LEYDSCHE COURANT. 181)3. R*. 2Q.NS®? De Courant wordt MaandagWoensdag en j, De Prijs der Courant is f\2 in het jaar 10 Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt WOENSDAG IG Ff f >X\ TJ f T«J afzonderlijke nommers worden tegen vit Zaturdag Avond, a Centen afgegeven. BIMENLANDSCHE BERIGTEÏY. LEYDEN 15 Februarij. De Gemeenteraad te Dordrecht heeft besloten een Gymnasium op te riff- ten tot vorming van jongelieden zoowel voor de Akademiën, als andere maat schappelijke betrekkingen. Te Bommel wordt met April een stads-arcliitect gevraagd tegen eene jaarwedde van vijfhonderd gulden. Bij bet bestuur van de maatschappij van landbouw, afd. Alkmaar, is van Z. K. H. Prins Frederik ontvangen de som van ƒ150 en van 11. M. de Koningin is een kostbaar voorwerp toegezegdwelk een en ander bestemd is ointer keuze van het bestuur, te dienen tot prijzen bij de aanstaande tentoonstelling in de maand Junij e. k. Uit Bolsward wordt van den 10den berigt, dat de dragonder, die den üdcn dezer, ten gevolge van bet gebruik van sterken drank, nabij Iloorn in eene sloot is geraakt en daar den dood vond, de zoon was eener weduwe aldaardie geen 4 maanden geleden nog een oppassenden zoon verloorwelke builen eigen schuld door bet omslaan eener boot, even builen die gemeente verdronk. De overleden dragonder, als marechaussee gedetacheerd geweest, was slechts 24 jaar oud en niet gehuwd. Te Oudendijk, digt onder Hoorn, maakte eene boerendochter, G. Mol- man genaamd, slechts 14 jaren oud, 11. Woensdag een einde aan baar leven door zich in de vaart te werpen. Zij kreeg twist met bare broeders terwijl baar vader dronken op den vloer lag, welke twist zoo hevig liep, dat zijmet het te kennen gegeven voornemenom zich te verdrinkende woning verliet en baar voornemen werkelijk ten uitvoer bragt. Kort daarna werd door den aldaar voorbij varenden schipper van Edamhet lijk ontdekt en bij den vader, dien men nog dronken op den vloer vond liggen, binnen- gebragt. Te Zwartsluis zijn twee personen, in beschonken toestand in bet water gevallen en verdronken. De Kerkeraad, kerkvoogden en notabelen der Hervormde gemeente te Meppel, hebben, daar afwijzend op bun verzoek beschikt is om een derden Predikant, besloten, voor eigen rekening een Hulpprediker aan te stellen. De Minister van Marine beeft aan de Commissie tot werkverschaffing aan minvermogenden en tot wering der bedelarij te Delfzijltoegestaan 500 paar wollen sokken, gedurende bel loopende jaar, ter dienste van 's rijks zeemagt te leverenen wel overeenkomstig de modellen en naar de prijzen als over 1852 bepaald. Te Kloosterveen is in den ouderdom van omstreeks 90 jaren overleden, bet eerstgeboren kind in de thans zoo volkrijke kolonie de Smilde, Paludana Halensis Everts genaamd. Ter zake dier eerstgeboorte werden haar de ge noemde voornamen (Kind der Haler moerassen) gegeven en zij werd met eene som van ƒ200 begiftigd, die baar bij gelegenheid van haar huwelijk in het jaar 1801 is uitbetaald. Een aantal Nedcrlandschc Oosl-Indievaarders wordt thans door Britsche makelaars naar Australië bevracht. Sinds 22 November des vorigen jaars zijn reeds zeven van Londen vertrokken naar Sidney (Nieuw-Zuid-Wallis)en den 7dcn dezer lagen er nog acht te Londen derwaarts in lading. Ook van Liverpool zijn sedert den lstcn Januarij vijf schepen derwaarts vertrokkenen werden den 7den nog achttien Ned. schepen te Liverpool derwaarts beladen. 'sGRAVENIIAGE, 14 Februarij. Bij besluit van den 12dcn dezer, beeft Z. M. benoemd tot Burgemeester der gemeente Wesldongradeel (prov. Friesland) Z. S. de Haanen bij be sluit van den 14den tot Burgemeester der gemeente Vorden (prov. Gelder land) J. II. Gallée. Z. M. heeft bij besluit van den lld«n dezer benoemd bij bet personeel van de geneeskundige dienst der landmagt, tot Inspecteur, den lslcn Officier van Gezondheid der lslc klasse L. P. I. Snabilié, thans belast met die function. Z. M. is gisteren van het Loo hier teruggekeerd. Heden is in lioogen ouderdom alhier overledenZ. Exc. de Heer F. W. F. T. Baron van Pallandt vanKeppel, sedert 1828 Minister van Staa Oud-Minister van de Hervormde EeredienstGrootkruis der Orde van de Nc- derl. LeeuwCommmandeur der Duitscbe Orde. Met leedwezen verneemt mendat beden alhier het berigt ontvangen is, dat de Heer E. van der