caire verbindtcnis, om aan hetzelve een jaarlijksch bedrag van twintig gul dens te betalen, waarvoor hij dan steingeregligd wordt bij bet doen eener keuze tot opneming van bet eene of andere weeskind. Zoodoende heeft dat klooster meteen duizendtal inleekenaars eene jaarlijksche inkomst van twintig duizend guldens, hetgeen voldoende is om 200 kinderen te onderhouden. [lib.) 11U1T ENL A rVDSG! IK 11E l i <1 TJ EKfiELAlïB. LONDEN, 7 Maart. Het aantal der zuinigheidshalve in Frankrijk verblijf houdende Engel- schen is in de laatste jaren veel verminderd en de volkplantingen, als het ware, van Engelschen die in verscheiden Fransche steden aangetroffen wer den, zijn thans bijna verdwenen, omdat door de handelsvrijheid het leven in Engeland veel goedkooper geworden is. Onder de Israëliten in deze hoofdstad en elders in Engeland bespeurt men sedert eenigen tijd eene buitengewone zucht om het Oude Testament aan te koopen en zich met den inhoud daarvan hekend te maken, hetwelk velen als een gevolg van den indruk aanmerken welken een geschrift van een buitenlandsch Rabbi op hen gemaakt heeftwaarin deze uit de 11. Schriften bewijzen wil, dat de tijd gekomen is op welken de Israëliten zich moeten voor bereiden om naar het land hunner vaderen weder te keeren. In de omstreken van Malacca is eene aanvankelijk vrij winstgevende goudmijn ontdekt, hebbende men reeds met 40 arbeiders 30 oneen stofgoud per dag opgegraven. Er werden toebereidselen gemaakt om de gouddelving verder uit te breiden. FRiKKRIJH» PARIJS, 9 Maart. Ter bekostiging van het feest, te geven aan den Keizer en de Keizerin, zal op de maandelijksche schadevergoeding van al de leden van het Wetgevend Ligchaam 700 frs. worden ingehouden, hetgeen 180,000 frs. zal opleveren. De Keizerin heeft van hare zuster, de Hertogin van Al ba, 12 heerlijke Andalusische paarden ten geschenk ontvangen. Overeenkomstig de bepalingen der grondwet bestaat de Senaat uit 150 leden, 93 werden benoemd na de afkondiging der grondwet van 14 Jan. 1852; één hunnerde Generaal de Prévalis overleden. 37 nieuwe Senatoren wer den 31 Dec. jl. benoemd, eergisteren 18. Er zijn dus reeds 147, zoodat nog 6 Senatoren moeten worden benoemd. Onder de leden van den Senaat bevinden zich 7 Ministers. Volgens geruchten zou de Paus tot voorwaarde zijner komst naar Parijs tot krooning des Keizers stellen: eenige wijzigingen te brengen in de bepa lingen van het burgerlijk wetboek, betreffende de sluiting van het burgerlijk huwelijk. Daarenboven zou hij ook nog verlangen de afschaffing der zooge naamde organieke artikelenbetreffende de uitvoering van het vroeger geslo- tene concordaat. R.eeds zou hem de eisch toegestaan zijn, om 20 nieuwe Bisdommen op te rigten. Het geschil tusschen de Fransche Bisschoppen nopens het dagblad VUni- vershetwelk echter slechts een voorwendsel is, waarachter zich de strijd tusschen het gallicanisme en het ultramontanisme verbergt, verkrijgt van dag tot dag een ernstiger aanzien. Een groot aantal prelaten heeft zich rondom den Aartsbisschop van Parijs geschaard, om VUnivers ten strengste te ver- oordeelen; doch aan den anderen kant, hebben eenige hoofden van bisdom men waaronder de Bisschoppen van Chalons en Moulins en laatstelijk ook de Aartsbisschop van Avignon, zich aan de zijde van het zoo zwaar getroffen dagblad geplaatst. De rondgaande brief, waarin de Bisschop van Moulins zijn gevoelen in deze kenbaar maaktis in zeer hevige bewoordingen vervaten het schijnt zelfs dat de Aartsbisschop van Parijs daarin een persoonlijken aanval heeft gezienom welke reden hij zich tot den Paus gewend moet hebbenmet verzoek in deze