PRIJSVERMINDERING VAN HET BLEEKWATER. OPEINBARE VRIJWILLIGE VERKOOPIPSG, OOSTENRIJK. WEENEN, 17 Februarij. De Regering beeft aan die van Zwilzerland ecne nota gcrigt over de woe lingen in liet kanton Tessino, omdat zich daar revolutionnaire Comités ge vormd baddenwelke aanleiding hadden gegeven tot de onlusten te Milaan. De Regering eiscbt voldoening en dreigt met krachtige maatregelen. Volgens het schrijven van hier aan een Silesiseh dagbladzon in Hon garije eene uitgebreide zamenzwering ontdekt en reeds onderscheiden mannen en vrouwen in hechtenis zijn genomen. VEREEMGI»E STATEN. NEW-YORK, 1 Februarij. Het voorstel van den Generaal Cassom aan de Europesche Mogendheden te beletten koloniën te vestigen op het grondgebied der Ver. Statenen vooral om aan Engeland het vermeend regt op sommige gedeelten van Midden- Amerika te betwisten, is door het Congres met meerderheid van stemmen aangenomen. In cenen brief uit China, door den Boston-Post medegedeeld, wordt, op grond van mededeelingen van een ingezeten van Japan, verzekerd dat de Japansche Regering geduchte aanstalten heeft gemaakt om de Noord-Ameri- kaansche expeditie af te slaan. KERKNIEUWS. Ter vervulling van eene der Predikantsplaatsen in de Hervormde gemeente te Leerdam, zijnde eene Kon. collatie, heeft Z. M. benoemd Ds. T. Poortman, te Sybecarspelovereenkomstig de keuze op dien Predikant uitgebragt door de leden des kerkeraadskerkvoogden en notabelen benevens den oudsten Lecraar der gemeente, uit eene door het Departement voor de Zaken der Hervormde Eeredienst opgegevene nominatie. POLICIE. Hier ter stede is eene DAMES-MOF gevonden die door de belanghebbende aan het Bureau van Policie kan worden afgehaald. ADVERTENTIE]*. Heden beviel van een' ZOON, HENDRICA CHRISTINA MEYER, geliefde Echtgenootc van Leiden 15 Februarij 1853. J. LABREE. Op den 7de" December 1852 overleed te Padang ter Westkust van Sumatra, onze hartelijk geliefde Zoon JOHANNES I1ENDRICUS de GRYSOfficier van Gezondheid 3dc Klasse bij het Indische Leger. II. B. de GRYS, Letden, 16 Februarij 1853. J. de GRYS, de Graaf. Eenige Kennisgeving. lieden overleed mijn' geliefde Echtgenoot HENDRIK WILLEM HOOGEBOOM in den ouderdom van 38 jarenmij nalatende vijf Kinderen. B. M. STEGERHOEK, Letden 18 Febrnarij 1853. Wed. H. W. Hooceboom. Eenige Kennisgeving. De Ondergeteekende betuigt zijnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming bij het overlijden van zijnen waarden Behuwd-Broeder Ds. J. TEISSÈDRE L'ANGIi, door hem ontvangen. M. SIEGENBEEK. De Ondergeteekende heeft de eer het Publiek te verwittigen, dat ZIJ en niet meer haar MANdoor den lieer Directeur van het Postkantoor gemagtigd is om de Lotuaiileii van genoemd Kan toor af te halen en rond te brengen, verzoekende zij mitsdien aan hem ook geene Betalingen meer te doen. ELISABETH van den BROEK Letden 19 Februarij 1853. Huisvrouw van HENDRIK BOUTER. Door het toenemen van bet verbruik der Bvata de .!avcle fSileek- enter} hetwelk voor de Waschgoederen geheel onschadelijk is, en alle Waschgoederen bij goede aanwending in slechts een half uur sneeuwwit bleekt, zoo zijn de prijzen thans gesteld per Ned. kan 15 ets, per flesch 12 j en per halve flesch 7 cis. Wanneer men GoudZilverKoperTin enz. met dit Bleekwater, met bijvoeging van een weinig Krijt of Blaauwsteen schuurtdan worden de voorwerpen in een oogenblik als nieuw herschapen. Verkrijgbaar bij de Ileeren J. J. FAAS Jz., Mare; G. NOORDYK, Breede- straat; BROUWER, hoek van de KorenbeurssteegJ. G. WEYENBERGII, Noordeinde, W. J. F. WINCKHoogewoerd hoek van de Rijnstraat, en bij den Ondergeteekende die levens, onder dankbetuiging voor bet genoten ver trouwenaan zijne geachte Stadgenooten kennis geeft, dat met primo Februarij jl.alle bij hem plaats gehad hebbende Muring en Ver- luiring heeft opgehouden te bestaan. Haarlemmerstraat, Wijk VL N®. 