bij de op rol I in» van de lotiug-nommers op den 3de) Maart 1853, 's morgens ten 10 ure, zich te komen overtuigen, dat al de nommers, welke daartoe worden vereisclit, werkelijk zijn opgerold. En vermanen Burgemeester en Wethouders voornoemd, alle degenen, wien zulks moge aangaan, om tot de loting op te komen op de plaats, den dag en liet uur, in liet oprocpings-hiljet vermeld, en redenen van vrijstelling hebbende, dezelve alsdan aan den Heer Kolonel Militie-Commissaris op te geven. En zal deze door aanplakking en plaatsing in de Leydsclie Courant worden afgekondigd. Burgemeester en Wethouders voorn., Leyden, 21 Februarij 1852. VAN LIMBURGSTIRUM, Dc Secretaris v. l'UTTKAMMER. De Burgemeester van LeydenGezien Art. 1 der Verordening op het losloopcn van honden, door den Raad dezer Gemeente in zijne openbare Ver gadering van den 23st™ December 1852 vastgesteld, en van den 275ten Jan. 1853 gewijzigd; Bepaaltdat van den 26sten dezer maand tot nadere bekendmaking geene honden, anders dan behoorlijk voorzien van een muilband, waarvan het mo del op het Bureau van Polieie voorhanden is, op straat mogen loopen. En zal deze door plaatsing in de Leydsche Courant en aanplakking worden afgekondigd. De Burgemeester voornoemd, Leyden, 22 Februarij 1853. VAN LIMBURG STIRUM. AKADEMIE-NIEIIWS. De Faculteit der Godgeleerdheid aan de Utreehtsche Iloogeschool noodigt den schrijver cencr bij haar ingezonden prijsverhandeling onder de zinspreuk: Uien n'est beau que le vratuitom aan de Faculteit zijn naam bekend te maken en haar de vrijheid te geven het bijgevoegde naambriefje te openen, alzoo aan die verhandeling een accessit is toegewezen. I'1' Trekking. 2<io 219fc Staats-LoteriJ. Trekking der Vijfde Klasse. N°. 16315 een prijs van ƒ1,500. Geene. A 89 V KUST KAT IK X. lieden verloste zeer voorspoedig van eene DOCHTER, B. M. STE- GERHOEK, Wed«. II. W. IIoogebooh. Leyden, 20 Februarij 1853. Op den 17dcn Februarij 1853 is te Utrecht na eene korte ongesteldheid ten gevolge van een plotseling en hevig toevalin de hope des beleren levens overleden Jonkvrouwc MARIA ELISABETH van STAPHORST, in den ouder dom van bijna 58 jaren. Te Leyden is op den 19de" Februarij 1853 in den ouderdom van twee en vijftig jaren, na eene langdurige en smartelijke ziekte overleden, de Wel-Edele Zeer Geleerde Heer HERMANUS FRANCOIS van DOEVEREN, Medicinae Doctor en Lid van de Plaatselijke Commissie van Genees kundig Toevoorzigt. Op uitdrukkelijke begeerte van den Overledenestrekt deze Algemeene als Bijzondere Kennisgeving. Heden overleed mijne geliefde Echtgenoot JOANNA JACOBA van der BREGGEN, in den ouderdom van ruim 36 jaren. Leyden, 19 Februarij 1853. J. II. WÏNSTROOM, Apotheker. Voor de vele bewijzen van belangstelling, mij beloond bij de bevalling mijner Echtgenoote, betuig ik mijnen opregten dank. J. LABREE. De Ondergcteekcnde betuigt zijnen dank voor de vele bewijzen van belang stelling ter gelegenheid van de bevalling zijner Echtgenoote ondervonden. Leyden, 21 Februarij 1853. A. E. SIMON THOMAS. Vijfde Winter-Voorlezing der Leydsche Afdeeling van de Maat schappij tot Nut der Israëliten in Nederlandop Donderdag den 245lCD Februarij e. k. des avonds ten half acht ure, in do Stads-Gehoorzaal op do Breedestraat. Sprekersde HeerenMr. atim. de PINTOAdvocaat te '<s Gravenhage en M. HAANTJES, Student in de Regten alhier, II. KOETSER, Secretaris. Toegangskaartjes zijn te hekomen h 25 Cents, aan het Locaal op den dag der Voorlezing. V R I E N D E N -1 S R X L S. BID-UUR, in het Kerkgebouw der Walsche Gemeente, op V HI JO .413 den 259len Februaiij 1853, des Avonds ten "LEVEN ure. Voor eene gerenommeerde Bi'outvet'ij eener naburige Stadwordt onder genot van billijke korting voor Leyden gevraagd, een niKHSTKHKH of OKPOTIIUl'IIKR van ■UKKEN; reflecterenden adresseren zich met franco Brieven aan het Bureau van dit Blad onder Letter B. De Oudergeleekende verzoekt geene GUIC 11 It a<: V op. Crediet te verkoopen of GKLOKN ter Leen te verstrekken aan zijne Vrouw MARIA BEYERSBERGEN, thans wonende ta Wassenaarals zullende zulks door hem niet gevalideerd worden ens daarvan geene Terugbetaling geschieden. 