hetwelk van 21 tot en met 25 Junij aldaar zal gehouden worden, door vele vreemdelingen zal worden bijgewoond, daar nu reeds een 350-lal leden zich hadden aangemeld bij het bestuur, bet- welk zich met de huisvesting der vreemdelingenook buiten de vele logemen ten, belast. Uit Arnhem wordt aan het Handelsblad gemeld dat te dier slede waar schijnlijk eerlang eene aanzienlijke openbare bibliotheek zal tot stand komen, daar men onderling overeengekomen is, de bestaande boekerijen van bet provinciehuis, het paleis van justitie en het raadhuis der gemeente, benevens die der Geldersche maatschappij van geschied- en letterkunde, tot één geheel te vereenigen, welke vereeniging reeds ten vorigen jare door Gedep. Staten van Gelderland is goedgekeurd. Men wacht nog slechts op behoorlijke loca- liteit voor het plaatsen der boekwerken, waarin, naar men verneemt, van wege bet gemeentebestuur zal voorzien worden. Uit Oldernarkt wordt van den 4llcn geschreven: Als iets buitengewoons kan men van bier melden, dat in de verloopen week overleden is Albert Ringenoldus, in den ouderdom van 87 jaren cn 8 maanden, nalatende eene weduwe van 87 jaren; deze echtgenooten zijn G5 jaren gehuwd geweest, en hebben te zamen verwekt 9 kinderen, welke alle nog in leven zijn, waar van G gehuwd en waarvan de oudste 64 en de jongste 43 jaren is; de over ledene laat 9 kinderen, 21 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen na. Een ongenoemd reiziger deelt in eene advertentie in het Handelsblad mede, dat bij den Logementhouder Sohreiber, te Loga bij Leer, in Oost- Friesland, een bijzonder opmerkingswaardige Lindenboom staat van 40 voeten boog, verdeeld in 4 verdiepingen, waarvan ieder een schoon prieel vormt. VOORBURG, 10 Junij. De nieuwe Bewaarschool alhierwelke eerst in October jl. werd opgerigt en thans reeds meer dan 50 kinderen teltwerd eergisteren door H. M. met een bezoek vezeerd. Vóór 8 dagen is alhier bet bouwen van eene geheel nieuwe bewaar school aanbesteed voor de som van 8,800. Hel geheel zal ongeveer 14,000 moeten kosten wanneer men de waarde van den grond en den tuin en de afbraak van eene buitenplaats er bij rekent. Het zal een der sieraden van dit dorp worden en, zoo als te denken is, niets te wenschen overlaten. Dit alles is het geschenk van een persoon die daardoor toont het grootste belang in bet heil der jeugd te stellen. Men verneemtdat er al zeer spoedig met bet bouwen een aanvang zal gemaakt worden. Handelsbl 's GRAVENIIAGE, 11 Junij. Z. M. heeft benoemd tot Burgemeester te Bloemendaal J. P. Lonbar Petri. II. M. de Koningin beeft aan J. K. de Vries, organist en pianist te Arnhem een gouden cylinderhorologie met gouden ketting en sleutel ten ge schenke gegeven voor een door hem vervaardigd en aan II. M. opgedragen dichtstuk, II. M. de Koningin-Moeder zalop eene uitnoodiging van Keizer Ni- kolaas, zich den ll<le" van Weimar naar Petersburg begeven, om een kort bezoek bij haren broeder af te leggen. Eergisteren is door Kerkvoogden der llerv. gemeente in bet regtmatig bezit overgenomen bet door Z. M. aan die gemeente geschonken gebouw aan het AVillemsparktot eene kerk bestemdhetwejk voortaan onder hun be heer zal zijn gesteld. De Minister van Justitie zal aanstaanden Dingsdag geen gehoor verleenen. Woensdag 11. heeft in het heitel de Oude Doelen een diner plaats ge- bad van Heeren Ingenieurs, zoowel burgerlijke als militaire, hetwelk onder anderen werd bijgewoond door den Minister van Oorlog en den Oud-Minister van Marine, J. C. Rijk. Onderscheiden toasten werden met geestdrift gedronken, maar bijzonder die op Z. M. den Koning en het Vaderland vriendschappe lijke eensgezindheid beerschte aan dezen disch en het was eerst laat in den avond toen inen scheidde. Men verneemt, dat er aan de gasfabriek alhier zeer vele bestellingen hebben plaats gehad voor de illuminaliën die bij gelegenheid der feesten welke alhier zullen plaats hebben zullen worden gehouden. Het laat zich aanzien, dat die illuminaliën alle vroegere in pracht en luister overtreffen zullen. Buitendien zal er ook zeer veel verlichting met lampions worden ontstoken. De binnen- cn buitenbaden op het stedelijk badhuis te Schevcningen zullen den 15dcn dezer geopend worden. AMSTERDAM, 10 Junij. Naar wij van goederhand vernemen, zijn de werkzaamheden der Duinwa terleiding, buiten de stad, reeds zoo ver gevorderd, dat na de dezer dagen genomen proeven, die volkomen aan de verwachting der ondernemers hebben beantwoord, te rekenen van aanstaanden Zondag, tot nadere aankondiging, eiken Zondag gedurenden den gcheelen dag, de fontein, voorstellende een fraaijen Triton, even builen de Willemspoort geplaatst, in volle werking zal zijn. De vverken in bet duin worden zeer druk door belangstellenden bezocht. Jl. Zaturdag hebben bet bestuur van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en eenige leden, waaronder de Baron Forsler van Dambenoy, Minister van Oorlog, die werken bezigtigd en hunne bijzondere tevredenheid te kennen gegeven. Naar men verneemt zullen die Heeren waarschijnlijk hunne bevin- ding in een verslag openbaar maken, dat voorzeker met belangstelling mag worden te gemoet geziendaar bedoeld verslag het belangrijk oordeel zal

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1