LEYDSCHE COURANT i8r>3. De Courant wordt Vrij dag uitgegeven, vit Zuturdag Avond MaandagWoensdag en Die van Maandag komt BIMEIVLANDSCHE BERIGTEN. LEYDEN 19 Februarij. Wij ontvangen uit 'sHage bet volgende telegrafische herigt JVeenen, 18 Februarij. Heden namiddag is er een aanslag gepleegd tegen het leven van Z. M. den Keizer van Oostenrijk. Z. M. heeft eene onbeduidende wonde bekomen. De pleger van die verfocijelijke daad bevindt zich in de banden der justitie. De thermometer van Fahrenheit teekende heden morgen te half acht ure 13 k 14°. Heden morgen hadden zich zeven personen op het ijs van het Galge water buiten de Witlepoort alhier gewaagdten einde baan te vegen voor schaatsenrijders; tot nabij de buitenplaats van den Heer Kleinenberg genaderd zijnde, zakten 5 hunner door het ijs; 4 werden door de beide anderen gered; de laatste (een zeer bejaard man, genaamd Piket) hield ongeveer een uur, door een hem toegeworpen stok, het hoofd en de armen boven, lot dat eindelijk eenige stadswerklieden hem eenen ladder toeschoven waaraan hij zich vastklemde, doch uitgeput die losliet en wegzonk. De stadswerker van der Linden waagde zich tot driemalen, zonk er telkens door, doch redde zichtoen zag men eene hand den ladder grijpen en de oude man werd gered, doch verkeert in zorgelijken toestand. Het is eene waarschuwing om zich niet op het door het spuijen zoo be- driegelijke ijs van den Rijn of de Stadsgrachten te wagen. Wij meenen het publiek te moeten opmerkzaam makendat art. 1 der in onze vorige te vinden verordening op het losloopen van hondenvaststelt dat gedurende den tijd door den Burgemeester te bepalen, geen honden zon der ijzeren of koperen muilband die hun het bijten belet, en waarvan een model op het Bureau van Policie te bezigtigen zal zijnop straat mogen worden gevondenzoodat men zichdoor ze alleen maar aan een touw te hebben of een lederen muilband aan te doentoch aan de boeten en gevan genisstraf zou blootstellen. In de provincie Noordholland is dezer dagen eene belangrijke oudheid kundige ontdekking gedaan. Op de heide, drie kwartier uur ten Z. Z. O. van Hilversumhet zoogenaamde Gooische Boschwerden bij bet omspitten van den grond meer dan vijftig stuks oude steenen gereedschappen gevonden, af komstig van de vroegste bewoners dezer landen, waarover in de geschiedenis geene berigten gevonden worden, liet zijn wiggen, beitels, lans- en pijlpun ten messenslijpsteenen en slingerballenvan kwarsiet en sienietsteenta melijk ruw bewerkt en van onderscheiden grootte. Zij werden gevonden op en bij drie bevloeringen van veldstcenen, die p. m. céne vierkante el groot wareneen halve ei onder den beganen grond en 28 el van elkander lagen terwijl boven die bevloeringen veel asch en houtskolen gevonden werden ten beyijze dat daarop gestookt moest zijn. Het meerendeel der gevonden gereedschappen droeg ook duidelijke kenmerken van in het vuur geweest te zijn. De Heer Janssen, Conservator bij het Museum van Oudheden te Leyden die de opgraving van ééne dier stcenbevloeringen bijgewoond en bestuurd en toen ook eenige dier gereedschappen gevonden en verworven heeft, is van oordeel dat die ontdekking zeldzaam isen dat sommige voorwerpenals geheel eenig, tot bijzondere aanwinst van gemeld museum strekken, terwijl men die stukken te meer op prijs stelt, omdat in ons vaderland in 't alge meen, maar vooral in de provincie Holland, betrekkelijk weinig voorwerpen uit de zoogenoemde steenperiode gevonden zijn. De bevloerde stookplaatsen schijnen hem toe gediend te hebben om aan de steenen gereedschappen meer der hardheid 1e geven. Over deze ontdekking heeft men uitvoeriger berigten van zijne hand te gemoet te zien. Stants-Cour.) De Commissaris des Konings in de Provincie Zuidholland heeft ter ken- nisse gebragt, dat het schieten van watersnippen in de localiteiten bedoeld bij art. G van het reglement op de uitoefening der jagt en visscherij in deze provincie aan de houders van groote jagtacten nog blijft toegestaan, na de sluiting der jagt op waterwild tot en met Donderdag den 31stcn Maart 1853 en dat de sluiting der visscherij in de binnenwateren dezer provincie, voor dit jaar is bepaald op den 15dcD Maart aanstaandeen de opening op den 15dcn Mei daaraanvolgende, met uitzondering der visscherij van aal en jialing, die echter, voor zooveel vlieten, wateringen en slooten betreft, niet anders dan met aalkorven zal