op verzachting van het vonnis der eclitgenooten Madiai aan te dringen. Na dat de Voorzitter op het gewigt der zaak gewezen en gezegd had dat zij geene uitsluitend Protestantsche was, maar ook de R. K. aanging, die evenzeer in de verspreiding der waarheid, waarop ook hnnne godsdienst gegrond was, belang moesten stellenstelde de Heer T. Chamberslid des Parlemenls hoofdzakelijk voor te verklaren, hoe deze vergadering met leedwezen en ver ontwaardiging gezien had dat in dit oogenhlik vele Christenen in de kerkers zijn opgesloten op geene andere beschuldiging dan dat zij de II. Schriften gelezen en verspreid hebben, welke berekend zijn om de menschen wijs te maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Jezus Christus is. Was, zeide de spreker onder anderen, het vonnis der Madiai's wettig, dan had de Toscaansche wetgeving de eerste regten der menschlieid geschonden; of was het, zoo als vele rcglsgeleerden meenen onwettig, dan schond de Toscaansche Regering hare eigene wettenmet het doel om de waarheid te onderdrukken. Graaf Cavaneen dergenen welke de zending naar Florence hebben uitge maakt, verkreeg later het woord en deed, na ten opzigte dier zending, naar de openbaar gemaakte stukken verwezen te hebben, het voorstel om, nu de aangewende pogingen gebleken waren vruchteloos geweest te zijneen adres aan de Koningin te riglenwaarbij zij verzocht zou worden alle diploma tieke betrekkingen met het Toscaansche Hof af te brekenbijaldien dat Hof voortging de tusschenkomst der Protestantsche Staten van Europa, ten be hoeve der Madiai's. in den wind te slaan. Dit voorstel werd eenparig goed gekeurd, alsmede een ander, door Dr. Anderson gedaan, strekkende tot het indienen van adressen aan de beide Parlemenlshuizenwaarbij deze verzocht zullen worden geene verdere ondersteuning aan het collegie te Maynooth te vcrleenen en bepalingen op de regeling van en het naauwlettend toezigt op alle kloosters en geestelijke gestichten in het Vereenigd Koningrijk vast te stellen. Maandag 11. is de groote tentoonstelling van wassenbeelden van den lieer Bianchi geheel door brand vernield, waarbij de echtgenoot van dien lieer, ten gevolge van het springen uit een raam, zich belangrijk heeft bezeerd. Aan de toegesnelde brandspuiten gelukte het niet, de ongemeen snel zich ver spreidende vlammen te keeren, zoodat in korten lijd allerlei beroemde en beruchte personadiënin eene verwarde massa door elkander lagen en met hel gebouw tot ascli werden verteerd. De schade, door den Heer Bianchi geleden, bedraagt tusschen 1000 en 1500 BEL. GIB. BRUSSEL, 28 Januarij. Bij de Kamer van Vertegenwoordigers is een wets-ontwerp ingediend, hou dende opheffing van uitvoerregten en bepalingen lot verbod van uitvoer, en dienende om het in 1850 aangenomen vrijgevig stelsel verder toe te passen en 130 handelsartikelen van uitvoerregt of verbod van uitvoer te ontheffen. Op onderscheiden plaatsen is veel sneeuw gevallen; de diligence van Namen naar Arlon had daardoor 11. Zondag een oponthoud van 6 uren. FSAIRRIJK. PARIJS27 Januarij. De Moniteur deelt heden het Programma mede van de kerkelijke vol trekking van het Keizerlijke huwelijk, waarin de orde van den optogt wordt beschreven. De Keizer en de Keizerin zullen in een rijtuig zitten met acht paarden bespannen, de familie en de Groot-Officieren in drie rijtuigen met zes paarden. In de kerk zal het echtpaar door den Aartsbisschop met zijne geestelijkheid in plegtigen omgang worden afgewacht, zich op een troon plaatsen en zal de Aartsbisschop de plegtigheid beginnen. Na de inzegening van de goudstukken en den trouwring zullen zij elkander voor het altaar de regterhand