11UITE1VLAIVDSCUË BERlGTEx! Gisteren middag is cr door Exc. den Oud-Minisler J. C. liaud een diner gegevendat door al de leden van het Corps Diplomatique en de Mi nisters werd bijgewoond, behalve door den Minister van Koloniën, den Heer Pahud die deelnam aan het diner, dat door den Schout-bij-Nachl van Karne- beek werd gegeven. ROTTERDAM, 11 Februarij. In eene algemeene vergadering van deelhebbers in de onderneming van den Heer W. Cores de Vries, gevestigd te Soerabaija, ter uiloefening van de stoomvaart in Neërlands Indië, eergisteren gehouden in het hötel Sb Lucas alhier, is eenstemmig besloten het kapitaal dier onderneming met ƒ350,000 te vcrgrootenen is die som ook dadelijk door de aanwezige aandeel hebbers volteekend. (IV. R. C.) GOUDA, 11 Februarij. De Gemeenteraad dezer stad heeft, in zijne zitting van 8 dezer, op voor stel van den Heer Ravestein Medenblik, met algemeene stemmen besloten, zich bij adres tot den Minister van Binnenl. Zaken te wenden, met verzoek, dat aan den IJssel het stoomgemaal verrijze, waartoe reeds door zoo vele polderbesturen adressen zijn ingediend, en ten einde in een volgend winter seizoen de groote last, door het water te weeg gehragtmoge ophouden. Afschriften van dat adres zullen worden verzonden aan de beide Kamers der Stalen-Generaal. AmstC.) AMSTERDAM, 11 Februarij. Men verneemtdat in de beden gehouden vergadering van de directie en Ileeren Commissarissen der Nederlandsche Handel-Maatschappijhet navolgende drietal Candidaten is opgemaakt voor de vervulling der eerstdaags vacerende betrekking van Directeur dier Maatschappij, als: de Ileeren 1°. N. Tra-Kranen lid van den Gemeenteraad en Vice-President der Kamer van Koophandel al hier; 2". IV. Poolman, voormalig lid van de factorij der Nederl. Handel-Maats. te Batavia; 3°. H. J. Knottebelt, Agent der Nederl. Handel-Maats.te Dordrecht. De stooin-oliemolcn van de Heeren Prins te Wormervcer is voltooid en thans dag en nacht in werking. Naar eene vrij juiste berekening, breekt hij 1000 a 1100 last in een jaar. UTRECHT, 11 Februarij. Voor weinige dagen is alhier in den hoogen ouderdom van 103 jaren en 8 dagen overleden Hendrik Verwey. Eergisteren is hij door zijne kinderen en kindskinderen grafwaarts gedragen. Tot zijne laatste oogenblikken was hij bij zijne kennis. ZWOLLE9 Februarij. In de zitting van den Gemeenteraad alhier, van 1 dezer, is gelezen een adres van den Heer W. E. J. Tjeenk Willink, als Voorzitter der afdeeling Zwolle van de vereeniging ter bevordering van fabriek- en handwerk-nijver- lieid in Nederland, houdende aanbod, namens cenen onbekenden gever, om 12,000 te schenken en 20 woningen te doen aanbouwenelk met een tuintje, ten einde daarin eerlijke, arbeidzame, bejaarde personen, van on besproken gedrag, die nimmer van eenig erkend armbestuur onderstand ge noten hebben, en die niet meer in staat zijn in hunne behoeften te voor zien, vrije woning en daarbij eene geldelijke ondersteuning van ƒ1.50 's weeks te verleenen; verzoekende de adressant, dat de stad tot wederopzeggens toe, uit hare fondsen ƒ650 a 700 'sjaars en het benoodigde terrein voor den aanbouw der woningen moge verstrekken, terwijl men vertrouwt, dat tot het toestaan dezer uit stads kas gevraagde subsidie geene overwegende bezwaren zullen bestaan, vooral niet, wanneer door vrijwillige bijdragen van weldadige medeburgers de tot deze stichting nog ontbrekende ƒ12,000 wordt verstrekt en alzoo boven de kosten van het bouwen van 20 woningenwaarin door