LEYÖSCHE SCHOUWBURG. MARTHA, steeds van 8 uur dés morgens !ut 11 uur des avonds. De opziener is met de zorg voor de opening en sluiting belast. Art. S2. Een behoorlijk stel gewigt met schalen moet, ten dienste der belang hebbenden, voor rekening van de verkoopers steeds in de hal voorhanden zijn. leder zorgt voor de hem noodige banken en blokken. Art. 23. Aan iederen vleeschhouwerhetzij op eigen naam, hetzij onder eene firma handelende wordt niet meer dan ééne plaats gegund. Art. 24. Bij de invoering dezer verordening en vervolgens telken jare worden de plaatsen in de hal voor elke klasse bij loting aangewezen. Indien er meer aan vragen voor dezelfde klasse zijn dan het getal plaatsen toelaat, zal het lot beslissen aan wien de plaats moet worden afgestaan. Art. 25. Die van buiten de stad geslagt vleesch in de hal ter verkoop wenscht aan te brengen, is, onverminderd de keuring bij Art. 11 voorgeschreven, verpligt, hetonder overlegging van het bewijs van betaalden accijns, aan een der in da hal aanwezige keurmeesters ter keuring voor te stellen. Over de Vlecschmurkl. Art. 28. Des Woensdags en des Zaturdags van iedere week (of bij alsdan in vallenden Feestdag den voorgaanden vrijen dag) wordt van des ochtends 10 tot 10 unr des avonds op de Hooglandschc Kerkgrachtof zoodanige plaats als daartoe later mngt worden aangewezen, eene vleeschmarkt gehouden. Art. 27. De plaatsing der kramen of uitstallingen vangt aan van de zijde der Wintersteeg, zijnde een ieder verpligt, ter markt komende, aan de bereids gestelde aan te sluiten en zijne waren uit te stallen met inachtneming der gestelde voor schriften. Het verschuldigde marklgeld wordt door den marktmeester ingevorderd. Art. 28. Die van buiten de stad geslagt vleesch ter verkoop wenscht aan te brengen, is, onverminderd de keuring bij art. 11 voorgeschreven verpligt, het, onder overlegging van het bewijs van betaalden accijns, aan een der op de markt plaats aanwezige keurmeesters ter kenring voor te stellen door wieningeval van goedkeuringdaarvan bewijs wordt afgeleverd welks vertooning later ook door de koopers kan worden gevorderd. Tot het doen dier keuring mag men zich niet later dan tot des namiddags ten 3 uur bij de keurmeesters aanmelden. Strafhcpa lingcn. Art. 29. Met eene geldboete van 1 tot ƒ15 worden gestraft, die in gebreke blijven de bewijzen overeenkomstig art. 10 te vertonnen, of die vleesch aan de bnizen rondventen. Art. 30. Met eene geldboete van ƒ5 tol ƒ15 wordt gestraft, die bedorven vleesch aan de keurmeesters in strijd met art. 14 weigert af te geven. Art. 31. Met eene geldboete van 10 tot 25 wordt gestraft, die de schrifte lijke kennisgeving nalaat bij Art. 15 en 18 verlangd, of wiens winkel niet voldoet aan de voorschriften van Art. 17. Art. 32. Met geldboete van 15 tot 25 en gevangenisstraf van 1 tot 3 da gen, te zamen of afzonderlijk, worden gestraft, die de keurmeesters verhinderen in het verriglen der werkzaamheden bij Art. 9 en 10 bedoeld. Art. 33. Met geldboete van ƒ25 en gevangenisstraf van drie dagen worden ge straft die de keuringen niet hebben gevraagd, in Art. 1, 2, 11, 12, 25 en 28 voorgeschreven. Algemeenc Bepalingen. Art. 34. De keurmeesters, de opziener der hal, de marktmeester en de ambte naren der stedelijke belastingen maken van alle overtredingen dezer verordening op den ambtseed proces-verbaalaan den Burgemeester in