AMSTERDAM, 1 April. Gisteren Iiield de Nederl. Telegraaf-Maatschappij eene vergadering, waarin rekening werd gedaan en verslag wegens den toestand der maatschappij. Gedurende liet jaar 1852 waren overgeseind, van Amsterdam naar het Nieuwediep 879 berigten, van het Nieuwediep naar Amsterdam 2313, totaal 3192 berigten; hebbende bedragen een aantal van 75,000 woorden. De ontvangst, zoo voor berigten en hezigtigingeu van den telegraaf, als leergeld van 10 leerlingen voor den rijkstelegraaf, bedroeg gezamenlijk ƒ4,455.58; de kosten van daarstelling daarentegen 3,780.41latende een batig saldo van ƒ675.17. Het verlies, op de daarstelling van bet vorige jaar geleden, groot 1,83G.35Jwordt biermede tot op 1,161.18* verminderd. Het bestuui vermeent geene uitdeeling te mogen voorstellen zoo lang dit tekort niet ten volle gedekt is. De Heer Wenckebach als Directeur en de Heer Conrad als Commissaris hebbende bedankt, zoo wordt door de vergadering tot Directeur benoemd de Heer W. F. Heshuysen, thans Commissaris en tot Commissarissen de Ileeren M. C. J. Piepers en J. D. Cramer. Bij hel inbrengen van den stoomketel in de stoomboot Willem I alhier, is de ketting gebroken en de ketel in het water geslagenwaardoor een sjouwerman zulk eene zware verwonding kreeg, dat bij spoedig daarna is overledende stuurman op de boot heeft daarbij ook eene ernstige vcrwon- diug aan het been bekomen. men eene tallooze menigte oorlogsjonken vereenigd, wordende de geheele baai hestreken door het geschut van de verschillende forten langs den oever. De Amerikanen zullen in de Japanezen heftiger tegenstanders vindendan zij zich wel voorstellen. BELGIE. BRUSSEL, 1 April. In de Indépendance Beige vindt men thans het dezer dagen uitgespro ken vonnis der Brusselsche regtbank van eersten aanleg in een regtsgeding hetwelk in Belgie niet weinig opzien beeft gebaard. Bij eene in het jaar 1840 gemaakte testamentaire beschikking werd door zekeren Heer de Sabille d'Amprez het kasteel van Grambais aan 3 personen vermaakt, die tot de orde der Jesuiten behoorden. Het armbestuur van Nivelles kwam tegen die beschikking op, als zijnde het slechts in schijn aan die personen en in we zenlijkheid vermaakt aan de orde der Jesuiten, dus aan eenen persoon die naar het burgerlijk regt onbevoegd was om te erven. De Regtbank heeft den 21stc™ Maart j 1overeenkomstig de conclusie van het Openbaar Ministerie, de testamentaire beschikking nietig verklaard en het bedoelde kasteel aan de Godshuizen van Nivelles toegewezen «aangezien uit verscheiden omstandig heden blijktdat de erflater niet ten doel had de in het testament genoemde personen zei ven te bevoordeelen maar inderdaad de Jesuiten orde, een zede- lijk persoon die niet door de wet erkend en onbevoegd is om schenkingen of legaten te ontvangen, uit welken hoofde de vermaking van het kasteel van Grambais volgens arlt. 725, 896 en 911 van het Burgerlijk Wetboek nietig is." LI. Maandag avond overleed het alom geachte lid van den Senaat en der Gemeente van Leuvende Heer Baron F. van Udekem. Hij had zijne gansche familie op een groot diner gevraagd. Aan tafel zullende gaan, ging hij naar zijnen wijnkelder om van daar eenigen zeer ouden kostbaren wijn te halen dat hij uit voorzorg zelf deed. Men wachtte een kwartier, de gast heer kwam niet terugmen ging zien en vond hem reeds levenloos door een beroerte ter nedergeslagen. Eene dienstmaagd te Luik ging met een open zwaar met vleesch be- ladene mand door de straat Bertbolettoen zij op eens een geweldigen stoot kreeg en een gaauwdief met een groote schapenbout op den loop gingdoch wiens spoor, wat zij ook riep, al spoedig in een der lanen van de