den stichter zal worden voorzien, door dezen en door de verdere milddadig heid der ingezetenen tot zoodanige instelling de kapitale som van ƒ24,000 wordt bijeengebragt. Er werd besloten dit adres met bijlage te stellen in banden van de commissie tot de eerste afdeeling, om rapport en consideralien. GRONINGEN, 10 Februarij. Vrijdag avond ten 5i uur ontdekte J. J. Ploeg, schrijnwerkersgezel alhier, dat bij de Heerepoorten boog een kind in het water lag. Oogenblikkelijk be gaf hij zich, ofschoon niet kunnende zwemmen, in het diep, en had het geluk den reeds zinkenden knaap te vatten. Reeds is hij met zijn last bijna aan den waltoen hij nog een tweede kind ziet, op het punt van te zinken. Ook dit grijpt bij en haalt het boven; maar wie schetst zijne ontroering, toen hij zich door dit knaapje hoort toevoegen: «Vader, mijn klompen lig gen nog in 'twater." Op dat woord: Vader, had hij bijna de hem zoo noodige tegenwoordigheid van geest verlorenmaar bij vermande zich en bragt de beide knapen gelukkig aan den wal, waar hij vervolgens hulp vond bij de toeschouwers. GNGELAN». LONDEN, 10 Februarij. De welbekende rcgtsgeleerde Filmore heeft voorgenomenom in de aan staande zitting der Koningin een adres aan te bieden, houdende verzoek, om de wetten van Engeland in één wetboek te vereenigen. Onder de groote ondernemingen, waarvoor aan de Beurs alhier deel neming gezocht wordt, behoort ook een plan om een kanaal voor zeeschepen tusschcn den Atlantischen Oceaan en de Stille Zuidzee aan te leggen over de landengte van Daricn. De kosten der onderneming zijn geraamd op vijftien millioen de ontwerpers hebben van de regering van Nieuw-Grenada, ever wier grondgebied het kanaal zouden moeten loopen eene voorloopige vergunning bekomenonder voorwaarde dat zij in bare handen binnen kort eene som van 24.000 zullen storten. De ontwerpers noodigen thans de kapitalisten nog alleen uit om zich tot het ondernemen der voorbereidende werkzaamheden te vcreenigenzoo als het naauwkeurig opnemen van het terreinhet opmaken der plannen enz. Tevens wordt er deelneming gezocht voor een ander plan tol een kanaal tusschen de beide Oceanen van de haven San Juan de Nicaragua lot in de baai van Fonseca. Dit kanaal zou, naar de ontwerpers van bet nieuwe plan beweren wel minder geld kostenmaar het zou ongenoegzaam zijn voor de diepst gaande zeeschepen. De regens, die vooral in het afgeloopen jaar vielen, schijnen buiten gewone schade aangerigt te hebben op de spoorwegendewijl bet HerapatVs .Journal meldt, dat de Londen- en Noord-Wesler-spoorweg een millioen verliest, en de Zuid-Westerhaan 1000 per mijl. Het gerucht, door sommige bladen verspreid, dat Charles Dickens aan een gepensioneerden policic-beambte 300 zou hebben geschonkenuit erken telijkheid voor de hem door deze verstrekte mededeelingen noodig lot het schrijven van Household Wordswordt door Dickens zeiven als valsch verklaard. Zekere Proudsoldaat bij het 2isle regement infanterie te Sheffield is in hechtenis gesteld wegens de misdaad vier vrouwen te hebben gehuwd die allen nog in leven zijn. Eene vechtpartij tusschen twee dier vrouwen, over het bezit van den echtgenootheeft tot de ontdekking der door Proud reeds bekende misdaad aanleiding gegeven. In de dezer dagen gehouden vergadering van hel geographische genoot schap, werd voorgelezen een door hel departement van Buitcnl. Zaken mede gedeeld berigt nopens eene reis door Afrika, van Zanzibar in bet Oosten tot Benguela aan de Westkust, door eene karavane van Mooren. Zij waren van Zanzibar aan de Oostkust van Afrika naar bet buitenland gelogen, om han del te drijven. De logt had zes maanden geduurd en gedurende 15 achter eenvolgende dagen hadden zij geen enkelen inwoner ontmoet. Hun weg liep tusschen 6 en 14 gr. Zuiderbreedte. Zij besteedden een etmaal om in eene door hen vervaardigde boot bet meer Tangana over te varen. Het schip Bloomer heeft 10,800 oneen stofgoud uit Sydney te Liver pool aangebragt. Ï5 E L 5 te.