LEYDSCHE COURAN MAANDAG, 31 JANUARTJ. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt vit Zaturdag Avond TE ZEGEL De Prijs der Courant is ƒ12 in het jaar; de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven. BIN N E L A N D S C H E DE B IGT EN. LEYDEN, 29 Januarij. LI. Woensdag is door de Policie liier ter stede in een publiek buis aan gehouden een persoon van ongeveer 30 jaren, als vermoedelijk schuldig aan een onlangs gepleegde diefstal te Vlaardingen, zijnde nog in het bezit van ruim ƒ43,000 in betaalde wissels van hel Kantoor, waarin de diefstal plaats bad. Die persoon was eerst in bet laatst der maand December jl. uit de gevangenis te AVoerden ontslagenhij is gisteren naar den Heer Officier van Justitie te Rotterdam overgebragt. Ook is nog door lusschenkomst der Leydsche Policie een zijner medepligti- gen denzclfden dag te Utrecht gevat; deze persoon was ook vroeger crimineel en herhaaldelijk gestraft geweest. Men zegt dat Z. M. vergunning zou verleend hebben dat de zeevis- scherij met netten den lsleD Febroarij mag aanvangen. De Handelmaatschappij heeft nog één schip voor Amsterdam en één voor Middelburg bevracht. De Gemeenteraad van Dordrecht heeft besloten Z. M. uit te noodigen in September aanslaande de te houden Tentoonstelling van Landbouw aldaar, te komen bijwonen. Wijlen de Heer B. C. de Lange van Wijngaerden heeft ƒ1,200 ver maakt, om aan de armen van alle gezindheden te Haarlem te worden uitgedeeld. Van de 5770 kiezers, die in Amsterdam den 27stcn konden opkomen, om een lid voor den Gemeenteraad te kiezen, hebben slechts 1692 hunne slemmcn uitgebragt. Er zijn van deze 821 stemmen uitgebragt op C. J. Graaf van Limburg Stirum, 622 op Dr. E. C. Euchner, 205 op Jhr. Mr. J. W. van Loon enz.zoodat tusschen de beide eersten eene herstemming moet plaats hebben. Het ingeschreven kapitaal ter onderlinge waarborg van schepen te Groningen bedraagt 338,398. Het verlies ter oorzake van verongelukte sche pen beliep ƒ18,460. De Prov. Gron. Cour. meldt, dat zich sedert eenige dagen in Oost- Friesland onderscheiden Fransche paardekoopers bevindendie reeds vele in- koopen voor rekening hunner Regering hadden gedaan en daarmede nog voortgingen. 'sGRAVENHAGF., 29 Januarij. Z. M. heeft op hun verzoek een eervol ontslag gegeven aan Jlir. C. A. E. A. van Panhuys als Burgemeester te Vorden en aan C. F. Serrarens en J. Brevet als Burgemeesters te Hoofdplaat en IJzendijke, en in plaats der beide laatstcn benoemd D. Bekaar. Z. M. heeft benoemd bij het 2dc regement vesting-arlillerie, tot lsten Luitenant (naar ouderdom van rang), den 2dcn Luitenant J. G. C. van Dijk, van het corps Pontonniers. Z. M. heeft aan de armen der Herv. gemeente te Apeldoorn 400 gegeven. Het vertrek van Z. M. den Koning naar het Loo, is eenige dagen uit gesteld, tot na den verjaardag van II. K. II. Prinses Frederik. De Koningin-Moeder en Prins Frederik hebben aan de diep bedroefde ouders, die op eene zoo noodlottige wijze hunne beide kinderen bij denbrand hebben verloren, zeer aanzienlijke giften doen toekomen. Z. K. II. Prins Frederik heeft zich bereid verklaard deel te nemen aan het fonds tot oprigting van een zeemanshuis. De Vice-Admiraal Koopman, zal de opbrengst van zijn hoogst belangrijk werk: Z. M. seemagt voor Ant werpen 183032, ten behoeve van dat fonds afstaan. Gisteren is de gewone Raad van Ministers niet vergaderd geweest. Men wil daaruit afleiden, dat de voorbereidende werkzaamheden, tot het in gereed heid brengen van ontwerpen van wet, voor het oogenblik ten einde zouden gebragt zijn. De Minister van Financiën heeft bekend gemaakt, dat er te beginnen met Februarijgelegenheid zal zijn om in plaats van éénstwee malen in de maandbrieven en gedrukte stukken met de landpost naar Nederl.