wandel plaats Arroi verloren ging. Men heeft echter het signalement van den be- hendigen afzetter kunnen nemen'l was een groote ruige witte hond vau een zeer sterk ras. FR41 HKUI. PARIJS, 1 April. Het Wetgevend Ligchaam heeft in de zitting van den 30stcn Maart na eene korte beraadslaging nagenoeg eenstemmig het wets-ontwerp aangenomen, waarhij het briefport voor de gefrankeerde briefwisseling binnen Parijs van 15 tot 10 centimes wordt verminderd. Hel dagblad VUnivers geeft te kennen, dat er sprake is van eene wijzi ging der wetgeving op de burgerlijke echtverbindtenis. Het verlangt de af schaffing van het burgerlijke huwelijk. Anderen wenschen dat de kerkelijke inzegening tot voorwaarde der geldigheid van de burgerlijke verbindtenis worde gesteld. De Heer Sauzet staat dit gevoelen voor. Het Journal des Débats zegt er in zijn nommer van gisteren onder anderen dit van Wil men vrede, wil men voor de godsdienst hare vrijheid en voor den staat zijne regten behoudenmen eerbiedige dan het beginsel hetwelk de godsdienst en het geloof binnen het gebied des gewetens houdende, den staat aan de deur des tempels doel stilstaan en de kerk belet in het gebied des staats in te dringen. Wij hebben vrees voor de reactien. Zij zijn in ons land geducht! Wat is er van de vrijheid geworden ten gevolge der uitspattingen van 1848! De godsdienst en de geestelijkheid zouden, vreezen wij, zwaar boelen voor het misbruik hetwelk zoude kunnen worden gemaakt van de gunst die zij op dit oogenblik genieten. De geest van ons land is niet veranderd. Wij zijn moede, maar wij zijn niet bekeerd. De beginselen der omwenteling van 1789 leven nog in de gemoederen; het juk dat onze vaderen niet hebben willen dragen, zou ons nog ondragelijker zijn; en Frankrijk heeft niet, ten koste van zooveel bloed en tranen, eene volslagen omwenteling in zijne instellin gen gemaakt, ten einde zestig jaren later weder onder de heerschappij te ge raken van de begrippen die het van zich gestooten heeft. De Moniteur bevat de volgende opgaven: Op den lstel> October 1852 telde het Legioen van Eer 53,462 leden, waaronder 47,560 gewone Ridders, en 36,983 die geene jaarwede ontvangen. Als eene hulde aan de nagedachtenis van den beroemden Scheikundige Orfila, zal een gedenkteeken voor hem worden opgerigt. Men beeft te Enay-le-Viel, depart, du Cher, op 4 Ned. mijlen afstand, waar voor 20 jaren bij het graven van een kanaal te Drevant, Romeinsche marmeren baden zijn gevonden, naar 'tschijnt het paleis ontdekt dat Caesar bewoonde, toen hij Bourges (het oude Bituriges) belegerde, 50 jaren vóór Christus, dat door Vercingetorix werd verdedigd. Men heeft reeds twee bui tengemeen merkwaardige zalen met mosaik opgegraven. Sommige stukjes mosaik schijnen van goud te zijn. Men heeft ook verscheidene beeldjes gevon den en de geraamten van een man en van een paard die als versteend zijn en ongeschonden. De Spaansche Senaat heeft het rapport der Commissie omtrent het onge oorloofde der verwijdering van Narvaez met 106 tegen 64 stemmen verworpen. PRiri§SE]V. BERLIJN, 30 Maart. De Regering heeft aan de Hoogeschool te Koningsberg 25,000 thl. ver leend tot het bouwen van een chemisch laboratorium. De verkoop van de Duitsche vloot heeft in het geheel 165,000 thl. op- gebragt. Sedert haar ontstaan in 1848 heeft zij eene uitgaaf van 8 millioen till, vereischt, doch onderscheiden Staten hebben hierop hun aandeel nog niet voldaan welke als nu ernstig zullen aangemaand worden om die gel den binnen een bepaalden termijn te betalen. Omtrent de revolutionnaire zamenspanning alhier (zieons vorig nomm.) worden nog nader de volgende bijzonderheden medegedeeld. Ongeveer 