® BPiUSSEL, 11 Februarij. De Emancipation deelt het volgende berigt mede: De Heer Callet, gewe zen lid der Fransche Wetgevende Vergadering, die na de gebeurtenis van 2 December 1851 met zijn gezin naar België geweken was, heeft last ontvan gen om ons land te verlaten. Deze maatregel is genomen onder voorwendsel dat hij de schrijver is van een te Londen gedrukt vlugschrift, »La Veille du Sacre," hetwelk eenig opzien in België en in Frankrijk begint te maken. Uit een verslag van het bestuur der amortisatiekas blijkt dat in de laatste helft van het jaar 1852 eene som van 3,099,537 fr. van staatswege aangewend is lot het inkoopen onzer staatsschuld; hiermede is het fonds dier kas tot 39,047,470 fr. geklommen. Volgens het jongste officieel verslag der Hoogesehool te Luik bevond zich een aantal van 526 studerenden aan deze inrigting van hooger onderwijs, zijnde dit het hoogste cijfer sedert 1830. Onder de aanmoedigingsmiddelen van studie worden aldaar van regeringswege jaarlijks 8 gouden medailles voor prijsvragen beschikbaar gesteldbenevens 60 beurzen van 400 fr. voor minver mogende studentenen om de 2 jaren 6 beurzen van 1000 fr. voor gepromo veerdenten einde in den vreemde te kunnen gaan reizen. Ook hier, even als in het overige België, geschiedt niets meer in het Latijn. De faculteits- examens worden afgenomen en de graden toegewezen door eene opzettelijk daartoe ingerigle Jury. FRANKRIJK. PARIJS, 11 Februarij. De Regering heeft op de Beurs alhier doen aanplakken het berigt, dal de opstand te Milaan geheel was onderdrukt, en dat Turijn, als ook geheel Piemont, rustig was. Men spreekt van een aanstaand Israëlitisch Congres alhier, om te be raadslagen over bet vormen van eene eenheid in al de Rahhinalen van Europa. Ter vervulling van den Opper-Rabbinalen zetel alhier, opengevallen door den dood van Dr. Ennery, zal men eerstdaags tot eene keuze overgaan. De kies- vergadering zal bestaan uit zestien afgevaardigdenals uit Bordeaux, Saint- Esprit, Colmar, Straatsburg, Metz en Parijs. Eene verkooping, dezer dagen alhier gehouden, van porseleinen van Sèvres, Saksen, Japan en China, en andere voorwerpen van kunst en smaak, afkomstig uit de bekende verzameling van den koopman Gansberg, heeft op- gebragt de aanzienlijke som van 128,000 frs. SARDINIË. Koning Victor Emmanuel heeft aan de stad Turijn vier standbeelden van carrarisch marmer, voorstellende de vier Evangelisten, en een bas-relief, voorstellende de geboorte des Heilands, ten geschenke gegeven. Deze voor werpen van kunst zijn bestemd voor de nieuwe kerk van den II. Maximus. ITALIË, Te Rimini, eene stad in den Kerkelijken Staat, zijn onlusten voorgeval len verscheiden balaillons Oostenrijksche troepen hebben bevel ontvangen om naar die stad op te breken en haar te bezetten. Ook de Koning van Napels maakt groote krijgstoerustingen. De afstand van Pontecorvo en Bene- vcnlo (twee midden in Napolsch grondgebied gelegen Pauselijke steden) zal

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 2