TIJDSCHRIFTENWEEK EK- EN DAGBLADEN, HOLLAND» EN FRANSCHE BOEKWERKEN BEURTSCHEPEN, OPENBARE VERHURING OPENBARE VERHURING VRIJWILLIGE VERKOOP1NG OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOP1NG LADING LIGGENDE TE LEYDEN IN DE HAVEN. 23,*e VAN Hij Abonnement en per Heel of Stub van ..■•m R-KivsKm Breedestraat te Leyden. Beperl. voor Buitent. Theol. Jaarb. voor Wetensch. Theol. Waarheid in Liefde. Godgel. Bijdragen. Christelijk Maandschrift. Boekzaal. Fakkel. Evang. Kerkbode. Kerkel. Courant. Morgenster. Nederland. Leeskabinet. Europa. Iris. De Tijd. Becensent. Letteroefening. NavorscherGlobe. Gids. Tijdspiegel. Honigbij. Keur van Mengelingen. Nederl. Museum. Magazijn. Letterbode. Nederl. Athenaeum. Weekblad van Leyden. enz. in het Heeren-Logement aan den Burg te Leydenop Zaturdag den 12<lcn Februarij 1853, des avonds te C ure, van bet VISCHWATER, in den Rijn van het Ilaagsche Schouw tol aan de Katwijksche Watering, in 3 Percelen. Inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris P. MULLER te Leyden. ten Huize van H. LELIEVELD, aan de Zijlpoort binnen de Stad Leyden op Donderdag den 10den Februarij 1853, des voormiddags ten elf ure, van twee partijen WEI- OP HOOILAND, waarvan een gedeelte TEELLAND, te zamen groot 5 Bunders en ruim 9G Roedengelegende eene partij in den Meije-Polder en de andere partij in den Zijllaanschen Polder onder I^eyderdorp beide uitkomende aan de Kaarsjeslaan bij de Zijlen dat voor den tijd van vijf jaren, bereids ingegaan Kersmis 1852. Nadere informatien zijn inmiddels te bekomen ten Kantore van den Notaris C. KLAVERWYDEN, te Soeterwoude. in het Heeren-Logement aan den Burg binnen Leydenvan Eenen hechtensterkenweibeklantenen binnen weinige jaren nieuw opgebonwden HOUTZAAGMOLEN genaamd, side Harderzijnde een Bovenkruijermet twee Houtloodsen, twee Woonver trekken, KnechlswoningenSchuur, Balkgatcn, Erf, Werf, partijtje MOES LAND en verder loebehooren, staande aan den Maredijk, onder Oegstgeest nabij de Stad Leyden. breeder bij aangeplakte billelten omschreven. Waarvan de provisionele Opveiling zal plaats hebbenop Vrijdag den 4den Februarij en de finale Gunning, op Vrijdag den ll,lcn Februarij 1853, beide des voormiddags ten elf ure, terwijl tusschen de Veiling en Afslag, ten Kantore van den na te noemen Notaris, Verhoogingen zullen worden aangenomen, tegen genot van een vijfde van iedere Verhooging. Het voorschrevene Perceel zal 15 April 1853 kunnen worden aanvaard en dagelijks te zien zijn. Zijnde inmiddels nadere informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris A. B. BARKEY Nz.te Leyden. afJA, in het Heeren-Logement aan den Burg binnen Leydenbij Opbod gMjJl op Zaturdag den 5deB Februarij en bij Afslag op Zaturdag den feasfes I2<ten Februarij 1853, telkens des avonds ten 6 ure, van: N9. 1. Een aanzienlijk, hecht, sterk, in de laatste jaren grootelijks ver bouwd gemoderniseerd en smaakvol ingerigt HEERENHUIS, ERF en fraaijen TUIN staande en gelegen binnen de Stad Leydenaan de westzijde van het Rapenburg omtrent de Groenhazengracht en strekkende achter tot de Doelen gracht, bevattende breeden Marmeren Gang, kostbaar Behangen Zijkamer en groole Suite met Penantspiegels en Marmeren Schoorsteenmantels voorzien Binnenplaats, Keuken, Kelder, Bergplaatsen en twee zeer aangename Tuin kamers met marmeren Schoorsteenmantel en fraaije Nis, zes zeer goede Bo ven-, Voor- en Achter-Kamers, meercudeels behangen en gedeeltelijk van Stookplaatsen voorzienwaarvan twee aan het Rapenburg en twee aan den Tuin, Dienstboden-Kamer en onderscheidene Zolders, benevens een gebouw met Mangelkamer en Bergplaats achter aan den Tuin, verder goede Put- en Regenwater Pompen en vele commoditeiten. Geteekend Wijk I. N". 