MANUFACTUREN. Burgerlijke ^taub. BEÜRSPRIJS VAN SCIIULDBRIEVEN. De Stedehouder van Brussa, Haïil-Paeha, is plotseling overleden, zoo men meent ten gevolge van vergiftiging, daar hij op de hand der Russen was. PËKSIE. Rusland is ook legen dit land met zware eischen opgetreden. Het vordert namelijk de onmiddelijke terugbetaling van de ter leen verstrekte som van 40 millioen guldens, of afstand van de provineie Astrabad aan de Kaspische Zee. Persië heeft geweigerd hieraan te voldoen, en daarop zon Vorst Dol- goruckiSecretaris van het Russische gezantschap te Teheran, den geheim schrijver van den Shah in het aangezigt hebben geslagen. De Turksche Ge zant Ahmed-Effendi zoo de partij van den beleedigde opgevat en een rondgaand schrijven, houdende vermelding van het gebeurde, aan al Europcsche Consuls toegezonden hebben. CHINA. IIONG-KONG11 April. Het gerucht is in omloop dat Nanking door de opstandelingen ingenomen is. De Regering trachtte de verspreiding van dit gerucht tegen te gaan, en heeft vele personen die hel verspreiddenin hechtenis doen nemen. De Keizer heeft verscheidene hooge ambtenaren van liunne posten ontzet, terwijl tevens bunne bezittingen verbeurd werden verklaard, onder anderen den eersten Minister en den voormaligen Gouverneur van Hongkong, wijl zij hem bedro- 1 genof zich ongeschikt betoond hadden tot de vervulling der op hen rus tende pligten, en zich door de opstandelingen hadden laten verslaan. Volgens de laatste in Engeland ontvangen berigten schijnt het nog twijfelachtig of Nanking in de magt der opstandelingen is gevallendan wel of die zware slag voor de Chinesche Regering nog is verhoed door tusschen- komst van Engelsche. Fransehe en Amerikaansche oorlogschepen. Volgens een officieel berigt in een dezer dagen uitgekomen Russisch werk over China, zou de bevolking van dat Rijk in 1842 bijna 415 millioen mcnschen geweest zijn. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente LEYDEN zijn van meening in het openhaar aan tc btssteden 1°. Het SCHOONMAKEN en INVOEGEN der gemetselde Bruggen binnen de Stad en langs de Singels. 2°. De VERNIEUWING van twee paren Vallen aan twee Ophaalbrug gen over den Ouden Rijn. 3°. Eenige VOORZIENINGEN aan sommige Paal- en Brugwerken binnen de Stad. 4». Het OPVOEGEN, REPAREREN en VERNIEUWEN van sommige ge deelten der gemetselde Wallen. In 3 percelen. 5°. De HERSTELLING aan de Schoeijitig langs de Mare buiten de Mare Poort. 6°. Het ROUWEN van een Schoollocaal voor minvermogendenop den grond achter het Levendaal. 7". De LEVERANTIE van de noodige Schoolmeubelen voor dit Locaal. En zulks op het Raadhuis binnen gemelde Stad, op Maandag den 134e» Junij 1853, des middags ten 12 ure. Zullende de Voorwaarden van heden af, dagelijks (uitgezonderd de Zondag) ter Secretarie dezer Gemeente ter lezing liggenvan 's voormiddags ten tien tot 's namiddags ten twee urealsmede aan de Stads-Timmerwerfvan 's voormiddags ten negen tot 's namiddags ten vier ure; terwijl door den Stads-Architect de verlangde ophelderingen en aanwijzingen zullen worden gegeven. Tegen primo Augustus aanstaande of eerder worden in 's Gravenhage ge vraagd: een WINKELBEDIENDE en eene WINKELDOCHTER ten volle met het Vak van JfManufacturen bekendalleen zullen in aanmerking komendie van goede Getuigschriften voorzien zijn. Adres met Opgave van Godsdienst en bij wie in Betrekking franco onder de Letters X. SB. bij de Gebr. van CLEEFBoekhandelaars te 's Gravenhage. STAI5S BERIGTEN. Van den 36 Mel tot en met den 1 Junij 1653. BEVALLEN: M. L. Wijtenburg, gel». Bökemeijer, Z. II. C. Cockuytgeb. RestD. M. E. de Koning, gcb. KumsD. J. C. Knottergcb. duCroiv ,Z. C.J. Jansen, geb. Fonteyn D. M.Schutte, geb. van GervenZ.L. Klein, geb. Kerkhoven D. G. Niemeijergel». SchoutenD. W. Vlielandgcb. Rom- burgh Z. C. Hardeman geb. HoonhoutZ. J. Meegens, D.levenl. B. Tierolf, geb. van Loe, Z. C. Coppij ,geb. Chrisliaanse, Z. A. van