LEYDSCHE COURAN Do Courant wordt Maartdag, Woensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt vit Zaturdug Avond. MAANDAG28 FEBRUARIJ. De Prijs der Courant is f 13 in het jaar de afzonderlijke nornmers worden tegen 10 Centen afgegeven. BINNEMANDSCHE BERIGTEi\. I LEYDEN26 February. De wedrennen op liet Loo zullen dit jaar plaats hebben op 7, 9 en 11 I Junij. Op den laatsten datum zal ook de groote harddraverij worden gehou- I den. waarbij als prijzen door Z. M. zijn uitgeloofd: als eerste 1000, als I tweede een zilveren zweep ter waarde van 400en als derde het bedrag der I inzetgelden a ƒ20 voor elk paard. Aan den Gemeenteraad van Dordrecht is door Z. M. berigt, dat hij aan de uitnoodiging, om de Tentoonstelling der Hollandsche Maatschappij van I Landbouw, die aldaar in September zal gehouden worden, met zijne tegen- I woordigheid te verecrcnvoldoen zalmits geene gewigtige belangen hem I hierin verhinderen. Naar men verneemt, is de nieuwe wét op de grondbelasting gereed, I met het voornemen, om haar bij de Tweede Kamer aan te bieden. Met ver- langen ziet men deze wet te gemoetomdat er in de grondbelasting tallooze I abuizen en onregelmatigheden door de klassificatien zijn ontstaan. Gron.C De postwagen van Haarlem op Zaandam is in den avond van den 23sten door een' rukwind of hoos van den weg in eene sloot geworpende passagiers zijn met den schrik vrijgekomen. De Arrondissements-Regtbank te Hoorn, heeft de volgende voordragt opgemaakt voor de betrekking van Kantonregter te Purmerende, opengevallen door het overlijden van Mr. A. Korver Jzn.: Mrs. D. P. H. Aberson met het lot tegen W. 11. Suringar Jr.W. 11. Suringar Jr.plaatsvervangend Kan tonregter, en C. R. II. van Lelyveld, alle drie te Amsterdam. De provisionele Onderwijzer D. Dijk, te Termunterzijlin den avond van den 12dcn dezer te voet van Appingedam willende huiswaarts keeren, is onderweg door den zoogenaamde geeuwhonger aangedaan, zoodat hij bij Oter- duin bewusteloos nederstortte. Hij is daar den geheelen nacht blijven liggen en niet voor des morgens, geheel verstijfd, met bevroren hand en oogen- scliijnlijk levenloos gevonden. Hoewel zijn toestand onder de behandeling niet hopeloos scheenis hij echter den 19den dezer aan de gevolgen bezweken. Uit Weert (Limburg) wordt geschreven, dat het Z. M. den Koning heeft behaagd, vergunning te verleenen tot uitoefening van de openbare eeredienst, door de Ned. Herv. gemeente aldaar, in het huis of in het daar van later op te trekken kerkgebouwgelegen in de Langstraat. Voor den opbouw dier kerk was bereids een aanzienlijk bedrag aan giften ingekomen. 'sGRAVENHAGE, 26 Februarij. Z. M. heeft benoemd tol Ridders van de Orde der Eikenkroon, de llecren: C. D. Schuller, lid van de hoofd-commissie van de vereeniging Nederl. Mettray, en J. E. Schlimmer, Directeur der landbouw-kolonie, op Rijssell bij Zutphen. Z. M. heeft benoemd tot Burgemeester van Groningen J. Slot. Verder heeft Z. M. benoemd tot inspecteur der registratie en domeinen van de 3dc klasse, den Heer J. II. M. Spree, thans Ontvanger der registratie en domei nen te Sneek; tot Ontvangers der registratie en domeinen: te Zwolle, de Heeren W. L. van Meurs, thans Ontvanger te 's Hertogenboschte 's Herto- genbosch P. Scheller, thans Ontvanger te Hoorn; te Sittard, E. L. G. Graaf van Rechteren I.impurg, thans Ontvanger te Ommen; te Ommen, A. W. van Boventhans Surnumerair der registratie en domeinen in de provincie -Gelderland; te Eindhoven, W. F. Gratama, thans Ontvanger te Enschede. Bij Koninkl. besluit van den 12den dezer, is pensioen verleend aan J. van Asten, geboren in 1767 te Leende, prov. N.-brabant, Landdeken en Pastoor te Heusdcn, ter somrne van 842, uit hoofde van lioogen ouderdom en 59 jaren dienst; en aan D. van den Bergh. geboren in 1774 te Gemert, prov. N.