LEYDSCHE COURANTf" N23. BINNENLANDSCIIE BERIGTEN. Do Courant wordt MaandagWoensdag en De Prijs der Courant is f 13 in het jaar; Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt v c r\ i /~i oo rrn TT A I? T I ^o afzonderlijke nornmers worden tegen 10 uit Zaturdag Avond. YV UihJA bil A G 16 t L B tl U A ii 1JCenten afgegeven. YP&l LEYDEN 22 February. AVij vernemen, dat de zeer bejaarde man, Piket geheeten, die Zaturdag 11. ter naauwernood van eenen wissen dood uit het Galgewater gered is, zich vrij redelijk bevindt, en er gegronde hoop is, dat bij spoedig geheel zal hersteld wezen. De Nederl. Handelmaatschappij heeft bevracht voor Amsterdam 10 en voor Rotterdam 5 schepen. Het Reurtschip van Amsterdam naar Harlingen, Kapitein de Boer, A'rijdag van Amsterdam vertrokken, is Zondag den 13dcn dezer bij Urk in het ijs geraakt. Acht bewoners van dat eiland hebben met eene reddingsboot de passagiers gered en later het vaartuig in de haven van Urk gebragt. De bruinvischdie vóór eem'ge dagen op de rivier bij Gorinchem was gezienis te Ilardinxveld gevangen. In het Nieuwsblad van Gorincliem leest men, dat een slagter te Buren, een bankbillet van 100 missende, eindelijk na lang zoeken, aan den bek van zijn huishond een stukje papier ontdekte, dat bij nader onderzoek bleek een gedeelte van het bankbillet te zijn. Onmiddelijk slagtte hij den hond en vond in den maag van het dier het overige gedeelte, waarvoor hij, tegen tien stuivers verlies, eene andere banknoot zou hebben verkregen. Te Assen is den 19'icii overleden de Heer Mr. J. AValraven, Raadsheer in hel Hof van Drenthe. Uit de mededeeling der Amst. Cour. van 11. Zaturdag omtrent bet be langrijk verslag der Commissie tot onderzoek naar de mogelijkheid der door graving van Holland op zijn smalst, ten einde van Amsterdam een kortoren uitweg naar en haven aan de Noordzee te bezorgen, ontleenen wij het volgende: De Commissie bestond uit de Heeren Ingenieurs van den WaterstaatE. de KruyfF, J. G. v. Gendt, J. Orlt van SclionauwcnP. Huidecoper, Koop vaardij-Kapitein en J. G. Veenirig, Oud-Koopv.-Kapitein. Zij werd benoemd in Julij 1851 en leverde in Dec. 11. haar verslag, dal den lldcn Jan. 11. in banden van eene Raads-Commissie is gesteld. Hel beslaat 36 4°. bladzijden druk met 11 bijlagen. Terwijl de Commissie eene opneming en peiling der kust liet doen over eene lengte van 5000 ellen en de noodige waterpassingen werden bewerk stelligd onderzocht de Commissie de volgende vragen I. Is eene verbinding van het IJ met de Noordzee mogelijk en raadzaam? AVaarop het antwoord bevestigend was. II. Is het denkbeeld, om door het aanleggen der noodige werken in de Noordzee, in verhand met de hierboven bedoelde vereeniging van de Noordzee met het JJvoor de groote scheepvaart van Amsterdam een nieuwen weg te openen, voor uitvoering vatbaar? AVelke vraag, na een moeijelijk onderzoek, almede bevestigend werd beantwoord. Nu kwarn bet derde gedeelte der aan de Commissie opgedragen taak ter sprake, namelijk: «om een verder onderzoek in te stellen, hoe het best aan dit oog merk te voldoen." AA'aarhij de volgende belangen op den voorgrond stonden: de veiligheid van een groot deel van den vaderlandsclien grond; het behoud der diepte voor de groote scheepvaart in dien waterweg, en van het IJ voor Amsterdam; de onbelemmerde vaart op bet westelijk IJ voor de kleine scheep vaartonverstoorde uitwatering der langs het IJ, zoo noord- als zuidwaarts, gelegen landen, waaronder die van Rijnland geene geringe plaats bekleedt; de mogelijkheid tot, en de veiligheid en het gemak der groote scheepvaart bij het binnenkomen en uilvaren der haven in de Noordzee, en de meest mo gelijke bezuiniging van kosten. Op de vermelding dezer voorbereidende werkzaamheden volgt het ontwerp tot uitvoering, Afd. I handelt over het kanaal. De rigting zal zijn tusschen Zandpoort en de Noordzee over den Kruidberg. De lengte wordt voorgesteld op 22.900 ellen; de diepte 6.50 el; de bodemshreedle 20 ellen, en 40 ellen bij de sluizen; de breedte op den waterspiegel, 46 ellen, in de binnenha ven 66, A'oorts zijn er 4 sluizen noodig als: twee zeesluizen, eene hij den AYrester-Doksdijk te Amsterdam, en eene tusschen de Duinen hij de Noordzee: en twee schutsluizen, waarvan eene in den