4°. Zoo er ceri weinig boter in de vlote melk mogt achter gebleven zijn dan doet deze, vooral bij het niesten, zeer goede diensten. Mogt men evenwel meencn, dat bet beter of voordeeliger is zflfe melk en room te karnenzoodat men karnemelk moet voederendan raadt de schrij ver aan, in de karnemelk des zomers, of wanneer zij te zuur wordt, lijn gestooten krijt te doen. Hierdoor wordt de karnemelk zoet en bet krijt is voor de kalveren waarschijnlijk zeer goed. Heeft men geen krijt, dan kan men uitgeloogde witte bout- of turfasch gebruiken of soda. 'sGRAVENHAGE, 2G Mei. Bij Koninklijk besluit van den 24ste"is tot Ridder van de Militaire Wil- lems-Orde 4de klasse benoemd J. Flikkenschildgezworen Rooimeester en Landmeter te Soerakartaen zulks ter zake van de diensten, door hem, in hoedanigheid van lste" Luitenant der Solosche schutterij, als vrijwilliger, be last met het bevel over eene inlandsche magt van Djogo-rogo, tijdens den oorlog op Java, op den 15dcn November 1825 bewezen. - Z. M. beeft aan Dr. J. G. E. Schiissler te Stockholm, Secretaris van II. K. II. Mevrouw de Kroonprinses van Zweden en Noorwegenvergunning verleend lot bet aannemen van de Ridderorde van de Noordster, hem door Z. M. den Koning van Zweden geschonken. Bij besluit van 24 Mei jl.beeft Z. M. goedgevonden te benoemen de Burgemeesters van de navolgende gemeenten: A. Sanlee Leuringh, te Leek; Jhr. Mr. R. A. Quinlus, le Oldekerk; P. J. Vos, te Delfzijl; Mr. G. Nauta, te Muntendam en Meeden; Mr. S. Harkema Becker, te TerinuntenMr. II. J. Engelkens, te Winschoten; S. G. Eckringa, te Wedde; E. E. Cleveringa te 't Zandt; F. Plaat, te Kantens en Middelstum; G. B. Hoprna, te Baflo en Winsum; J. Veltman te Noorddijk; G. A. Arends, le Ezinge; J. Havinga, le Groolegast11. Bennemate Aduard; Mr. H. Piccardt, te Scheemda; E. H. Boer, te Zuidbroek; G. R. Reinders, te Oldenhove. Z. M. beeft benoemd tol Regler in de Arrond.-Reglbank te Alkmaar, Jhr. Mr. W. A. van Hogendorpthans Substituut-Officier bij gemelde Regt- hanktot Griffier bij hel Kanlongcregt te Boxtel, C. J. II. Gillemans, te Breda, lot Kantonregter le Appingedam, Mr. W. J. Mees, thans Subslituut- Olficier bij de Arrond.-Reglbank te Appingedam, tot Kantonregter te Vianen, Mr. A. ter Veer, thans Kantonregter te 's Gravendeel. De Minister van Binnenl. Zaken zal aanstaanden Zaturdag geen gehoor verleenen. De Heer de Jonge van Ellemeet heeft zijn ontslag als lid van de Eerste Kamer genomen wegens zijne benoeming lot lid van de Prov. Staten van Zeeland. De nieuwe stemming ter benoeming van een lid voor de Tweede Ka mer te Amersfoort zal den 6den Junij plaats hebben. - In 1852 zijn te Scheveningen voor de visscherij gebezigd 104 pinken en 11 booten. ROTTERDAM, 25 Mei. Wij vernemen dat Z. M. de Koning heeft bepaalddat Z. K. II. Prins Hendrik der Nederlanden, met zijne Gemalin, bij de terugkomst uit Duitsch- land te Rotterdam, op Dingsdag 21 Junij aanstaande, aan het Vereenigings- gebouw der Koninklijke Nederl. Yachtclub zal afstappen. ZWOLLE23 Mei. De aanhoudende ooste- en noord-oostewinden veroorzakendat de scheep vaart veel beletsel ondervindt. Het Zwarte Water en Zwolsche Diep wordt nog op 1.50 el bevaren. Den 20sten dezer tcekende de zee buiten Kraggen- burg 80 duim onder A. P., zoodat de stoomboot de Stad Zwolle en eene massa van 70 schepen dien dag in zee aan den grond raakten. Sommige bouwlanden zijn zoo met stuifzand bezet geraaktdat de i rogge 4 