LEYDSCHE COURANT M: MAANDAG, 2 MET. li:;:' Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt vit Zaturdag Avond f< h r Do Prijs der Courant is f 12 in het jaar; de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven. Uit hoofde van den HEiHELTAARï§MG, zal de Yrijdagschc Courant Woensdag avond worden uit gegeven. BIA.\ENLAM)SCIIE BEIUGTKN. LEYDEN 30 April. Bij de aanslaande verkiezing van drie leden voor de Provinciale Staten van Zuidbolland in liet kiesdistrict Leyden op den 10deD Mei aanst., en waarvoor de stembiljetten aan de huizen der Kiezers zijn bezorgd, moet worden voor zien in de vacaturen veroorzaakt door de periodieke aftreding van de I1H. Jhr. Mr. I. L. C. van den Berch van Heemstede, Mr. G. P. van Onteren en A. Harlevelt Jz. Voor het district Alphen treden af Mr. A. O. E. Grave v. Limburg Stirum en Mr. I. J. v. Hees v. Berkel. Voor het district Leyderdorp Mr. N. v. Beeflingh en H. C. J. Hoog. De aftredenden zijn weder verkiesbaar. Aan de Amsterdamsclie Courant wordt uit deze stad geschreven, on der dagteekening van den 28sten Gisteren is bij bet Grootboek te Amsterdam van wege HH. Diakenen der Nederduilsch Hervormde gemeente alhier bij Deurwaarders exploit het verband opgeheven, in Junij 1848 door hen gelegd op de interessen der kapitalen, staande ter name van 1111. Regenten der Iluis- zitten- en Diakonie-Armenen beeft tevens dé overschrijving dier kapitalen op hunnen naam plaats gehad. Het bedrag der verschenen rente, loopende van Junij 1848 tot Januarij van dit jaar, en hetwelk alsnu zal worden ont vangenis tot de aanzienlijke som van ƒ60,000 a 70,000 geklommen, welk bedrag evenwel onmiddelijk ten gevolge der overeenkomst door 1111. Dia kenen aan de Gemeentekas zal worden uitgekeerd, in vergoeding der voor schotten door haar gedurende dat tijdsverloop ten behoeve der administratie van het lluiszittenhuis gedaan. Men verwacht, dat in den loop der volgende week de overgave dier administratie aan 1111. Diakenen zal plaats hebben. [Wij meenen dat de dag daartoe bepaald, is de 2dc Mei.] Den 22stei1 dezer heeft de Arr.-Reglb. te Zierikzee uitspraak gedaan in de zaak tegen E. Bal, medebestuurder van de Zierikzeesche Nieuwsbode wegens lasterlijke aantijgingen in genoemd blad, en hem veroordeeld tot eene gevangenisstraf van een maand, ƒ25 boete ten behoeve van den slaat, ƒ2.50 ten behoeve der gemeentekas en 5 jaren ontzetting van zijn burgerregt en in de kosten van het proces. Ten gevolge van Zr. Ms. besluit van den 26stcn, waarbij de Tweede Ka mer wordt ontbonden, is het niet ondoelmatig te achten thans mededeeling te doen uit welke leden de ontbonden Kamer was zamengesteld, met aanwijzing der hoofdkiesdistricten, waaruit zij gekozen waren: 1. Groningen, S. Blaupot ten Cate; II. Zuidhorn, G. Reinders; 111. Appingadam, J. F. Zylker en R. YYesterhoff; IV. Assen, Mr. L. Graaf van Heiden Reinestein en Mr. P. van der Veen; V. Leeuwarden, Mr. J. Dirks en Mr. S. A. Verwey; VI. Sneek, Mr. II. W. Huguenin en Mr. A. F. Jongstra; VII. Dokkum, J. T. ter Bruggen Hugen- hollz; VIII. Steenwijk, J. A. de