- Indië te verzenden. De laatste dag der expeditie voor de onderscheidene brievenmalen, is te Amsterdam, om deze stad tot een voorbeeld te nemen, terwijl het vertrek uit andere plaatsen daarnaar kan worden berekendbepaald als volgtvoor de verzendingen over Marseille op den 6dcn en den 235tcn van elke maand voor die over Triest op den 4dcn en den 21st™ van elke maand; en voor die over Southampton op den lsto> en den 17deQ van elke maand, indien er op den volgenden dag eene paketboot van Rotterdam op Londen vertrekt, en anders zoo veel vroeger als noodig is om de brieven vóór den 4den of den 20sten in Engeland te doen aankomen. Intusschen zijn de verzendingen van gedrukte stukken over Marseilledie niet ten minste twee dagen vóór het laatste tijdstip op de post bezorgd wor den volgens de bestaande verordeningen in ieder geval aan een verhoogd port onderhevig. Tevens is ter kennisse gebragt dat er thans eenmaal in elke maand eene vaste gelegenheid tot verzending van brieven naar de verschil lende gedeelten van Australië over Engeland bestaat, en wel bij afwisseling om de andere maand hetzij over Alexandrië en Sincapore met de stoomboolen van de Indi sche landpost die op den 4den van elke onevene maand van Southampton vertrekkenhetzij langs de Kaap de Goede Hoop met de stoombooten waarvan het vertrek uit Plymouth op den 3deQ van elke evene maand bepaald is. Overigens bchooren de brieven zoowel in het eene als in het andere geval bij de afzending te worden gefrankeerd. Dezer dagen is eene bijeenkomst van aandeelhouders in de negotiatie tot daarstelling van eene concert-zaal alhier, de grondslagen vastgesteld voor de statuten van de vennootschap, waarvan het kapitaal op ƒ175,000 is be paald gebleven. Van wege de vereeniging zal eene premie van ƒ655 en een accessit van ƒ200 worden uitgeloofd voor de best gekeurde ontwerpen van een gebouw, geschikt voor eene concertzaal en andere openbare en bijzon dere bijeenkomsten, en tot eene bad-inrigtingterwijl het aan de mededin gende kunstenaars zal worden vrijgelaten, om het gebouw, zonder het hoofd doel te schadenook door andere beslemmingen zoo productief mogelijk te maken. De door het Prov. Mof van Zuidholland veroordeelden Kemme en Min gelen hebben zich te dier zake in cassatie voorzien. NIEUWE DIEP, 26 Januarij. Volgens berigt per het heden hier binnengekomen koopvaardijschip Wasse naar, Kapt. A. Hofstee, gekomen van Californië, laatst van Batavia, onder vonden de koopvaardijschepen in Californië bijna zonder onderscheid de grootste moeijelijkheden, door bet wegloopen van het scheepsvolk, hetwelk wordt ver lokt door de hooge dagloonendie zij als sjouwerlieden aldaar kunnen verdie nen zoodat men alsdan gedwongen wordt vreemd volk voor ongehoorde prij zen (2 a 3 dollars per dag) aan te nemen om te kunnen lossen. Op bedoeld schip waren slechts de Kapitein, de Opper-stuurman en timmerman achter gebleven; de rest, meerendeels uit Duitsrhers bestaande, had men niet meer gezien en de arm der policie was er nog te krachteloos. De reis van San Francisco naar Batavia was met vreemd volk, uit diverse natiën, die men met de grootste moeite voor grof geld bad gehuurd, voortgezet, en dikwijls hadden deze ruwe lieden de oproerigste plannen. Van Batavia had men de reis grootendeels met oorlogsmatrozen naar Nederland moeten ondernemen. Hbl HOENDERLOO, 26 Januarij. Volgens hij ons ingekomen berigten zal de Hervormde gemeente alhier zich eerlang ook in het bezit van een nieuw kerkgebouw en van een Leeraar mo gen verheugen. Sedert eenigen tijd was de pastorij reeds voltooid en ook een kapitaal tot het bouwen der kerk te zamen gebragt, doch in het tractement van den Predikant was nog niet voorzien. Thans is bepaald, dat uit 's Rijks kas ƒ700 'sjaars tot dat einde zal worden verstrekt; terwijl eene goed ge zinde Dame te Leyden, de jaarlijksche pacht van eene boerenplaats te Beekber gen, ten bedrage van 300, daartoe beschikbaar beeft gesteld. {Hbl.) WAALWIJK 26 Jannarij. De 90-jarige 'grijsaard de Heer J. C. van Nimwegen sedert 62 jaren ge vestigd Notaris alhier, hield eene belangrijke verkooping van eene leerlooijerij met hcerenhuizing. De grijsaardde nestor der Notarissenbehandelde deze verkooping nog met alle naauwkeurigheid. BUITENLANDSCHE BERIGT EN. ENGELA1V». LONDEN, 26 Januarij. Door de leden en voorstanders der Prot. Vereeniging is gisteren eene tal rijke vergadering gehoudenonder het Voorzitterschap van den Lord-Mayor om de mededcelingen te hooren van hendie naar Toscane gereisd zijn om

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1