voel onder bet zand, de aardappelen bloot op den grond liggen en j sommig zaaizaad van den eenen op den anderen akker is overgewaaid. COEVORDEN, 24 Mei. Terwijl de bewoners van Geest naar Oosterhesselen jl. Zondag ter kerke warenontstond aldaar brand in het huis van een smidbij den sterken wind en de slechte bluschmiddelenlagen in een unr tijds 10 huizen in de asch en waren 14 huisgezinnen zonder dak. Behalve één huisgezin, hebben allen hunne meubels enz., verloren. Eene vrouw is zwaar gekneusd door den val van een gevel, de meeste buizen waren verzekerd, doch geenszins de inboedels. FREDERIKSOORD, 24 Mei. Heden morgen circa negen ure geraakte de broodbakkerij der Maatschappij van Weldadigheid in den brand, die door de droogte, de vele brandbare stoffen en den feilen wind zoo spoedig toenam, dat het geheele gebouw, waarin ook molens op welke de aardappelen voor de broodbereiding gema len werden, en de woning van den algemeenen Boekhouder der koloniën, den Heer van Marle, binnen een uur tijds totaal door het vuur vernield wa ren. De laatste heeft slechts den tijd gehad, om een bed, eene tafel en eenige stoelen te redden; al zijn overig ameublement, kleederen en huisraad zijn verbrand. Gelukkig is alles tegen brandschade verzekerd. De brand is waarschijnlijk ontstaan door eenige vonken die uit den schoorsteen op het rieten dak zijn gevallenverdere ongelukken zijn er niet gebeurd. Door de doelmatige en ijverige pogingen der directie, heeft de vrees, dat de brand zich aan de belendende bosschen zou mededeelenzich gelukkig niet verwezenlijkt, 's HERTOGENBOSCH24 Mei. Laatstleden nacht, omstreeks half twaalf ure, is de schroef boot, varende van Maastricht naar hier, tusschcn de sluizen nos. 10 en 11, met volle vaart tegen den Kanaaldijk gevaren. Door den schok geraakte de voorsteven uit het water, terwijl de achtersteven naar evenredigheid zonk. Het water drong daarop met kracht door alle openingen. Elke poging om het vaartuig vlot te krijgen bleek vruchteloos, en de boot liep binnen een half uur vol. Er is niemand bij omgekomen, maar de goederen zijn voor een groot gedeelte nat geworden. BUITENLANDSCS1E BEIUGTEiV. ENGELAN fi». LONDEN, 23 Mei. In den loop der vorige week is, ongerekend ca. 184,600 aan zilver uit West-fndië, voor een bedrag van 460,000 in specie aangevoerdde uitvoer beliep 518,000 de Epaininondas is in het kanaal geseind, ko mende van Adelaide met een ton en 16 centenaars stofgoud; de Melbourne heeft voor 69.076 aangebragt; de berigten uit de mijndislricten omstreeks Victoria luiden hoogst gunstig; volgens ofHeiele opgaven is gedurende bet jaar 1852 te Melbourne en Geelong voor niet minder dan 11,050,544 aan goud ontvangen, makende met ander plaatsen 12,170,960 De diergaarde in Regentspark is op tweeden Pinksterdag bezocht door het verbazende getal van meer dan 21,000 personen; tot nog toe hadden nimmer meer dan 15,000 personen (in 1851) die fraaije instelling op één dag bezocht. Naar men uit Haïti verneemt, heeft Z, M. Faustin I de Nieuw-Yorksche tentoonstelling van onderscheiden voortbrengsels zijns lands voorzien als koflfij chocolade, noten, verschillende soorten kostbaar hout, waaronder een blok inahonijhout van meer dan drie ton (6000 ffi) zwaarte, honig, was, castor- olie, herinipverscheidene zeldzame soorten schorsmineraalkolen, marmer en eenige kisten met tiaïlische waterkruiken. fiS Ei Sj I K BRUSSEL, 25 Mei. De Emancipationeen van de organen