JSurgctrïijfec £sta«t>. Let Wet. BEURSPRIJS VAN SCIIULDBRIEVm STADS BEKICTBM. SEE*a—wwppgMPagapWKaBMS—Bgpm—WB—j Van den 20 tot en niet den 26 January 1853. BEVALLEN: J. van RooyD. G. van der Krogt, Z. G. Versluis, geb. Lipnes de Vries, D. K. de Heer, geb. Smit, D. E. M. C. Hansen, geb. de Tombe, Z. M. Boon,geb. van Leeuwen,D. J. Abspoel, geb.Overkleeft,Z. J. Colpa, geb. Marks, Z. M. Aalberse, geb. li iel bergen, Z. S. Kruit, geb. Slekweg, li. E. van Raalte,geb. Simons, Z. V. P. Degon, geb. Bataille, Z. E. Bergmangeb. van der Tuin, D. A. Uersiiacbgeb. Doove, Z. A.van den Boogaard, geb. Verstraaten, Z. J. P. I.uykenaar, geb. LarnanZ. levenl. .1. J. de Meygeb. Paauw, D. -- J. van Bossen D. L. van Tolgeb. Sluymcrs, D. E. de BruinD. J. M. HeemskerkWed® van J. Smit, Z. G. Verwer, geb. Buitendijk. Z. Z. Blankwaardt, geb. AarsenD. C. van der Keur, geb. de Liefde, Z. N. van der Kamp, geb. Hoogenbrug, Z. J. Sommeling, geb. van Houten Z. -II. G. Donncrgeb. de Hoogh Z. C. van der P.eydengeb. van PolanenZ. E. Zuurdeeggeb MartynD. J. van der Zeeuwgeb. van HeldenZ. S. van Kangeb. Lut, D. M. van de Wetering, geb. IlofkesZ. .1. A. P. Hubrecbt, geb. Meerman van der Goes, D. M. Slegtenliorst, geb. Ilan- naart,Z. M. Styger, geb. van der Zeeuw, Z. M. van Es, geb. Planje, D. J. C. Flamangeb. FlorissonD. C. Frankhuyzen geb. te WaterD. GEHUWDC. J. Verliave, Jm. en D. M. Carl jouw, Wede. S. Bruggeling, Jin. en K. J. van BoorcnJd. M. de Koning, Wr. en G. M. van Waglendcnk, We. OVERLEDENP. Laforce, 23 j. J. du Pon 62 j. C. Kruyt,70j.II. Hy- mans, 54j. I. Hannaart, geb. van der Leek, 7(i j. P.Sjardyn 50j. F.A.C. Degon Z.2 d. C. Molenaar, D. 7 m. J. van DuurenZ.4 w. C. van der Glas, geb. van der Mark70 j. M. E. van Dissen, geb. Rutter, 43 j. Marl ba Calb.de Munek16 j. II. van KampenZ.14 d. S. C. Charilé, D.5 m. IIPaats,Z. ,2 m. BURGEMEESTER en WETHOUDERS dek Gemeente LEYDEN, ontvangen hebbende eene Circulaire missive van den Commissaris des Konings in deze Provincie, dd. 7 Januarij jl. A N°. 139 2Je afd. ProvBlad N°. 4). Brengen bij deze ter kenriisse der belanghebbendendat op Maandag den 7<len Februartj aanstaandedes middags ten 12 ure, zal worden overgegaan tot de Openbare Aanbesteding van 4G6 Remonte Paarden, als: 1®. Door de Hoofdadministralien van bet 1®, 2e, 3e en 4® regiment dragon ders, respeclivelijk te Maastricht's GravenhageHaarlem en Deventer verblijf houdende, ieder van 60 paarden; in die plaatsen te leveren, en waartoe voor elk korps in drie loten of partijen ieder van 20 stuks, moet worden ingeschreven. 2°. Door de Hoofdadminislratie van het regiment veldartillerie te Utrecht van 150 paarden aldaar te leveren, en waartoe in zes loten of partijen ieder van 25 paarden, moet worden ingeschreven. 