netelige zaak uitspraak te doen. Twee Fransche Generaals, de Heeren Gastee en Montauban hebben zich te Toulon ingescheeptom zich over Civita Vecchia naar Rome te begeven. Bij eene Ministeriele beschikking is het rondventen verboden van crimi nele vonnissenvan rooversgeschiedenissen en van de meer of minder j uiste verhalen van misdaden van allerlei aard, als zijnde de lezing daarvan nutte loos voor de zedelijkheid en van bedenkelijken invloed op de volksopvoeding. De werkzaamheden van den spoorweg van hier naar Lyon zijn voorloo- pig geschorst. In verscheiden streken heeft de geweldige sneeuwmassa veel schade ver oorzaakt, ook heeft men eenige menschenlevens te betreuren. De Moniteur bevat eenige bijzonderheden omtrent de laatste opgravin gen, die onder het toezigt van den Heer Place, Fransch Consul te Mossoul, op het terrein van Khorsabadgedaan worden. Er was eene dubbele rij zuilen met terrassen ontdektals ook een muur van 5 voet hoog en 21 voet langbestaande uit fraai beschilderde en geëmailleerde steencn met be langrijke afbeeldingen. Deze proef in de Assyrische schilderkunst bevestigt volkomen de juistheid der beschrijvingen van Ktesias en Diodorus. Later heeft de Heer Place nog een standbeeld ontdekt, het eenige Assyrische stand beeld, dat tot dusver gevonden is; geheel ongeschonden, stelt het een persoon voor met eene flesch in de handen en is 4 j voet hoog. Even als de tot dusver gevondene basreliëfs bestaat het uit gipsachtig marmer. PORTUGAL In het noorden des lands zijn geweldige sneeuwbuijen gevallenwaar door verscheiden voerlieden en hunne muilezels zijn bedolven en omgekomen; de wolven waren uit het gebergte afgedaald en tot zelfs in de dorpen ver schenen, om iets ter stilling van hunnen honger te vinden, zoodat de inge zetenen hunne woningen hadden moeten versperren. PRUUSEA. BERLIJN 8 Maart. Ilct vraagstuk betreffende de organisatie der Evangelische kerk, dal sedert eenigen tijd op den achtergrond scheen te zijn geraakt, komt thans weder aan de orde. De bijeenkomst van den Iloogen Kerkcraadonlangs op het slot Bellevue in tegenwoordigheid des Konings gehouden, staat daarmede in mauw verband. Het artikel der wet tot opheffing der dus verre bestaan hebbende vrij dommen van dc grondbelasting, welke met eene schadevergoeding uit de Staatskas zou gepaard gaan, is met 180 tegen 130 stemmen door de Tweede Kamer verworpenop verlangen van den Minister van Financien is daarop de verdere beraadslaging over dat ontwerp gestaakt. Omtrent de alhier ontdekte fabriek van valsch Russisch muntpapier wordt het volgende gemeld: Een handelsreiziger, die aan steendrukkersgezel len op zeer voordeelige voorwaarden trachtte werk te geven, trok daardoor de aandacht der policie, en men ontdekte spoedig dat hij zich bezig hield met het namaken van Russische bankbiljetten van 3 roebels, en dit deed voor eene nog al talrijke vereeniging medepligtigen op de grenzen van Rusland. Toen hij eene zekere hoeveelheid van de valsche biljetten had vervaardigd wilde hij naar Rusland vertrekken om ze daar tegen geld in te wisselen maar hij werd op het oogenhlik van zijn vertrek gevat en de valsche biljet ten werden bij hem gevonden. Twee policiebeamblen hebben zich onmiddel lijk naar de Russische grenzen begevenalwaar 3 zijner medepligtigen in verzekerde bewaring zijn genomen. Men meldt uit Munchcndat de Ministerraad besloten had een adres aan den Koning, die zich thans te Napels bevindt, tc zenden en hem daarin de omstandigheden uiteen te zetten welke zijn verblijf voor het oogenhlik in die stad wenschelijk maken. De Iloogleeraar Gcrvinus is door het Hof te Mannheim van de