der behoudende partijis zeer ingenomen met het voorgenomen huwelijk van den Belgischen Kroonprins. Een der onafhankelijke Parijsche bladen de Assemblee Nationalezegt er dit van: Toen in 1830 de Belgische Slaat gevormd werd, bragten alle omstandigheden mede, dat hij zich aan Frankrijk aansloot. Hierin wordt eene groote verandering le weeg gebragt door de cchtverbindtenis van den vermoede!ijken opvolger van Koning Leopold met het Huis van Ilabsburg want van nu af zal Belgie niet meer naar Frankrijk overhellen maar naar Duitschland: het blijft een onafhankelijk en onzijdig land, maar zijn steun punt is verplaatst geworden. Dit strekt voorzeker niet tot verhooging van Frankrijks invloedmaar men mag er een nieuwen waarborg voor het be houd van den algemeenen vrede in zien." FRANIiRIJK. PARIJS, 24 Mei. Het Senaatsbesluit tot verhooging der civile lijst met 5 millioen en een buitengewoon crediet tot dekking van de onkosten van het huwelijk des Kei zers, zijn ingetrokken. De Regering schijnt besloten zelve de transatlantische vaart in werking te brengen. Binnen kort zal eene lijn tusschcn Bordeaux en Rio worden ge opend waartoe de Staat beschikbare oorlogsstoombooten zal bezigendie ieder 100 a 150 passagiers kunnen aan boord nemen. De Staat zal al de kosten der overvaart, zelfs die der brandstof, betalen. Gisteren is eene huiszoeking bewerkstelligd bij zekeren bewoner van bet quartier Saint-Martin alwaar staatkundige geschriftenwapenen en krijgs voorraad zijn gevonden. De bedoelde persoon is in hechtenis gesteld. -- Het Journal des Débats deelt berigten mede van de Fransche neder zettingen op de Societeits-eilanden. Daaruit blijkt dat op een dier eilanden eene bloedige botsing heeft plaats gehad tusschen de inlanders en de F'ransche krijgsmagl, veroorzaakt door onverstandigen ijer van Roomschc zendelingen, die sedert eeriige maanden onder de bevolking des eilands, allen Protestanten of Mormonilen. werkzaam waren, en de hulp der gendarmerie gebruikten om een wederspannigen Mormoniet tot den doop te doen overgaan. Bij het stadje Anse heeft men bij het doen van opgravingen voor den spoorweg een dier uit de voorwereld gevonden wiens geraamte zoo monster- achtig groot is, dat om het kakebeen weg te dragen alleen 12 man noo- dig waren. Uit Madrid wordt als gerucht gemeld dat de Maarschalk Narvaez verlof heeft bekomen om in Spanje terug te keeren. PKUISSEN. Het bevel van den Paus, betreffende strenger toezigt op de gemengde hu welijken, is alleen van toepassing op het Bisdom Trier. De andere Pruis- sische Bisdommen zijn voorloopig aan dat strenger toezigt niet onderworpen. Tc Giessen heeft een student in een tweegevecht het leven verloren. Eene koopman van Dresden is naar Bremerhaven vervoerd om naar Amerika ingescheept te worden, dewijl hij zich aan staalkundige woelingen schuldig maakte. Te Kassei is de Heer Winkelblech, Professor aan de Polytechnische school, wegens staalkundige woelingen, in zijn post geschorst en tegen den 30sten Mei voor den krijgsraad geroepen. OOSTENR I*ï 51. WEENEN, 23 Mei. De Koning der Belgen en de Hertog van Braband hebben gisteren avond ten 9 ure deze stad verlaten. De Keizer en de Aartshertog hebben hem lot aan het station van den spoorweg vergezeld. De Koning van Pruissen is heden morgen te 6 ure langs den noorder spoorweg over Praag naar Dresden vertrokken. Gisteren bezocht de Koning

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 2