FABRIEK EN MAGAZIJN VAN BEHANGSELPAPIEREN Jtr eedestraat over het Stadhuisïiï/fc 3 V. iV. SG3. Terwijl de volgende niet of niet tot den bepaalden census zijn aan geslagen tot de keuze voor den Gemeenteraad F. Baaien, C. J. Beens, II. Bos, F. W. Bursch, P. de Groot de Bruin, II. Bruinmelkamp, J. H. J. Casleelen, J. DeegenP. G. Derr, J. Desablyn, J. I'. van Deventer, F. C. van Dijk, J. B. Faas, J. F. Gutbcrlet, C. van der Ham, Mr. I. J. van Hees van Berkel, G. in 't HolL. den Holder, H. S. Karstens, C. de Keyzer, ,T. van Kalveren, D. Knaap, R. Koekkoek, W. Koore- raan, C. van der Kwartel, J. Marks, J. tl. Meerburg, G. van Moorzei, AV. Muuzer, C. Noest, J. F. Oerther, N. Perrin, J. F K. Pfeyffer, J. Planjer, C. van der Post, W. RienksA. Schaak, W. van Sehooten, J.. D. Schmidt, C. Segaar, P. P. van der Sloot, II. J. Sparenberg, J. F. Speel, V. Stokhuizen A. Struis, N. Tyken, I. P. Velberg, D. Visser, AV. Voorbrood, 11. Vorst, P. AVijnobelA. Wijnstroom Jr. En tot de keuze voor Leden der Prov. Staten en der Tweede Kamer van de Staten-Generaal: J. P. Earning, J. AV. van Borselen, S. Bronsgeest, M. J. Ie Clercq, P. H. Cornehsse, J. C. F. Donkersloot, C. van Dijk, N. van der F.ykelJ. M. van Gent, J. B. de Goey, J. F. Gutberlet, II. L. de Haas, Mr. I. J. van Ilees van Berkel, L. Hessclink, J. II. Hofmeester, J. JongcneclJ. van Kampen hout, Jr., F. de Keuning, G. de Keyzer, C. van der Kwartel, J. Lagerbcrg, C. F. van der Linden, A. H, Marks, E. J. Nykamp, H. Nykamp, J. F. OertherN. PerrinC. van der PostJ. D. SchmidtP. P. van der Sloot II. J. Sparenberg, J. F. Speel, AAr. F. Spiral Ier, L. Springer, A. Staats, L, Stadhouder, P. van Tol, J. Verbrugge, G. VisD. VisserP. de AVckker en P. AVijnobel. En zal deze door plaatsing in de Leydsche Courant worden afgekondigd. Burgemeester en AVethouders voornoemd, Leiden, 14 Maart 1853. VAN LIMBURG ST1RUM. De Secretaris v. PUTTKAAIAIER. Tweede Zittiny van den Militieraadover het Kanton Lenden, N». 15. BUbGEVlEESlER en AA'El HOUDERS tan LEYDEN, geven bij dezen ken»*, nis aan de dienstpligtigc I.otelingen dezer Gemeente, be'hoorende tot de lig- ting van het jaar 1853, dat de Tweede Zitting van den Militieraad, voor deze Gemeente, zal plaats hebben, in de Lakenhal aan den Ouden Singel,, op MaandagDingsdag en Woensdag den 21, 22 en 23 Maart aanst. 's middags ten 12 uremet vermaning, om op die dagen voor bovengemel- den Militieraad te verschijnen, ten einde hunne vrijstelling op hunne inge diende reclames, of wegens personele ongeschiktheid, te vernemen, terwijl zij, bij gebreke hiervan, al ware het, dat het biljet tot oproeping van ieder dcr- zelven in 1 bijzonder, niet behoorlijk aan hen mogt zijn bezorgd ingevolge ait, 38 der wet, van den It April 1820, zullen geacht worden geenerhande reden tot vrijstelling te hebben, en voor de dienst finaal worden gedesigneerd. En zal deze door aanplakking en plaatsing in de Leydsche Courant worden afgekondigd. Burgemeester en AVethouders voorn., Leiden, 14 Maart 1853. De Burgemeester VAN LIMBURG STIRUM. De Secretaris v. PUTTKAMMER. AKAWEMIE-aiIEinVï*. PROMOTIE AAA DE GRONINGSCIIE IIOOGESCHOOL. Den 12den Maart de Heer L. A. II. van Ittersum, van Arnhem, in de Regten, met Theses. 219Je staats-Loterij. Trekking der Vijfde Klasse. 13de Trekking. N®. 7863 een prijs van ƒ50,000. N»s. 1273 en 6407 ieder een prijs van ƒ1,000. 