LEYDSCHE COURANT VRIJDAG, 27 MET. BI ME XL AN D SC H E BERIC.TRV. I De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt uit Zaturdag Avond 7^0 Prijs der Courant is ƒ13 het jaar i de afzonderlijke nommers worden tegen 1(1 Centen afgegeven. LEYDEN 26 Mei. De vergadering der Stedelijke Raad heden niet voltallig zijnde, heeft de I Voorzitter haar gesloten en eene nieuwe helegd op Maandag den 30stel> Mei a. s. I 's namiddags ten één ure, tot behandeling van dezelfde onderwerpen, als voor i deze Vergadering aan de orde waren gesteld. Wij vernemen dat Mevrouw de Hertogin van Northumberland, door I tusschenkomst van Baron Bentinck, Z. M. Gezant te Londen, aan 's Rijks I Akademietuin alhier heeft ten geschenke gezonden rijpe museaatnoot-vruchtenI gekweekt in hare wereldberoemde broeikasten, op Lion House, nabij Londen. De jaarlijksche algemeene Vergadering van de Maatschappij van Neder- I landsche Letterkunde alhier zal Donderdag 16 Junij, en die van hel Prov. I Utrechtschc Genootschap van Kunsten en Wetenschappen Dingsdag den 28*tcn I Junij te Utrecht gehouden worden. Aanst. Maandag avond zal het Duilschc Tooneelgezelschap dat te Rot- I terdam reeds meermalen met veel bijval zijne voorstellingen gaf, er hier eene geven van deJpunberttaufcnb a e c, welk stuk hij herhaling aldaar ten tooneele is gevoerd. De gewestelijke Vergadering in Zuidholland (Nederl. Onderwijzers-Ge nootschap) heeft in hare Vergadering van den 18dcn Mei jl. besloten de na volgende Prijsvraag uit te schrijven Aangezien de ondervinding leert dat de geschiedenis van ons Vaderland veelal misbruikt wordt om bepaalde rigtingen of meeningen in de hand te werken of te bestrijden hetgeen men wel eens reconstrueren der geschiedenis noemt, en het voor den Onderwijzer van belang is met de juiste afdwalingen te deze hekend te zijnvraagt men Eene beknopte voorstelling der betwiste punten in de geschiedenis des Va derlands. beginnende met den bevrijdingsoorlog, naar de verschillende mee ningen der uiteenloopende partijen, met aanwijzing van de gronden die zij er voor aanvoeren. De voorstellingen der gebeurtenissen moeten hij voorkeur, j met aanhaling van de plaatsende eigen woorden der Schrijvers teruggeven en de Plaatsen waar ze voorkomennaauwkeurig worden aangewezen. Volgens het gewestelijk reglement moeten de antwoorden, met eene andere hand, dan die des stellers, leesbaar geschreven, van een verzegeld briefje, in houdende den naam des Schrijvers, en dezelfde spreuk als het antwoord, voorzien zijn, en vóór of op den lsten Maart 1854 ingezonden worden bij den Heer W. A. Elberts, fung. Secretaris, alhier. Te Alkmaar is hij de herstemming tot lid der Prov. Staten van Noord holland tusschen de lleeren M<'. .1. A. Kluppel en Jhr. J. P. Teding van Berk hout, de laatste, die aftredend lid was, herkozen. Het Amstcrdarnsche dagblad de Tijd behelst den brief van den Heer Joannes Zwijsen, door de gratie Gods en van den Aposlolischen Stoel, Aarts bisschop van Utrecht, en Apostolische Administrator van het bisdom 'sHer- togcnhoschaan zijne onderhoorige geestelijken en geloovigcngedagteekend uit Tilburg den lslen Mei 1853, hij welke hij verklaart, deze herderlijke bediening, uit kracht van de hem door den Paus gegeven zending, te aan vaarden. Zondag is die brief in de kerken voorgelezen. Onder anderen wordt aan het slot daarvan gezegd: «Dat de God des vredes over u den geest van eendragt en liefde uitslorte; dat die liefde algemeen zij, en zich uitstrekke niet alleen tot de huisgenooten des geloofs, maar tot alle medeburgers, met wie gij slechts één ligchaam in het burgerlijk maatschappelijk leven uit maakt, en tot alle menschendie gij allen zonder uitzondering moet be minnen en behulpzaam wezen, waar u zulks mogelijk is." Ook bevat dat dagblad een brief van den Heer F. J. van Vree, door de gratie Gods en van den Apost. Stoel, Bisschop van Haarlem, aan zijne onder hoorige geestelijken en geloovigcn, gedagteekend te Warmondop den dag van 's Heeren Hemelvaart, in welken hij verklaart, de hem toevertrouwde bediening en het bestuur over het bisdom te aanvaarden. Den 24sten zal van Harderwijk vertrekkenom op den 27stcn te wor den ingescheept