SPIT-WEDSTRIJD. YEEKOOFING BEURTSCHEPEN, "VRIJWILLIGE VERKOOPIJNG OPEISBARE VERKOOPIJNG LADING LIGGENDE TE LEYDEN IN DE HAVEN. De leeftijd van lien, die den 5den April daaraan wenschen deel te nemen, •wordt gesteld tot 25 jaren in plaats van beneden de 20 jaren. Tegen primo Mei aanslaande worden op eencn goeden stand binnen Leyden gevraagd 2 a 3 UemeubeJeerde of Ongeineiilieieerile liamerg met de Blediening-. Adres onder Letter BI. bij den Boekhandelaar C. C. van der HOEK.Breedestraat alhier. op een der schoonste Dorpen aan den Rijnin de nabij heid van Leydlenis van nu af te Huur een ES li I- T8t.&Rli/4 ATS bevattende 9 Kamers, Tuin, Koets huis, Stalling en Koepel aan den Weg. Belanghebbenden adresseren zich met franco Brieven onder Lett. l>. bij den Boekhandelaar en Boekdrukker D. NOOTHOVEN van GOOR, te Leyden. Op Maandag den llden April 1853 en volgende dagen, des voormiddags ten tien ure, aan het Huis op de Mare, Wijk VI. N°. 1193, binnen Ley den van een zindelijken en welgeconserveerden Il'BUICUKL, beslaande in: Mahonyhouten Kabinetten, dito Secretaires, Bureau, Commode, Boeken-, Linnen- en andere Kastjes, Etens-, Thee-, Speel-, Wasch- en Bed-Tafels, Canapés, Stoelen, Mangel, Persen, LedekantcnPiano, staande Klok, Pen dules, Spiegels en Schilderijen, Porselein-, Glas-, Plated en Verlakt-Werk, Bedden en Toebehooren, Tafel- en Bed-Linnen, Kleeden en Karpetten, IJze ren Brandkast, Vuurhaarden, Koper-, Tin- en Ijzerwerk, alsmede drie gouden Horologiën, zilveren Tafelkomfoord, Tabakspot, Broodmand, Vuurkomfoord Inktkoker, Theekistje, Tafelschel, Lepels en Vorken en meerder ongemunt Zilverwerk en 'tgeen verder te voorschijn zal worden gebragt. Alles ter plaatse der verkooping te bezigtigen Op Vrijdag den 8stcn en Zaturdag den 9den April 1855, van des voormiddags tien tot des namiddags ten drie ure. VERKOOPING in de Stads-Itanh van heening te hegdenop Dingsdag den 19deB April 1853, des Voormiddags ten 10 ure, van VERSTANE PANDEN, zoo van Juweelen, Goud, Zilver en norologiën, als van Wollen, Linnen en andere, zoo gemaakte als ongemaakte GOEDERENbeleend in de maand December 1851. Zijnde daags vóór den Verkoopdagdes Voormiddags van 10 tot des Na middags ten 2 urevoor een ieder te zien. Op Zaturdag den 16deB April 1853, bij Opbod en op Zaturdag den 23sten April daaraanvolgende bij Afslag, beide dagen des avonds ten 7 ure, in het Heer en-Logement aan den Burg binnen Leydenvan N°. 1. Een groot, ruim, hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERVE, voorzien van negen Boven- en Benedenkamers, allen Behangen en de mees tert met Stookplaatsen, twee Kabinetjes, Dienstbode-, Provisie- en Mangel kamer, twee Zolders, twee Vlieringen Keuken, Vatetihok, Kelder. Binnen plaats. Gang, grooten Tuin met Bergplaatsen en verdere Commoditeilcn, stlande en gelegen, binnen Leyden. aan den Nieuwen Bhijn omtrent de Hooigracht, strekkende tol en uitkomende aan de zuidzijde der lange Nieuw- straat. Wijk VIL Nos. 64 en 61roodbekend bij het Kadaster in Sectie I. N°. 296ter grootte van 4 roeden en 90 ellen. Verhuurd tot 1°. Mei 1855 voor ƒ650.'sjaars. N°. 2. Een hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS in ERVE, aan de zuidzijde van de lange Nieuwstraat. omtrent de Hooigracht, Wijk VIL N°. 899, bekend bij het Kadaster in Sectie I. N°. 297, ter grootte van 51 ellen. Verhuurd voor f 5.'s maands. N°. 3. Een groot, ruim, hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERVE, voorzien van zes Boven- en Benedenkamersallen Behangen en de meesten met Stookplaatsen, Dienstbodenkamers, Zolder, Vliering, Keuken, Kelder, Gang, Tuin, Mangelkamer, Bergplaats en verdere Commoditeitenstaande en gelegen binnen Leydenaan den Rhijn- of Apothecarsdijkstrekkende toten uitkomende aan de zuidzijde der Haarlemmerstraat, geteekend Wijk VI. N°. 36 en 36rood, benevens een daaraan verheeld IIUIS en ERVEaan de zuidzijde der Haarlemmerstraat, en hevattende onderscheiden Vertrekken. Keuken, Binnenplaats, Zolder en verdere Commoditeiten, Wijk VI. N°. 