1°, De Onderhandsche verhuring van: uit te maken, is men tot de benoeming overgegaan, waarbij zijn uitgebragt op den Theol. Cand. E. Laurillard 16 stemmen, blanco twee billetten. Zoodat tot deze betrekking is benoemd de Heer E. Laurillard, Theol. Cand. alhier. 4°. De Rekening van de Kamer van Koophandel en Fabrieken over de dienst van 1852 wat de 7 laatste maanden betreft. Overeenkomstig het daarover uitgebragt aapport van de Com missie van Finantie wordt besloten deze rekening op te nemen en te sluiten: in ontvang tot280.00 uitgaaf 276.27 zoodat van de toegestane gelden ongebruikt is gebleven f 3.73. Hetgeen de rendanten in korliag zal strekken van de toelage over het jaar 1853. De Heer Leembruggen heeft als lid van de Kamer van Koop handel en Fabrieken zich buiten stemming gehouden. 5°. Staten van af- en overschrijving op de dienst van 1852. a. van het Huiszittenhuis. b. Minnehuis. Is conform het rapport van de Commissie van Finantie beslo ten deze zoo als zij zijn liggende, vast te stellen, en alzoo de genoemde administratiën tot de gevraagde af- en overschrijvingen te autoriseren. Dit besluit is genomen met 14 stemmen vóór en 2 stemmen tegen, die van de Leden van Kaathoven en Groos, hebbende 2 Leden, van der Boon Mesch en Olivier, zich buiten stemming gehouden. 6°. Plans en voorwaarden tol o. Eene kapitale vernieuwing aan de Blaauwpoorlsbrug b. Het herstellen en vernieuwen van ramen en kozijnen in de kazernegebouwen c. Aankoop van houtwaren. Deze zjjn achtervolgens aangenomen, a. en b. met algemeene stemmen en c. met 17 tegen 1 stemmen, zijnde die van het Lid Lisman. Het lid Leembruggen verlaat de vergadering. o. Het huis naast de Wittepoort voor den tijd van één jaar. b. Het huis op de Binnenvestgracht bij de Morschpoort voor vijf jaren. c. De Slads-Gehoorzaal aan het Muzijkgezelschap Musis Sacrum voor één jaar. Welke stukken achtervolgens met algemeene stemmen worden aangenomen, en alzoo vastgesteld. 9°. De Verordening omtrent de indeeling der gemeente in Wijken en Gebuurten. En is na het wisselen van algemeene consideratiën, door het lid Lezwijn voorgesteldin rondvraag te brdngen of men zal voortgaan met de behandeling der verordening zoodanig als die is liggende, of zulks zal aanhouden tot dat nader door Burge meester en Wethouders omtrent de uitbreiding van het grond gebied buiten de stad zal zijn rapport gedaan. Na verdere consi deratiën is door bet lid van Outeren voorgesteld om in rondvraag te brengen of men zal voortgaan met de behandeling der articu- latien van het Reglement al of niet; en is, nadat het lid Bake de Vergadering had verlaten, met 13 tegen 3 stemmen, zijnde die van de leden van Kaathovenvan der Boon Mesch en Groos, besloten hiermede voort te gaan. Bij de behandeling van art. 1 eenige bedenkingen geopperd zijnde, omtrent juiste overeenkomst van dit art. met de bepalin gen van het kadaster, is, nadat de Leden van Kaathoven en Ys- selstevn de vergadering hadden verlaten, in rondvraag gebragt op voorstel van de Commissie van redactie, of men kon besluiten de behandeling van art. 1 uit te stellen, en is dit met algemeene stemmen aangenomen. Na het wisselen van consideratiën is een voorstel van het Lid van Outeren om art 3 voor art. 2 te plaatsen, met algemeene stemmen aangenomen. Art. 3 in behandeling gebragt zijnde wordt dit met algemeene stemmen aangenomen. [Dit artikel te uitvoerig om hier in te lasschen bevat eene om schrijving van al de grachtenstraten en stegen van iedere wijk en gebuurte in het bijzonder, over de acht wijken der gemeen te zijnde de negende wijk, een buitenwijk En hierna art. 2 mede met algemeene stemmen van dezen inhoud De gemeente is verdeeld in negen wijkendie weder in negen en dertig afdeelingen, gebuurten genaamd, gesplitst zijn." [Thans is de stad in 84 gebuurten verdeeld.] Bij de behandeling van art. 4 wordt op het voorstel van het lid van Outeren besloten, om het woord aangeduid meer in het midden van het art. te brengen, en alzoo te lezen: van stads wege aangeduid door middel; op dat van het lid Stoffels wordt aangenomen, om in plaats van de woorden: nummer der, te le zen: het eerste en laatste nommer van de, waarna het art. met 13 tegen 1 stemmen, zijnde die van het lid Groos, wordt aan genomen; dus luidende: n De gebuurten worden aan liet huis, waarmede zij beginnen en aan dat, waarmede zij eindigen, van stadswege aangeduid door middel van een bord, waarop het nummer der wijk en der gebuurtebenevens het eerste en laatste nummer van de tot die gebuurte behoorende huizenuitgedrukt staan.'' Nadat het Lid van der Hoeven de vergadering heeft verlaten wordt art. 5 in behandeling gebragt. Op dit art. wordt door het Lid Lezwyn voorgesteld daar in te voegennnadat het werk zal zijn verrigtvan wege den eigenaar weder duidelijk zigtbaar worden gemaakt," met welke wijziging dit art. wordt aangenomen, dus luidende: Alle woningen en erven moeten aan hunnen hoofdingang zoowel het wijk- als bet huisnummer hebben. Bij het verwen der deurkozijnen of het vertimmeren der ge bouwen, moet dat nummer binnen acht dagen, nadat het werk zal zijn verrigt, van wege den eigenaar weder duidelijk zigtbaar worden gemaakt." Vervolgens wordt art. 6 in deliberatie gebragt en met alge meene stemmen aangenomen, dus luidende: j> Wanneer vertimmering van gebouwen vermeerdering of ver mindering van percelen ten gevolge heeftmoet de eigenaar binnen veertien dagen na het afloopen dier verlimmering aan den ambtenaar van den burgerlijken stand de bepaling van het huisnummer vragen." En is voorts besloten de verdere behandeling dezer verordening uithoofde van het vergevorderde uur te verdagen, onder bepaling dat de Burgemeester gemagtigd is om aan stukken welke meer deren spoed mogten vorderen, bij volgende vergaderingen den voorrang te geven, waarna de vergadering is gesloten. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 6