KORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. BIJBLAD 1°. O. [Behoorende bij de Leijdsche Courant van dó Maart d853JY°. 30 DER -oooOO®-O-O-OO-o- Zitting van ÏO Maart. Afwezig de IIII. Hartevelt Jz.Cock, Adriaans, Luzac, Le Poole, Gevers en Krantz. De Notulen der vorige Zitting zijn gelezen en vastgesteld. Wordt verslag gedaan omtrent het bezoek door Burgemeester en Wethouders bij Vrouwen-Kraarumoeders op den 255ten der vorige maand. Aangenomen voor kennisgeving. De Burgemeester doet vervolgens mededeeling van de navol gende sedert de laatste vergadering ingekomen stukkenals 1°. Eener resolutie van Gedeputeerde Staten dezer Provincie van den 8 Februarij jl. N°. 16 (Prov. Blad, N°. 20) houdende mededeeling van inlichtingen omtrent de toepassing van eenige bepalingen der Gemeentewet betreffende de Plaatselijke Belas tingen. 2°. Eener dispositie van Gedeputeerde Staten voornoemd dd. 28 Januarij 1853, N°. 18, houdende berigt van de ontvangst van bet afschrift der verordening op den verkoop van Vleesch, vastgesteld op den 13 bevorens 3°. Eener dispositie van gemeld Collegie van gelijke dagteeke- ning, waarbij wordt goedgekeurd het besluit van dezen raad van den 13 bevorens, om voortaan alhier des Woensdags en des Zaturdags van iedere weekof bij alsdan invallenden feestdag den voorgaanden vrijen dag, van des ochtends 10, tot 10 ure des avonds, eene Yleescbmarkt te houden op de Hooglandsche Kerkgracht of eene daartoe later aan te wijzen plaats. 4°. Eener dispositie van hetzelfde Collegie van den 9<bn der vorige maand n°. 17, houdende berigt van de ontvangst van het afschrift der verordening op het losloopen van honden, vastge steld den 23 December 1852 en gewijzigd den 27 Januarij daar aan volgende. 5°. Eener dispositie van meergenoemd Collegie van den 23 Fe bruarij waarbij wordt goedgekeurd het Raadsbesluit van den 2den dier maand tot onderhandsche verhuring van het huis van de Weddesteeg. Al deze stukken aangenomen voor kennisgevingen 6°. Eene missive van de Plaatselijke Geneeskundige Commissie van den 2den dezer maand, daarbij aan deze vergadering kennis gevende van het overlijden van haar medelid Dr. H. F. van Doeveren. Wordt overeenkomstig des Burgemeesters voorstel besloten dit stuk mede voor kennisgeving aan te nemen, en de Commissie uittenoodigen tot inzending eener aanbevelingslijst van twee per sonen ter vervulling van deze vacature. Hierna zijn door den Burgemeester overgelegd: 1°. Eene nota van beantwoording der door Gedeputeerde Staten van Zuidholland gemaakte aanmerkingen bij het vaststellen der rekening over 1851met een daarbij behoorend rapport der Commissie van Finantie. 2°. Eene gelijke nota der door Gedeputeerde Staten voornoemd gemaakte aanmerkingen op de begrooting voor 1853, en daaruit voortvloeijende voordragt tot wijziging der begrootingmede met een daartoe betrekkelijk rapport van de Commissie van Finantie. Beide deze stukken nederleggen in de Leeskamer. 3°. Eene voordragt van Burgemeester en Wethouders tot af- en overschrijving op de dienst van 1852. Is besloten dit stuk ten fine van berigt en raad te stellen in handen der Commissie van Finantie. 4». Het rapport van de personele Commissie in zake de ver antwoordelijkheid van Commissarissen dezer Stads Bank van Leening. Nederlegging in de Leeskamer. 5°. Een ontwerp-verordening op de openbare vrouwen en bor dcelen, benevens eene huishoudelijke verordening en instructie betreffende het geneeskundig toezigt op de openbare vrouwen met een geleidend rapport van de Commissie belast met het ontwerpen van verordeningen betreffende de huishouding der gemeente. Wordt besloten dit ontwerp ten fine van berigt en raad te stel len in handen der Commissie voor de verordeningen waartegen straf is bedreigd, met uitnoodiging om hierbij tevens de straffen tegen de overtredingen te bepalen. 6°. Het rapport van de Plaatselijke Schoolcommissie op het adres van den Stads-Schoolonderwijzer J. P. Lancel, om verhoo ging zijner jaarwedde. 7°. De rekening der Plaatselijke Schoolcommissie voornoemd, dienst 1852. 8°. Staten van af- en overschrijving van Mren Regenten van het II. G. of Arme Wees- en Kinderhuis, op de begrooling dienst 1852. 9°. Gelijke staten met suppletoire begrootingen over de dienst van 1852, a. Van Mron Regenten der R. C. Armen b. Van Mren Regenten van het R. C. Wees- en Oudeliedenhuis. Is besloten de stukken sub 6 tot 9, ten fine van berigt en raad te stellen in handen der Commissie van Finantieen 10°. Een adres van S. Vermey en SI. van Leeuwen, tot instand houding der penshal. En is op de aanmerking van het Lid Groos besloten dit stuk te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders. Alsnu zijn aan de orde der deliberatiende volgende onder werpen als 1°. Het adres van den Hoogleeraar SI. Siegenbeek, houdende verzoek tol ontslag als lid van de Plaatselijke Schoolcommissie. Hierop is overeenkomstig het rapport van de Plaatselijke Schoolcommissie beslotenhet verzocht ontslag eervol te ver- leenen onder dankbetuiging voor de in deze betrekking lang durig bewezene dienstenen om voorts genoemde Commissie uit te noodigen, ter vervulling dezer vacature, aan deze verga dering eene aanbevelingslijst van twee personen in le zenden. 2°. Het verzoek van Dr. A. Kuenen om ontslag als docent in de Hebreeuwsche taal aan het Stedelijk Gymnasium. Waarop, overeenkomstig het hieromtrent ingewonnen rapport van Curatoren van het Gymnasiumis besloten het gevraagde ontslag eervol te verleenen onder dankbetuiging voor de in die betrekking door den adressant bewezen diensten. 3°. De benoeming van een Docent in de Hebreeuwsche taal aan het Stedelijk Gymnasium, in plaats van den Ileer Dr. A. Kuenen als zoodanig eervol ontslagen. De Burgemeester vestigt de aandacht der Vergadering op het dienaangaande ingewonnen rapport van Curatoren omtrent de sollicitanten S. van Dissel en E. Laurillard, en deelt vervolgens mede dat door eerstgenoemde later nog eene memorie op zijn adres is ingezonden, waarop II. H. Curatoren mede hebben ge rapporteerd. Nadat de leden Olivier, Taets en vau Outeren waren aan gewezen om met den Burgemeester het bureau van stemopneming

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 5