Fremery; IX. Zwolle, AU. B. W. A. E. Baron Sloel tot Oldhuis en Mr. G. Groen van Prinsterer; X. Almelo. AU. M. J. de Man en Dr. VV. R. Baron van Hoe veilXI. Deventer, Jhr. C. M. Storm van 's Gra- vesandeXII. Zutplien, C. A. E. A. Baron van Pauhuys en Mr. W. 11. Dullert; XIII. Arnhem, YV. Baron van Lyndcn en A. Baron Aïackay; XIV. Nijmegen; Jhr. J. A. C. A. van Nispen van Sevenaer en Jhr. G. E. G. C. K. Dommer van Pol- dersveldt; XV. Tiel, Mr. J. J. L. Leemans; XVI. Amersfoort, Mr. A. W. Engelen en Mr. S. van Walcheren; XVII. Utrecht, Mr. J. K. Baron van Goltslein en E. C. U. van Doorn (welk laatste lid, ten gevolge zijner benoeming tot Minister van Financiën, reeds zijn ontslag had genomen); XVIII. Hoorn, AU. A. S. van Nie- rop en Jhr. Mr. D. van Akerlaken; XIX. Alkmaar, J. J. Rochussen en S. A. de Moraaz; XX. Haarlem, Mr. W. 11. van Voorst; XXI. Amsterdam, Mr. M. 11. Go- defroi, H. Stolte, Mr. J. Heemskerk Bz.Mr. F. A. van Hall (die tengevolge zijner benoeming tot Minister van Builenl. Zaken reeds zijn ontslag genomen had) en Mr. H. Provó Kluit; XXII. Leyden, Jhr. Mr. D. T. Gevers van Endegeest en P. H. Baron Taets van Amerongen tot Natewisch; XXIII. Gouda, Mr. G. M. van der Linden en Mr. L. MeimanXXIV. Delft, Mr. K. A. Poortman en Mr. W. YVint- gens; XXV. Rotterdam, J. C. Baud en Jhr. Mr. W. T. Gevers Deynoot; XXVI. 's Gravcnhage, Jhr. W. Boreel tot Hogelanden (die onlangs zijn ontslag genomen heeft) en Mr. P. C. SchooneveldXXVII. Dordrecht, Mr. A. G. de Raadt en Mr. P. Rlnssé van Oud-Alblas; XXA'III. Gorinchem, C. SchilferXXIX. Middelburg, MF. J. J. Slicher van Domburg en Alr. D. van EekXXX. GoesP. J. Bachienc XXXI. Zierikzee, Mr. S. A. AnemactXXXII. Breda, Alr. L. D. Storm en JU. K. A. Jleeussen XXXIII. Tilburg, AU. C. C. A. Becns en AU. F. J. Jespers; XXXIV. Eindhoven J. F. van der Heyde en JU. J. B. Bots; XXXV. Jlaastricht, AU. P. F. E. AVinlershoven en AU. K. L. de LimpensXXXVI. RoermondAI. P. L. de Lom de Berg en J. J. A. van AA'ylickXXXVII. Boxmeer, AU. J. B. J. Hengst; en XXXVIII. 's Bosch, AU. J. L. A. Luyben en Dr. J. II. II. de Poorter. 'sGRAVENIIAGE, 30 April. Z. JI. heeft benoemd tot Officier bij de Arr. Rcgtbank te Deventer, AU. J. E. Dikkers, thans Substituut-Officier bij die Reglbank; tot Officier bij de Arr. Reglbank te Eindhoven, AIr. J. B. C. J. C. C. M. van Hugenpoth tot den Berenclaauw, thans Substituut-Officier bij die Pieglbank; tot Griffier bij het Kantongeregt te Harderwijk AIr. A. L. S. van der Boon Alesch Advocaat te Deventer; en tot President der Arr. Reglbank te Sneek, AIr. G. Andreae Pz.thans Regter in die Reglbank. Z. AI. heeft benoemd met afwijking van het bepaalde nopens het getal der eerste Officieren van Gez. der lste kl.en dus tijdelijk hovende formatie, tot eersten Officier van Gez. der Ist? klden eersten Officier van Gez. der 2dc kl. J. F. Kerstbelast met de leiding en het toezigt van 's Rijks Kweek school van militaire geneeskundigen te Utrecht; tot Officier van Gez. der lstc kl. den Officier van Gez. der 2de