40 personen zijn in hechtenis genomen. Reeds eenigen tijd vóór de laatste ge beurtenissen te Milaan en elders, was er buitengewone beweging onder de hevigste democraten, die met de Londensche vluglelingen in naauw verband stonden en zich in den laatsten tijd in het oog vallend hadden bezig gehou den met het bijeen brengen van wapens en kruid; zelfs ontdekte men sporen, waaruit het bestaan van een artillerie-laboratorium scheen te blijken. Een onder/.oek bevestigde dit vermoeden. De zaamgezworenen hadden met veel overleg, voor dit hoofdpunt, de uitgestrekte fabrickgebouwen van een der meest conservatief gezinde burgers dezer stad gekozenomdat men zich daar veilig waande. De meesterknecht, welke zich mede in het komplot bevond, had die gunstige gelegenheid welen te verschaffen. Men heeft in deze fabriek en op meer andere plaatseneen aantal grootere en kleinere granatenge- BUITEKLANDSCIIE BER1GTEX. ËlVGIiLAlVB. LONDEN, 31 Maart. De leden van den Geheimen Raad, die bijzonder met de zaken betref fende het openbaar onderwijs belast zijn, zullen den 2llcn April eene vergade ring houden, en den vorigen dag zal de Geheime Raad zelf onder voorzitting van H. M. bijeenkomen. Men brengt dit in verband met de gewigtige voor- dragt tot verbetering der volksopvoeding, wier indiening met gespannen ver wachting wordt te gemoct gezien. Op de dagorde van het Lagerhuis voor den 4(leo April leest men: «Lord John Russell zal de bedoelingen der Re gering ten opzigte der opvoeding in Engeland en Wales doen kennen en ver lof vragen om daarover een wetsvoorstel in te dienen." De Regering heeft eene commissie van regtsgelecrden benoemd tot voor bereiding der codificatie van alle nog geldige parlements aclcn. Zij zon heden hare eerste zitting houden. Als een blijk van den invloed der schaarschheid van arbeidende handen hier te landeberigt de Globedat een groot scheepsbouwmeester te Sout hampton 100 arheidswoningen zal doen bouwen, ten einde ook door het vooruitzigt op eene goede woning, de arbeidslieden aan zijne dienst te verbinden. Bij eene uitgraving op het kerkhof te Wedmore in Somersetshire, is I een aarden vat gevonden met 120 muntstukken, geslagen ten tijde der Rege ring van Koning Kanut, omstreeks het jaar 1000, en eenigen zijner voorgangers. Dezer dagen is in het Ursulinenklooster te Corkzekere weduwe Power in den ouderdom van 116 jaren overleden. In hel jaar 1851 bezocht zij nog tweemaal de tentoonstelling te Londen en meende dat zij zelve wel de groot ste zeldzaamheid wezen zou, die daar te zien was. In een lucifer-fabriek te Londen worden dagelijks 2.500,000 stuks ver- vervaardigd in die van Dixon bij Manchester 6 a 9 millioen. In het binnenste van Californië beeft men verscheiden fraaije soorten van robijnen en smaragden gevondenalsmede een diamant van het eerste water. De expeditie die door de Vereenigde Staten naar Japan ondernomen wordtmet hel doel om de havens van dat rijk voor de schepen van alle volkeren te openen schijnt met geen zeer gunstig gevolg bekroond te zullen wordenindien men ten minste mag geloovenwat een inwoner van ge noemd rijk er van schrijft. Volgens dat schrijven bewaken de Japanezen met de meeste zorg hunne kusten, en alle nachten worden vuren op de bergen ontstokenten einde gereed te zijn voor het gevaldat het Amerikaansch eskader gedurende de duisternis mogt komen opdagen. Een millioen solda ten zijn reeds bijeen gebragt, om de Amerikanen eenen krachligen weder- j stand te bieden. De geheele kust is, als het ware, ééne batterij, en in de j golf van Jedoalwaar men de vloot wel in de eerste plaats verwachtheeft

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 2