Burgerlijke j$tanb. KIESVEREEMGING j VADERLAND EN ORANJE, STABS BERICJTEN. nBBawwiam" mm a—s Zaturdag den 14den VERGADERING van den Gemeenteraad van Leyd Mei 1853, 's namiddags ten IJ ure. Onderwerpen 1°. Verordening op de verdeeling der gemeente in Wijken en Gebuurten. 2°. Eadem op de vestiging en verandering van woonplaats. Van den 5 tot en met den 11 Mei 1853. BEVALLENE. Keysergeb. Mieremet, D. II. de Vries, geb. de Vries, Z. - A. P. Franken, geb. Cornax, Z. G. T. Voordewind, geb. Visser, D. J. M. Landesbergengeb. Beerevinger, Z. M. van Gelder, geb. Michels, D. levenl. E. J. Gratama, geb. de Jonge, Z.M. Meyer, geb. van Wijk, Z. A.Jasperse, geb. van Wouw, D. M. de Lange, geb. van der Heyde. Z. A. Noestgeb. Lon gepee, Z. levenl. M. J. Koornhof, geb. AVendel, Z. M. C. Ketlenis, geb. van Rijn, twee!, beide D. S. llenssen, geb. Haasbeek, D. C. S. M. Nieuwenburg, geb. Molenaar, Z. E. J. Rozendaalgeb. Dusoswa, D. M. G. van der tleyden, D. levenl. A. G. Ilalbcrstadt, geb. Janssen Z. levenl A. Sterkgeb. Bloem Z. M. E. van Disselgeb. NestelZ. II. Doolgeb. VerhulstD. C. Geen- jaar geb. van der Wes, Z. -J. M. Hoogehoomgeb. EigemanZ. C. E. Muller, D. A. Arnoldus, geb. Becker, D. P. Post ma, geb. Obben, Z. S. E Carton geb. LensZ. J. van Wonten geb. den OsD. GE11UAVD: G. WouwenbergJm. en J. Ie Feber, AVedc. J. van Rosendaal Jm. en II. C. Backer, Jd. G. Sell reuder, Jm. en C. Riebeek, Jd. F. Hakkaart, Jm. en C. van Zijp, Jd. A. Zirkzee, Jm. en C. van Eyk, Jd. D. F. Blote, Jm. en A. E. van Houten Jd. tl. AV. T. BloteJm. en M. P. SleysserJd. L. La- sanderJm. en E. CornaxJd. J. N. van der VoordenJm. en 11. C. Groenen dijk, Jd. N. J. AV. Marié, Jm. en N. S. AI. van den BoschJd. J. Drinhuysen Jm. en J. Geest manJd. P. StormJm. en A. van AVicting, Jd. G. J. Bos, Jm. en A. AI. BuysJd. OVERLEDEN: F. C. Bac, Z.G m. H. Kramer, 75 j. J.Veefkind, 45 j. F. Goedeljee, D.2 m. J. Verrageb. van der Nat48j. J. Smit, Z.18j. D.Janssen ,Z.,7m. J. LiglvoetZ.2 j. cn 6 m. J. Christiaanse, Z., lOj. M. J. van den Boschgeb. Sleyser04 j. A. C. de GrootD.5 m. B. Lens geb. Schreur, 57 j. AI. van der Heyden69 j. AV. Keyser, D.6 d. C. van der Burghgeb. Noordermeer, 47 j. AI. van Zonnenberg, geb. Post, 60 j. J. van der Pol, Z.7 d. G. Meyers, Z.4 j. A. A'ilders, 61 j. In de maand April 1853 zijn binnen de Gemeente Leyden overleden 93 personen, als: 22 Alannen13 Vrouwen, 32 Zoons en 26 Dochters; daaren boven als levenloos aangegeven 4. Gedurende diezelfde maand zijn aldaar geboren 134 Kinderen, als: 63 Zoons en 71 Dochters, waaronder zijn begrepen 1 paar tweelingen. En aldaar gehuwd 21 Paren. BURGEMEESTER ex WETHOUDERS der Gemeente LEYDEN doen te weten dat bet Proces-Verbaal der stemopneming, waarbij de HH. Alr. G. P. van Ouleren, A. HartevelL Jz. en Jhr. Mr. J. L. Cremer van den Berch van Heemstede zijn verkozen tot Leden der Staten van de Provineie Zuidbolland in bet Hoofdkiesdislricl Leyden, ingevolge Art. 69 der Kieswet, ter Secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd en een afschrift op het Raadhuis is aangeplakt. En zal deze worden afgekondigd door plaatsing in de Leydsche Courant. Letden, 12 Mei 1853. De Burgemeester VAN LIMBURG ST1RUAÏ. De Secretaris v. PUTTKAAIAIER. BURGEMEESTER en AVETHOUDERS van LEYDEN: Gelet op het gevaar der passage met paarden en rijtuigen langs de zoo genaamde Tonnenmarkt, lasschen de Visch- en Koornbruggcngedurende de marktdagen. In aanmerking nemende dat wel is waar reeds