219de Staats* ÏLoter ij. Vijfentwintig Duizend Gulden, 95 F. Smeels, gel). Dolleman53 j. G. Bloklandgeb. Lubbers, 33 j. A. Kcs- selboom D.2 m. Joha. de Koning, 22 j. I). Rijke, Z., 18 m. J. Moenen, Z., 10 m. A. M. de Ridder, geb. Vermey, 54 j. K. Schneider, 56 j. M. D. AV. HuybersD.2 j. en 6 m. J. S. van ItersonZ.4 w. J. D. Hartevelt geb. van der Burch,55j. M.Monlfoort, geb. Timmermans79 j. L. Pelle- kens, geb. Stephanus, 55 j. W. Vijl briefD.3 j. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente LEYDEN, Gebad hebbende een verzoek van PieterTimf, Koekbakker, wonende op de Oude Vest alhier, om in zijn Pakhuis aldaar, Wijk VI. N°. 559 een Koek bakkers-OvenFournuis enz. te mogen bouwen. Gelet op Zr. Ms. besluit van den 31s,cn Januarij 1824, rakende vergun ningen ter oprigting van sommige Fabrijken en Trafijken Brengen bij deze ter kennis van alle daarbij belanghebbenden, dat tot het booren der Eigenaars en Bewoners van naastbijgelegene en belendende Pan den ten opzigte der Informaliën de Commodo et Incommododoor Burge meester en Wethouders zal worden gevaceerd, op het Raadhuis dezer Ge meente op Maandag den 14',cn Maart aanstaande, des middagsten twaalf ure; zullende de belanghebbenden verpligt zijn, hunne bezwaren tegen opgemeld verzoek op dien tijd in te brengen, terwijl bij verzuim daarvan, zij ge houden zullen wordenzich tegen de inwilliging daarvan niet te heb ben verzet; Burgemeester en Wethouders voorn. Leyden, 7 Maart 1853. VAN LIMBURG STIRUM. De Secretaris v. PUTTKAMMER. 219dt Staats-LiOterij. Trekking der Vijfde Klasse. ll<lc Trekking. N°. 9377 een prijs van ƒ25,000. N". 3147 een prijs van ƒ1,500. Nos. 10445, 17250 en 17318 ieder een prijs van ƒ1,000. !2(lc N°. 619 een prijs van ƒ1,000. AÜIVEKTENTIKSi. Heden beviel voorspoedig van eene DOCHTER, O. C. A. STEENLACR geliefde Echtgenoote van Podderoijen, 5 Maart 1853. J. van HEUKELOMJr. Eenige Kennisgeving. Heden overleed mijne innig geliefde EchtgenooteVrouwe JOANNA DIDERICA HARTEVELT, van der BURCIIin den ouderdom van bijna 56 en na eene Echtvereeniging van juist 37 jaren. Hare Kinderen, Klein-Kinderenen liare zeer bejaarde Moeder, betreuren haar met mij. Leyden, 7 Maart 1853. A. HARTEVELT Jz. Heden overleed aan de gevolgen van een kortstondige hevige ziekte, onze ondstc Zoon ARNOLDUS TJieol. Stud., in den ouderdom van 21 jaren. B. J. van TROTSENBURG, i.eyden 8 Maart 1853. AV. J. van TROTSENBURG, Geb. Scrretien. Voor de bewijzen van deelneming, betoond bij de gelukkige bevalling van mijne geliefde Echtgenoot A. G. GARRER, betuig ik door deze ook namens wederzijdsche Betrekkingen den welmeenendsten dank. Leïden, 10 Maart 1853. II. J. van der MEER. De DEELHEBBERS in de Sociëteit tie Grofsmederijte Legden, worden uitgenoodigd, om op AA'oensdag den 16den Maart 1853, des namiddags ten één ure te compareren aan het Locaal der Fabriek, ten einde, inge volge Art. 17 der Statuten, aan te hooren het Verslag: van den Staat der Sociëteit; liggende de BlAIjAüiS ter visie voor Deelheb bers aan het Bureau der Grofsmederij van heden af, van des voormiddags 10 tot des namiddags ten 3 ure. Leyden, 1 Maart 1853. Namens het Bestuur, C. LEEMBRUGGEN, Secretaris. De Ondergeteekende heeft de eer zich in de gunst van zijne geëerde Stadgenooten aan te bevelen, daar hij zijnen AVinkcl in KofFij Thee Kruideniers» en (ürutters-Waren Ko ter en Kaas, op heden geopend heeft op de Heerengracht, hoek van de Groenesteeg, AVijk VIII. N°. 802. Belovende eene prompte en civile bediening. Leyden, 10 Maart 1853. J. J. L. de KONING. BURGEMEESTER en AVETIIOUDEKS der Gemeente LEYDEN zijn van meening in het openbaar aan te besteden 1°. Eene kapitale voorziening aan de hogen van de BLAAUAVE- POORTSBRUG aan de Beestenmarkt. 2°. De leverantie van HOUTWAREN ten behoeve van de Publieke Werken der Gemeente. In twee Partijen. 