BLAAUWKUIP-VERWER GEVRAAGD. VERORDENING 3! weshalve liet fonds de milde bijdragen der Ingezetenen bij voortduring drin gend blijft behoeven, en Burgemeester en Wethouders zich alzoo, om derzelver bekende liefdadigheidvan den goeden uitslag dezer inzameling verzekerd houden. Burgemeester en Wethouders voornoemd Letden, 14 Februarij 1853. VAN LIMBURG STIRUM. De Secretaris v. PUTTKAMMER. De BURGEMEESTER ei» WETHOUDERS van LEYDEN doen te wetendat door den Raad dier Gemeente in zijne Vergaderingen van den 23 December 1852 en 27 Jannarij 1853, is vastgesteld de volgende: op het losloopen van Honden. Art. 1. Gedurende den tijd door den Burgemeester te bepalen r mogen grene bonden anders dan behoorlijk voorzien van een muilband waardoor hun het bijten belet wordtop straat loopen. Van die muilbanden uit ijzer of koper te vervaar digen zal een model op het bureau van politie te bezigtigen zijn. Art. 2, Alle hondenwelke gedurende den door den Burgemeester bepaalden tijd ongemuilband op straat gevonden worden moeten door de beambten van politie opgevangen, of indien die opvangmg tc moeijelijk is, afgemaakt worden. Art. 3. De eigenaars of bezitterswier honden niet behoorlijk gemuilband op straat gevonden en niet afgemaakt zijn, worden gestraft met eene geldboete van drie tot vijl' gulden en gevangenis van éénen dag te zaïnen of afzonderlijk. Art. 4. Bij eerste overtreding zal het den eigenaars vrijstaan binnen den termijn van twee maal vier en twintig uren hunne honden van de politie terug te vorde ren mits zij het bewijs vertoonen dat het maximum der geldboete volgens Art. 254 van het Wetboek van Strafvordering beiaald is. Art. 5. Alle honden die opgevangen en biunen tweemaal vier en twintig uren niet opgeeischt zijn woiden door of van wege de politie afgemaakt. Art. 6. Door of van wege de politie, worden mode terstond afgemaakt, waar zij ook op straat mogen gevonden wezen, alle honden die dol zijn of vermoed worden dol te zijn, gelijk ook alle honden die gebeten zijn door eenen hond die dol is of vermoed wordt dol te zijn. Art. 7. Andere beestengebeten door eenen hond die dol is of vermoed wordt dol te zijn, worden, op de straat gevonden, in eene door den Burgemeester aan te. wijzen plaats afzonderlijk opgesloten, tot dat alle gevaar, volgens de verklaring door eenen veearts daaromtrent af te leggengeacht moet worden geweken te zijn. Bij ontdekking van watervrees bij gemelde beesten, zorgt de politie, dat zij ter stond worden afgemaakt. Art. 8. Elk eigenaar of bezitter, wiens hond of ander beest gebeten is door eenen bond die dol is of vermoed wordt dol te zijnis verpligt daarvan terstond aangifte aan de politie te doen. Bij verzuim dier aangifte wordt hij gestraft met eene geldboete van drie tot vijf gulden, en gevangenis van een tot drie dagen te 2amen of afzonderlijk. Art. 9. Eigenaars of bezitters van beesten, in de gevallen verkeerendebij de artt. 6 en 7 bepaald, zijn verpligt die beesten op de eerste aanmaning der politie aan deze af te geven. Bij weigering worden zij gestraft met eene geldboete van vijf en twintig gulden en gevangenisstraf van een tot drie dagen, te zamen of afzonderlijk. Ka die afgifte, kunnen zij gedurende 50 dagen onder toezigt der politie blijven, en mogen niet worden teruggegeventen zij, na dien termijn of vroeger, door de verklaring van eenen veearts blijkcdat alle gevaar geheel geweken is. Zoodra zich de verschijnselen van dolheid vertoonen worden zij terstond afgemaakt. De kosten van onderhoud komen voor rekening der eigenaars of bezitters. Art. 10. Van de overtredingen dezer verordening, wordt door de Commissaris sen van politie Proces-Verbaal opgemaakt. Door den Raad der Gemeente Leyden vastgesteld in de openbare Ver gadering van den 23 December 1852, en gewijzigd in de openbare Vergade ring van den 27 January 1853. De Burgemeester VAN LIMBURG STIRUM. De Secretaris v. PUTTKAMMER. Zijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuidholland, volgens hun berigt van den 9 dezer maand, R. K°. 660, (1 afd, G. S. N°. 