aanvankelijk is gebleken, dat van verschillende zijden bet verlangen naar eene dergelijke afsluiting bestaat; maar dat het billijk en regtmatig is, allen, die vermeenen dat hunne belangen in die afsluiting betrokken zijn, in de gelegenheid te stellen, hunne mogelijke bezwaren daartegen in te brengen. Roepen bij deze op degenen, die ter zake van vooischreven afsluiting zouden willen worden geboordte verschijnen voor ben Burgemeester en AVethouders, op bet Raadhuis, den 19<I,:n Alei 1853, des middags ten 12 nre. Burgemeester en AVethouders voornoemd, Leyden, 12 Alei 1853. VAN LIAIBURG STIRUM. De Secretaris v. PUTTKAAIAIER. KERKNIEUWS. Door den Breeden Kerkeraad der Herv. gemeente te Deventer, is, tot ver vulling der bestaaande vacature, uit bet vroeger gemaakte zestal van Predi kanten, het volgende drietal gekozen: DD. van Loon, te Edam; Duuwes, te Leens, en Zaalberg, te Ilendrik-Ido-Ambacht. AVaaruit den 1 lden is beroe pen IIs. J. C. Zaalberg, Theol. Doet., te Ilcndrik-Ido-Ambacbt. AKADEMIE-NIEUÏVS. PROMOTIE AAN DE LEYDSCIIE IIOOGESCIIOOL. Den 12llen Alei de Heer F. V. II. Alertz, van Horst, prov. Limburg, in de Regten, met Theses. PROMOTIE AAN DE UTRECHTSCHE IIOOGESCIIOOL. Den 8sten Alei de Heer J. Thiebout en A. AI. C. Sandberg van Zwolle, beide in de Regten, met Theses. 220de Staats-Loterij. Trekking der Tweede Klasse. 3de Trekking. N°. 16136 een prijs van ƒ20.000. N°. 11134 een prijs van ƒ2,500. N". 7694 een prijs van ƒ1,250. Nos. 4469, 6405 en 13396 ieder een prijs van ƒ1,000. 4de N°. 19409 een prijs van ƒ5,000. N°. 5794 een prijs van ƒ1,000. Ten behoeve van de Protestantsche Kweekscholen voor Evangeliedienaars in Hongarije heeft de Theol. Faculteit te Leydenvan 15 April tot 10 Alei 11. uit deze stad zelve ontvangen de volgende giften Van C. V. 0,25van J. v. L. J. T. S. v. d. AI. S. W. P. B. C. B. B. J.L. J. AI. AI. L. B.— C. S. AV. K. J. P. y. D. AV. K. D. R. V. AV. J. AI. AV. A. v. R. N. N. D. V. S. 0,50, zamen 10van N. en N. C. v. d. K. 0,65; van AV. AV. ƒ0,75van II. G. J. J. d. V. P. L. S. P.d. B. II. P. v. d. P. J. J. AV. A. v. d. B. A. B. Al. AI. A. Y. P. H. J. y. d. M. J. v. B. -- A. F. C. Y. B.— J. A. A. (jaarlijks). II. J. - J. W. V. B. H. D. J. N. N. R. Y. L.— N.N. T.V.T. H. A.A.—J.v. T.H.—W.S. H.N. v. B. P. Y. V.H. P. J. AV. N. A. C.J. K. C. D. V.H. J. P. R. v. d. II. K.— AV. AI. G. F. B. -— II. II. v. V. AV. AL L. K. F. L. AV. II. AV.Z. L.R.J.B.J. E.. 1zamen ƒ53vanK. K. coup. ƒ1,235; van C. V. B. J. J. B. J. H. v. AV. 1.50, zamen 4,50van AI. N. AI. AV. D. -T. O. II. coup. 1,98,zamen ƒ5.94;van E. R.T.v.t. II. G. A. B. B. P. v.R. v.AV.— AI. AV. C. v. d. P. B. v. d. H. J. F. AI. AV. A. Al. AV. V. J. T.— J. K. J. C. S. J. P. T. A. y. L. AV.y. L. A. v. L. P.H. AV. V. O.— D. D, 2, zamen 46van N. N. f 1 en een coup. zamen 2,48 svan Z. S. A. J. E. D. AV. S. AI. y. d. R. d. B. D. R. AV. R. J. F. C.B. J. AI. S. N. N. door Ds. Kdiper. D. v. J. AV. P. J. L. P. L. P. C. W. AV. R. C. Z. F. P. V. II. ƒ2.50 zamen GOvan P. d. II.—AV. B. J. AI. B. P. II. y. R. A L. AI. B. (coup. met 3 cent). C. v. d. VV. J. H. J. G. L. G. D. D. II. II. S. d. C. II. J. II. II. v. E. A. d.V.— J. C. Z. 3zamen 51 ;'van C. B. J. twee coup. f 3.46 5 van D. C. 3,50van S. M. 4van B. v. V. - D. M. P. C. D. v.R. v. O. K. G. AI. v.O.— R. G. M. A. E. R. E. J. v. t. II. AV. G. AV. S. J. V. C. AI. C. Al. N. C. T. J. II. P. S. ƒ5, zamen ƒ90; van Al. C. d. E.II. B. N. (jaarl. tot wederopz. toe) 6, zamen 12van T. - AV. AV. 8zamen 16 van B. F. J. L. T.