LEYBSGHE SCHOUWBURG. Heden en Morgen namiddag ten vijf ure 23 Bij de Redactie dezer Courant is van II. d. J. R. ontvangen voor de Kaap se! ie Uitgewekenen ƒ5. AUVERTENTIEN. Getrouwd r Letden, 25 Mei 1853. A. II. E1GEMAN, en J. E. M. van KEMPEN. Heden beviel zeer voorspoedig van eene welgeschapen DOCHTER, 11. C. REST, geliefde Eclitgenoote van Leïden, 25 Mei 1853. J. J. COCKUYT. Mogt ik mij den 18llcn dezer verheugen over de gelukkige bevalling mij ner geliefde Eehtgenoote, E. C. C. van WENSENbeden morgen omstreeks 8 ure, behaagde bet Gode, haar in den ouderdom van ruim 35 jaren tot zich te nemenna voorzien te zijn met de 11. Sacramenten der Stervenden mij nalatende vijf Kinderen, te jong om hun verlies te beseffen. Leïden, 24 Mei 1853. J. H. H. SCHMIER. De Ondergeteekende, gevoelig voor de vele blijken van belangstelling ont vangen hij de gelukkige bevalling zijner Echtgenoot, betuigt daarvoor hij deze zijnen harte! ij ken dank. Letden, 26 Mei 1853. G. J. M. van DOORN. Hoogduitschc Tooneelvoorstellingonder Directie van den Heer RAIINENBERG. Op llaanilag 33# .13ei I 853. 1100,000 Thaler oder ISörsengliicTtVaudeville, Possen in 3 Ablheilungen von Doctor Kaiisch, Musik von BellIM, Donizetti, Mozart, Meijerreer und andren nahmhaften Componisten. Aanvang des Avonds ten acht ure. De Ondergeteekende berigt bij deze aan hare Begunstigersdal zij door de veelvuldige concurrentie, van het vak van Stroo- lïoeden heeft afgezien; maar beveelt zich beleefdelijk aan als MODEMAAKSTER, tot het maken van alle B#aines-I4Iee(!i«ijfslizltk«rssvolgens de Nieuwste Modellen; ook blijft zij voortgaan met het makenen vermaken van Alutseii en Kijtleti Sloeden. E. WEENIG. Ulrechtsche Veer tegenover de Heerengracht. N°. 5. De Ondergeteekende maakt aan alle zijne Begunstigers be- kend, dat hij door het ontijdige vroege afbreken van zijn Kraam, van voornemen is nog veertien dagen aan zijn Huis laafelen te bakken die alle dagen versch te bekomen zijn. Bedankt verders alle zijne Stadgenoolen voor de gunst die hij van hen heeft genoten. Woonplaats op de Haarlemmerstraat, aan den hoek van de Mooriaanstecg, Wijk AT. N°. 375. JACOBUS SJARDYN. Jttti fle geachte Ingezetenen ftezer Stad! Op ons berigt aan den Chef van "ons huis te Amsterdamdat de verkoop te dezer stede zoo gunstig isdat w ij bereids 2/3 van ons Magazijn hebben verkocht en dat wij bij den nog altoos voortdurenden toeloop met zekerheid kunnen veronderstellen, ook het nog overige laatste derde gedeelte spoedig op te rui men. in geval wij ons verblijf alhier nog cenige dagen mogen verlengen, hebben wij op het oogenblik den last ontvangen, den verkoop tot IVoensdag 1 Jnnij 's avonds (echter onder wat omstandigheden ook niet langer) voort te zetten. AVij verzoeken dus al degenen, die nog zouden wenschen van de gelegen heid tot voordeeligen inkoop van Linnen Goederen te profileren ons maga zijn ten eefste met een bezoek te willen vereeren, terwijl wij van onzen kant de verzekering geven, dat zij gewis niet onvoldaan hetzelve zullen ver laten. Uithoofde der groote hoeveelheid der alhier reeds verkochte goederen meenen wij ons, nopens de goedkoopheid soliditeit en schoonheid onzer goe deren, met regt op de reputatie te steunen, welke ons zoo te dezer stede als elders in Holland, waar wij onze goederen gedebiteerd hebben, ten deel viel; en loven wij bij deze op nieuw eene premie van ƒ1000 uit voor dengene, die ons, in de door ons voor Linnen verkochte stukken Linnen het minste inmengsel van Katoen zal kunnen aanloorien. Ten einde den gedwongen verkoop nog meer te begunstigen, en tot het inkoopen van groolere partijen aanleiding te geven, staan wij van heden af, de navolgende kortingen toe: Bij inkoopen van ten minste 50 een lralf dozijn fijne Zak doeken en een gekleurd Tafelkleed op den koop toe; bij inkoo pen van ten minste 100 drie fijne Ontbijtservetteneen half dozijn batisten Zakdoeken en