LEYDSCHE COURANT. ■-* g* 1853. N°. 30. VRIJDAG, 11 MAART. BINNENLANDSCÜE BERIGTEN. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt vit Zaturdag Avond De Prijs der Courant is f 13 in het jaar; de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven. LEYDEN 10 Maart. Aanstaanden Zaturdag, des middags te 12 ure, zal de Heer Dr. A. Kuencn, benoemd lot Buitengewoon llooglceraar in de Faculteit der Godgeleerdheid, deze betrekking plegtiglijk aanvaarden, met het houden cener redevoering in de Latijnsehe taal, in het groot Auditorium van het Academie-Gebouw. Vergelijkende Staat van de opbrengst der opcenten en eigene middelen ten behoeve dezer Gemeente geheven, gedurende de maanden Februarii 1852 en 1853. g O) O Wijn güi .5 M O 1852. opcenten 1,774.93} eigen midd. - 342.22 2,117.15} 1 opcenten 7.1G7.43} eigen midd. - 196.41 i opcenten 1,211.56 eigen midd. - 1,733.56} 86.531 130.751 1853. 1,506.97} 279.57 7,581.53 260.21 1,786.54} r,364.84} 926.10 opcenten j eigen midd. 2,945.12} 1,334.87 - 1,428.23 7,841.74 868.30 2,763.10 81.97 149.79 3 v I O l M 217.29 ƒ13,569.51} - 231.76 13,491.44} Minder over 1853 ƒ78.07. Omtrent de oprigting van een metalen standbeeld van Lourens Janszoon Coster, vestigen wij de aandacht op dit vaderlandsche plan, hetwelk zijne uitvoering nabij is, zoo diegenen die vroeger achterbleven, thans nog liet hunne zouden willen bijdragentot bevordering waarvan de Hoofdcommissie door een bevoegd persoon eene inteekcninglijst laat aanbieden, terwijl over de ingeschrevene gelden later zal worden beschikt. Met vertrouwen durven wij bet plan tot oprigting van dit standbeeld aan de warme belangstelling van alle beschaafden aanbevelen. Het geldt hier eene nationale zaak. Het is toch eene geoorloofde openlijke hulde aan den uitvinder dier edele kunst, die het voertuig is van alle wetenschap, van alle beschaving en verlichting, het krachtigste middel ter bevordering van welvaart en volksgeluk, en levens geldt het de handhaving van de eer des vaderlands, tegenover de misken ning onzer Duitsche naburen. Voor weinige jaren is de lang gevoerde strijd over de geboorteplaats der boekdrukkunst, in bekende Nederlandsche geschrif ten, met klem van bewijzen ten voordeele van Haarlem beslist; en reeds heb ben vele Engclsche, Fransche en Italiaansche letterkundigen volmondig er kend, dat het regt van Nederland op de eer der uitvinding, tegenover de aanspraken van Mainz en Straatsburg, door de historische kritiek zegevierend is gehandhaafd. In elke van die beide sleden prijkt inlusschen een sierlijk standbeeld ter eere van den vermeenden uitvinder Guttenberg. Onzen Coster daarentegen viel niets meer te beurt, dan eene steenen beeldlenis, oorspron kelijk als privaat eigendom opgerigten die niet beter beschreven kan wor den dan met de volgendeelders gebezigde woordenDe uitvoering van dit beeld is zóó nederigzij is zóó verre beneden de eischcn en de kracht der kunst geblevendat het den schijn heeft, als huiverde Cosier zich in het openbaar iets aan te matigenwaarop hij vreesde geen regt te hebbenals verkondigde hij voortdurend niet eene waarheid, maar slechts eene betwijfelde gissing." Het wordt derhalve tijddat ook voor hem een waardig gedenk- teeken, als nationale hulde, verrijze, om den vreemdeling te toonen dat Nederland de handhaving zijner regten op prijs stelt, waarom wij het plan ter oprigting van een standbeeld voor Coster in de belangstelling en onder- steuing onzer medeburgers meenen te mogen aanbevelen. Omtrent de zaak zelve vernemen wij, dat het bronzen standbeeld voor Lourens Coster in de metaalgieterij van de Heeren I.. J. Enthoven en C°. te 's tlage zal vervaardigd wordennadat vooraf verschillende opgaven van bui- tenlandsche fabriekenonder anderen van die te Munchengevraagd en be komen zijndoch de prijswaarvoor met de Haagsche contractanten is ge contracteerd is niet hooger dan de minste der aanbiedingen van buitenslands. De commissie over de droogmaking van het Haarlemmer Meer zal den 29sten aanbestedenhet graven van de nog ontbrekende togten en wegslootenen het opmaken der w egenter verkaveling van die droogmakingin 5 percelen. De Commissaris des Konings in de prov. Zuidholland heeft de Gemeente besturen herinnerd aan de resolutie van 4 Januarij 1827, waarbij de bestu ren zijn aangeschrevenom te zorgen voor de handhaving der beslaande of voor de vaststelling van nieuwe verordeningen op het nitroeijen van rupsen nesten. Tevens zijn zij uitgenoodigdomwanneer in hunne gemeente geenff verordening omtrent dit onderwerp mogt zijn vastgesteld, een voorstel daartoe aan den Raad te doen, dat bij overtreding, de bepaling van art. 471, n°. 