LOTING VOOR DE NATIONALE MILITIE. IS E I, C I E. BRUSSEL, 21 Februarij. In de zitting der Kamer van den 19den dezer is een wets-ontwerp tot re geling der verpligte krijgsdienst ingekomen. Het stelt den duur op 10 jaren, cn zal te gelijk met liet vroeger ingediende wets-ontwerp tot vaststelling der organisatie van het leger worden onderzocht. Thans is de «Schets van den toestand des Rijks over de 10 jaren 18411850," welker vervaardiging bij een Koninklijk besluit van Maart 1850 was voorgeschreven, in druk uitgegeven. Het is een boekdeel van meer dan 1000 bladzijden quarto-druks en behelst de door de staatscommissie voor de statistiek uit de beste bronnen verzamelde opgaven over 1°. het grondge bied, 2". de bevolking, 3°. den politieken en zedelijken toestand des lands, en 4°. den landbouw, de nijverheid en den handel van België. FR11VHRMK. PARIJS 20 Februarij. De Staatsraad is thans bezig met het opmaken der staatsbegrootingen inzonderheid met het opsporen van posten die voor vermindering vatbaar zijn daar het des Keizers wensch is een zonder te kort sluitende begrooting aan het Wetgevend Ligchaam voor te leggen. Het Hoofdstuk van Oorlog zal door de inkrimping van het leger, minder bedragen dan over het loopende dienst jaar, doch over een klein gedeelte der daardoor bespaarde som (1,095,000 fr., naar de berekening van het Journal des Débats) is reeds beschikt om daar mede de soldij van de Onder-Officieren van alle wapen met 10 centimes dage lijks te verhoogen. Dat deze maatregel bij een Keizerlijk besluit is vastgesteld, beeft tot eenige aanmerkingen aanleiding gegeven. De Keizer heeft, door tusschenkomst van het Britsche Ministerie van Buitenl. Zaken, bij een der hooge Londensche regtscollegien de afgifte ge vraagd en verkregen van het door Keizer Napoleon op S4. Helena gemaakte testament. De Engelsche regter maakte eerst zwarigheid om aan de aan vrage, die uitdrukkelijk «op gronden van algemeene staatkunde" gedaan werd, te voldoen; doch ging daartoe over, nadat het gelukt was drie min of meer gelijke gevallen in de registers van 's Hofs uitspraken te vinden. Een Adjudant-Generaal van den Keizer van Rusland is alhier aange komen en in een bijzonder gehoor door den Keizer ontvangen. De Stalmeester van den Keizer is naar Londen vertrokken om nog 200 paarden te koopendaar de 500die de Keizer thans bezitnog niet vol doende zijn. Binnen kort zullen drie Spaansche schepen eene reis rondom de wereld ondernemen; een zoon van de Koningin Christina zal er deel aan nemen. De invoeren hebben in Januarij 1. 1. 1 millioen en ruim 300,000 fr. minder opgebragt dan in Januarij 1852. Op de Keizerlijke drukkerij hebben onderscheiden werklieden tijdelijk hun ontslag gevraagd, omdat het er aan werk ontbreekt; zij konden niet meer dan 20 a 25 fr. 's maands verdienen. Het dagblad l'Univers dat op kerkelijk en staatkundig gebied de ultra- montaansclie beginselen tegen de Gallikaansch-gezinde rigting in de Fransche kerk voorstaat en in den laatsten tijd door den Aartsbisschop van Bordeaux en den Bisschop van Amiens openlijk was afgekeurd, is thans ook door den Bisschop van Viviers en den Aartsbisschop van Parijs veroordeeld. Deze laatste verbiedt in een opzettelijk daartoe uitgevaardigd mandement aan zijne onder- hoorigen de lezing van het bladtevens verbiedt hij voortaan de benamin gen van ultramontaansch cn Gallikaansch in openbare geschriften te bezigen, als zijnde alleen geschikt om twist cn oneenigheid levendig te houden. De hoofdredacteur van l'Univers heeft zich dezer dagen naar Rome begeven en welnaar men men meentom