beschul diging van hoog verraad, die wegens den inhoud van zijn bekend geschrift tegen hem aangevoerd was, vrijgesproken; maar hij is echter, ter zake van aanzetting tot verstoring der orde, tot twee maanden vestingstraf en vernie tiging der daarop betrekkelijke geschriften veroordeeld. Uit Upsala in Zweden wordt geschrevendat men bij Ernstain Ackcrs- Kerkspel, eene vuurzuil uit den grond heeft zien opstijgen. De vlam was afwisselende van kleur, lilaauw en wit; dit verschijnsel herhaalde zich ver scheidene malen. Men brengt dit natuurverschijnsel in verband met de op andere plaatsen van Zweden waargenomene aardbevingen en aldaar geheerscht hebbende orkanen. NASSAU. Een tc Dillenburg wonend timmerman, Christ geheetcn, ijverig aanhanger van de secte der Baptistenwas onlangs een kind geborenhetwelk hij in weerwil van alle vermaningen en bedreigingen der kerkelijke overheid niet wilde laten doopen. Verscheiden weken verliepen en alle middelen hieven vruchteloos, tot dat eindelijk de Deken Klein zich, vergezeld door den kerkc- dienaar, naar de woning van Christ begaf, om de heilige handeling ook zon der toestemming van den vader te verrigten. Deze verzette zich echter daar tegen terwijl hij zijn kind in de armen hield en den Deken door het aanhalen van Bijbelplaatsen trachtte te overtuigen dat men alleen volwassenen behoorde te doopen. Daar de geestelijke inzag dat het doel hier alleen door aanwending van wettelijke dwangmiddelen te bereiken zou zijn, zoo deed hij door den kerkedienaar eenen landjager of gendarme ontbiedendie den vader aan de reglcrlijke magt overleverde. Hij werd naar de gevangenis gebragt, maar later, nadat de doop had plaats gehad, weder vrijgelaten. En wat mag nu die geloofsdwang hebben gebaat; zal de man nu daardoor een voorstander van den kinderdoop zijn geworden? O blinde ijver! OOSTENRIJK. WEENEN, 6 Maart. Behalve de kerk, zal er ook ter gedachtenis van de redding des Keizers een invalidenhuis door het Domkapittel te Erlau worden gesticht. Reeds heeft dat Ligchaam een gebouw daarvoor ter beschikking gesteld, hetgeen eene waarde heeft van 70,000. De schadeloosstelling voor de deelnemers in de gewraakte Turksche leening zou 25 fr. wezen van de 1000. Er zouden twee zendelingen van Kossuth te Milaan zijn gevatdie elk 30,000 fr. in hun bezit hadden. STABS BEKIGTEN. Burgerlijke &tanb. Van den 3 tot en niet den 9 Maart 1853. BEVALLEN: E. Biesot, geb. Stoute, Z. M. Snijders, geb. Zwarts, D. J. E. R. Elsmanngeb. Urfer. D. A. Bink, geb. l'EcluseD. M. Ginjaar,geb. de FeyD. J. Epke, geb. van de Lande, D. A. C. E. Sleicher, geb. Oort wijn Z. A. Klok, geb. van der Togt, Z. C. M. la Rivière, geb. Beekelaar, D. J. Lambooygeb. de PaauwD. L. Loeber, geb. Robbers, Z. C. Sncl- ders, geb. van Straaten, D. levenl. A. Overdijk, geb. PeulenD. leveril. E. Bonte, geb. Zirkzee, D. E. Bruining, geb. Veefkind, D. A. van Donke laar, geb. BouwmanZ. C. van Nieropgeb. de HaanD. J. Pauwgeb. van Leeuwen, Z. M. C. Meyer, geb. Leget, Z. M. van Biemen, geb. Mieremet, D. M. C. Meyer, geb. Leget, D. levenl. J. Figelet, geb. BreedeveldZ. A. W. II. Truffino, geb. Coebergh, D. S. Ryke, geb. Sclier, Z. D. Papcn- drecht, geb. van der Werff, Z. W. E. Blok, geb. van der Heide, D. M. Nieu- wenburgD. J. M. Vylbriefgeb. de IIuuD. C. van OeveZ. GEHUWDN. VermeulenWedr. en D. BiezotWcdc. J. SchuddematJm. en J. C. VcrstraalenWedc. J. van WeerenJm. en J. de MeyJd. A. van Campen Jm. en J. M. Coffrie, Jd. OVERLEDENP. L. van ErkelZ.3 m. W. Ligtvoet74 j. J. Kroon 54 j. M. Breyer, geb. Eiberbout, S3 j. J. Kok, Z.2 j. en 8 m. G. W. E.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 3