BUITENLANDSCHE BERIGTEN. delen strekt, flat dit zoo belangrijk en kostbaar plan, zonder gcldleeningen of vermeerdering van belasting uit de voorbanden zijnde fondsen kan gevon den worden. DOESBURG, 10 February. In de oostelijk van deze stad gelegene gemeenten (den zoogenaamden Ach terhoek) doen zich verscheidene gevallen van hondsdolheid voor, zoodat reeds een aanzienlijk getal dezer in dien locstand zoo gevaarlijke dieren is afge maakt en de overige worden vastgehouden. Het zal dus zaak zijndat de gemeentebesturen de vaststelling van verordeningen ten deze, hun door den Minister van Binnenl. Zaken in overweging gegevenbespoedigen. STAPHORST, 12 Februarij. Dezer dagen had alhier een allertreurigst voorval plaats. De persoon J. R. R., sedert ruim een jaar gehuwd, beproefde of hij een lucifer op zijn wang kon aanstrijken. Den dag na het voorgevallene, bemerkte hij dat zij begon te zwellen en ontdekte, dat zich hieraan eene bijna onzigtbare huidopening be vond. Evenwel dienzelfden dag ging de man met zijne vrouw nog naar Meppel, doch bij zijne tehuiskomst bespeurde hij, dat zijne wang dikker was geworden. Des anderendaags werden de gevolger erger, zoodat men genees kundige hulp inriep. Doch zijn toestand werd van dag tot dag heviger, en was van dat gevolg, dat de lijder, na verloop van zes dagen, onder smarte lijke pijnen, in een afzigtelijken toestand is bezweken. Zijn hoofd was zoo danig gezwollen, dat het de dikte van een wateremmer evenaarde. Voorwaar een indrukwekkend voorbeeld en tevens eene lesdat men met deze brand bare stoffen zoo algemeen in zwang, niet voorzïgtig genoeg kan omgaan. AmstCour.) in Engeland eenmaal gefnuikt, zegt de schrijver, dan zal vrede heerschen in Frankrijk, in Europa, in de gansche wereld. En het Keizerrijk is immers de vrede, gelijk gij verklaard hebt; het zal een eervolle en wel verzekerde vrede zijn, wanneer het de zegepraal is der beschaving over die magt welke zich tot nog toe verstout al de zedelijke belangen der volken te verwoesten. Ja, «liet Keizerrijk is de vrede," zal de leus der menschheid zijn, indien het bcteekent: regt voor Frankrijk, vrede voor het Europesche vasteland, oorlog tegen Engeland. Een der Parijsche gouvernemenlsbladen, de Constitutionnelbehelst in zijn nommer van den 'I lden dezer een legen dat zonderlinge geschrift gerigt artikel, uit hetwelk blijkt dat het Fransche gouvernement niet wil geacht worden de denkbeelden des schrijvers en derzelver openbaarmaking goed te keuren. De officiële Moniteur laat het geschrift van Billot onopgemerkt, maar neemt uit het Londensche dagblad de Sun van den 8sten dezer een artikel over van vredelievende strekking, waarin men onder anderen het volgende leest: Lodewijk Napoleon vertegenwoordigt eene overwinning, en het aan denken van Waterloo is uitgewischt. Al de uitwerkselen van Waterloo zijn voor Frankrijk spoorloos verdwenen. Hij die bij Waterloo een banvonnis ont ving, hetwelk hem naar eene rots midden in den Oceaan verwees, rust met eere onder het grafgesteente te Parijs. Al de leden van het geslacht der Bour bons hetwelk door Waterloo aan de Fransche natie werd opgedrongenzwer ven als ballingen buiten Frankrijk rond. Het regt des volks om een wettig gezag, hetwelk het haatte, te onttroonen en eenen van niets opgekomen Kei zer ten troon te verheffen, is, goed- of kwaadschiks, door Europa erkend. De verklaring waarbij Napoleon voor zich en voor zijn geslacht van alle aanspraak op den Franschen troon afstand deedis verscheurden een Napoleon zit thans op den troon. Waar was ooit vollediger overwinning? wat ontbreekt er nog om Waterloo ongedaan te maken? bodewijk Napoleon mag met zijne over winning