LEYDSGHE COURANT, VRIJDAG, 3 JÜNIJ. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt vil Zuturdag Avond. fx. De Prijs der Courant is f 12 in het jaar de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven LEY-DEN2 Junij. Nadat er lot dusverre vcrgecfsche pogingen aangewend waren om de Ramec- plant, waarvan in de Oost-Indiën een uitmuntende vezelstof bereid wordt, naar Europa over te brengen, is dit onlangs volledig gelukt. Men beeft den goeden uitslag vooral aan den Gezagvoerder van bet scbip Constantiaden Heer E. J. Kalesboek, te danken, die voor die belangrijke plant de meest mogelijke zorg gedurende de reis herwaarts gedragen heeft. De bezending welke Prof. Blume daarvan ontvangen beeft, laat niets tewenschen over. De aankweeking dier plant zal onder behoorlijk toezigt gemakkelijk plaats heb ben, zoo dat onze Akademisclie Tuinen zich kosteloos in bet bezit van deze plant zullen kunnen stellen, zoodra er over een genoegzaam aantal beschikt kan worden. Ing. De eerste voorstelling, door het gezelschap Hoogduitsche Tooneelisten onder directie van den Meer Rahnenberg, op Maandag 11. gegeven, was in ieder opzigt voortreffelijk. Het geestige stuk, het uitmuntende spel van de meeslen der vertooners, de luimige coupletten en koddige parodiën-dit alles werkte zamen, om aan de hoorders een waar kunstgenot te verschaffen. Moge de Directeur zich door de geringe deelneming, die bij de eerste voorstelling aan zijne pogingen is te beurt gevallen, niet laten afschrikken! Zij allen, die Maandag avond met opgetogenheid den schouwburg verlieten, meenen hem er voor te mogen inslaan, dat eene tweede proef ook voor hem gelukkiger zal uitvallen. (Ing.) Wij maken onze lezers opmerkzaam op de aankondiging van het afsteken van een vuurwerk, (zie de Adv. in ons vorig nommcr), aan het Room- en koffijhuis de Vink op aanstaanden Maandagavond den Gdcn dezer, 't geen bestaan zal in 7 fraaije uitvoerige stukken van verschillende vormen en kleu ren, afgewisseld door groote vuurpijlen en verder klein vuurwerk; terwijl tevens het gewone Concert door het Muziekcorps der Rijdende Artillerie al hier zal worden gegeven. Wij vernemen dat door den Bouwman P. Braat te Ilazerswoude, thans wordt gebruik gemaakt van een' dubbelden ploeg of van een' ploeg die in ccnen gang twee voren ploegt; deze ploeg is door hemzelven uitgedacht, i voldoet in alle opziglen, vermindert het werk tot de helft en bespaart dus tijd en kosten, zoodat men liet praclische nul van dezen ploeg buiten eenigen twijfel stelt. De Staats Cour. deelt de volgende opgave mede van de Ned. Bank Omloopende bankbillelten f 79,224,975 saldo's van rekeningen-courant 30,934,726.03 j munt- en muntmateriaal 101,201,090.88. Te Amsterdam zijn bij de herstemming ter verkiezing van leden der Tweede Kamer uitgebragt 2107 geldige stemmen en verkozen de Hoeren H. Stolte met 1403, Prof. J. Bosscha met 1259 en J. C. Baud mei 1246 stem men. Er waren voorts uitgebragt op de HoerenMr. P. P. van Bosse 817, Mr. J. Heemskerk Bz. 816 en J. C. Rijk 795 stemmen. 's Gravenbage. Uilgebragte geldige stemmen 1406. Verkozen de lieer J. C. Baud met 901 stemmen. Voorts erlangde Mr. J. P. I'. Baron van Zuy len van Nyevelt 505 stemmen. Rotterdam. Uilgebragte geldige stemmen 1507. Verkozen de Heeren J. C. Baud met 779 en M'\ P. P. van Bosse, gewezen Min. van financiën, met 762 stemmen. Voorts erlangden de Heeren lloynck van Papendrecht 729 en J. C. Rijk 716 stemmen. Gorinchem. Uitgebragte geldige stemmen 1163. Verkozen de Heer Mr. P. J. Elout van Soeterwoude met 636 stemmen. Op den Heer C. Schilfer, aftredend lid, waren 527 stemmen uitgebragt. Utrecht. Uilgebragte geldige stemmen 1853. Verkozen Jhr. Mr. 11. A. M. van Asch van Wyck, met 1301 stemmen. Voorts erlangde Jhr. Mr. I'. A. M van Ooslhuyze van Ryckevorsel van Rysenburg 552 stemmen. 