van het hoofd der kerk eene uitspraak te verwerven tegen den Gallikaanschen geest die in de Fransche kerk nog leeft. Een der aanzienlijkste personen uit Algerië, de afstammeling van het geslacht, hetwelk sedert het jaar 1179 der Hedschra de provincie Algiers bestuurde, Sia Mohammed, de kleinzoon van Mustapha Pacha, is alhier aangekomen. SARDINIË. TURYN14 Febrnarij. De Kamers hebben zich in den laatsten tijd vooral met financiële aange legenheden bezig gehouden. Het wets-ontwerp tot verbetering der belasting op bet personeel en het mobilair is door de tweede, en het wets-ontwerp tot liet aangaan eener nieuwe geldleening van 2 millioen francs rente, reeds door de beide Kamers aangenomen; beide deze voordragten hebben ten doel door vermeerdering der inkomsten cn door verlaging van de rente der staats schuld de uitgaven en inkomsten in een duurzaam evenwigt te brengen. ITALIË, ROME, 10 Februarij. Nadat de Generaal Allouveau de Montréal het Bevelhebberschap over de Fransche troepen had aanvaardheeft de Generaal Geméau zijn afscheidsgehoor bij den Paus gehad, die hem in warme bewoordingen dank heeft betuigd voor de bewezene diensten, zich weder zeer gunstig uitgelaten over de Fran sche krijgsmagt, en verder te kennen gegeven, dat hij zeer verknocht was aan den Keizer der Franschen, en als Hoofd der R. K. kerk zich geluk kig had geacht, zijn zegel te kunnen hechten aan het huwelijk van dien Souverein. Er bestaat eene spanning tusschen de Regering en den Oostrijkschen Bevelhebber te Bolognaomdat deze niet alleen niet de sterke hand had ver leend tot invordering der belasting aldaarmaar zelfs het beklag der inwoners over die belasting had ondersteund. ©OSTENRIJK. WEENEN, 20 Februarij. Als nadere bijzonderheid omtrent den moordaanslag op den Keizer wordt medegedeelddat Z. M. eene wandeling te voet deed op de Basteitoen een Ilongaarsche kleedermakersgezclvroeger huzaargenaamd Lasso Lemengi hem verraderlijk aanviel en met een mes eene wonde aan het achterhoofd toegebragt. De Keizer verloor geen oogenblik zijne tegenwoordigheid van geest, cn begaf zich te voet naar het in de nabijheid liggende paleis van den Aartshertog Albrecht. Aldaar werd het eerste verband gelegd en onmiddellijk daarna begaf hij zich alwederom te voet, naar zijn eigen paleis. De wonde is gelukkiglijk niet gevaarlijk en alleen voorzigtigheidshalve werd Z. M. door de Geneesheeren aangeraden zich te bed te houden. De moordenaar werd da delijk na zijn snood bedrijf in hechtenis genomen en de policie had moeite hem te beschermen tegen de woede des volks, dat hem verscheuren wilde. Ofschoon eene wondkoorts zich had geopenbaardverklaarden echter de Geneesheeren alle gevaar geweken. De laatste herigten meldendat de Keizer in beterschap toenam. Hij had bevolen dat geenc openbare plegtigheden wegens zijne redding zouden plaats hebben. De Veldmaarschalk Radetzky heeft te Milaan eene tweede proclamatie doen afkondigen, waarin hij als eene laatste waarschuwing te kennen geeft dat hij op al degenendie betrokken zijn in ondernemingen tegen de Rege ring van Z. M. den Keizerde wetin al hare gestrengheidzal toepassen en hen, met al de hem ten dienste staande middelen, op onverbiddelijke wijze zal vervolgen. Meer in het bijzonder, dus vervolgt de proclamatie, doe ik gelijktijdig aan de bevoegde overheid weten, dat zij, wettige bewijzen in handen hebbendezal moeten in beslag nemen de goederen van hendie zich op de eene of andere wijze hebben schuldig gemaakt aan hoog verraaddie inbeslagneming zal tevens van toepassing zijn op hen, die, kennis dragende van het gesmede