-brabant, Pastoor te Valkenswaardter somme van ƒ600, uit hoofde van hoogen ouderdom en ruim 52 jaren dienst. Gisteren avond is Z. Exc. de Baron d'Arnau, nieuw benoemd Minister van Spanje bij het Nederl. Hof, in deze residentie aangekomen, en heeft in het Hotel l'Europe zijnen intrek genomen, alwaar het Gezantschap vooreerst gevestigd zal worden. Dezer dagen is door de Regering een nieuw contract gesloten met de Nederl. Handelmaatschappijen wel onder de volgende hoofdvoorwaardende Regering betaalt sedert 1 Januarij 1853 van de 10 millioen gulden die de Handelmaatschappij haar blijft leencn, in plaats van 4, slechts 3j pCt. rente; de provisie voor te verkoopen producten wordt, in plaats van op 2£ pCt.voor dit jaar en het volgende op 2J pCt. bepaald; na 1 Jan. 1855 zal zij slechts 2 pCt. bedragen. Voorts zal er eene aanzienlijke hoeveelheid producten in Oost-Indië worden verkocht. Naar aanleiding van eene daartoe van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië ontvangene uitnoodiging, wordt ter kennis van de belang hebbenden gebragt, dat alle requeslen, aan dien landvoogd gerigt, en van plaatsen buiten Nederlandsch Indië gelegendoor middel van de post aan hem verzonden wordende, behooren te zijn gefrankeerd. Naar wij vernemenzal den 3den Maart aanst.in het locaal van den Heer Heerebrand, in de Eerste Wagenstraat alhier, de nieuwe zaal geopend worden, waarvan, eenigen tijd geleden, de eerste steen gelegd is. Die zaal moet in alle opzigten voldoen. Zij is voornamelijk bestemd voor de lezingen en vergaderingen van de 's Gravenhaagsche afdeeling der Vereeniging tot af schaffing van den sterken drank, doch zal ook tot andere einden mogen ver huurd worden. Men verzekert dat de Heer Ds. Huydecoper de openingsrede houden zal. Bij de Kamer is ingekomen een ontwerp van wet voor een bijdrage van een millioen in vijf jaren tot aanleg van een uitwateringskanaal voor Noordbrabant van Grave tot Vlijmen bij 's Ilerlogenbosch tot in het water de Amer genaamd, en voor eene bijdrage van ƒ200,000 voor een schcep- vaarlskanaal tusschen Assen en Groningen. De memorie van toelichting geeft een uitvoerig over/igt van 't gewigt. en de noodzakelijkheid der eerste onderneming, waaromtrent drie plannen wa ren voorgesteld uit welke de Prov. Staten na veel overlegs het tweede heb ben gekozen, welks aanleg van Grave tot 's Hertogenbosch bij de memorie in de bijzonderheden wordt beschreven, en van welk werk de kosten worden geschat op drie millioen driemaal honderdduizend gulden, voor het plan tot een kanaal van Assen naar Groningen is uit twee ontwerpen een gekozen dat geraamd wordt op ƒ461,000. Hiertoe zouden de beide provinciën ieder 125,000 bijdragen, en het overige behoudens de genoemde toelage van 't rijk van ƒ200,000, door eene geldleening worden bestreden, weik kanaal onafgebroken door heidevelden loopende, tot de ontwikkeling van welvaart on berekenbaar veel zal kunnen bijdragen. AMSTERDAM, 25 Februarij. Volgens een herigt van den Nederlandsehen Consul-Generaal te Bergen in Noorwegen, heeft de invoer in die haven gedurende 1852 bestaan in 174,410 tonnen gerst, 84,385 tonnen rogge, 6563 tonnen tarwe, 10,822 tonnen ha ver, 9735 tonnen mout, 3579 tonnen erwten, 154.056 tonnen zout. De uitvoer beliep 629,538 wagen stokvisch, 146,493 dito klipvisch, [een waag of vog hoeft een gewigt van 18 Ned. ffi, zoo dat er ruim 11 millioen Ned. ffi stokvisch en ruim 2| millioen klipvisch zijn uitgevoerd] 201,811 tonnen haring, 28,065 dito traan, en 16,690 dito kuit. Waarvan naar Ne derland 113,401 wagon stokvisch [ongeveer 2 millioen Ned. ffi], 4 dito klip visch, 80 tonnen haring en 17,099 dito traan. ZWOLLE, 24 Februarij. Gisteren is door de Prov. Stalen tol lid der Eerste Kamer gekozenJ. A. G. Baron de Vos van Steenwijk alhier, thans lid der Provinciale Staten, ter ver vanging van den Heer Mr. J. A. van Royenbenoemd tot Commissaris des Konings in de provincie Groningenzijnde die Heer tevens eervol ontslagen als Notaris alhier. In het Handelsblad leest men uit deze stad onder dagteekening van den 23slenhet volgende: Gisteren avond kwamen hier acht passagiers van de op de Zuiderzee in het ijs bezette Amsterdamsehe beurtman op Harlin- gen; zij waren Vrijdag 11 dezer uit Amsterdam gevaren, hebbende dien nacht onder Marken en den 2den nacht onder Enkhuizen ten anker geweest, waarna zij des Zondags, in het gezigt van Urk, geheel in het ijs bezet ge raakten. Op liet noodsein kwam eene sloep van Urk hen ter hulp, die zelfs proviant inedehragt, om, des benoodigd, in de eerste behoeften te voorzien. Dertien passagiers werden aan den wal gebragt, en door de zorg van den Burgemeester, allen met bclanglooze liefde verpleegd. Na eene week op dit eiland vertoefd te hebben zijn 8 passagiers gisteren ochtend ten 4 ure in eene ijsboot, bemand met 7 bootslieden, vertrokken en geen kans ziende om aan den Frieschen wal te komen, langs Schokland naar Kampen gewerkt, alwaar zij des namiddags te half drie aankwamen. Hun logtin die open

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1