tevreden zijnhij heeft niet langer eene Frankrijk toegebragte neder- lage uit te wisschen. Men schijnt echter later gemeend te hebben iets meer te moeten doen in de Moniteur van den 13d™ dezer vindt men namelijk een artikel, dat met grooten ophef de oorlogzuchtige raadgevingen van den schrijver en be tuigt op nieuw de vredelievende stemming der Regering. Woensdag avond is voor de eerste maal in den schouwburg le Theatre Francais ten tooneele gevoerd een tooneelstuk, getiteld Lady Tartuffeeen letterkundige arbeid van de echtgenoot van den Heer de Girardin die voor stelling is door den Keizer en de Keizerin bijgewoond. Ingeval de Regering schrik heeft willen verwekken door hel doen ge vangen zetten der correspondenten van de buitenlandsche dagbladen, schijnt zij haar doel vrij wel le hebben bereikt; ten minste men verzekert, dat men in de openbare plaatsen meer en meer omzigtig wordt bij het behandelen der staatkundige aangelegenheden van den dag en er zelfs personen worden gevondendie het voor gevaarlijk houdenom de begrooting van den Staat tot het onderweep van hun gesprek te maken. In antwoord op de aanvallen der kerkelijke dagbladen tegen het Journal des Débatsten aanzien van het veroordeelen der kettersehe boekenheeft dat Journal onder anderen het volgende gezegd: Het is ons voorgekomen, dat menten einde de menigte aan te sporen tot het behoorlijk in acht nemen der vasten-dagen, het voorbeeld heeft aangehaald der logement-houders en eigenaren van herbergen, die zware nadeelen hebben geleden door de spoorwegeneven alsof de Voorzienigheid de uitvinding der spoorwegen met geen ander doel had veroorloofd dan om de logementhouders te straffen, omdat zij hadden toegelaten, dat door hunne gasten inbreuk was gemaakt op de kerkelijke wet, betreffende de vasten-dagen. Wat verder het mandament van den Bisschop van La Roebelle aangaat zeggen zij: AVij herhalen het, wij beschouwen heegeen heeft plaats gehad, als een vraagstuk van staatkun digen aard. Evenzeer als wij ons onbevoegd achten om te oordeelen over zuiver godsdienstige geschilpunten, evenzeer gelooven wij, dat wij in ons regt zijn, bij de verdediging zelfs tegen een Bisschop van eene vrijheid, die het voorregt van allen is, en die morgen welligt door de Katholieken op hunne beurt zal worden verlangd, zoo al niet hier, dan toch zeer zeker in het buitenland. Een middenweg is niet mogelijk, het geldt hier, of de vol ledige handhaving der vrijheid van godsdienst, of den terugkeer tot de bloe dige wraakoefeningen van vcrloopenc tijden in Frankrijk het herroepen van het [edict van Nantes en de dragonnades; in Engeland de uitdrijving der Katholieken. De policie heeft eene huiszoeking bewerkstelligd in een alleen staand huis in de rue des Carrières te Montmarlre, waar sedert eenigen tijd zeer verdachte nachtelijke vergaderingen gehouden werden. Zij heeft 8 mannen en 5 vrouwen, gevangen genomen, na een onderzoek, waardoor vele oproe- rige geschriften en andere dergelijke voorwerpen zijn gevonden. Ook heeft men er eenige wapenen en ecnig oorlogstuig ontdekt. -De handelaars in ijs hebben 30 schepen uitgerust om in Zweden het noodige ijs voor den zomer te halen. Zij zullen te Calais, Boulogne, Duin- kerke, Dieppe en llavie lossen, en het ijs zal dan per spoorwegen naar de hoofdstad worden vervoerd. In de straten der Houssaye en der Victoire, op den hoek der straat van de Chaussée d'Antin worden thans twee huizen gebouwd, welke voorzeker de twee uitgebreidste dezer hoofdstad zullen zijn. Zij bevatten le zamen in het geheel 8,604 deuren en vensters. Vier regementen infanterie zouden er verblijf in kunnen houden. De Minister van Policie heeft aan