3°. Door de Hoofdadministratie van het regiment rijdende artillerie te Ley- denvan 26 paarden aldaar te leveren, en waartoe in twee loten elk van 13 paarden, moet worden ingeschreven; en 4°. Door den Kommandant van het korps jagers te paard te Tilburgvan 50 paarden aldaar te leverenen waartoe in twee partijen elk van 25 paar den moet worden ingeschreven. En dat dc voorwaarden waarop de Aanbesteding zal plaats hebben, van den 10dei> dezer maand voor de gegadigden ter lezing liggen, in de Bureaux van de Kwartiermeesters der genoemde korpsenmitsgaders bij het Depart, van Oorlog en bij de Provinciale Griffie van Zuidholland te 's Gravenhage terwijl daarin weder de bepaling is opgenomen, dat een derde der te leveren paarden, van inlandschen oorsprong zal moeten zijn. Geschiedende hiervan kennisgeving, ten einde de belanghebbenden in de gelegenheid zouden zijn, naar de bovenvermelde leveranciëu mede te dingen. Burgemeester en Wethouders voornoemd Leiden, 19 Januarij 1853. VAN LIMBURG STIRUM. De Secretaris v. PUTTKAMMER. ttEHKNIEUWS. ROTTERDAM, 2G Januarij. Ter vervulling der vacature, ontstaan door hel emeritaat van Ds. B Stemberg en voortdurende door het verleend ontslag aan den tot lloogleeraar benoemden Dr. A. Niermcyer, is heden avond door den Breeden Kcrkeraad der Ncderd. Herv. gemeente alhier geformeerd het vol gend twaalftal van Predikanten, alphab. gesteld: DD. Diehl, te Lichtenvoorde; van Dijk, te Zevenhuizen; van Hasselt, te Sneek; Hooykaas Herderschee, te Nijmegen; Diest I.orgion, Th. Dr., te Groningen; Uden Masmante Meppel Moltzer, te Haarlem; Steenberg, te Dirksland; Strieker, Th. Dr., te Dordrecht; TijssenTh. D'\Ie Beetgum; Cats Wor, te Enkhuizcnen de Wijste Schoonhoven. 3I9d® Staats-LiOterlj. Trekking der Derde Klasse. 3d® Trekking. N°. 16074 een prijs van ƒ5,000. N°\ 16311 en 18634 ieder een prijs van ƒ1,000. 4d« N°. 5233 een prijs van ƒ1,000. Besluurderen van het Werkhuis hebben met dankzegging van N. N. vangen twee Muntbilletlen van ƒ10; met de hijvoeging dal hij voortaan aan huis of op straat aan bedelaars denkt te geven. ont- nicts ABVE11TENTIEM. Getrouwd Leiden, 26 Januarij 1853. C. J. VERHAVE, en D. M. CATJOU, Wed®. P. W. Groen. lieden beviel zeer voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER, Vrouwe JACOBA ADRIANA PETRONELLA IlUBRECHT MEERMAN van der GOES. Leiden, 24 Januarij 1853. Bij deze betuig ik mijne geëerde Begunstigers mijnen bartel ijken dank voor de gunst en het vertrouwen, waarmede ik eene reeks van jaren door hen ben vereerd geworden, terwijl ik minzaam mijnen Zoon II. N. BROUWER, gevestigd in de Maarsemansteeg Wijk IV. N». 92 aan wien ik mijne Affaire heb overgedaan, bij deze aanbeveel, niet twijfelende, of hij zal zich die gunst en dat vertrouwen waardig toonen. J. M. MEERBURG, Wed. II. N. Brouwer. In gevolge bovenstaande Advertentie, neem ik de vrijheid mij in de gunst, mijner geachte Sladgenooten aan te bevelen. De Affaire mijner Moeder heden overgenomen hebbende, zal ik de zaak op grooter voet uitbreiden en mij van alles voorzien, wat tot dit vak benoodigd is, belovende tevens eene prompte en zeer civiele bediening. II. N. BROUWER, Leiden, 27 Januarij 1853. Maarsemansteeg, Wijk IV. N°. 