kl. J. II. C. Basting. Z. AI. heeft aan den Heer A. A. van der Kaay, op zijn verzoek, een eervol ontslag verleend als Ontvanger der directe belastingen te Doetinchem behoudens aanspraak op pensioen. Z. AI. heeft aan den Kapitein J. II. YV. Ie Clercq, van den Generalen Staf, vergunning verleend tot het aannemen en dragen van de versierselen van Ridder der Orde van den YY'itten Y'alkhem door den Groothertog van Saksen-Wei mar- Eisenach geschonken II. AI. de Koningin-Jïoeder heeft aan de Alaatschappij der Aloederlijke Weldadigheid te Haarlem ƒ200 doen toekomen. Bij het Departement van Financien is ontvangen voor 's Rijks schatkist 25, onder het postmerk Amsterdam. Alen verzekert, dat de Staats-Comrnissie ter beoordeeling der ontwerpen van wetgeving van YVest-Indië, bestaande uit de Heeren-Steenbergen lid van den Hoogen Raad; Brugmans, Advocaat te Amsterdam; Sloet tot Oldhuis en Jletman, tot hiertoe leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van der Sandc, Raadsheer in het Prov. Gereglshof in Zuidholland, en Janssens, Advocaat te dezer stede, thans in zoo verre met hare taak is gevorderd, dat zij alle bepalingen, het justitie-wezen betreffende, in het reglement op het beleid der regering in YY'est-lndië heeft herzien en voor zoo ver haar wen- sehelijk toescheen, aangevuld; zullende het rapport daaromtrent aan het Alinisteri» van Koloniën binnen kort worden ingediend. Deze herziening moet in vele opzigten overeenkomen met de beginselendoor de meerderheid der ontbonden Tweede Kamer ten aanzien van dit onderwerp in hare afdeelingen ontwikkeld. De Heer van Zuylen van NyeveltOud-Minister van Buitenl. Zaken, en de Heer Dullert, laatstelijk Voorzitter van de 'Tweede Kamer der Staten- Generaal zijn dezer dagen uit de residentie vertrokken. Naar men verneemt, heeft de Hooge Raad den dag van pleidooijen, in zake der ingestelde revisie van Jhr. R. L. van Andringa de Kempenaer, contra de erfgenamen van wijlen Z. AI. Koning Willem IIbepaald op 20 Alei. AAISTERDAAI, 29 April. Naar men verneemt, hebben Regenten en Regentessen der beide gasthuizen eenparig hun ontslag aan den Raad dezer stad ingediend, ten gevolge van de gehouden discussien in den Gemeenteraad van 20 April 11.naar aanleiding van een rapport der commissie van financien, strekkende om Regenten de ontevredenheid van den Raad te doen kennendat deze de begrooting voor die gestichten eene som van 16,000 hebben overschreden. In de eergisteren door de Nederlandsche Ilandel-AIaatsehappij alhier ge houden veiling van 27 heele en 1327 halve en kwart kisten Java indigo en 181 kisten Java cochenille is alles verkocht, de indigo van ƒ2.60 tot 5.90 en de cochenille van ƒ1.60 tot ƒ3.30. BEPiGEN-OP-ZOOJÏ27 April. De vreeselijke storm, welke eergisteren alhier woedde, heeft vele ongeluk ken ten gevolge gehad. In het vaarwater de Keelen is een barkas gezonken. De schipper en zijne twee knechts trachtten in den mast nog eene schuilplaats te vinden tegen den gewisscn dood, die hen bedreigde; doch ook deze toe-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1