ZOMERZORG. Jllattnée et Soiree ittuotcole HARMONIE-MUZIEK, HARMONIE, SALOfÜ DES VARIÉTÉS, [LIBERALISME EN ROOMSCH-CATHOLICISME THORBECKE cn ROME, HERDERLIJKE BRIEF SOIREES MUSIGALES. si mw) K0FFIJIIUIS DE TWEE KOLOMMEN GRAM) THEATRE DES VARIÉTÉS ET PANTOMIMES, Het flgemeen Kantoor van 1 <1 inihist ratie alhier, onder Directie van STADN1TSKI van I1EUKEL0M c. s.adverteert, dat de (/'OUI'lU'S van door hetzelve uilgegevene CERTIFICATEN van Russi sche Fondsenverschenen 1/13 Januari) 1853, van heden af zullen worden betaald ten Kantore van de Ontvang-- en BSetnalUas; als: van 6 pCt. in Assignationgroot Rs. 30.met ƒ16.28, Zestien Guldens Acht-en- Tivintig Cents; en van 6 pCt. in Zilver, groot Rs. 15.met ƒ28.48, Achten-Twintig Guldens Acht-en-Veertig Cents. Amsterdam, 10 Mei 1853. De Ondergeteekencïe heeft de eer te herigten dat de van ouds gerenommeerde SSIjBJB'KISU van WijnenBinnen- en Buitenlandsch GedisteleerdLikeurenBieren enz., alsmede de H'IS- MKIj van Koffij en Theeop de Haarlemmerstraat alhier, Wijk VI. N°. 282, door hem zijn overgenomen en in het vervolg voor zijne rekening zullen worden gecontinueerd. Onder helofte'eener solide, zindelijke en civile bediening, verzoekt hij voor deze en andere bij hem verkrijgbare Artikelenvoortdurende gunst en aanbeveling. Leiden 11 Mei 1853. J. A. SMULDERS. Kondag en liaan «lag IS en EG Mei BK53, te geven door de Familie IIIII'LKT, Aanvang des Voormiddags ten 12 ure en des Namiddags ten 5 ure. Rij ongunstig weder is de Muziek in de Zaal. BADHUIS TE KATWIJK AAN ZEE. SEomlag IS en Maamlag 16 Blei IS S3, 's Namiddags ten vier ure Van de Vorstelijk Reuss-Schlcitz-Greilz-Lobcnsteinschc IIOF-H APKb. KOFFIJH U1S EIG ENZ ORG. Finkster Zondag cn Maandag VOOR- EN NAMIDDAG cn Pinkster Zondag Avond PI 'IW1M"SHIlftv ''iiiBSwHlP i iwiwiwmiiiiiiyrapmiiiM «ffiiiiMprnra :mI "C? Aanvang ten 10 ure. AVed. J. COUVEE. Van F. BO.tS en JRUELS, staande met de nieuwe grootc Schouwburg-ïent op de Bloemmarkt. VRIJDAG 13 Mei. Tot opening van liet Tooneel.) He Zwarte liokternieuw groot Melodrama in 7 Tafereelen, naar het Fransch, meft nieuwe Decoratien en Costumes. Wegens de uitgebreidheid dezer Voorstelling geen Nastuk. ZATURDAG ld Mei. Bic draaf St. der mainbijgenaamd de liuivelnieuw groot Melodrama in 5 Tafereelen naar het Fransch, met nieuwe Decoratien en Costumes. Na hetzelve: lie hes voor de JfSutinen vrolijke Vaudeville in een Bedrijf. ZONDAG 15 Mei. Arthur of Zestien jaren laterDrama- Vaudeville in 2 Bedrijven, naar het Fransch. Na hetzelve: JTIejuffrouw ÜangeviUenieuwe vrolijke Vaudeville in een Bedrijf naar het Fransch; waarin Mevrouw Kiehl vijf onderscheidene Karakters zal vervullen. Aanvang half Negen ure. HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND zijn voornemens op Dingsdag den 17dcn Mei 1853, in het Openhaar in het Gemeenlandshuis te Halfwegc Haarlem en Amsterdam te Iiesteden 1°. Het leveren van bezaagd en onbezaagd EikenGreenenHen nen VurenYpen en Beukenhout. 2°. Het leveren van 125 Mudden Schulp/kalk. 3°. Het leveren van 330 kubiek ellen Grind. 