— R. E. T. D. D. AI. S. AI. D. E. N. N. muntbillet N. Al. N. N. P.S. nog uit bel Kerkezakje van een Roomsch-Katholiek 10zam. ƒ130; van B. v. L. S. D. J. S. f 15zamen 30van v. d. B. AL ƒ20van N. N. twee bankb. zamen 100uit de beslot, bus bij den eerst Ondcrg. 71,38tweede bijdrage van Studenten ƒ17,50. Behalve deze 733,655 zijn er van buiten Leyden bij de Faculteit ingekomen ƒ191,67, waarvan nadere opgave gedaan is in de Haarl. Cour. Het geheele bedrag der ons tot dusverre geworden gelden maakt de som uit van ƒ1,735,40'. AAYj blijven nog altijd de giften ontvangen, welke door de Christelijke deelneming in de zaak van het Protestantisme ons zullen worden toegezonden. Ook blijft voor hen, die bet hunne inde beslotene bus ten huize van den eerst Ondergeteekende verkiezen te geven de gelegenheid openstaan. En mogen wij binnen kort, gelijk wij vertrouwen, voor nog meerdere offers van weldadigheid dank zeggen, wij hopen dan ook in staat te zullen zijn om de wijze, waarop met bet ingezamelde zal gehandeld worden, bekend temaken. AV. A. van HENGEL. N. C. KIST. J. H. SCHOLTEN. A ©VERTEN TIEN. Ondertrouwd Leyden, 10 Alei 1853. A. II. EIGEMAN, en J. E. AI. T. yan KEMPEN. Getrouwd Leyden, 11 Mei 1853. G. J. BOS, met A. M. BUYS. GetrouwdF. C. HAALEBOS. en Hoorn, 13 Mei 1853. G. BEEK. Algemeene en Bijzondere Kennisgeving. Heden overleed tot mijne en mijner Kinderen groote droefheidmijne ge liefde Echtgenoot AIARCHIE POST, in den ouderdom van zestig jaren. Letden, 9 Alei 1853. R. van ZONNENBERG. Voor de menigvuldige bewijzen van belangstelling betoond bij de bevalling zijner geliefde Echtgenoote, betuigt de Ondergeteekende zijnen opreglen dank. Leyden, 12 Alei 1853. A. J. de BAAS. Die iets te vorderen heeft vanof schuldig is aan den Boedel en de Nala- tenschap van wijlen HENDRIK DEE, Vleeschhouwergewoond hebbende en overleden te Leydengelieve daarvan, vóór of op den lslen Junij 1853, ojpsave of betaling- te doen, ten Kantore van den Notaris P. AIULLER, te Leyden. De Ondergeteekenden hebben de eer, ingevolge vroegere bekendmaking, te berigten, dat in eene Vergadering van bovengenoemde Vereeniging den 11 den dezer gehouden als programma harer beginselen is vastgesteld het navolgende: »De Kiesvereeniging Vaderland en Oranje verklaart, dat zij in den geest van het adres door het tegenwoordig Ministerie aan Z. AL den Koning aange boden, bij gelegenheid der voordragt tot ontbinding van de Tweede-Kamer der Staten-Generaalals hare staatkundige beginselen aanneemt: 1°. »dat zij de Grondwet zoodanig verlangt te zien toegepast, dat daar door niet alleen de regten en vrijheden der Natie worden bewaard maar ook bet gezag en de regten der Kroon niet worden verkort; 2°. »dat zij voor alle Godsdienstige Gezindheden eene zoodanige vrijheid verlangt, als waaruit ook gelijkheid van bescherming volgt 3°. dat zij boven alles den band tusschen het Vaderland en het dierbaar stamhuis van Oranje wenseht te versterkenals den eenigenwaren grond slag, waardoor de vrijheid, welvaart en bloei van Nederland kannen verze kerd blijven." Ieder Kiesgeregtigde, die met bovenstaand programma instemt en zich aan de Vereeniging wensebt aan te sluiten wordt verzocht zich daartoe tot een der Ondergeteekenden te wenden. J. BAKE, A. II. van der BOON AIESCII Leyden, 12 Alei 1853. II. Ti. de BREUK, II. COCK, P. de HAAN, M. II. A. LISMAN.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 3