8, van het Wetboek van Strafregt worde toegepast. Die aanbeveling is geschied op grond eener uitnoodiging van het bestuur der Nederl. Entomologische ver- ecniging, die berigt had, dat blijkens verschillende waarnemingen harer le den, tegen het voorjaar eene herhaalde vermeerdering te duchten schijnt der rupsen, van de nachtvlinder soorten, die reeds in den voorzomer van 1852 zeer menigvuldig waren, en vooral in de omstreken van Rotterdam, Leyden, AVoerden, Alphen, Bodegraven en Zwammerdam, veel nadeel hebben toege- bragt aan vrucht- en andere boomen bepaaldelijk aan de ijpenboomen. Volgens opgave van het Ministerie van Financiën is aan de verschil lende kantoren van 's Rijks accijnsen over de maand Februarij jl. ontvangen aan suiker-accijns in hoofdsom, opcenten en collectief zegel, een bedrag v&n ƒ46,614.39. De invoer op Java en Madura van den Oosterschen Archipel gedurende het 3<Ie kwartaal 1852 heeft bedragenAan voortbrengselen van Europa en Amerika ƒ59,402; de AVest van Indie en Bengalen 91,970; China, Manilla en Siam ƒ154,458; den Oosterschen Archipel 1,533,708. Totaal ƒ1,839,538. De uitvoer op Java en Madura naar den Oosterschen Archipel beliep gedu rende hetzelfde tijdvak: aan voortbrengselen van den Oosterschen Archipel ƒ1,320,230; de AVest van indie en Bengalen 27,975; China, Manilla en Siam ƒ46,167; Japan 62,217; Europa en Amerika ƒ958,187. Totaal ƒ2,414,776. Het Gemeentebestuur van Dordrecht heeft, voor het in Augustus aan staande in werking te brengen Gymnasium opgeroepeneen Conrectoren vijf Leeraars, inde Wiskunde, Ned. Taal, Letterkunde en Geschiedenis, Fran sche, Engelsche en Hoogduitsche Taal; de Conrector moet den graad van Doctor in de Letteren bezitten. Het tractcment van dezen laatste is op ƒ1,600; van den Leeraars in de AViskunde, Ned. Taal, Letterk. en Gesch.op ƒ1,400, en van die in de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche Taal, voor elk op 1,000 bepaald. Belanghebbenden moeten zich aanmelden vóór 10 April. De geldleening van 15,000 a 3 pCl. ten behoeve van de S'. Janskerk te Gouda is volgeteekendzoodat er geenc aanbiedingen meer worden aangenomen. Het bouwen van eene nieuwe kerk der Hervormde gemeente te Haaks bergen in Overijssel, in plaats van die welke in 1851 met een gedeelte van het dorp afbrandde, is aangenomen door de Heeren Meijer en Vellhof, te AA'ierden, voor 23,000. Te Breda is den 6l,en overleden de gepensionneerde Generaal Majoor J. VertholenRidder der Militaire AVillems-Ordein leven Plaatselijk Com mandant dier vesting. 's Lands fregatschip Doggersbank is den 19(lcn Februarijna eene voor spoedige reis, uit Malta in de baai van Smyrna binnengcloopen. Op dien dag, den verjaardag van den Koning der Nederlanden, is er diner geweest bij den Consul-Generaal, den Ileer J. van Lennep, en heeft Ds. Verweyde bij die gelegenheideenen feestdronk ter eere van Z. 51. ingesteld. Het Fran sche eskader vlagde met de Hollandsche kleuren aan den grooten top en deed een saluut van 21 schoten. 's GRAVENHAGE, 10 Maart. Z. 51. heeft benoemd tot Procureur bij het Prov. Geregtshof in Noordhol land en de Arr.-Regtb. te Amsterdam, F. E. Dammers, wonende aldaar; tot mede-Directeur van de Nederl. Bank, den Ileer J. II. Insingcrtot Ontvangers der Directe Belastingen en Accijnsen te Schei merhorn en Zuid en Noordschermer, den Ileer A. J. van Stralen, thans te AVicringerwaard en te Born c. a.den Heer J. II. Caesar, thans Hoofd-commics van 's Rijks be lastingen te 5Iaastricht. Z. 51. heeft zijnen Adjudant in gewone dienst, den Kolonel Jhr. II. de Ilaze Bomme, op zijne aanvrage, ter zake van langdurige dienst, een pen-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1