LEYDSCHE COUR AN lf'" WOENSDAG, 16 MAART. BINNENLANDSCIIE BERIGTEN. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt De Prijs der Courant is ƒ13 in het jaar; de afzonderlijke nemmers worden tegen 10 Centen afgegeven. LEYDEN 15 Maart. Z. M. lieeft benoemd tot Griffier van het Kanlongeregt te Woubrugge, den Heer Mr. G. J. Berkhoff. Advocaat alhier. Tc Rotterdam wordt door den lieer D. A. van Putten eene negolialie van ƒ60,000, in 120 aandeelen van ƒ500 ieder, beproefd, tot bel oprigten \an een' electro-inagnetischen telegraaf tusschen Rotterdam, llellevoelsluis Brielle en Brouwershaven. In de ijzergieterij van den Heer C. Nolct, te Schiedam, alwaar reeds onderscheiden malen belangrijke voorwerpen, kunstig van uitvoering, ver vaardigd werden, is dezer dagen gegoten een Christusbeeld aan het kruis; het Christusbeeld alleen is G voet lang. is hol gegoten en weegt ongeveer BOO Ned. ffi; het kruis, dat mede hol gegoten is, weegt ongeveer 1400 Ned. ffizoodat het geheel omstreeks 1700 Ned. ffi weegt. Het is bestemd om geplaatst te worden op de R. K. begraafplaats te Bergschenhoek. Aan het Kralingsche Veer is den 12dcn een zalm ter markt gebragt, die de buitengewone zwaarte had van 45) halve Ned. ffi. De zalm is voor bijna ƒ70 verkocht om in Engelsche magen zijn graf te vinden. In de 11. Donderdag door de Nedcrl. Handelm. te Amsterdam gehou- dene veiling van 31,051 kranjangs en kanassers Java-suiker is alles verkocht, ƒ1) a 2 boven taxatie, zijnde 3 a 4 boven de Scptember-prijzen. Van den Helder wordt aan de Amst. Cour. gemelddat de 7 sloeper- lieden, (zie ons vorig nommer) over welker behoud en terugkomst men zich daar zoozeer verontrustte, in den avond van den 10den aan boord van eene loodsschuit, aldaar zijn aangebragt; door bedoeld vaartuig waren zij in zee opgenomen en liefderijk van het noodige voorzien. Onbeschrijfelijk was de blijdschap der cchtgenoolen en kinderen. Men verneemt dat in het kamp te Zeist 8 bataillons voetvolk, 4 esca- dions ruiterij en 1 batterij veldartillerie zal bijeenkomen. De oefeningen zullen van 15 Augustus lot 15 September duren. Het bouwen eener nieuwe kerk en pastorie te Nicuw-Buinengemeente Borger in Drenthe is aangenomen voor ƒ11,400 door J. Sch uilenberg te Coevorden. 's GRAVENIIAGE, 15 Maart. Z. M. heeft benoemd tot Raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden Mr. II. II. Geradts, thans Vice-President van het Prov. Geregtshofin Limburg. Z. K. II. Prins Frederik heeft ƒ200 doen toekomen aan de Hervormde gemeente te Zundert, als eene bijdrage tot aanschaffing van een orgel in het kerkgebouw dier gemeente; ook hebben Z. K. II. en zijne Gemalin aan Da- mcs-Bestuurderesscn van de vereeniging Tabitha te Amsterdam ƒ150 ge schonken. De commissie uil den gemeenteraad alhier, benoemd in de zitting van den 10Jc" Aug. II., om te onderzoeken het belangrijk vraagstuk van het graven eener uitwatering in zee, nabij Scheveningenin verband met het aanleggen eener zeehaven aldaar, heelt in de vorige week eene vergadering gehouden, waarin door den fleer Hoofdingenieur Greve een uitgebreid rapport over deze gewigtige aangelegenheid is uit gebragt. Men verwacht dat de op- gemelde commissie eerlang haar rapport over deze zaak aan den raad zal onderwerpen. Gisteren middag heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer der Stalen- Generaal, de lleere Mr. Dullert, in het hotel Paulez alhier een diner aan geboden aan de leden dier Kamer, waaraan ook de Ministers en andere genoodigden deelnamen. 