LEYDSCHE COURANT#' \Sn VRIJDAG, 18 FEBRUARÏJ. N". 21 BIMEYLANDSCHE BERïGTE.Y. Do Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegevenDie van Maandag komt V De Prijs der Courant is fli in het jaar; de afzonderlijke no/nmers worden tegen 10 Centen afgegeven. LEY DEN 17 Februarij. Wij vernemen dat de gemeentebesturen zijn aangeschreven dat de Koning verlangt dat ook dit jaar geene openbare feestplegtigheden ter gelegenheid van Zijner Majesteits verjaardag plaats hebben. Nadat bet weeshuis der Luthersche Gemeente op den Middenweg in 't vorige jaar vernieuwd is, is men thans begonnen twee bij het wees buis en den ingang der kerk gelegene oude huizen af te breken en in verband met dien ingang en bet weesbuis tot verschillend einde op te bouwen, waardoor het aanzien aan de achterzijde der kerk zeer zal worden verbeterdterwijl men voorts nog plan heeft om den hoofdingang der kerk op de Ilooglandsche Kerkgrachtdoor het afbreken van de ter wederzijde ge legene oude huizen te verruimen en te verfraaijen. Wij vernemen dat het Kerkbestuur der R. K. kerk van SC Joseph op het Ulrechtsche Veer, twee ruime burgerhuizen op het zuideinde van de Hoo- gewoerd bij de Rijnstraat, uitkomende op het Levendaal, heeft aangekocht tot aanbouw van cene nieuwe, in plaats der oude bekrompene bovenkerk. Met de voltooijing van dit kerkgebouw zullen nu al dë vijf voormalige onvol doende zoogenaamde huiskerken, binnen 20 jaren door schoone kerkgebouwen zijn vervangen, zijnde de zesde kerk vroeger het SC Jacobs Gasthuis, gesticht in 1477, bij gelegenheid van Leydens ramp in 1807, door Koning Lodewijk aan de R. K. Gemeente toegewezen zoodat nu deze afdeeling der Christenkerk binnen onze stad zich thans in 't bezit van voor hare eeredienst geschikte kerkgebouwen mag verheugendie tevens als voorwerpen van bouwkunst sieraden der stad mogen bcelen. Uit 's Gravcnhage wordt aan de N. Rolt. Cour. geschrevendat de organisatie der R. K. kerk haar beslag zal krijgen, en een Aartsbisschop en vier Bisschoppen zullen benoemd worden. In onze vorige meldden wij dat door den stedelijken raad te Dordrecht besloten was tot de oprigting daar ter slede van een gymnasium ter voorberei ding van jongelingen zoo voor de boogescholenen voor de academiën te Delft eu Breda, als voor andere maatschappelijke betrekkingen. Wij kunnen hier nog bijvoegen dat bij het tevens goedgekeurde reglement voor die instelling onder de vakken van onderwijs, buiten de oude en meest gebruikelijke nieuwere talen, de wiskundige wetenschappen, de geschiedenis en aardrijkskunde, ook zijn opgenomen de Noordsche en Italiaansche talen, de beginselen der staats huishoudkunde, natuurkunde, scheikunde, het regtlijnig teekenen en de handels-wetenschappen. Te Gouda is den 1 i'lcn in den ouderdom van 74 jaren overleden de bekende schrijfster Mevrouw de weduwe van Mcerlen geboren Schilperoortzij bad zich aldaar gedurende 50 jaren aan de opvoeding der jeugd gewijd, en wordt geroemd als eene vriendin der armen en kranken. Op de rivier voor Gorinchem is een bruinvisch gezien; de pogingen om hem te vangen zijn mislukt; op de Maas bij Veen heeft men dezer dagen een' zeehond waargenomen. Het stedelijk bestuur van Gorinchem heeft hel bouwen van cene koren beurs aanbesteed aan F. Kool aldaar voor ƒ20,000. Te Haarlem zijnmet het begin dezer maandal de suppoosten en verdere bedienden in het R. K. Weeshuis ontslagen en door zoogenoemde geestelijke broeders en zustere vervangen. Tc Utrecht is aan de Diaconie-scholen der Ncd. Hervormde gemeente door een' onbekende ƒ5,000 geschonken. De Hoogleeraar II. J. Royaards beeft het 2de deel uitgegeven van zijn belangrijk werk: Geschiedenis van het Christendom en de Christelijke kerk in Nederland gedurende de middeleeuwen. Met een derde deel zal dat werk compleet zijn De Ulrechtsche Courant bevat het het volgende: mcldingswaard is het, dat, niettegenstaande de hevige koude, die wij een paar dagen hadden, onze zwemschool toch enkele leden heeftdie er eiken dag een koud had in stroo- mend water nemen. Den 14dcn dezer vertoonde die school onder anderen het opmerkelijk gezigt, dat een dier heeren liefhebbers, na eene wandeling op het ijszich ontkleedde en ging zwemmenterwijl vlak naast hem een jongske zich verlustigde met schaatsenrijden. Door de vereeriigde Doopsgezinde gemeenten te Groningen zijn aan de Ev. Luthersche gemeente twee zilveren Avondmaalsbekers geschonken, als een blijk van erkentenis voor de broederlijke toelating lot gemeenschappelijke godsdienstoefening, gedurende 10 maanden, in welken tijd baar kerkgebouw vertimmerd werd. De Rijksopbrengst der middelen is in Januarij 11. geweest als volgt: Directe belastingen 698,824.04in- en uitg. regten en scheepvaartregteu 241,833,37J accijnsen 2,191,745.76 waarborg en belasting der gouden en zilveren werken ƒ10,867.23J indirecte belastingen ƒ781,485.01,1pos terijen 132.845.43; loterij ƒ161.50. Totaal 4,057,762.38 j legen 4,198,367.64 j in dezelfde maand van het vorige jaar. 