324, bekend bij het Kadaster in Sectie H. N°. 441ter grootte van 2 roeden en 43 ellen en N°. 442 ter grootte van 53 ellen. Het Huis op den Apothecarsdijk, Wijk VI. N°. 36 is Verhuurd tot den lstcn November 1853 voor ƒ400.'sjaars, en het Huis op de Haarlemmerstraat, Wijk VI. N°. 324 tot den lstcn Mei 1854, voor ƒ85.'sjaars. De percelen N°. 1 en 3 kunnen worden hezigtigd telken Woensdag en Donderdag voor de Toewijzing van des middags ten 12 tot 3 ure, mits vooraf bij de bewoners belet vragende, en het perceel N°. 2 daags vóór en op de dagen der Veiling en Toewijzing. Nadere Informatiën zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris J. A. PRYN, residerende te Leydenalwaar lusschen de filing en den Afslag Verhoogingen zullen worden aangenomen tegen genot van één vijfde van iedere Verhooging. In het Heeren-Logement aan den Burg, binnen de Stad Leyden op Zaturdag den 9den April 1853, bij Opbod en op Zaturdag den 16den April daaraanvolgende bij Afslag, beide de dagen des avonds ten 6 ure, van: Een hecht, sterk en weldoortimmerd IIUIS en ERF, staande en liggende aan den Apothecarsdijk, Wijk VI. N°. 23, Kadaster Sectie H, N°. 413, groot 65 ellen, bevattende het Huis, twee Beneden- en drie Bovenkamers, de meeste Behangen en van Stookplaatsen voorzienBinnenplaatsKeuken met Pomp, goeden Droog- en Turfzolder, Vliering en verder alle Gemakken die tot eene goede Woning vereischt wordeD. liet voormeld Perceel is te bezigtigen, daags vóór en op den Ver koopdag van des morgens 11 tot des namiddags ten 3 ure, en is te aanvaarden vóór of op den 15d«> Mei 1853, bij de betaling der Koop penningen. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris J. P. W. SCHERMER, aan den Nieuwen Rijn, Wijk VII. N°. 49, alwaar de Bewijzen van Eigendom en Verkoopsvoorwaarden in tijds ter lezing zullen liggen. in Naar ZwolleMaandag 4 April 12 uur, Schipper C. HOLLANDER. AlkmaarWoensdag 6 10 L. KROON. x> Groningenx> 6 11 X y> DeventerDonderdag 7 12 G. GOOSENS. Zutphenx> 7 12 s Kampen 7 12 K. ROZENDAAL. Apeldoorn 7 12 H. VAN TRIEST. Amersfoort 7 12 a J. HOUTZAGER. HoornVrijdag 8 10 J. RAJER. Alle Goederen zullen desverkiezende bij den Bestelder C. van DORSTEN in 't Veerhuis tot de eerst afvarende gelegenheid aangenomen worden, als voor geheel NoordhollandGelderlandOverijsselfriesland GroningenDrentheenz. PRIJS VAN DE BOTER AAN DE WAAG TE LEYDEN. Zaturdag 2 April. Van 39 tot 43. GRAANPRIJZEN AAN DE BEURS TE LEYDEN. Zaturdag 2 April. Tarwe 8.50 tot 9.50. Rogge 6.50 tot 7.00. Gerst 5.10 tot ƒ5.30. Haver 3.20 tot 3.80. Paardeboonen 6.00 tot 6.20. Duive- boonen ƒ6.80 tot ƒ7.00. BEURSPRIJS VAN SCHULDBRIEVEN. VRIJDAG, 1 April. Laagsl.kocr*. üoogst.koer*. Gebleven. Nederland, Werkelijke Schuld a 2' pCt. 64® 64} 64 ',i Dito Certificaten 3 77 77} Dito dito e 4 a 951 96 95 JS Amortisatie Syndicaat 3j O 94® 94 J 9i4 Handelmaatschappij 4} n O. I. Leening 4 0 Dito Holl. Spoorweg Aandeelen Rijn-Spoonveg •G 0 102 Haarlemmermeer 5 0 Frankrijk Certifn 3 74} Dito ditoh 5 tt Rusland,Obl.noPEl798enl816 5 0 108| 108.} 108| Dito dito 1828 en 1829 5 0 106 Cert. bij dito 1831 en 1833 5 u 96} 97 Dito 1840 e 4 0 92,9e 92} Dito bij STIEGLITZ C®. 4 0 Dito dito Nieuwe e 4 0 92} 92 J Inschrijving in Assign. 6 0 Certificaten van dito e 6 0 73} 73J 73| Polen Aandeelen 1835 fl. 500 Dito Obligatiën 4 0 87} Spanje Obligatiëna 1 pCt. 24 J! 241 24}! Dito Obligatiën 3 0 Dito Binnenl. a 6 m. 3 0 43» Bewijzen Coupons 81 Ve Oostenrijk, W. B. bij Goll. 5 0 4 0 Dito Metall 5 0 81» 81] J 5 0 93'fi Dito 1847 2] 0 42 Belgje Banc 2] 0 Dito bij rothschild r 2.1 0 52! Brazilië, 1824 100 5 0 995„ Portugal te Londen 5 0 41 ,V, 41} 41} Dito dito 4 0 39} 39 h 39 rV Venezuela, H 0 40} 5 0 25 26r'e 26tV Amerika, Bankactiën Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. I,A LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4