3°. De vernieuwing en het repareren van GLASRAMEN en KOZIJNEN in de onderscheiden Cazerngebouwen. In twee Percelen. En zulks op het Raadhuis binnen gemelde Stad, op Donderdag den 17den Maart 1853, des middags ten 12 ure. Zullende de Voorwaarden van heden af, dagelijks (uitgezonderd de Zondag) ter Secretarie dezer Gemeente ter lezing liggenvan 's voormiddags ten tien tot 's namiddags ten twee ure. Alsmede aan de Stads Timmerwerf, van 's voormiddags ten negen tot 's namiddags ten vier ureterwijl door den Stads-Architect de verlangde ophelderingen en aanwijzingen zullen worden gegeven. Heden is ten Kantore van N. NATHANS getrokken de Kapitale Prijs vart op N°. »3T7. Leyden, 9 Maart 1853. Op Donderdag den 17d™ Staart 1853, des voormid dags ten 11 ure, Openbare A'erkooping, krachtens Regterlijk Vonnis, in de Herberg de Bonte Koete Voorhoutvan Eene BOUAVMANS-AVONINGgeteekend N». 4*, met Voorhuis, Keuken, ruimen Kelder, Koeijen- en Paarden-Stalling, Dorschvloer, Varkenshok, AVagenloots, Hooiberg en verdere Getimmerten, Erve, Tuin en onderscheidene partijen AVEI-HOOI-, TEEL- e'n BOSCIILAND, staande en gelegen, alles bij en aan elkander, ten Noord westen van den AVeg van Voorhout naar Bijnsburgnaar welken het per ceel uitweg heeft, grootendeels in den Hoogenwegschcn Polder onder Voor hout en Noordwijken overigens in het Buitenwater onder Voorhout, bij het Kadaster bekend Gemeente Voorhout, Sectie A. Nos. 38 tot 50, 100 tot 105, en Gemeente Noordwijk, Sectie K. Nos. 84, 85, 92, 93 en 94, voor het geheel ter grootte van 18 bunders, 71 roeden en 30 ellen. De Landen en Tuin kunnen door den Kooper dadelijk na de Toewij zing worden in gebruik genomen. Het Voorhuis is verhuurd aan de AVeduwe P. van AVERKHOVEN, voor 60 Cents 'sweeks; het overige kan door L. HEEMSKERK Lz. in gebruik worden gehouden tot 1 Mei 1853. De Grondbelasting over 1852 heeft bedragen ƒ80.04; het Rijnl. Bundergeld over 1851 ƒ1.20 per Bunder; de Binnenl. Kosten over 1851 te Voorhout 45 Cents en te Noordwijk 98 Cents per Bunder, en het Molengeld in den Hoogenwegschcn Polder over 1851 2.24 per Bunder. Nadere informaticn zijn te bekomen ten Kantoren van de Notarissen M'. C. C. van der SCHALK, te Noordwijken K. KONING, te Warmond, bij welken laatstgenoemde acht dagen vóór de Veiling de A'oorwaarden van A'erkooping ter lezing zullen liggen. VERHOOFING in de Stads-Hunk run heenintf te Heyden, op Dingsdag den 15d"> Maart 1853, des A oormiddags ten 10 ure, van VERSTANE PANDEN, zoo van Juweelen, Goud, Zilver en Ilorologiën, als van Wollen, Linnen en andere, zoo gemaakte als ongemaakte GOEDERENbeleend in de maand November 1851. Zijnde daags vóór den Verkoopdag, des Voormiddags van 10 tot des Na middags ten 2 ure, voor een ieder te zien. BEURSPRIJS VAN SCIUILDBRIEVEN. AVOENSDAG, 9 Maart. Laagst.koeri. Hoogst.koer*. Gebleven» Nederland, Werkelijke Schuld a 2} pCt. 65 65} 65} Dito Certificaten 3 0 77} 77} 77} Dito dito 4 0 96i5s 9 6 it 9 8 is Amortisatie Syndicaat Bi it Handelmaatschappij4.) tt 12 L O. I, Leening4 it 98 f3s - Dito Holl. Spoorweg Aandeelen Rijn-Spoorweg 4' it Haarlemmermeer5 it Frankrijk, Certif3 a 751 Dito dito5 it Rusland,Obl.HOPEl798enl816 5 H 108} Dito dito 1828 en 1829 5 tt 107 107} Cert. bij dito 1831 en 1833 5 It Dito 1840 4 tt 93 Dito bij stieglitz C°. ff 4 0 92} Dito dito Nieuwe 4 0 Inschrijving in Assign. 6 0 Certificaten van dito 6 0 73} Polen Aandeelen 1835 fl. 500 163 Dito Obligatiën4 0 87} Spanje Obligatiënal pCt. 23}} 24 231- Dito Obligatiën3 0 48 Dito Binnenl. a 6 m. 3 0 43 43 A 43» Bewijzen Coupons 7 5 l a Oostenrijk W. B. bij Goll. 5 0 0 0 81 n 81 0 93 93» 93£ Dito 1847 21 0 42 *2 u Belgie Banc2j 0 52} Dito bij rothschild ff 21 0 53 53» 53} Brazilie, 1824 100 M 5 0 Portugal te Londen5 0 40} Dito dito4 0 38} Venezuela,3} 0 39 0 25} 25A 25' Amerika, Bankactiën 4t A 1 5 4} Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4