92. De DEELHEBBERS in do Negotiatie tot vinding der kosten voor de Bestrating van Ley den naar Bodegravenworden uitgenoodigdom op Dingsdag den 15'1®" Februarij aanstaande, des namiddags ten twee ure, te compareren in het Logement de Zon binnen Ley denten einde, naar aan leiding van de Artikelen 14, 15 en 16 van het Plan der Negotiatie aan te liooren het WKa-slag hetgeen door de Commissie van Administratie over voorz. Weg van hare Directie, mitsgaders de laatste Rekening- en VeraiitwooriBiig, welke door den Commissaris Penningmeester van zijne geldelijke Administratie alsdan zal worden gedaan. Aangekomen eene lading zware beste Platte EAagcliel- en Haard turf, genaamd Baggelaartegen den prijs vau 70 Cts per Ton. Alsmede eene lading beste Veendamscbe Lange Biagcliel- en llaardtnrf, tegen gewonen Marktprijs. Adres II. WILDENBERG, Botermarkt, te Ley den. De Ondergcteekende berigt door deze aan zijne geëerde Begunstigers, dat hij even als in vorige jarenzich belast met bet stellen van Plaatsver vangers en Nu in ui er ver wissel aars voor de Nationale Militie. Leiden 27 Januarij 1853. W. PIETERS. TC®: met Mei e. k. een BOVEXHIIlSi, op een der vrolijkste standen dezer stad. Te bevragen bij den Heer MOLKENBOER, M'. Timmerman alhier. WOENSDAG26 Januarij. Laagst.kneriu floogst.koer*. 64,9e Nederland, Werkelijke Schuld a 2? pCt. Dito Certificaten 3 Dito dito 4 Amortisatie Syndicaat 3 Handelmaatschappij4? O. I. Leening4 Dito Holl. Spoorweg Aandeelen Rijn-Spoorweg 4? Haarlemmermeer5 Frankrijk Certif3 94} 94' 9 4?? 3 3 5 4 5 5 2* 75 «ki 1 d 108 J 106? 97 108? 9ïi 91? 73 161} 22? 225 Dito dito5 Rusland,Obl.nopEl798enl816 5 Dito dito 1828 en 1829 5 C'ert. bij dito 1831 en 1833 «5 Dito 1840 4 Dito bij stieglitz C°. 4 Dito dito Nieuwe 4 Inschrijving in Assign. 6 Certificaten van dito 6 Polen Obligation4 Dito Aandeelen met Loten. fl. 250 Dito dito 1835 500 Spanje Obligatien a 1 pCt. Dito Obligatiën Dito Binnenl. a 6 m. Bewijzen Coupons Oostenrijk W. B. bij Goll. Dito Dito Metall Dito Nieuwe Dito 1847 Belgie Banc Dito bij rothschild Brazilië, 1824 100 5~ Portugal te Londen5 Dito dito4 Venezuela,3? Mexico,5 Amerika, Bankactiën Koers van het Geld: Beleening 2} pCt. Prolongatie 2} pCt. Wissel-Disconto 2. De Wisselkoers der Gouden Tienguldenstukken 'is ƒ9.75 a 85. 46 41 (7ff 4 9 87 71? 82? 92? 42 A 52' 99? 4<Vff 37* 23? 4 64* 76} 94' 46} 41'J *lT 4S 82?? 92* 42? 40? 37? 23', Gebleven. 645 76? 94 fl 75? 22? 46} 4i j I 92? 40' 37} 23? Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. G. LA LAU,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 4