der Woerd, geb. Ossevoort.Z. Y. Carreegeb. Dreef, D. M. C. van Es, geb. van der Kaay D. J. M. Klcinhans, geb. BlansjeD. M. J. de Hengeb. van SoestZ. G. Vromesteyngel», de JongZ.J. S. Ilalbertsmageb. HamakerD.levenl. GEHUWD: G. in 't Hol, Jm. en M. C. Carton Jd. C. van der Steen Jm. en W. C. Brussé. Jd. OVERLEDEN: E. C. C. Schmier, geb. van Wensen, 35 j. Kanna Clavant 19 j. J. A. Haver, 50 j. J.de Rue,gcb. Gel ton ,79 j M. van Veen 83 j. J. Mielo, 55 j. H. Korenhof, 18 j. W. F. Lambooy, 34 j. P. Tollenaar, D.13 m. A. Dionct.geb. Lepaer, 76 j. S.H. van Beek, D.4m. T. 11. de Vroede,Z., 13 in. F. L. U. Sellenschlow, 54 j. P.Verhoogt, Z., 14 m. J. Flamangeb. Pilkers, 55 j.II. OolthuysZ.3 m.C. E.Brijbag,D., 3in. M. van Weerlee, 80 j. B. Meijer, Z., 7 j.en 10m. II. J. Brands, 37j. C.W. MervelD., 4 w. M.de Tombe, geb. Piket69 j. K. Walle, D.16 in. De COMMISSIE voor de Redactie van den Leydschen Stu- denten-Almanak voor het jaar 1854, besloten hebbende de uitgave van genoemden Almanak bij Inschrijving te doen aannemen, noodigt HI1. Boekhandelaren binnen Leyden uitinschrijving hierop in te zenden vóór den 12den Junij e. k. aan den Ondergeteekende, bij wien de Voorwaarden ter inzage liggen. J. GERDENIER Leyden, 2 Junij 1853. h. t. Ab-Actis. WOENSDAG, 1 Junij. Laagst.koer*.! Hoogst.koer*. Gebleven. Nederland, Werkelijke Schuld a 2} pCt. 63} 63} 63r'e Dito Certificaten '6 75} 75} 75} Dito dito 4 94} 94 j} 94} Amortisatie Syndicaat ....*3} 94} Handelmaatschappij4} 0. I. Leening4 94} Dito Holl. Spoorweg Aandeelen Rijn-Spoorweg 4} Haarlemmermeer»5 Frankrijk, Certif3 73} 73} 73} Dito dito»5 Rusland,Obl.HOPEl798enl816 5 10SJ Dito dito 1828 en 1829 5 Cert. bij dito 1831 en 1833 5 97} Dito 1S40 4 92} Dito bij stieolitz C°. 4 91} Dito dito Nieuwe 4 9L} Inschrijving in Assign. 6 Certificaten van dito ...,»6 74} Polen Aandeelen 1835 fl. 500 164 Spanje, Obligatiënal pCt. 23} 23} 23} Dito Obligatiën»3 48} Dito Binnenl. a 6 m. 3 43 43t's Bewijzen Coupons5} Oostenrijk, W. B. bij Goll. 5 88} Dito 1847 2} 4242,*. Belgie Banc'2} 52} Dito bij rothschild 2} 52} Brazilië, 1824 100 5 98} Portugal, te Londen5 38} 38} 38} Venezuela,»3} Amerika Bankactiën 41 jj Grieken 6} 7. Koers van liet Geld: Beleening 2} pCt. Prolongatie 2} pCt. De Wisselkoers der Gouden Tienguldenstukken is ƒ9.80 a 9.90 Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU. 4BVEKT ËN TIEN. Heden beviel voorspoedig van eenc DOCHTER, J. E. MULLER, Echt- genoote van Leyden, 2 Junij 1853. J. A. RODBARD. Op den 26,ltn Mei 1853 overleed op de Hofstede Buitenzorg onder Soe- terwocde, aan een langzaam verval van krachten, de Wel-Ed. Geboren Heer Mr. P. S. CR.OMMEL1N, in den ouderdom van bijna 88 jaren. Eenige Kennisgeving. HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND zullen in het Gemeenlandshuis te Leydenop Zaturdag den IS11611 Junij 1853, des middags ten 12 ure, in het openhaar besteden 1°. Het VERDIEPEN door uitbaggerenvan bet Additioneel Kanaal lehoorende tot de Uitwatering op de Noordzee, gelegen achter het Dorp Katwijk aan den Rijnin een perceel. 2°. Het VERHOOGF.N en VERZWAREN van den Dijk tegen het Braas- semer Meer voor de Droogmakerij te Rijnsaterwoude, in drie percelen. De Bestekken van heide werken zullen ter lezing liggen in het Gemeen landshuis voornoemd, als ook voor het eerste werk in de Herberg de Roskam, te Katwijk aan den Rijnen voor het andere in de Herberg te Rijnsater woude van den 13<len Junij af. Zijnde inlichting te verkrijgen bij den eersten Opziener over den Waterstaat en Landmeter van Rijnland J. KROS, te Leydenen respcctivelijk bij de Opzieners J. DUBBELDAM, te Katwijk en J. D. RIJKaan de Oude Weteringwelke laatsten aanwijzing zullen doen op Donderdag den 16de" Junij des voormiddags ten elf ureaan de Gegadigden die verzameld zijn in de genoemde Herbergen te Katwijk en te Rijnsaterwoude.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4