noordelijken of zeedijk van het kanaal, tegenover Spaarndam, en de andere naast de eerste voor Spaarndam. Acht bruggen zullen moeten worden aangelegd, en drie ponten zullen noo dig zijn voor de geregelde gemeenschap over het kanaalalseene hij Slo- terdijk, eene voor Halfweg en eene voor Spaarndam. Afd. II. betreft de buitenhaven. Afd. III. handelt over den zeebreker, op 500 ellen afstand van en dwars vóór de buitenhaven, op eene diepte van 11 a 12 ellen onder de laagwaterlijnin eene eenigzins legen het noordwesten gebogen rigting, ter lengte van 400 ellen, eene hoogte van 5 ellen boven gewoon volzee en eene kruinsbreedte van 10 ellen, met een lichttoren, ter hoogte van 15 ellen, aan het zuideinde op een 25 ellen breed en cirkelvor mig terrein. In afd. IV. worden de orde en de tijd der werkzaamheden geregeldDn uitvoering zal vijftien jaren vereischen, er zullen noodig zijn: 27,250,000 bossen rijs, 191.000 lasten brikken, 331,200 lasten zink-plompsteen 188,800 lasten zuilen bazalt en 33,000 lasten noordsche steen. De kosten zijn geraamd op 18 millioen guldenwaarvan jaarlijks 1,005,000 a 1,710,500 zullen berioodigd zijn behalve in het 2dc, 4dc en 15de of laatste jaar, wan neer de uitgaven trapsgewijze zullen verminderen. De begrooting der kosten is uitvoerig bewerkt, de eindcijfers zijn: Onteigeningen295,000 Graaf- en baggerwerken- 4,320,000 Rijswerk en sleenglooijingen- 546,000 Bezodingenbeplantingen bermsloten en afrasteringen - 99,400 Sluizen en verdere kunstwerken- 1,588,500 Noorder-havenhoofd2,856,000 Zuider-havenhoofd - 2,264,000 Zeebreker- 5,269,000 Kustlicht op den Zeebreker- 32,100 Onvoorziene uilgaven en buitengewone voorzieningen- 250,000 Onderhoud der werken bij voltooijing van het geheel - 200,000 Kosten van directieopzigtenz- 280,000 Te zamen ƒ18,000,000 Aan het slot van haar verslag doet de Commissie uitkomen, dat na de eventuele verwezenlijking of ten uitvoerlegging van haar ontwerp, een niet onaanzienlijk voordeel daarvan zou kunnen worden getrokken namelijkde verversching van bet stadswater te Amsterdam, en om het ontworpen kanaal daartoe dienstig te maken, worden de vereischle maatregelen en werken in deze stad aan de band gedaan. Men ziet met gespannen verwachting den uitslag te gemoct ecner zoo hoogst gewigtige aangelegenheid. 'sGRAVENIIAGE, 22 Februarij. Z. M. heeft den Heer AA'. II. Suringar benoemd lot Commandeur der Orde van den Eikenkroon den Markies de la Ribeira tot Commandeur der Orde van den Ned. Leeuw en lol Ridder der Militaire AA'illems-Orde 4de kl., den Fuselier E. C. Bollier, van de infanterie in O. I., ter zake van zich te hebben onderscheiden hij het dempen, in de maand Maart 1851, van plaats gehad hebbende onlusten in de Marga Boelan Tenga (Palembang op Sumatra). Z. M. beeft goedgevonden den Majoor J. van Dam van het 5de regement infanterie, laatstelijk Commandant van het algemeen depót van discipline, op zijne aanvrage, ter zake van langdurige dienst, op een pensioen testellen van ƒ1,300. Verder beeft Z. M. benoemd hij hel wapen der infanterie tot jsten Luitenant (naar ouderdom van rang) den 2<icn Luitenant F. J. Pfeiffer, van bet 5de regement van het wapen; hij hel 5de regement, tot Majoor den Kapitein der lstc klasse J. AA'. F. Knijfif, van het 4dc regement infanterie hij het 8ste regement, tot Kapitein van de 3de klasse (naar ouderdom van rang) den lslcn Luitenant L. A. M. Roltiers, van het lste regement van het wapen. Bij Z. M. besluit van den 1 l<ten 7_jjn t]e tractementen van de Officieren van Gezondheid lsle klasse, de Apothekers en Paarden-Artsen 3de klasse ge wijzigd, en in overeenstemming gebragt met die hij den generalen staf, de ruiterij en het corps ingenieurs, mineurs en sappeurs, voor de Kapiteins en 2de Luitenants vastgesteld. A'oor de Officieren van Gezondheid lslc klasse is alsnu bepaald8 van ƒ2,200. 18 van ƒ1,900 en 8 van 1,600. Het tractement van Apothekers en Paarden-Artsen 3d<-' klasse is bepaald op ƒ800. De Officieren van Gezondheid lste klasse, die thans nog in liet genot van hooger tractementen zijn, zullen dit behouden. Men verneemt met genoegendat het Z. M. den Koning behaagd heeftzijne belangstelling te doen blijken in de thans alhier ten toon

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1