op het schip het Goed Vertrouwen, bestemd naar Oost-Indië, liggende te Nieuvvediepeen detachement suppletie troepensterk 120 Onder- ofiicieren en manschappenonder bevel van den Kapitein der infanterie N. Guilaume, en medegeleide van den lslen Luitenant E. C. von Pirch, bei den naar Java terngkeerendebenevens den Officier van Gezondheid 3'lc kl. C. L. Doleschalf. Het Athenaeum Francais, van den 14(,cn dezer, behelst eene loffelijks vermelding van eene Hoogduitsche vertaling van acht regtskundige verhande lingen van Prof. A. C. Holtius, den titel voerende: Ahhandlungen civilisti- schen und handelsrechtlichen TnJialts von Dr. A. C. Holtiusord. Prof. der Rechte zu Utrechtühersetzt von Dr. S. Sutro. Door onderscheiden ingezetenen van Citracao is ƒ612 overgemaakt aan de Hoofdcommissie tot oprigting van een metalen standbeeld voor Lourens Janszoon Cosier. Uit Capelle in de Langeslraat wordt medegedeeld, dat tot gerief en gemak van handel en reizigers, met 1 Junij de diligence-dienst zal geopend worden tusschen 's Bosch en Raamsdonksveer, in verband met den wagen van van Gend en Loos, rijdende van Amsterdam naar Antwerpen, vice versa. In hel gehucht Klokkenberg bij Loon op Zand had den 21sten een droevig ongeluk plaats. Een arbeider, bezig zijnde met boomen schillen, en wel in de nabijheid der plaats waar men boomen velde, had het onge luk, hetzij door doofheid, hetzij door geraas, het vallen van een der boomen niet te merkenen werd geheel verpletterd. Woensdag 11. zijn te Appingedam twee lammeren verkocht voor den hoogen prijs van f 8 per stuk. De Prov. Gron. Cour. bevatte onlangs het volgende ingezonden stuk van J. C. Ballot, te Palerwolde, over het karnen en de karnemelk. Men karnt in Engelend: 1. Verschen roorn. 2. Zuren room. 3. Zure melk en room. 4. Verwarmden room. Door proeven werd uitgemaakt, dat men, op bovenstaande wijze karnende, uil drie kan melk kreeg de navolgende hoeveelheid boter. Eerste proef. 1. Versche room gaf na 27 min. 90 w. boter. 2. Zure room 20 114 3. Zure melk en room lu.50 127 4. Verwarmde room 130 Tweede proef. 1. Versche room gaf na 45 min. 74 w. boter. 2. Zure room 40 81 3. Zure melk en room 94 4. Verwarmde room «45 103 De schrijver rekent, dat men hier te lande gemiddeld uit 30 kari zure melk en room in een uur een Ned. pond boter karnt. In Groningen en Drenthe karnt men meestal zure melk en room. Wan neer de omstandigheden het echter toelaten, schijnt het ons gemakkelijker en ook niet onvoordeeligom zuren room te karnen zooals veelal in Friesland en Holland. 1°. Omdat in den room de meeste boter bevat is en bet karnen der overige melk, die het grootst gedeelte der zure melk uitmaakt, eigenlijk is slroo dorschen. 2°. Omdat de boter uit room veel heler van smaak is, langer kan duren en daardoor booger waarde heeft, gelijk blijkt uit de zoozeer verschillende boterprijzen op de markt te Londen. Het meerder gewigt der boter uit zure melk is voor een groot gedeelte toe te schrijven aan kaasstof, waardoor de boter spoedig sterk wordt. Wanneer men room karnt, heeft men wel minder, maar ook des te beter boter; want hoe meer de hoeveelheid der boter is, hoe minder meestal hare I hoedanigheid, en bovendien, hoe grooter hoeveelheid boter, hoe minder de I deugd der karnemelk. Wil men karnemelk aan te mesten zwijnen voeren, I dan zal goede karnemelk zich naar rato veel beter heialen, dan minder goede. Wij achten echter het voederen van vlote- of afgeroomde melk, dat een I noodzakelijk gevolg is van het karnen van room, doelmatiger, dan het voede- I ren van karnemelk. 1°. Omdat karnemelk spoedig zeer zuur wordt en dan schadelijk is. I 2°. Omdat het voederen met vlote melk geregelder kan plaats hebben, daar I een karnselvooral des wintersniet altijd tijdig gereed is en ook kan mislukken, I 3°. Men voorkomt den schadelijken overgang van zoete melk, die de jongs I kalveren altijd eerst krijgenop karnemelkwant geeft men den eenen dag j zoete melk en der. anderen dag karnemelkdan is de overgang te schielijk I geeft men echter gedurig meer karnemelk bij de zoete melk, dan kaast de II melk in de maag der kalveren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1