's Bosch. Verkozen Dr. J. tl. II. de Poorter, met 1074 stemmen. Mr. J. R. Thorbecke had 606 stemmen. Hoorn. Uitgebragte geldige stemmen 2355. Verkozen de Heer J. Donker Mzn., Oud-Eurgemeester van Edam, met 1199 stemmen. Mr. A. S. van Nierop (oud-lid) had 1156 stemmen verkregen. Zwolle. Uitgebragte geldige stemmen 1892. Verkozen Mr. B. AV. A. E. Baron Sloct tot Oldhuis, met 1009. Jhr. Mr. AV. L. F. C. Ridder van Rap- pard had 883 stemmen verkregen. Assen. Uitgebragte geldige stemmen 1061. Verkozen Mr. P. van der Veen, met 655 stemmen. Mr. II. A'os had 406 stemmen bekomen. Als candidalen voor het lidmaatschap der Tweede Kamer voor het dis trict Gouda, waar, door het bedanken van den Heer Mr. G. Groen van Prinsterer, eene nieuwe kenze zal plaats hebben, noemt men de Heeren Mr. J. II. Gilquin, Advocaat te Amsterdam; Mr. J. AV. Gefken, Advocaat-Generaal bij het provinciaal geregtshof in Zuidholland, en M'". L. Metman, Advocaat te 's Gravenhage. AmstCour.) Eene nieuwe stemming voor een Lid der Tweede Kamer in het hoofd kiesdistrict Gouda zal den 13dcn plaats hebben. Men leest in de Prov. Gron. Cour. het volgende: Volgens mededee- ling, door onzen correspondent uit 's Gravenhage gedaan, zou het zeker zijn, dat de Hooge Regering de aan haar gedane mededeeling van de optre ding der voor dit Rijk benoemde Bisschoppen in hunne verschillende kerke lijke ressorten alleen voor informatie heeft aangenomen, met voorbehoud echter, om later op deze belangrijke zaak terug te komen. Op de Hoornsche veemarkt werd eergisteren oen kalf dat 195 halve Ned. ffi woog voor 65 verkocht en 20 schapen voor ƒ1000. De aan houdende en nog toenemende verzending van vee naar Engeland doen de prijzen tot zulk eene hoogte stijgen. De haringvloot zal dit jaar bestaan uit 93 schepen, als van Vlaardin- gen 60, Delfshaven 1, Zwartwaal 7, Middelharnis 3, Maassluis 7, Enkhui zen 7, de Rijp 4, AVormerveer 1 en Amsterdam 3. Het grootste gedeelte der vloot zal den 10den naar zee gaan. Het berigt uil Hellevoetsluis, ten aanzien van den lsten Stuurman van het schip Johanna, van der Ven, in onze vorige medegedeeld, wordt thans tegengesproken. De lste Stuurman heeft zelf het scbip binnen gebragt, hoe wel hij bij het binnenkomen ongesteld was. De TJtr. Cour. deelt uit bet Repertorium van D1'. van Hasselt en Hek- meyer, VI jaarg. bladz. 159 het volgende mede: Nadeel van den tafel-dansenz. AVij zullen geen enkel woord behoeven te verspillen tot het geven eener verklaring van den reeds algemeen befaain- den tafel-dans (het Tisch-rücken, het Tisch-sprechenenz. der Duitschers), onderscheidene populaire brochures en beschrijvingen daarvan in de dagbladen hebben reeds leering genoeg gegeven over dit waarschijnlijk ephemère comple ment van de reeds begravene electro-biologie althans bij ons te lande. Even als daaraan een veto is gesteld door de wijze voorzigtigheid van vele genees kundigen en enkele provinciale en stedelijke geneeskundige Commissiën, op grond van schadelijke nawerking daarvan bij sommige individuën waargeno men zoo ook en misschien sterker nogomdat het algemeener is, zal het wel met den tafel-dans gaan en moeten gaan. Althans wij haasten ons uit een der laatste nommers van het Wiener mediz. Wochenschrift30 April 1853, S. 287, een berigt over te nemen van Dr. v. Brenner, uit Ischl, waarin hij mededeelt, dat dien ten gevolge, behalve eene minder beteekenende aandoe ning bij andere jonge voorwerpen, bij een dienstmeisje kramptrekkingen, en vrij belangrijke hcrsencongestie, met ijlen, zijn ontstaan, terwijl zij niet dan één uur daarna weder tot zich zelve kwam en alzoo ook buiten kennis is geweest. Teregt zegt dus v. B.«zenuw-gevoelige vrouwen moeten alzoo tegen dit spel worden gewaarschuwd." Ook wij hebben hier ter stede reeds getuigenis hooren afleggen door eene jonge dame, dat zij er door op het punt was geweest van in flaauwte te vallenterwijl objectief hare doods-blceke gelaatskleur zulks ten volle bevestigde. A'an een meisje van 12 jaren vernam ik woordelijk, zonder dat zij daarover van anderen bad hooren spreken, «dat zij er zich een geheelen tijd daarna heel naar van gevoeld had." Te Hardinxveld stortte een tilbury, waarvan het paard voor eenige ezels schrikte, van den hoogen dijk, met dat ongelukkig gevolg, dat een kind van 9 maanden, van P. van der Plas, daaronder den dood vond en een meisje van 17 jaren, van A. de Iloover, zwaar gekwetst werd, zoo dat men voor haar behoud vreest. De twee Heeren, die in de tilbury zalen, zijn er geluk kig met den schrik afgekomen. Te AVeespercarspcl heeft zich een geval van hondsdolheid voorgedaan. Het dier heeft zijn meester in de hand, andere honden cn eenig vee gebeten; bet is met de andere bonden dadelijk afgemaakt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1