een Tafelkleed op den koop toe; bij inkoopen van ten minste ƒ200 een Tafellaken met zes Ser vetteneen half dozijn fijn batisten Zakdoeken (eelit Fransch), een groot linnen Tafelkleed, een half dozijn fijne Handdoeken en een half dozijn fijne Servetten. PASSARGE, HIRSCI1FELD COMP. Breedestraat305, tegenover het Stadhuis. OPENBARE VERKOOPI1NG, ten Huize van J. J. PYNACKER, in de Herberg genaamd: sik iijuij teer nog" aan den Hoogen Rijndijk onder Soeterwoudeop Don derdag den 23™ Junij 1853, bij Opveiling en op Donderdag den 93™ Junij, bij Afslag, beide dagen des voormiddags ten elf ure, van Een hecht, sterk HUIS en ERA'S, zijnde een Smederij in volle wer king, staande en gelegen te Soeterwoudein bet Dorp, geteekend met N°. 92*. Te zien des Dingsdags van iedere week des voormiddags van 10 tot des namiddags 2 ure. Zijnde nadere informatie le bekomen ten Kantore van den Notaris C. KLA- VERAVYDENte Soeterwoudealwaar tusschen de A'eiling en Afslag Ver- hoogingen zullen worden aangenomen tegen genot van een vijfde van iedere A'erbooging. OPENBABE VRIJWILLIGE YERKOOP1NG in het Heeren-Logement aan den Burg binnen de Stad Ley den, op Zaturdag den 4d™ Junij 1853, bij Opveiling, en op Zaturdag den 113™ Junij, bij Afslag, beide dagen des namiddags ten zes urevan: N°. 1. Een HUIS en ERA'E, staande en gelegen le Ley den, aan de noordzijde van het Noordeinde, tegen over de Oude A'arkenmarktAVijk 1. N°. 21, bevattende een Zijkamer met Alcove, Binnenkamer, Binnenplaats, Keuken. Bovenvoorkamer met Alcove, Achterkamer en verdere Commodilei- ten met Bergplaats, die uitgang heeft in zekere Poort. N°. 2. Een HUIS en ERA'E, staande en gelegen te Leydenaan de zuid zijde van de Langebrug tegen over de AVolsteeg, Wijk IA'. N°. 456. N». 3. Een HUIS en ERA'E, staande en gelegen binnen de Stad Leyden in de Nieuw steeg op den boek van de SaloinonsteegAA'ijk IA'. N°. 714. N°. 4. Een BOUAVMANSAVONING met STALLINGEN, SCHUREN, HOOI BERG, verdere Getimmerte, ERA'E en Stuk AA'EILAND, alles te zamen ter grootte van 70 roeden 76 ellen geteekend met N°. 389staande en gelegen aan den Singel tusschen de Koe- en Hoogewoerdspoorten der Stad Leyden onder Soeterwoude. Alles te zien des AA'oensdags van iedere week van des voormiddag* 10 tot des namiddags ten 2 ure. Nadere information te bekomen ten Kantore van den Notaris C. KLAVER- AVYDEN, te Soeterwoudealwaar A'erhoogingen zullen worden aangenomen tegen genot van één vijfde van iedere A'erbooging. zal de Boekhandelaar C. C. van der HOEK alhier verkoopen de BOEKEN, betreffende GODGELEERDHEID, KERKELIJKE GESCHIEDENIS, KERK- REGT, LEVENSBESCHRIJVINGEN van GODGELEERDEN en AVIJSBEGEERTE. BEURSPRIJS VAiV SCHULDBRIEVEN. AVOENSDAG, 25 Mei. Laagsl.k nera. 64 J 76} 95} 94! Nederland, AVerkelijke Schuld a 2} pCt. Dito Certificaten '6 Dito dito *4 Amortisatie Syndicaat 3} Handelmaatschappij4} O. I. Leening4 Dito Holl. Spoorweg Aandeelen Rijn-Spoorweg 4j Haarlemmermeern 5 Frankrijk, Certif3 Dito dito Rusland, Obi. no p e 17 9 8 en 1816 Dito dito 1828 en 1829 Cert. bij dito 1831 en 1833 Dito 1S40 Dito bij stieglitz C°. Dito dito Nieuwe Inschrijving in Assign. Certificaten van dito Polen Aandeelen 1835 Dito Obligatiën Spanje Obb'gatienu. 1 5 r 5 s 5 r *5 e *4 f #4 1 #4 6 f 6 f 11. 500 0 4 0 Dito Obligatiën Dito Binnenl. a 6 m. Bewijzen Coupons Oostenrijk W. B. bij Goll. pCt. 4 0 Dito Metall 5 0 Dito Nieuwe 5 0 Dito 1847 2} 0 Belgie Banc 0 2} 0 Dito bij rothschild 0 2} 0 Brazilië, 1824 100 5 0 Portugal te Londen 5 0 Dito dito 4 0 Venezuela, 3{ 0 5 0 Amerika, Bankactiën Grieken 77 r3fi 128 104 109 107 97; 93} 92 «i 23} 48« 43;ü 6 A 71} 83 h 93 IS 42 Jj 5215 ir 98* 391 37} 38 4' 8 Hoogst.koem, 64! 76} 95 123! 109} 93' 83} 43} 53 391 37} 38' Gebleven. 6V* 76 h 95} 109 93} 61*£ 53. 39} 37^ Braz. 1843, 1005 pCt. 100}. Koers van het Geld: Beleening 2} pCt. Prolongatie 2} pG't. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4