'lUveeiïc Kamer dei' Sfaten-tSeneraal. Zitting van Maandag 14 Maart. O O In deze zitting zijn verscheidene verzoekschriften, waaronder cenige tegen de voorgedragene wet op het armbestuur, naar de Commissie voor de ver zoekschriften gezonden. Zijn ingekomen twee Kon. boodschappenten geleide van ontwerpen van wet, met memoricn tot toelichting, als: 1°. tot wijziging van Hoofdstuk VI der bcgrooting van 1852 (kindergelden enz.); en 2°. tot bekrachtiging eener met de Ncderl. Handelmaatschappij geslotene overeenkomst. Zonder beraadslaging en met algemeene stemmen is aangenomen het ontwerp van wet, tot aanwijzing der middelen tot dekking van het tekort over 1848, alsmede een aantal naturalisatie-wetten. Daarna is in beraadslaging gebragt het wets-ontwerp lot goedkeuring eener dading tusschen het Bestuur der domeinen en de gemeente Genemuiden, hetwelk, na eenige beraadslaging en gegeven opheldering door den Minister van Financiënis aangenomen met 34 stemmen tegen 1 (die van den Heer YVesterhoff). Voorts is aangenomen het rapport der Commissie, in wier handen was ge steld de door de Alg. Rekenkamer opgenomen rekening der Landsdrukkerij over de dienst van 1850, strekkende om de rekening voor kennisgeving aan te nemen. Uit deze openbaar gemaakte rekening wegens het fonds der lands-drukkerij over 1850, blijkt dat de ontvangsten in dat jaar beliepen eene som van ƒ159,307.65 en de uitgaven ƒ144,491.04, zoodat genoemde drukkerij een overschot opleverde van 14,816.61nagenoeg gelijk aan dat van het jaar te Daarna is de Kamer tot nadere bijeenroeping gescheiden. Men verzekert, dat zij in den loop der maand April hare werkzaamheden zal hervatten. De Commissie van onderzoek, door de Tweede Kamer benoemd, voor de verbeteringen, aan te brengen in de bestaande wetten op den zout-accijns, heeft heden hare werkzaamheden aangevangen en reeds verscheidene deskun digen door haar als getuigen opgeroepengehoord. HAARLEM, 12 Maart. Heden is op den middag een geweldige brand uitgebroken in het hoofdge bouw van de kaloenfahriek van de Heeren Previnaire, even buiten het Zijlhek dezer stad. Na het aanwenden van vergeefsche pogingen, om bet vuur met eigene middelen te bedwingen, heeft de brand al spoedig zoodanige verwoes tingen aangerigt, dat de vlam, voor dat van elders hulp kon worden aange bragt, naar builen is uitgeslagen. Ofschoon bet gebouw door brandmuren, in verschillende afdeelingen, was afgescheiden, is een derzeive door de groote hitte bezweken, en is daardoor slechts de helft van het gebouw, met de kostbare werktuigen, behouden gebleven. Geweldig was dè uitbarsting in eene der benedenste verdiepingen van het westelijke gedeelte van het gebouw, in 't welk de zoo zeer verhitte lucht de ijzeren deur uit de stceuen sponnin gen naar buiten wierp. Al degenen die geroepen waren om in dezen werkzaam te zijn, hebben hunnen pligt betracht. De oorzaak van hel onheil is niet bekend. Men verneemt later dat de schade niet zoo aanmerkelijk is als in den be ginne vermoed werd, daar van het gebouw, met al de werktuigen, behouden is gebleven. ALKMAAR, 12 Maart De gaz fabriek, door het stedelijk bestuur alhier op den lstcn Junij 1852 aan de Heeren C. C. Ferrari, J. Zimmer en II. C. Iloltz aanbesteed, is in zoo verre voltooid dat zij heden avond in werking werd gebragt en geopend met eene illuminatie van gaz voor het stadhuis, bestaande in eene eerepoort, waarin een lauwerkrans met schild met de inscriptie: Hulde aan Alkmaars ingezetenenalsmede in eene tweede eerepoort staande over de Langeslraat, zijnde een gelijksoortige boog met lauwerkrans en schild, met de letters: S.P. Q. A., (de Raad en hel volk van Alkmaar) prijkende daarboven het wapen van Alkmaar, zeer keurig geschilderd. PURMERENDE 14 Maart. Gisteren werd alhier het nieuwe kerkgebouw der Ilerv. Gemeente plcgtig ingewijd door den jongstcn Leeraar 11. J. Wundcr, die tot tekst zijner rede had gekozen I Kon. VIII. 29. Het schoone achtkante gebouw doet den ont werper, den Stads-Archilect IV. A. Scholten alle eer aan. Uit de gemeente zelve was lot dien ophouw de aanzienlijke som van 26,000 bijgedragen; terwijl ook van eldersinzonderheid uit Amsterdam vele giften zijn ingeko men die de stichting van zulk een kerkgebouw mogelijk hebben gemaakt. ZWOLLE12 Maart. Heden overleed alhier in 80-jarigen ouderdom de Heer Mp. P. R. Feilh, sedert de nieuwe organisatie Raadsheer in het Provinciaal Geregtshof in Overijs sel, vroeger lid van de Regtbankeneerst te Almelo en later te Zwolle. «ij was de laatst overgebleven zoon van den dichter Mp. Rhynvis Feilh; ook de overledene heeft een bundel gedichten uitgegeven in twee deeltjes, bij den Heer Suringar te Leeuwarden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1