Oudermeulen, lid van den Gemeenteraad van 's Gravenbage, I.uilenanl-Colonel Commandant van de dienstd. Schutterij al- bier, buitengewoon Adjudant van Z. M. den Koning, Ridder van de Militaire Willemsorde 4de klasse, Ridder der Orde van'den Nederl. Leeuw en Com mandeur der Orde van de Eikenkroon, dezer dagen te Frankfort plotseling is overleden. Door het bestuur van den internationalen telegraaph naar Engeland, zijn weder zes jongelieden geëxamineerd, die reeds naar Engeland vertrok ken zijn. Vtvee&e iï&amer tier Staten-fieneranl. Zittitig van Dingsdag 15 Februari], De Kamer heeft heden middag ten 2| ure hare werkzaamheid hervat. Er zijn ingekomen de bereids gedrukte en rondgedeelde vels-ontwerpen. Verzending naar de heden op nieuw zamen te stellen afdeelingen. Nog is ingekomen eene Koninklijke boodschap, gedagtcelcend op lieden, ten geleide van een wets-ontwerp tot regeling van het Armbestuur, hetwelk in de jongst verloopen Zitting onafgedaan was gebleven. Zal worden gedrukt en naar de afdeelingen verzonden. Van de Eerste Kamer zijn ingekomen 48 missives, houdende kennisgeving dat zij zich met even zoo vele haar door de Tweede Kamer toegezonden wetten heeft vereenigd. GOUDA, 11 Februarij. De alhier gevestigde afdeeling van bet genootschaptot zedelijke verbete ring der gevangenen hield beden avond eene algemcene vergadering. Nadat zij door den Voorzitter, den Heer G. J. ten Brummelcr, met eene korte toespraak, bet doel der bijeenkomst vermeldende, was geopendwerd door den medebestuurder. D9. J. II. de Ridder in eene schoone rede, bet doel en de strekking van dit genootschap aangetoond, terwijl het medelid Ds. J. Broedelel in eene bijdrage voornamelijk de belangstelling der vrouwen, in het lot der ontslagene gevangenen zocht op te wekkenwaarna de verga dering door den Voorzitter werd gesloten. Talrijk was de opkomst van leden en genoodigdenterwijl wij van goe derhand vernemendat reeds een 30-tal personen zich hebben aangemeld om als leden te worden aangenomen. AMSTERDAM, 14 Februarij. Heden morgen werd het stoffelijk overschot van D9. Jostié Teissèdre l'Angc, rustend Leeraar bij de Waalsche gemeente alhier, in de groole kerk dier ge meente ter aarde besteld. Ds. Mounier, in eene warme improvisatie, schetste den overledene, hoedanig bij in zijne veelvuldige betrekkingen, en als Christen leeraar, gedurende eene reeks van meer dan 50 jaren, en als opziener der scholen geweest is, en welke vruchten bet vaderland van zijnen werkzamen en onvermoeiden geest heeft mogen plukken. Ook Ds. van Goens, van Leyden herdacht in eene korte toespraak l'Ange, zoo als bij leefde en werkte, wat bij voor de zijnen en anderen was, en voor allen die met hem in betrek king hebben gestaan. Hhl Naar men verneemt beeft de Koning der Belgen van onzen verdienste lijken stadgenootden Heer J. B. Télar van Elven de schilderij voorstel lende het te Dcum in de S'. Bavos kerk te Gent, welk stuk op de jongste tentoonstelling alhier is geweest, voor zijne galerij aangekocht. (A. C.) Eergisteren is op de Rijks werf alhierde kiel gelegd voor een oorlog schip met hulp-schroefvermogenen wel een fregat van de grootste soort, en zal dit eerlang ook geschieden voor een schroefschooner, zoodat alsdan reeds drie zoodanige bodems te Amsterdam in aanbouw zullen zijn, en die van de korvet zeer bespoedigd wordt. Twee gewone stoomschepen, van 300 en 150 paardenkracht, naderen ook hunne voltooijing, en bet laatste komt spoedig in dienst, met beslemming naar Oost-Indië. ARNHEM, 12 Februarij. In den Raad is bet gewigtig punt betreffende den uitleg der stad met algemeene stemmen aangenomen. Men verkrijgt eene geheel nieuwe straal van de Rijtibarrièrc tot de Sb Eusebiuspoorteen weg langs den Rijn, aan de eene zijde de nieuwe kademuur, van de Rijnbrug tot aan de Sb Eusebius poort aan de andere zijde kapitale huizen te bouwen op den tegenwoordigen walmuur, meer straten en wegen zullen naar de zijde van en buiten de Velper-barrière worden aangelegd, en hoofdzakelijk de lijn van den te ver lengen Rijnspoorweg tot afsluiting worden bestemd. Aan den ontwerper, den Stadsarchitect II. .1. Heuvelink, is eene gratificatie van 500 vereerd. Als een bewijs van den bloei en den gunstigen toestand der stads geldmid-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1