380. J. C. F. DONKERSIDOT. J. ntSÈ te Leyden heeft aangekregen Versche Gespeends TEXELSCHE OESTERS 1.50. BERGSCHE ƒ1.80 de 100. IhSSISI Nieuwe WINTER-ZALM 70 Cents per Ons. Puike Nieuwer LABBERDAAN, ZOUTEVISCHbeste BERGSCHE ANSJOVIS, Fijne Zoute WINTER HARING, beste Gebeukte LENG-STOKVISCII. (gMa». in de Herberg de Zwaante Rijnslurgop Woensdag den 9d«> |éj!|l Maart 1853 des voormiddags ten 10 ure, van de navolgende töc&A SSTI5BS5SJ en EKVES staande en gelegen allen zeer guns tig te Rijnsburgals N». 1. Een hecht, sterk en zeer goed ingerigt IIUIS, met Wel- en Re genwaterput, twee SCHUREN, TUIN en ERVE, aan de Zuidzijde van den Vliet, nabij de Valkenbrug, N°. 155. N». 2. Een HUIS, bestaande uit twee WONINGEN, benevens eene partij best TUIN- of TEELLAND en ERVE, aan den Ouden Vliet, N®. 195. N°. 3. Een HUIS, bestaande uit vier WONINGEN en ERVE, als voren, N®. 194, A, B en C. N°. 4. Een HUIS, bestaande uit twee WONINGEN, TUIN en ERVE, in de Koestraat of zoogenaamde Woerd, N°. 58. N®. 5. Een HUIS, bestaande uit acht WONINGEN, TUIN en ERVE, als voren, N®. 59 en 60. N®. 6. Een HUIS, bestaande uit zeven WONINGEN en ERVE, als voren, N». 61 en 62. De voorschreven Percelen, breeder bij biljetten omschreven, kunnen worden bezigtigd twee dagen vóór en op den dag der Verkooping. Zijn inmiddels nadere onderrigtingen te bekomen ten Kantore van den Notaris A. E. ROEST van LIMBURG, te Katwijk aan den Rijn. maandag Namiddag 21 February verkoopt de Boekhandelaar C. C. van der HOEK de BOEKEN, betreffende GRIEKSCHE en LATIJNSCHF. SCHRIJVERS, DICHTKUNDE en FRAAIJE LETTEREN. Dingsdag Namiddag 22 Februarijvervolg der vorige taak alsmede ROMANS en TAALKUNDE. PRIJS VAN DE BOTER AAN DE WAAG TE LEYDEN. Zaturdag 19 Februarij. Van 45 tot 49. GRAANPRIJZEN AAN DE BEURS TE LEYDEN. Zaturdag 19 Februarij. Tarwe 8.30 tot 9.30. Rogge 6.30 tot 6.80. Gerst 5.00 tot ƒ5.20. Haver 3.30 tot 3.80. Paardeboonen 5.80 tot 6.00. Duive- boonen ƒ6.00 tot ƒ6.50. Laagit.ïcoeru. H00g.1t .koen 641 65' 771 771 951 96f 95*8 951 120{ 120f 951 95f| BEURSPRIJS VAN SCHULDBRIEVEN. VRIJDAG, 18 Februarij. Nederland, Werkelijke Schuld tl 2£ pCt Dito Certificaten 3 Dito dito#4 Amortisatie Syndicaat 3J Handelmaatschappij4| O. I. Leening#4 Dito Holl. Spoorweg Aandeelen Rijn-Spoorweg 4J Haarlemmermeere 5 Frankrijk, Certif3 Dito dito5 Rüsi,and,Obl.HOPEl798enl816 "5 Dito dito 1828 en 1829 5 Cert. bij dito 1831 en 1833 5 Dito 1840 4 Dito bij stieglitz C®. 4 Dito dito Nieuwe 4 Inschrijving in Assign. 6 Certificaten van dito 6 Polen Aandeelen 1835 fi. 500 Dito Oblieratiën4 Spanje Obligatienal Dito Obligatien ff pCt,. s) 4 5 5 2' i 9l 1 2; 3! 75! 1081 107{ an 92* 91* Dito Binnenl. a 6 m. Bewijzen Coupons Oostenrijk W. B. bij GolL Dito Dito Metall Dito Nieuwe Dito 1847 Belgie Banc Dito bij rothschild Brazilië, 1824 100 Portugal te Londen5 Dito dito4 Venezuela, Mexico, Amerika, Bankactiën Koers van het Geld: Beleening 2 pCt. S7-j- 23 j 48 42* s 4Ï 8 1 1 01 fs 93 42,' 108* 92 52Ü 99 4i* 38 j* 38 24 f 41 23' 421 4'5 I 6 82,', 931 42' 521 100 39 24| Gebleven. 65' 771 961 951 1081 92 23 42}i 931 52j| 38 [I 24 u Prolongatie 2 pCt. Wissel-Disconto 2. is ƒ9.75 a 85. De Wisselkoers der Gouden Tienguldenstukken Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4