17) in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort, den 17 Februarij 1853. Burgemeester en Wethouders voornoemd. VAN LIMBURG STIRUM, De Secretaris v. PUTTKAMMER. A1IYEUÏËNT1K1V» lieden beviel van een' ZOON, IIEaVDRIC.V CHRISTINA MEYER, geliefde Eehtgenoote van Leïden, 15 FebiViarij 1853. J. LABREE. Heden beviel zeer voorspoedig van een' ZOON, S. W. AVETRENS, ge liefde Echtgenoote van Leïden, 16 Februarij 1853. N. M. PEIIRIN. Heden overleed mijn geliefde Echtgenoot AV1LLEM POTTUM, na eene kort stondige doch hevige ziekte, in den ouderdom van ruim 37 jarentot diepe droefheid van mijonze drie jonge Kinderen en verdere Betrekkingen. M. BACKER, Leïden, 13 Februarij 1853. Wede \V. PottüM. Op den 7den December 1852 overleed te Padang ter AVestkust van Sumatra, onze hartelijk geliefde Zoon, JOHANNES HENDR1CUS de GRYSOfficier van Gezondheid 3de Klasse bij bet Indische Leger. II. B. de GRYS, Leïden, 16 Februarij 1853. J. de GRYS, de Graaf. Eenige Kennisgeving Degenen welke iets te Vorderen hebben van of Verschuldigd zijn aan de Nalatenschap van den Heer JAN van der LINDEN, vroeger Koopmanlaatst buiten beroep te Zaandamen aldaar onlangs overleden, gelieven hiervan Opgave of Retailng te doen, ten Kantore van den Nolaris DOZY, te dier Stede, vóór den 15den Maart 1853. De Schuldeischers van den Failliten Boedel van JACOB de HARTOG? Koopman te Ley den die hunne Vorderingen nog niet hebben doen verifiëren, worden oji^eroepen om in Persoon of hij Gemagtigde. op Woensdag den 0d«i Maart a. s.des middags ten twaalf ure, tot gemeld doel te ver schijnen ter Vergaderzaal van de Arrondissements-Regtbank alhier; zullende ter gelegenheid dezer bijeenkomst, tot welker hijwoning ook de reeds erkende Crediteuren worden uitgenoodigd, door den Gefailleerde een tccunrd wor den aangeboden. C. G. I.UZAC, Curator. De Schuldeischers in het Faillissement van JOHANNES MARTINUS STNDERAM, Winkelierwonende te N oordwij k-Binnenworden hij deze opseroepen, om op Woensdag den 23st«n Februarij 1853, des voormid dags ten elf ure in Persoon of hij behoorlijk Gemagtigde te verschijnen ter Vergaderkamer der Arrondissements-Regtbank te Leydenten einde hunne Schuldvorderingen te doen Verifiëren. De Curator P. C. LEZWYiV. Op den l*ten Maart 1853 en twee volgende dagen, zal ten Kantore van Mr. G. P. van OUTEREN, op het Rapenburg te Leydenworden gevaceerd ter UITBETALING van de aes laatste Aaixleelen van de Negotiatie tot vinding der kosten van de Bestraling van Leyden naar Bodegravenen bijbetaling der Renten. Deze Aandeelen zijn geteekend met de N"s 11 116, 195, 208, 222 en 253. In eene Wollen Goederen-Fabriek in Noordbrabant wordt gevraagd een bekwame A tr\P&'54 8'! Ï'.VKBSHVKSS die hierop reflecteren en bewijzen van kunde kunnen overleggenadresseren zich met franco Brieven onder Letter F. bij Mejuffrouw de Wed. D. A. A. D£ ROOVCourantierster te 's Ilertogenbosch. Vrijdag Namiddag 18 February zal de Boekhandelaar C. C. van der HOEK Verkoopen de BOEKEN, betreffende SCHEI-, GENEES-, ONTLEED-, HEEL- en VERLOSKUNDE, de ANATOMISCHE VOORWERPEN en CHIRURGICALE INSTRUMENTEN, waarhij een DL'BBELD MES voor Mi croscopische Onderzoekingen. Zaturdag Hamiddag 19 Februarij DICHTKUNDE, FRAAUK LETTEREN, MENGELWERKEN, OPVOEDING, ONDERWIJS, WERKJES voor de JEUGD, CIJFER-, STEL- en MEETKUNDE, TAALKUNDE en SCHOOLBOEKEN. BEURSPRIJS VAN SCHULDBRIEVEN. WOENSDAG, 1G Februarij. 1 Laagst.koenu! floogst.koern. 6ebler«n, Nederland, Werkelijke Schuld a 2' t pCt. 64^ 641 64v Dito Certificaten 3 0 7 61 76j 76 j Dito dito 4 0 95 f. Amortisatie Syndicaat 0 Handelmaatschappij 41 0 120 «- 121 j 0. I. Leening 4 0 95 |j Dito Holl. Spoorweg Aandeelen Rijn-Spoorweg K 5 0 Haarlemmermeer 0 Frankrijk Certif 3 0 75 Dito dito 5 0 Rusland,Obl.HOPEl798enl816 5 0 1081 108«- Dito dito 1828 en 1829 5 0 107 Cert. bij dito 1831 en 1833 5 0 97 Dito 1840 4 0 92 Dito bij STIEGLITZ C°. 4 0 öls 91' 91 Dito dito Nieuwe 4 0 Inschrijving in Assign. 6 0 Certificaten van dito 6 0 73| Polen Aandeelen 1835 fl. 500 161 j 162 Dito Obligatiën 4 0 86» 87 87 Spanje Obligatiëna 1 pCt. 22J 23 23 Dito Obligatiën 3 0 471 Dito Binnenl. a 6 m. 3 0 42 42' 42,'r Bewijzen Coupons KI Oostenrijk, W. B. bij Goll. 5 0 871 4 0 5 0 811 «UI Dito Nieuwe 5 0 92| 92\l 21 0 4,1 1 3 f b 42 Belgie Banc 2i- 0 Dito bij rothschild r 2' 0 K O l «Jw j 52J BRAZILIË, 1824 100 5 0 Portugal te Londen 5 0 40 1 41 Dito dito 4 0 38» 381 381 Venezuela, n 0 5 0 24r'« 24 A 241 Amerika, Bankactiën 4 16 Koers van het Geld: Beleening 2} pCt. Prolongatie 21 pCt. Wissel-Disconto 2. De Wisselkoers der Gouden Tienguldenstukken is ƒ9.75 a 8m. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4