's GRAVENIIAGE, 17 Februarij. Bij besluit van den 15dcn dezer beeft Z. M. benoemd tot Burgemeester der gemeente Tiel Jhr. P. A. Reuchlinen van den 16dcn dezer tot Burgemeester der gemeenten Ilorssen Batenburg en Bergharen, J. C. Ch. van Bommel. Z. M. heeft bij besluiten van den 14den dezer den Majoor G. C. C. van Ileemskerck, van het 2dc regement dragonders, op zijn verzoek, ter zake van langdurige dienst, op pensioen gesteld van ƒ1,300, onder toekenning van den rang van Luitenant-Kolonelen benoemd bij het 2de regement dragon ders tot Majoor den Ritmeester der lste klasse J. M. Castendijk tot Rit meester van de 3de klasse (naar ouderdom van rang) den lsten Luitenant II. II. C. Castendijk, van het lste regement dragonders; bij het 3dc regement tot Ritmeester van de 3de klasse (naar ouderdom van rang) den Ist™ Luite nant-Adjudant G. A. Hamming; bij het 4dc regement, tot Majoor den Rit meester der lste klasse S. J. R. van de Poll; tot Ritmeester van de 3de kl. (naar ouderdom van rang) den l5ten Luitenant A. Yssel de Schepper; en bij bet corps jagers te paard, tot Lui tenant-Kolonel den Majoor J. C. Fundter. In de zitting van den Gemeenteraad van eergisteren, is beraadslaagd 1". over een voorstel van Burgemeester en Wethouders, om, onder zekere voor waarden, den Koninkl. Schouwburg van Z. M. over te nemen; en met alge- rnecne stemmen is daartoe besloten. De bedoelde voorwaarden zijndat de stad eene schuld overneemt van ƒ106,700, die op den schouwburg rust. Z. M. zal 's jaars cene subsidie van 20,000 verleenen voor het gebruik der Koninklijke loges, die echter alle jaren moet worden aangevraagd; terwijl Z. M. daarenboven nog bel Hollandsch tooneel ruim zal blijven subsidiëren. 2°. Over het voorstel, om over eene som van ƒ11,000 te mogen beschikken, zoowel lot den aankoop van een geschenk, dat namens de gemeente aan Z. K. H. Prins Hendrik, bij gelegenheid van zijn huwelijk, zal worden aan geboden, als lot bestrijding der kosten, welke de openbare festiviteiten bij die gelegenheid mogten vorderen. Daartoe is met eenparige stemmenop ééne na (die van den Heer van der Duvn) besloten. De Minister van Financien in ervaring gekomen zijnde dat er wel eens pakketten met gedrukte stukken, bestemd voor Nederlandsch Indic, op de post worden bezorgd, die te groot van omvang zijn om inde kisten, dienende tot overbrenging der brievenmalen van de Indische landpost te kunnen wor den gesloten, heeft, hij resolutie van den lld«> Februarij jl. de Direc teuren der Postkantoren aangeschreven om voortaan geene pakketten van dien aard ter verzending aan te nemen, waarvan de lengte meer dan 44, de breedte meer dan 22, of de hoogte meer dan 19 Nederlandsche duimen be draagt, en tevens de belanghebbenden wier pakketten deze maat te boven gaan. uit te noodigen deze in twee of meerdere pakken te splitsen. Vtveetle Si snit etiter Staten-(jieneraat. Zitting van Dingsdag 15 Februarij In deze zitting (waarvan wij reeds een overzigt hebben medegedeeld) is onder anderen ingekomen eene aanbevelingslijst van den Iloogen Raad van zes Candidaten, waarop bij de opmaking der nominatie ter vervulling der opengevallen plaatsen in dat collegie, ten gevolge van het overlijden der HII. Mrs. van Weideren Rengcrs en Vaillant zou kunnen worden acht gesla gen. Op die lijst zijn geplaatst de 1111. Mrs. II. II. Geradls, Vice-President van het Provinciaal Geregtshof van Limburg: J. S. VernèdeAdvocaat-Fiscaal voor 's Konings Zee- en LandmagtH. Provó Kluit, Lid van de Tweede Ka mer der Staten-GeneraalJ. D. W. Pape, Officier van Justitie bij de Arron- dissements-Regtbank te 'sBosch; B. G. Snethlage, Raadsheer in bet Hof var»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1