geven; de Aartsbisschop zal hunne verklaringen ontvangen en daarna zal de Keizer de Keizerin de goudstukken ter hand stellen en zij hem den ring aan den vin ger doen. Na de gebeden en verdere kerkelijke plegtigheden wordt het Te Deum gezongen en verlaat het paar de kerk. De kerk Nótre-Dame wordt ingerigt tot het plaatsen van 10,000 per sonen. Slechts 600 plaatsen zijn opengelaten voor ambtelooze personen. De overige zijn alle bestemd voor de leden van het Corps Diplomatique, de Geestelijkheid, de hoogere en lagere ambtenaren en het leger. Men zegt, dat niet minder dan 30,000 personen toegang-biljetten hebben gevraagdter bijwoning van de plegtigheid. De aanstaande Keizerin bezoekt bijna dagelijks met hare moeder voor name magazijnen om aankoopen te doen. De voornaamste werklieden zijn bezig om kleederen enz. voor haar in gereedheid te brengen. De Stedelijke Raad van Parijs heeft beslotendat de stad een blijk barer deelneming in het huwelijk van den Keizer zoude geven, en bepaald dat eene som van 900,000 fr. ter beschikking van den Prefect zou worden gesteld, om daarvan 600.000 fr. te besteden tot het aankoopen van een diamanten halssieraad, hetwelk namens de stad aan de toekomstige Keizerin zal worden aangebodenen de overige 300,000 fr. aan te wenden tot lief dadige doeleindenen wel onder anderen om aan 28 arme echtparen een huwelijksuitzet te geven om de door handwerkslieden in de leenbank ver pande gereedschappen te lossenen om eene buitengewone uitdeeling te doen aan arme huisgezinnen die uit den openbaren onderstand bedeeld worden. SPAJTJE. Onlangs waren in de Baskische provinciën weder buitenlanders aangekomen met het doel, om, zooals reeds vroeger was geschied, landverhuizers naar Zuid-Amerika te lokken. De Bisschop van Pampelona, de bijna 100-jarige Andreani, heeft thans een herderlijken brief uitgevaardigd, waarin hij de menschen vermaant en bidt zich niet door bedriègelijke beloften te laten ver leiden, maar in het vaderland te blijven en in eerlijken arbeid het wisse middel te zoeken tot het verkrijgen der voordeelen die hun aan gene zijde des Occaans door baatzuchtige speculanten worden voorgespiegeld. Hij schetst met droevige kleuren den toestand waarin duizenden landverhuizers zich be vinden, die naar de Plata-landen vertrokken zijn, en aldaar, ten einde niet van honger om te komen, hebben moeten dienen als werktuigen tot uitvoe ring van de eerzuchtige plannen der naar het hoog gezag dingende krijgsbe velhebbers. Deze herderlijke toespraak moet zulk een diepen indruk bij de Baskische bevolking gemaakt hebbendat de vreemdelingen die landverhui zers aanwiervenuit verscheiden oorden zijn weggejaagdte Estella zouden zij waarschijnlijk door de volksmenigte om hals gebragt zijnzoo zij niet onder bedekking van militairen naar de Fransche grenzen waren vervoerd. SARDINIË. TURYN23 Januarij. De Senaat heeft het wetsontwerp tot wering van den slavenhandel na vier dagen beraadslagings aangenomen. Reeds in 1834 was onze Regering toegetreden tot de verdragen waarhij de Europesche Mogendheden zich verhonden hebben om dien handel te stuitendoch het ontbrak tot nog toe aan de noodige wetsbepalingen om aan de aangegane verbindtenis geheel te kunnen voldoen. ITALIË. Men meldt uit Livorno, dat de Hertog van Parma plotseling al de aan zijn hof geplaatste Franschen hun ontslag heeft gegeven. De Markies de Nicolai, zoon des voormaligen Pairs van dien naam, werd zelfs door gendar mes tot over de grenzen gebragt en de Gravin de Fored in een klooster op gesloten. Twee Franschen die in Napels veroordeeld waren wegens poging tot opstand in 1848, zijn door tusschenkomst van den