worden toegelaten. Naar men verneemt zal in den loop der maand April aanstaande, bij de Koninklijke Academie voor de Zee- cn landmagt te Breda, het examen ter bevordering van een 30-tal Onder-Officieren der infanterie tot 2(len Luitenant bij dat wapen, worden afgenomen. De wedstrijd der Kon. Ned. Jagtclub te Rotterdam is bepaald op 20 Junij aanstaande; de Gemeenteraad aldaar heeft 500 beschikbaar gesteld ter tegemoetkoming in de kosten. De onbekende te Utrecht, die ƒ5,000 aan de Diaconie-scholen der Ilerv. Gemeente aldaar geschonken had, heeft nu gelijke som gegeven aan de Kerkelijke Administratie der Herv. Gemeente te dier stede. De hoogbejaarde echtgenoot van Paludana Halensis Everts te Klooster veen (zie ons voorlaatst nommer) heeft haar slechts een paar dagen overleefd. Den 14den werden beider lijken ter aarde besteld, waarbij als eene zuster van de overledene vrouw, 10J jaren oud, de lijken naar de begraafplaats, uur van het sterfhuis verwijderdte voet heeft gevolgd en is teruggekeerd. 's GRAVENHAGE, 19 Februarij. Bij besluit van Z. M. van den 14dcn, wordt de Schout-bij Nacht H. H. T. Coops, op zijn verzoek eervol afgevoerd uit het corps Zee-Ollicieren ter zake van langdurige dienst, en hem toegekend een jaarlijksch pensioen van ƒ2400. Bij Koninklijk besluit van den 17den, ;s tot Directeur der Nederland- sche Handel-Maatschappij te rekenen van 1° Mei benoemdde Heer N. Tra-kranen, thans lid van den gemeenteraad en Vice-President der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam. Z. M. heeft ingetrokken de gedane benoeming van een Burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht en Sandelirigen-Ambacht, en tot Burgemeester dier gemeenten benoemd II. IV. Metmanten einde die betrekkingen gelijktijdig te bekleeden met die van Burgemeester van Ridderkerk en van Rijsoort. Z. M. heeft benoemd tot Auditeur-Militair in het provinciaal komman dement van Zuidholland Jhr. Mr. A. G. van Vredenburch, thans Officier bij de Arondissement-Regthank te Middelburg. Heden wordt de verjaardag van Z. M. den Koning, hoewel dan op zijn uitdrukkelijk verlangen niet openbaar en plechtig gevierd echter op verschil lende wijzen alhier herdacht. In den morgen heeft het Militair Huis des Konings zijne opwachting hij Z. M. gemaakt, op den middag was er ten Hove receptie der Koninklijke Familie, en des namiddags had er bij II. M. de Ko ningin-Moeder familie-diner plaats. Ter gelegenheid van 's Konings verjaardag worden de weezen in de ge stichten der verschillende geloofsbelijdenissen en door Z. M. onthaald op een keurig en smakelijk middagmaal. Het Evangelisch Luthersche Weeshuis werd door II. M. de Koningin bezocht, terwijl de weezen aan tafel zaten. II. M. werd aldaar door Regenten en leden van het Kerkbestuur ontvangen en verwelkomd, en onderhield zich daarna op het minzaamst met Regenten, alsook met de weezen, waarvan er één II. M. in dichtmaat toespraak. Waarna II. M. hoogst voldaan het gesticht verliet. De Nederl. Consul te Antwerpen heeft, ten gevolge van een besluit des Koningden 15dcn dezer aan den Heer NiutemauKapt. tan het Belgisch schip Clemence, eene zilveren medaille overhandigd, ter belooning van het schoone gedrag, door dien Kapt. gehouden bij gelegenheid van het redden der equipage van een Ilollandsch schip. Voorts heeft gemelde Kapt. eene I som van 75 ontvangen, ter uitdeeling onder de equipage van zijn schip. I In de residentie is aangekomen de Baron van Aerssen Beijeren van Vos- hol, Raad van Legatie bij het Nedelandsch Gezantschap te Parijs, komende I van daar. j De Minister van Binnen]. Zaken heeft de Pharmacopoea pauperum IIol- landiae Meridionalis goedgekeurd. De Minister van Binnenl. Zaken heeft bekend gemaakt dat sedert den loden Januarij het Saksische telegraaf-kantoor te Ilof gesloten is, doch daar entegen sedert den IS11™ dezer een kantoor geopend is te Zwickau. De kosten van het overbrengen van een enkel telegrafisch berigt naar deze plaats be dragen, voor Amsterdam, Dordrecht, 'sGravenhage, Haarlem, Rotterdam en I Utrecht ƒ6 en voor Arnhem ƒ4.80. t— Te rekenen van den 15den dezer, worden bij alle kantoren van den I Rijks telegraaf berigten aangenomen voor de volgende plaatsen in Groot- I Briltonje: AberdeenBath Bridgewater, Boston, Carlisle, DoncasterDutulee, MAANDAG21 FEBRUARÏJ. Do Prijs der Courant is f 12 in het jaar de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1