gaande 1" January, en moet uiterlijk in tien termijnen ten kan tore van den Gemeente-Ontvanger worden betaald." Bij de behandeling van dit art. is door het lid Leembruggen voorgesteld de belasting telkens voor een half jaar te bepalen, welk voorstel als niet genoegzaam ondersteund, niet is in rond vraag gebragt. Art. 3 in deliberatie gebragt is hierop door het lid Lisman voorgesteld het woord indien" te veranderen in »wanneer," en door het lid Gevers om in dit art. achter de woorden »geene plaats" te laten volgen of eene plaats van lagere klasse," met welke wijzigingen dit art. met algemeene stemmen is aangeno mendus luidende: Wanneer in den loop van het jaar de belastingschuldige, om redenen door Burgemeester en Wethouders goedgekeurd, mogt verlangen van het gebruik der aan hem toegestane plaats af te zien, of binnen datzelfde tijdsverloop mogt overlijden, kunnen Burgemeester en Wethouders aan hem of zijne erfgenamen ver gunnen zijne plaats aan eenen anderen vleeschhouwer over te doendie nog geene plaats of eene plaats van lagere klasse in de hal heeft." Op art. 4 wordt door het lid Bake voorgesteld, nadat de leden Kranlz en van der Hoeven de Vergadering hadden verlaten, te lezen in plaats van beginnende met" de woorden waarvan de eerste zal zijn" en in plaats van eindigende" te lezen, de laatste," met welke wijziging dit art. met algemeene stemmen dus luidende wordt aangenomen »De verschijndag tot betaling van eiken termijn is den vijf tiende van iedere maand, waarvan de eerste zal zijn den 15 Fe bruary en de laatste den 15 November." Op art. 5 wordt door het lid Luzac voorgesteld voor »de plaats" te lezen «zijne plaats," en door het lid van Kaathoven de woorden vóór of," weg te laten, met welke wijzigingen dit art. met algemeene stemmen wordt aangenomen dus luidende: «Die nalaat de verschuldigde belasting op den verschijndag te betalen, zal worden genoodzaakt zijne plaats in de hal te ontrui men onverminderd zijne gehoudenheid tot betaling der verschul digde belasting." Het lid ie Poole de Vergadering verlaten hebbendewordt art. 6 in behandeling gebragt, waarop door het lid Stoffels als wijziging wordt voorgesteld weg te laten, het woord eigenhan dig en door het lid Luzac die zinsnede te lezen «door de aan gevers of namens henmet welke wijzigingen dit art. met al gemeene stemmen is aangenomen, dus luidende: «Ieder vleeschhouwer, die van eene plaats in de hal wenscht gebruik te makenis verpligt daarvanuiterlijk in de eerste helft der maand December, ter plaatselijke Secretarie aangifte te doenj die aangiften worden in een daartoe bestemd register inge schreven en door de aangevers of namens hen onderteekend." Art. 7 in behandeling gebragt zijnde, is door het lid Luzac voorgesteld voor meerdere" te lezen meer." en daarna het art. aangenomen van dezen inhoud «Indien er meer aanvragen zijn, dan het aantal plaatsen van iedere klasse toelaat, zal het lot beslissen aan wie de plaats zal worden gegund. De loting geschiedt ten overstaan van Burge meester en Wethoudors, in tegenwoordigheid der gegadigden die zulks moglen verlangen." Op art. 8 wordt door het lid Siegenbeek voorgesteld voor «telkens" te lezen «op eiken marktdag." Ook wordt nog door het lid Groos voorgesteld om achter het woord «marktmeester" te lezen «op zijne eerste aanvraag" en wordt dit art. met deze wijzigingen aangenomen, dus luidende, (hebbende het lid Gevers inmiddels de vergadering verlaten): «De belasting verschuldigd voor eerie plaats op de vleeschmarkt, wordt op eiken marktdag aan den marktmeester op zijne eerste aanvraag voldaan. Bij niet voldoening wordt men van de markt geweerd." De overgangsbepaling in deliberatie gebragt zijnde, wordt hierop door het lid Groos voorgesteld om voor «ingaan" te lezen bedrag en door het lid Luzac in plaats van over 1853" te lezen uover het jaar 1853" met welke wijzigingen dit art. wordt aangenomen dus luidende Onder nadere goedkeuring van den Gemeenteraadstellen Burgemeester en Wethouders den tijd der aangifte en het bedrag der belasting over het jaar 1853 vast." Eindelijk wordt de geheele verordening met 14 tegen 1 slem- men zijnde die van het lid Leembruggen aangenomen. Waarna de Vergadering door den Burgemeester wordt gesloten en nader bepaald op Woensdag den 2dcn der volgende maand. Te Leyden Ier Boekdrukkerij van J. G. LA LAU.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 6