Franschen Gezant op vrije voeten gesteld. PRUIS SEN. BERLIJN 26 Januarij Het Staatstuk waarhij onze Regering den Keizer der Franschen erkend heeftis van den volgenden inhoudHet Fransche Kabinetons de verhef- frng van Prins Lodewijk Napoleon tot de Keizerlijke waardigheid bekend ma kende, heeft ons een afschrift gezonden van het Senaatsbesluit en het Volks- besluit door welke deze verandering der Regering in Frankrijk is tot stand gekomen. Deze beide besluiten hebben binnen Frankrijk hun beslag beko menwij zijn alzoo in geen opzigt bevoegd, ons over derzelver inhoud te verklaren. Doch uit dien zelfden hoofde blijft ook al hetgeen daarbij is vastgesteld, geheel buiten het bereik der betrekkingen van Frankrijk tot de vreemde Mogendheden. Daaruit volgt dat Pruissenterwijl het met de Re gering van Z. M. den Keizer der Franschen dezelfde vriendschapsbetrekkingen aanhoudt die tot nog toe tusschen hetzelve en Frankrijk beslaan hebben, niet van zins is eenig oordeel uit te spreken over de beginselen die bekrachtigd zijn door het thans eene staatswet geworden volksbesluit, noch de gevolg trekkingen aan te nemen, die in de toekomst welligt uit die tot de hinnen- landsche wetgeving behoorende verordening, zouden kannen worden afgeleid. De beweegredenen die ons bij deze gelegenheid leiden, zullen gewis door het Fransche Kabinet niet worden miskend. Terwijl wij ons onthouden van eene beschouwing der mogelijke gevolgen van die verordening uit het oog punt der buitenlandsche staatkunde, gelooven wij een nieuw bewijs te ge ven van de vriendschappelijke gezindheid die ons bezielt en die ons doet wenschen alles te vermijden hel geen afbreuk zonde kunnen doen aan de goede verstandhouding tusschen de beide Regeringenaan wier behoud wij in het belang van de maatschappelijke orde en van den algemeenen vrede, de grootste waarde hechten. Aan onze Hoogescholen zijn voor het loopende halfjaar 185253 inge schreven 572 Studenten in de Theologie, als: 133 te Berlijn, 276 te Halle, 46 te Breslau, 45 te Koningsbergen en 27 te Greifswald. Het getal dier Studenten was 596 in den zomer van 1852. Het getal Studenten te Munchen, gedurende dit winter-halfjaar, be draagt 1966, waarvan 1806 inboorlingen, en 160 van elders zijn. Uit Dirschau schrijft men van den 25sten, dat dooiweder was ingetre den, na dat eenige dagen de gemeenschap over de Weichsel plaats had, door middel van ijssehuitjes over de dunne ijskorst der rivier. De Hoogleeraar Gervinus bevindt zich sedert gisteren weder te Heidel- berg. De bekende Advocaat v. Soiron heeft zich met zijne verdediging be last. Dit proces zal aanstaanden Vrijdag een aanvang nemen. Het bevestigt zich, dat ingeval het ongunstig voor hem mogt uitvallen, hij zich naar Bonn of Berlijn zal hegeven. In Pruissen, Saksen en andere Duitsche Sta ten is, tot dus verre, zijn werk nog niet verboden. Het wordt thans in het Engelsch vertaald. Van zijne geschiedenis der Duitsche nationale literatuur, zal weldra eene tweedevermeerderde uitgave verschijnen. De bergwerken in Munsterthal, nabij Freiburg, worden thans met het beste gevolg bearbeid. Sedert het door de tegenwoordige maatschappij ge ëxploiteerd wordt, zijn daaruit reeds 3000 centenaren lood gewonnen van welke elke 100 ffi doorgaans 8 lood zilver bevat. Van dit zilver gaal veel naar Londen. Er wordt thans een pletmolen aangelegd ter bewerking van het loodwaarvan meer voordeel wordt verwachtdan van een verzending naar buitenlands. In Beijeren zijn voor de inschrijvingen van de 4J pCt. leening, ten be hoeve der aan te leggen spoorwegenreeds eenige millioenen bijeengebragt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 2