4°. Het leveren van 3000 kubiek ellen Zand. 5°. Het leveren van het benoodigde Bladriet voor 5000 vierkante ellen Rietmatbekramming. De Voorwaarden en het Bestek zullen vijf dagen vóór het doen der Besteding, ter lezing liggen ter Secretarie van Rijnland te Ley den. en in de Gemeen- landshuizen te Halfwege Haarlem en Amsterdam en te Spaamdamen voorts zal dagelijks onderrigting en aanwijzing worden gedaan bij de Opzie ners aldaar; zullende des vooriniddags te 10 ure, des noodig, een aanvang worden gemaakt met het lezen der A'oorwaarden van Besteding. Bij P. ENGELS verschijnt heden Een woord aan alle Protestantsche Kiezers van Nederland. Prijs 0,25. Voorts is hij hem weder verkrijgbaar a 10 Cents: |Van de Algemeene Synodale Commissie der ftedeil. Hervormde Kerk aan de Christelijke Hervormde Gemeenten In Nederland. BEURSPRIJS VAN SCHULDBRIEVEN. AVOENSDAG, 11 Mei. De Ondergeteekende heeft de eer het geëerde Publiek bekend te maken dat hij even als in de twee vorige jarenmet welwillende toestemming der HII. Ledende Societeits-Zaal gedurende eenige dagen der Kermis tot zijne beschikking heeft; cn alzoo heeft aangenomen de Familie SABVLET, ver gezeld van den Heer en Mej. RliillKV, Comiek van het groot Hambur ger Theater. De Soirees zullen beginnen op Zondag den 15dcn Mei en volgende dagen des avonds ten 9 uur. Het Buffet zal van onderscheiden Ververschin- gen voorzien zijn, belovende een prompte en solide bediening. JEnlrée Vrij. J. J. van DOOREMAALEN. Onder Directie van BClloGtl 6C VAUÏ I.iBïS!, staande op de Bloemmarkt te Leyden. Het Répertoire van uitgezochte Drama's, Tooneel- en Blijspelen, A'audevilles en Balletten is dit jaar verrijkt met de talenten van den Heer J. J. Stokte, voormalig eersten Komiek van den Amsterdamschen Stads-Schouwhurg; zoo mede van het Amsterdamsche Tooneel de Ileeren D. II. N. van Oliefen, J. Hermans, en de Dames Domiiof en van A'eizenbenevens de Jongojufvr. Fiora Samehtini oud 7 jaren, Dramatische Artiste; zoo ook de gunstig be kende Heer en Mevrouw Beijerlé eerste Danser en Danseres van Koppenhagen met hun talentvol Zoontje Alexander, oud 5 jaren. Op A'RIJDAG 13 Mei. Tot opening van het Tooneel). He Vrouw in de Zaal en de Iflan in de Werkplaatsgroote Vaudeville in 2 Bedrijven, naar het Fransch door D. Kamphuizen daarna: liet Kind vast den Huizevrolijke Vaudeville in 1 Bedrijf; tot slot: Clara en .Joseph of Bie kleine matroosLandelijk Ballet-Pantomime in 3 Tafereelen. In het lste Tafereel, Karakteristieke Dans door den jongen Heer Beijerlé als het Matroosje. De overige Solo-Dansen uit te voeren door den Heer en Mw. Beijerlé en Mile. Nelly. Aanvang ten half Negen ure. Prijzen der Plaatsen: lstc Rang ƒ1.49, 2dc Rang ƒ1.00, Rang 70 Cts. cn 4dc Rang 40 Cis. De Plaatsen zijn aan het Bureau dagelijks te bespreken, van 10 ure, a 10 Cents extra. Nederland, Werkelijke Scbuld a 2.' pCt. Dito Certificaten '6 Dito dito 4 Amortisatie Syndicaat 3' Handelmaatschappij4 j O. I. Leening4 Dito Holl. Spoorweg Aandeelen Rijn-Spoorweg 4J- Haarlemmermeer5 Frankrijk, Certif3 Dito dito5 rdsland,Obl.HOPEl798enl816 5 Dito dito 1828 en 1829 5 Cert. bij dito 1831 en 1833 5 Dito 1840 4 Dito bij stieglitz C°. 4 Dito dito Nieuwe 4 Inschrijving in Assign. 6 Certificaten van dito 6 Polen Aandeelen 1835 fl. 500 Dito Obligatiën4 Spanje Obligatiënal pCt. Dito Obligatiën Dito Binnenl. a 6 m. Bewijzen Coupons Oostenrijk W. B. bij Goll. Dito Dito Metall Dito Nieuwe Dito 1847 Belgie Banc Dito bij rothschild Brazilië, 1824 200 Portugal te Londen5 Dito dito4 Venezuela34 Mexico,5 Amerika, Bankactiën Grieken 7{ 7®. Laagit.koern. 63,9e 74's 94 93' Hoogst.koers. 75 ïos; 107 5. 97' 3 3 5 4 5 5 24 2-} 93 92 73 J 164' 87 23 }J 47| <s 43 N 87 83>„ 93' 421 98' 41* 3 9,V 374 26| 24 r s 43 U 64 874 83[ 93 J| 42 41)1 39r56 38 4 26 r* 5 A Gebleven. 63)4 75 94f9s 23)4 43nr 41! 4 39 N 261 Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4