14ie Nos. 9134 en 11552 ieder een prijs van ƒ2,500. N°s. 12230 en 18592 ieder een prijs van ƒ1,000. ADVEKTENTIEN. AVij hebben de eer beleefdelijk ter kennisse onzer geëerde Begunstigers te brengendat wij ons voortaan niet meer uilsluitend zullen bepalen tot den EE X BB N Ij IS IS SC SB AMCiü EH»,t 3mE Efil IC IV en verdere Artikelen, maar ons ook van af heden met het verrigtcn van alle BS 3£ ICESSSi- MVEIHS 8A5B K A S3 B3 KEEK NI zullen belasten, waartoe wij ons dan ook minzaam aanbevelen. Ons Magazijn is weder ruim voorzien van Behangselpapieren, Landschappen, Randen, Linnens, Schoorsteenstukken, Blaauw en Groen Gordijnpapier, enz, alles tot zeer lage prijzen, terwijl wij vooral in de fijnere soorten cene uitgebreide collectie kunnen aanbieden, dezer dagen door ons ontvangen en die op eenc waardige wijze het Parijzer genre doen uitkomen en duidelijk toonen gcene imitatie daarvan te zijn. Leiden, 15 Maart 1853. GEBS. tan der POST. Heden heviel voorspoedig van eene DOCHTER, Vrouwe J. F. Baronnesse TAETS tan AMERONGEN, Geh. Geters-Lecten. Leiden, 15 Maart 1853. Heden overleed in den ouderdom van bijna 34 jaren onze hartelijk geliefde Moeder en Behuwd-AIocder BEATRIX LEENDERTZ, Wedc Wiiiem van Geer. G. tan GEER. Leiden, 10 Maart 1853. Uit aller naam. De DEELHEBBERS in het Fonds voor den Wiatvuijleschen Straatweg worden uitgenoodigd om op Dingsdag den 22sten Maart 1853, des middags ten 12 ure, te compareren in de Herberg de Zwaante Katwijk aan Zee tot het opnemen der Rekening van Commissarissen, belast met de Directie over gezegden AVeg cn over te gaan tot de litloting van één Aandeel der Aegotiatie. Namens Commissarissen, A. LIBRECHT LEZAVYN Penningmeester. De Ondergetcekende berigt zijne geëerde Begunstigers dat hij goed gesorteerd is in Tapijtgoed Loopers, liar- petten er. SBatten. Hij belooft ecne in alle opzigten voldoende bedie ning en verzoekt ieders gunst en aanbeveling. WoonplaatsHoogewoerd bij de HoogewoerdsbrugAVijk III. N°. 427. D. PANDER. Een Burger JONGELING, 23 jaren oud,van de Protestantscbe Godsdienst cn van onbesproken gedrageen goede hand schrij vende, zag zich gaarne te dezer Stede op een Kantoor of in ecne of andere betrekking geplaatst. Belanghebbenden adresseren zich met franco Brieven onder Letter IE. aan het Bureau dezer Courant. Men vraagt met 1 Mei of eerder bij een üoetihalilier en üruidenier een' LKBEILIACniet beneden de 16 jaar. Adres met franco Brieven onder Letter A. aan het Bureau van dit Blad. De HUIZEN en ERVEN te Ley den, Publiek Geveild in het Heeren-Lo- genient aan den Burg te Ley denden 12<ien Maart laatstleden, zijn in Bod gekomen als volgt: Het HUIS op de Breedestraat, Wijk IV. N®. 270, op ƒ3,900. Het HUIS in de Koornbrugsteeg, AA'ijk VII. N°. 934, op - 1,450. Verhoogd met- 100. Nader Verhoogd met - 200. De Afslag en finale Verkoop zal plaats hebben op Zaturdag den 19den Maart eerstkomende, des avonds te 7 ure, terwijl nadere inlichtingen te be komen zijn ten Kantore van den Notaris D. N. ROSKES, te Ley den. De BRIEF van IP. 5». is ontvangen. Er wordt nadere in lichting gevraagd. BEURSPRIJS VAX SCHULDBRIEVEX. MAANDAG, 14 Maart. Laagst.koers. Hoogst.koers. Gebleven. Nederland, Werkelijke Schuld a 2' i pCt. 65 65 jj| 65} J Dito Certificaten 1 3 u 77' 78 77 Dito dito n 4 ft 96rl 96 J 96 Amortisatie Syndicaat 3' 0 95 95 f'B Handelmaatschappij u 4,1 0 122| 122 J O. I. Leening 0 4 n 96| Dito Holl. Spoorweg It Aandeelen Rijn-Spoorweg 0 4} 0 1021 Haarlemmermeer It 5 0 1031 Frankrijk, Certif U 3 u Dito dito II 5 0 Rusi,AND,Obl.HOPEl798enl816 U 5 0 108 f 108 Dito dito 1828 en 1829 It 5 0 107 j Cert. bij dito 1831 en 1833 H 5 0 Dito 184,0 If 4 0 92J Dito bij STIEGLITZ C°. It 4 0 Dito dito Nieuwe tr 4 0 92j Inschrijving in Assign. tt 6 0 Certificaten van dito tr 6 0 73' 731 731 Polen Aandeelen 1835 fl. 500 Dito Obligatiën tt 4 0 87£ Spanje Obligatiën N a 1 pCt. 24» 25 24} I Dito Obligatiën 0 3 0 48-J 48» Dito Binnenl. a 6 m. 0 3 0 44 „i 44 44 |V Bewijzen Coupons 7}i 6 re 7 la Oostenrijk W. B. bij Goll. 0 5 0 0 4 0 71{- 0 5 0 82' 82» Dito Nieuwe 0 5 0 93' 94 Dito 1847 0 2| 0 42 42» Belgie Banc 0 0 Dito bij rothschild 0 0 53 J Brazilië, 1824 100 5 0 100 Portugal te Londen 0 5 0 41 411 41 0 4 0 381 38»» 0 0 0 5 0 25' 25[» Amerika, Bankactiën 5 Koers van liet Geld: Beleening 2? pCt. Prolongatie 2i pCt. Wissel-Disconto 2. De Wisselkoers der Gouden Tienguldenstukken is ƒ9.80 a 90. Te Leyden ter Boekdrukkerij vau J. G. LA LAU,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4