's Gravenhage, 18 Februarij 1853. G. de LANGE. Met verlangt met 1° Mei aanstaande op een fatsoenlijken stand binnen de Stad Leydeneen SB HIS, voorzien van vier a vijf Hamers en verdere Gemakken, met Tuin er achter. Adres met opgaaf van Huurprijs onder Letter M. bij NOEST en van der LAKEN, Mr. Timmerlieden. Door sterfgeval te Huur of te Koopeen fraai SEO.HKH- en W^l%'TEÏ^-VKSlDI•'IJ|■^,, staande en gelegen aau den Maredijkhebbende een fraai uitzigt inclinerenden vervoegen zich met franco .Brieven onder Letter 'L. bij den Boekhandelaar J. W. VAN LEEUWEN, op de Breedestraat te Leyden. Een vriend vertelde ons voor eenigen tijdIk heb in den Spoorwagen een gesprek afgeluisterd over de genezing eener Apothekers Vrouw van de Rhuma- tiek; zij was al jaren achter een bedlegerig, de geheele Faculteit der stad was geraadpleegd, de geheele Apotheek van haren man stond haar ten dienste, maar alles wat door gene verzonnen, door deze geleverd kon worden, baatlo niets. De pijn schijnt op het laatst sterker geweest le zijn dan alle andere consideration, allhans de zieke, hoezeer zij de Geneesheeren en haren eigen man te ontzien had volgde hare ingeving en gaf haren Zoon last haar eenen <3Öïjl> II KEI €3SC?M KM 14ICTTiAG te koopen, waarvan zij al lang eenen goeden dunk had opgevat en die haar dan ook spoedig van de pijnen verlostezij werd door dien miskenden maar onwaardeerbaren Ketting gezond en wel aan haren huiselijken kring teruggegeven. Gelukkig dat er niet meer vele Doctoren gevonden worden, die het ver. smaden hunne patiënten op dezen eenvoudigen en beproefden weg van deze ziekte te genezen. De echte Goldbergersche Kettingen hebben een rosa bandje met een» waarschuwing bedrukt om het doosje geplakt en kosten ƒ1.80, 2.70. 3.60 en 5.40 in onderstaande Dépots. Amsterdam, Verkoophuis. Bodegraven, J. B. C. E. Schlatman. Delft, J. T. Wagner. Dordrecht, J. Velh Jr. Gouda, A. Goedraad. 's HageSack en Cs. Leyden. A. Dirks. Oudshoorn, G. v. d. Boom. RotterdamJ. A. Klinger en C*. SchiedamN. Roepius. BEURSPRIJS VAX SCIIULDBRIEVEX. - MAANDAG,21 februarij. 1 Laagst.kaeri. Hoogst.koer*» Oeblewn. Nederland, Werkelijke Schuld a 2i pCt. 65,% 6511 65 Dito Certificaten 3 a m 78 78 Dito dito 9 961 96' 96% Amortisatie Syndicaat 9 95 Handelmaatschappij 9 120 1211 O. I. Leening 4 a Dito Holl. Spoorweg P Aandeelen Rijn-Spoorweg 0 4| 5 a Haarlemmermeer a Frankrijk, Certif a Dito dito 9 5 9 Rusland,Obl.HOPEl798enl816 5 a los 109 j 108 J Dito dito 1828 en 1829 9 5 0 107 Cert. bij dito 1831 en 1833 5 9 97 971 Dito 1840 .9 4 9 93 Dito bij stieglitz C°. 9 4 9 921 92» Dito dito Nieuwe 9 4 9 921 Inschrijving in Assign. 6 9 Certificaten van dito 9 6 0 73 Polen Aandeelen 1835 fl.500 0 871 871 231 Spanje Obligatien pCt. 231 237 Dito Obligatiën 9 3 0 481 Dito Binnenl. a 6 m. 3 9 43% 43 fV Bewijzen Coupons Oostenrijk W. B. bij Goll. 9 5 0 87J 0 Dito Metall 0 5 0 82 82% a 93 93% a Dito 1847 e 2J a 421 42% Belgie Banc 21 a Dito bij rothschild e 21 0 52 52J 52 J Brazilië, 1824 100 5 9 Portugalte Londen 5 0 41 Dito dito 0 38U 38 j 33 [J 3{ 9 Mexico, v 5 0 24% 241 2VÖ Amerika, Bankactiën 4% Koers van het Geld: Beleening 21 pCt. Prolongatie 2} pCt. Wissel-Disconto 2. De Wisselkoers der Gouden Tienguldenstukken is ƒ9.75 a 85. Te Leyden ter Boekdrukkerij vau J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4