KORT VERSLAG ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN LEYDEN. {Bchoorende bij de Leydsche Courant van 28 Januarij d853iT°. 02 RIJItLI» ,V. 4. DER o-3-O-O-O {KK>«o- Zitting van 29 .lanuaiij. Afwezig de HH. HarteveltCock, Adriaans, Ysselstevn, van Ouleren en van der Hoeven. De Notulen der vorige Vergadering zijn gelezen en vastgesteld. De Burgemeester deelt mede dat sedert de laatste Zitting is ingekomen Een adres van Prof. M. Siegenbeek verzoekende ontslag uit zijne betrekking als lid van de Plaatselijke Schoolcommissie. En stelt voor dit stuk ten fine van berigt en raad te stellen in handen van de Plaatselijke Schoolcommissie, waartoe door de Vergadering wordt besloten. Vervolgens worden door hem overgelegd de navolgende stuk ken als 1°. Voordragt van Burgemeester en Wethouders omtrent de Verordening betrekkelijk het regt van voorrang dezer gemeente voor door haar te heffen lasten. 2». Huurcontract van het huis in de Weddesteeg. Beide deze stukken ter visie van de leden in de Leeskamer. 3". Eene aanbevelingslijst van Burgemeester en Wethouders voor de vervulling der bestaande vacature bij de Plaatselijke Belastingen. Ook dit stuk wordt overeenkomstig het voorstel des Burge meesters ter visie gelegdterwijl inmiddels door hem aan de Vergadering wordt kennis gegeven dat de benoeming in de eerst volgende vergadering zal geschieden. Alsnu is aan de orde der beraadslaging lc. De verordening regelende het bedrag der belasting voor de plaatsen in de Vleeschhal en op de Vleeschmarkt. Onder de deliberatiën over dit onderwerp, en wel bepaalde lijk over het al of niet plaatsen van stellingen op de Vleesch markt, tot welk punt in de vorige vergadering de behandeling dezer verordening was gevorderd, is het lid van der Hoeven ter vergadering verschenen. Voorts wordt ten gevolge der plaats ge had hebbende deliberatie door den Burgemeester voorgesteld om vier stellingen zonder haken in kokers te plaatsenen wordt zulks met 15 tegen 5 stemmen aangenomen. Tegen hebben gestemd de HH. Lisman, Groos, Lezwyn, Bucaille en Krantz. Vervolgens is art. 4 in deliberatie gebragt en is na het wisse len van consideratiën de voordragt van de Commissie van Fi- nantie op dit art. door haar ingetrokken, als vervallen door bij de deliberatie gegevene inlichtingen waarna het art. zoodanig als dit door Burgemeester en Wethouders is voorgedragen, in rondvraag gebragt en met 18 tegen 2 stemmen aangenomen. Tegen hebben gestemd de HH. Lisman en le Poole. Eindelijk is de verordening zelve in rondvraag gebragt en met 14 tegen 6 stemmen aangenomen. Tegen stemden de HH. Lisman, Leembruggen, Stoffels, Taets, Bucaille en lc Poole. Ten laatste is door den Burgemeester in deliberatie gebragt het besluit tot deze verordening behoorende, waarbij deze belas ting aan de goedkeuring des Konings wordt onderworpen. En is dit met 15 tegen 5 stemmen aangenomen. Tegen slemden de HH. Lisman, Leembruggen, Stoffels, Bu caille en le Poole. Hierop is door het Lid Bake als motie van orde voorgesteld, om het 4Jo, heden aan de orde van den dag gestelde stuk, nu in behandeling te brengen vóór de overige stukken, als eenigen haast hebbende; terwijl door den omvang van het eerste stuk welligt de overige stukken niet op heden zullen worden afgehan deld, en hiertoe besloten zijnde is behandeld. De voordragt van de Commissie in zake de Raadsbesluiten van den 16den November 11. betreffende het Huiszittenhuis. En is deze met 17 tegen 3 stemmen aangenomen, hebbende tegen gestemd de leden Leembruggen, Luzac en Olivier, zijnde door dit besluit de Raadscommissie gercagtigd om te gelijk met de overschrijving der kapitalen, op het Grootboek ten name staande van Mren Regenten der Huiszilten- en Diaconie-Armen op Diakenen der Nederduitsch Hervormde Gemeente; ook over te schrijven de kapitalen op dezelfde Grootboekenten behoeve van Catharyna Maartens Dochters-Hof, van Mreu Regenten voor noemd op gezegde Diakenen. Vervolgens is na deliberatie goedgevonden ook nog van de behandeling der artt. 3 en 5 de voorkeur voor art. 2 te geven en is alzoo in behandeling gebragt. De Acte van overeenkomst omtrent den afstand van het Noso- comium Academicum tot Stedelijk Ziekenhuis. En uit het rapport van de commissie, in wier handen dit stuk gesteld was, gebleken zijnde, dat bij de ingezondene concept-acte nagenoeg niet was afgeweken van die welke bij dezen Raad is vastgesteldhebben na deliberatie 10 leden zich voor en 10 legen dezelve verklaardzoodat over dit stnk in eene volgende verga dering nader zal moeten worden gestemd. Tegen hebben gestemd de HH. Lisman, Gevers, Groos, Stoffels, Taets, de MoenKrantz, le Poole, van Kaathoven eu van der Boon Mesch. 4°. De voordragt van de Commissie omtrent de verordening op het losloopen van honden. En is, nadat het lid Lezwyn de Vergadering had verlaten; met algemeene stemmen conform de voordragt der Commissie besloten art. 3 dier verordening le wijzigen als volgt: De eigenaars of bezitters, wier honden niet behoorlijk ge muilband op straat gevonden en niet afgemaakt zijn, worden gestraft met geldboete van drie tot vijf guldenen gevangenis van éénen dagte zamen of afzonderlijk." Nadat het lid Lezwijn vertrokken was, brengt de Burgemeester in behandeling: 5°. De Verordening op de invordering der belasting voor de plaatsen in de Vleeschhal en op de Vleeschmarkt. Algemeene consideratiën over deze verordening gewisseld en afgeloopen zijnde, is art. 1 in behandeling gebragt, en met 18 tegen 1 stemmen bij rondvraag aangenomen. Tegen heeft gestemd het lid Gevers. Het art. luidt als volgt »De belasting wegens het gebruik van plaatsen in do hal wordt ingevorderd volgens de bepalingen van de artikelen 258 tot en met artikel 262 der Gemeentewet." Op de opmerking van het lid vau Kaathoven wordt aangeno men in art. 2 voor de belasting" te lezen: deze belasting;" ook worden aangenomen de wijzigingen door de HH. Bake en van der Boon Mesch voorgesteld als door den eerste, om te lezen: «verschuldigd telkens," en door laatstgenoemde om voor het woord «moet" te lezen: «moet uiterlijk;" waarna het art. met 18 tegen 1 stem, zijnde die van het lid ten Sande, is aan genomen, dus luidende: «Deze belasting is verschuldigd telkens voor een vol jaar, in-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 5