te dienen. Art. 35. Alle bestaande verordeningen op den verkoop en op de kenring van vleesch mitsgaders op de penshal worden ingetrokken. Art. 38. Deze verordening treedt in werking met die, regelende de belasting op de plaatsen in de hal en op de vleesehmark:. Vastgesteld door den Raad der Gemeente Leyden in de openbare Vergadering van den 13 Januarij 1853. De Burgemeester VAN LIMBURG STIRUM, De Secretaris r. PUTTKAMMER. Zijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Znidholland, volgens hnn berigt van den 28 dezer maandin afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort, den 10 Februarij 1853. Burgemeester en Wethouders van Leyden VAN LIMBURG STIRUM, De Secretaris v. PUTTKAMMER. KERKNIEUWS. «sok ditmaal niet of althans niet spoedig lot stand komende meerderheid van het Kardinaalscollegie is tegen den afstanden de Koning van Napels wil niet zoo veel geld betalen als van hem voor die beide bezittingen ge vraagd wordt. Men verzekert dat de Kardinalen ook onoverkomelijke beden- Scingen hebben legen bel voornemen of liever tegen den wensch van den Paus, om den Keizer der Franschen te Parijs te gaan kroonen. De opstand te Milaan is geheel gedempt. Men doel het voorkomen alsof bet niets anders zou geweest zijn als eene botsing tusschen de soldaten en bet gemeen. Kr is besloten de stad Pistoja in Toscane tol bet middenpunt te ma ken van den Italiaansehen centralen spoorweg, Pistoja is reeds verbonden met Florence, Lucca, PisaLivorno en Siena, en weldra zal vermoedelijk de verbinding met Rome lot stand komen. Van Pistoja zal de weg door de Appenijnen loopenzich vervolgens tot Bologna uitstrekkenzijwegen naar Modena, Reggio en Guastalla hebben, en de Po tegenover BorgoForte, aanra ken, alwaar hij zal zamenkomen met de lijn van Mantua en aldus in ver band komen met bet Oostenrijksche spoorwegnet. Een andere zijweg van de centrale lijn zal naar Parma, Piacenza, Milaan en Pavia loopen en zich tot den weg van Turijn en Genua uitstrekken. Het kapitaal voor den aanleg bedraagt 80 milliocn fr. PRUIS SEN. BERLIJN, 10 Februarij Wijlen de Kardinaal v. Diepenbrock, Bisschop van Brcslau, beeft bij testament den Bissehoppelijken Stoel van Breslau tot universeel erfgenaam benoemd. Dezer dagen bevond zich in deze hoofdstad de beroemde Japansche rei ziger, Dr. v. Siebolddie zich van bier naar Warschau begeven beeft, om een onderhoud te hebben met den Veldmaarschalk Paskewicz. Men zegt dat dit onderhoud betrekking beeft op de voorgenomen expeditie naar Japan. De ijskorst, die den Weicbsel bij Koningsberg bedekt, is sterk genoeg om ligtc rijtuigen tc dragen. TURK YE. CONSTANT1NOPEL25 Januarij. De Franscbe Gezant, de Meer de Lavalette, zal weldra met verlof naar Frankrijk vertrekken om te Parijs de zaak der gewraakte geldleening in orde te brengen. Aan elk deelnemer in die geldleening zoude eene schadever goeding van 100 fr. per aandeel worden gegevenof welligt zoude men de leening op nieuw opvattendoch ditmaal aan de door den Sultan gegeven voorschriften getrouw blijvende, de gelden opnemen onder voorwaarde van aflossing in slechts tien jaren tijcls. Men beweert dat tusschen liet Franscbe en bet Russische gouvernement besloten is, dat bet geschil over de heilige oorden minnelijk tusschen ben vereffend zoude worden in daartoe te St. Petersburg te houden conferentiën. De Porte meent dat over een geschil