hoog verraaddaarvan geen aanklagt doenwelke aan- klagt, voor ieder, wie ook, verpligtend is. Een en ander moet strekken om de schatkist schadeloos te stellen voor de buitengewone uitgavendie de voort durende pogingen tot beteugeling der ongeregeldheden na zich sleDen. Dientengevolge breng ik bovendien ter algemeene kennis, dat ik tevens bevel gegeven heb om ieder voor den krijgsraad teregt te stellen en zeer streng te straffen, die zich, zonder zeer ernstige gronden, mogt verzetten tegen de ten uitvoerlegging van elke zoodanige, door den krijgsraad bevolen in beslagneming van goederen. Bij een ander besluit wordt de Universiteit van Pavia voor onbcpaalden tijd gesloten. De Studenten, die niet in de stad gevestigd zijn, hebben in last bekomen naar hunne geboortestad of naar hun vaderland terug te keeren. Ook moeten alle koffijhuizen en alle plaatsen van openbare uitspanning, des avond ten 10 ure gesloten worden. Z. M. heeft 350 dukaten uit zijne eigen beurs gegeven voor de gekwetste soldaten te Milaan. De hooge Prelaten zijn door de Regering alhier lot eene synode bijeenge roepen, ten einde te beraadslagen over een concordaat met den Paus. De jongste uit Montenegro ontvangen tijdingen, behelzen dat de Vorst Danilo en zijn neef Georg Petrovich het bevel over het Montenegrijnsche leger, waarin vele bekwame vreemde Officieren gezegd worden te dienen, met elkander gedeeld hebbenen dat eerstgenoemde voortgaat met de hoofd stad Cetlinje in geduchten staat van tegenweer te stellen. Verder meldt men dat de vijandelijkheden met levendigheid hervat zijn. Omer Pacha heeft tegen de bevolking van Bielopavljewitschs eene hevige pro clamatie uitgevaardigd, en is met een gedeelte zijner magt tot Kohoti voort- gerukt. De Montenegrijnen blaken van woede over de mishandelingen die aan hunne vrouwen, kinderen en zieken door de Turken gepleegd worden. §TAB§ BERIGTEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van LEYDEN, ontvangen heb bende de alphabetisclie naamlijst van alle de personen, die aan de ligting der Nationale Militie, van dezen jare 1353, deel moeten nemen; brengen bij deze ter kennis van de belanghebbendendat voornoemde naamlijst ter visie van elk en een'iegelijk zal liggen, in een der vertrekken van het Haad- huis, van Dingsdag den 23stcn Februarij tot Woensdag den 2dcn Maart aan staande, 's morgens van 10 tot des namiddags ten 3 ure, ten einde een ieder in staat zoude zijn, om, ingeval hem op die lijst eenige personen of omstan digheden mogten voorkomen, die op dezelve nog zouden behooren te worden aangeteekend of daarvan moeten worden weggelaten hiervan aan den Heer Kolonel Militie Commissaris kennis te geven; alsmede, dat de loting zal plaats hebben op de Groole Pers van liet Raadhuisen wel: Op Donderdag den 3den Maart 1853, des Morgens ten 10 ure, voor de ingeschrevenenwier familie-naam begint met de letters: A, B, C, D. E, F, G, II, I, J, K en L; en op Vrijdag den 4dcn Maart 1853, des Morgens ten 10 ure, voor de ingeschrevenen, wier familie-naam begint met de letteis: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y en Z. Ieder opgeschrevene zal bij een biljet worden opgeroepenom tot de loting ter voorz. plaatse op te komen, op den dag en het uur in deze ken nisgeving uitgedruktterwijl door hen, wier woning, wegens onnaauwkeu- rige opgave, niet is te ontdekken, en welke uit dien hoofde zoodanig biljet niet hebben ontvangen, dit twee dagen vóór den dag der loling, ter Secretarie kan worden afgehaald: en hebben de lotclingen het regtom

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 3