236 en 236rood. N9. 2. Een hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERF, te Leyden aan de Noordzijde van de Breedestraat omtrent de Mandemakersteegbevat tende 2 Beneden- en 2 BovenkamersKeuken met goede PompBinnenplaats Kelder, Zolder en Dicnslbodenkamer, en zeer vele commoditeiten, geteekend, Wijk IV. N9. 208. Beiden te aanvaarden 1 Mei 1853en te bezigtigen N9. 1 Dingsdag en Donderdag van elke week des middags van 14 ure, mits belet vragende, en N°. 2 op dezelfde dagen en uren op permissie billelten daartoe verkrijgbaar bij den Notaris. En zijn nadere informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris Mr. II. OBREEN, te Leydenalwaar de veilconditiën 8 dagen te voren ter lezing zullen liggenen ten wiens Kantore tusschen de Veiling en Toewijzing Verhoogingen kunnen worden genomen tegen genot van een vijfde der Verhooggelden. YEIiHOOWlVG in de Stads-IS an li ran heenintf te Lef/den, op Dingsdag den 15d«B Februarij 1853, des Voormiddags ten 10 ure, van VERSTANE PANDENzoo van JuweclenGoud, Zilver en Horologiënals van WollenLinnen en andere, zoo gemaakte als ongemaakte GOEDERENbeleend in de maand October 1851. Zijnde daags vóór den Verkoopdag, des Voormiddags van 10 tot des Na middags ten 2 ure, voor een ieder te zien. in Naar ZwolleMaandag 31 Januarij 12 uur, Schipper B DeventerDonderdag 3 Februarij 12 G. GOOSENS. Zutphen3 12 J. GOOSENS. Alle Goederen zullen desverkiezende bij den Bestelder C. van DORSTEN in 't Veerhuis tot de eerst afvarende gelegenheid aangenomen worden als voor geheel NoordhollandGelderlandOverijsselfriesland GroningenDrentheenz. PRIJS VAN DE BOTER AAN DE WAAG TE LEYDEN. Zaturdag 29 Januarij. Van 40 tot 44. GRAANPRIJZEN AAN DE BEURS TE LEYDEN. Zaturdag 29 Januarij. Oude Witte Tarwe ƒ9.80 tot 10.40. Nieuwe Tarwe 8.50 tot 9.50. Nieuwe Rogge 6.80 tot ƒ7.20. Gerst 4.80 tot 5.10. Haver 3.20 tot 3.80. Paardeboonen 5.80 tot 6.00. Duiveboonen 6.50 tot 7.00. BEURSPRIJS VAN SCHULDBRIEVEN. VRIJDAG, 28 Januarij. Laagst.]! oer*. Boogst.koer*. Gebleven. Nederland, Werkelijke Schuld 2' pCt. 6VS 64? 64? Dito Certificaten 0 3 0 76] 77 77 Dito dito 0 4 0 94 95' 95J Amortisatie Syndicaat 0 3] 0 Handelmaatschappij 0 4f 0 119 O. I. Leening 0 4 0 94] M[l Dito Holl. Spoorweg U Aandeelen Rijn-Spoorweg 0 4' 0 Haarlemmermeer O 5 0 1011 76 Frankrijk, Certif 0 3 0 Dito dito 0 5 0 96] Rusland, Obl. HOPEl798enl816 0 5 0 108] Dito dito 1828 en 1829 0 5 0 106 Cert. bij dito 1831 en 1833 0 5 0 Dito 1840 0 4 0 91» Dito bij stieglitz C°. 0 4 0 91 i 91 t\ 91J- Dito dito Nieuwe 0 4 0 Inschrijving in Assign. 0 6 0 Certificaten van dito 0 6 0 73' Polen Obligatiën 0 4 0 86» Dito Aandeelen met Loten. fl.250 Dito dito 1835 0 500 161] Spanje Obligatiën N a 1 pCt. 22] 23A Dito Obligatiën 0 3 0 47] Dito Binnenl. a 6 m. 0 3 0 42,'s 42] 42 ,V Bewijzen Coupons 5,'s 5 1 5/V Oostenrijk W. B. bij Goll. 0 5 0 87 0 4 0 72 72r'é Dito Metall 0 5 0 82] 82] Dito Nieuwe 0 5 0 92] Dito 1847 0 2] 0 41 j 42,9e Belgie Banc 0 2f 0 -— Dito bij rothschild 0 2' t 0 52] 52] 52] Brazilië, 1824 100 5 0 99] Portugal te Londen 0 5 0 40 40» 40] Dito dito 0 4 0 38 0 H 0 0 5 0 23] 23]] 23] Amerika, Bankactiën 3|] Koers van het Geld: Beleenin 8 2 pCt. Prolongatie 2.1 pCt. Wissel-Disconto 2. De Wisselkoers der Gouden Tienguldenstukken is ƒ9.75 a 85. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J, G. LA LAU,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4