de Gazette de Francedie gemeld had dat de policie eene huiszoeking bij den Heer Rothschild zou hebben ge daan dat blad vermits dit artikel onwaar was eene eerste waarschuwing doen toekomen. Volgens berigten uit Algerië heeft daar eene belangrijke inbeslagneming plaats gehad van gesmokkelde goederen. Eenige Spaansche smokkelaars had- ENGELANSS. LONDEN, 12 February. Er is hier eene proclamatie verschenen van Mazzinidaarin wordt eer. beroep op de wapens gedaan en de verklaring afgelegddat thans de werk zaamheden van het zoogenaamde revolutionnaire commillë geëindigd zijn, doch daarentegen de laak van het committé des opstands een aanvang neemt. Er worden door bet geheelc land toebereidselen gemaakt voor het eer lang oefenen der linie- en militie-troepen. Zij zullen in verscheiden kampen worden vereenigd. Naar men verneemt, zal het bevel over een dezer aan Sir C. Napier worden opgedragen. In eenen brief van den Anglikaanschen Bisschop te Adelaide in Aus tralië, vindt men eenige bijzonderheden, betreffende den toestand der Geeste lijkheid in dat gondland. »De ontdekking van het goud" zegt de Bisschop, heeft slechts voor de arbeidende klassen goede vruchten gedragen. Bijna al de anderen zijn lot de diepste ellende vervallen. Vooral de Gestelijkheid heeft veel geleden. De meesten harer leden weten niet meer, hoe zij hunne huisgezinnen zullen voeden en kleeden. Eenigen hebben zich reeds, gelijk hunne leeken, naar de mijnen hegeven, hetgeen waarlijk der kolonie niet tot eere verstrekt. Ik vrees, dat deze staat van zaken een volgend jaar nog wel zal verergeren." In een dorp van Breconshire is 11. Dingsdag ten huize van een arbeider hrand ontstaandie zoo snel en ongemerkt de overhand namdat alleen de man zijn leven wist te redden, zijnde zijne vrouw, schoonmoeder, vijf kin deren en een dienstmeisje in de vlammen omgekomen. De Times bevat het volgende middel van brandblusschen in het ruim aan boord der schepenMen plaatst alleen op den bodem eene ton gewone kalk, en daarin eene dunne pijp of huis, welke hoven dek uitstrekt. Men zorge nu slechts omtrent 10 kan Acidum Sulfuricum aan hoord te hebben. Bij liet ontstaan van brand giet men dit in de pijpen oogenblikkelijk ont wikkelt zich een zware damp, welke het vuur, hoe groot het ook zijn moge, uitdooft. Te Canton zijn in December 120 opstandelingen opgehangen. ERAS Si IUJH. PARIJS, 13 Februarij. De Hertog van Belluno, oudste zoon van Maarschalk Victor, Hertog van Belluno, is benoemd lol Senator. Hierdoor heeft het tegenwoordig be wind eene nieuwe zege op de legitimistische partij behaald. Thans hebben 4 zonen van Maarschalken van het Keizerrijk zitting in den Seuaat, name lijk de zonen van Ney, Berthier, Murat en Victor. Dezer dagen is alhier een geschrift uitgegeven, welks oorlogzuchtige strekking, hij het scherpe toezigt der Fransche overheden op alle voortbreng selen der drukpers, aan verscheiden buitenlandsche dagbladen bedenkelijk is voorgekomen. Het is geschreven door eenen tleer Billot en getiteldLettres Franques d Napoleon III. De schrijver stelt op den voorgrond dat de Kei zer, door den vrede te bewaren, alle Frankrijk in 1815 aangedane beleedigin- geu en vcrongelijkingen op zijn eigen hoofd zou laden. Hij betoogt verder dat Engeland of eigenlijk de Engelsche aristokraten de ware vijanden der vrij heid zijn; zij verdrukken hunne medeburgers, hunne Jersche landgenooten de millioenen inwoners hunner koloniën; zij houden de andere volken, de zee, de Katholieke kerk, door bedreiging of geweld, aan hunne dwingelandij onderworpen. Is de magt der Proteslantschc en aristokratische leenheeren

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 2