omtrent eigendomsregtwaarbij zij zoo na betrokken iszonder hare medewerking en buiten haar grondgebied niet mag worden beslecht. Intusschen zijn de Grieksche Christenen zeer te vrede over dit blijk van bet overwigt van Rusland en der Grieksche kerk. VEREENIGDE STATEN. NEW-YORK26 Januarij. Het is niet waarschijnlijk dat in de tegenwoordige zitting van het Congres, die over eene maand gesloten wordt, eene wijziging van bet tarief van in- en uitvoerregten zal in beraadslaging komen. Bij een jaarlijksch batig slot van nagenoeg 15 millioen dollars wordt eene verlaging der invoerregtende eenige belasting die ten behoeve van de schatkist der Unie geheven wordt, weldra onvermijdelijkwant de regel onzer staatkunde isin de schatkist niet racer geld te hebben dan volstrekt noodig is, en nooit, geld voor den Slaat te leenen. Het onderwerp van ccnen spoorweg naar de Stille Zuidzee beeft gedu rende de tegenwoordige zitting van bet Congres meer en meer de aandacht tot zich getrokken; mogelijk dat het nog vóór bet sluiten der zitting ten dien aanzien een gunstig besluit zal nemen. Bij bet stedelijk bestuur van New-York zijn in de laatste jaren zoo grove bedriegerijen en omkoopingen gepleegd, dat door den Senaat van dien Staat eene wet gemaakt is tot beperking der magt van den stedelijken raad. STABS REK 14»TE N. De AMBTENAAR van den BURGERLIJKEN STAND der Gemeente LEYDEN maakt bekenddat voortaan niet eerder verlof tot begraven van een als over leden aangegeven persoon zal worden verleend, dan nadat de verklaring van een' Geneesheer, Heelmeester of ander bevoegd deskundige aan bet bureau van den Burgerlijken Stand is overgelegd, tot verzekering der verklaring van overlijden; volgens Art. 53 alin. 2 van het Burgerlijk Wetboek. De Ambtenaar voornoemd Leyden, 12 Februarij 1853. N. SIKKEL GPiOOS. [Vervolg en Slot van de Verordening op de keuring en op den verkoop van Vleesch binnen de Gemeente Leyden Over de Hal. Art. 20. De hal is tot algemeene verkoopplaats van vleesch bestemd waarin het ieder vrijstaat, na voorafgaande kennisgeving aan den opziener, tegen betaling van het daarvoor verschuldigdezijne koopwaren uit te stallen onder inachtneming der daarvoor gestelde voorschriften. Geene uitstalling of verkoop van varkensvleeseh nuchtere kalverenpens koppen of afval wordt in de hal toegelaten. Art. 21. De hal is dagelijks, Zon-en Feestdagen uitgezonderd, van 1 Maart tot 31 October van 8 uur des ochtends tot 4 uur des namiddags, en de overige maan den van 9 uur des ochtends tot 3 uur des namiddags geopend. Zaturdags echter ROTTERDAM, 11 Februarij. Uit bet gisteren medegedeelde drietal is beden voormiddag door den Breeden Kerkeraad der Nederduilsche Hervormde Gemeente alhier tot Herder en Leeraar beroepen de Wel-Eerw. Zeer Gel. Heer D. II. II. Tijssen, Tb. Dr. en Predikant te Beetgum, in Friesland. ADVERTENTIES. Vriendelijk zeg ik dank voor de belangstelling betoond bij de bevalling mijner Echtgenoot. II. F. SCHLETTE. Gevoelig voor de vele blijken van belangstelling bij het overlijden van mijn geliefden Echtgenoot ondervondenbetuig ikmede uit naam der Familie den hartelijksten dank. Wede j. DU CROIX, Leyden, 14 Februarij 1853. Geb. Larree. Heden Maandag avond. Voorstelling door bet HOOGDUITSCHE OPERA GEZELSCHAP van de Opera «f DE HARKT TE RICHMOND. Aanvang ten reven ure.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 3