rip liet paleis der Tuileriendat door meer dan 3000 genoodigden is bijge woond. Z. M. is in de balzalen verschenen, gekleed als Generaal met de thans voorgeschrevene korte broek. Hij heeft eerst de begroeting der leden van het corps-diplomatique ontvangen, waarna hij plaats heeft genomen in de zaal der maarschalken, en daarna het bal geopend met de echtgenoot van den Engelschen Gezant Lord Cowley. De aanstaande Keizerin was niet op het bal aanwezig. Algemeen waren de pantalon en de gewone zwarte rok verdwenen. Bij kans al de aanwezige heeren droegen zijden koussen, de korte broek en den rok van gekleurd fluweel, met stalen knoopen en den degen. Het souper was aangerigt in de schouwburg-zaal, die door meer dan 2000 waskaarsen was verlicht. De diamanten der Kroon zijn voor eenige dagendoor den Minister van Financien, op de gebruikelijke plegtige wijze in handen gesteld aan den Heer Fould, Minister van Staat. In den nacht van den 24 op 25 Februarij 1848 werden zij door getrouwe dienaren naar den schatkist overgebragt. Bij de omwenteling raakte een paar oorhangers ter waarde van 150,000 francs verloren. Later werden die diamanten, in tegenwoordigheid van den Heer Bapt, juwelier der Kroon onder de laatste monarchie, overgegeven aan den lieer Ledru-Rollinen thans keeren zij terug naar de Tuilerien, om de schoonheid der jeugdige Keizerin te verhoogen. De Heer Bapt was ook nu tegenwoordig bij de overgifte aan den Heer Fould. Aan het kristallen Paleis te Parijs wordt thans weder ernstig gedacht. De bouw daarvan is voor 11 millioen opgedragen aan de Heeren Yorke en C°., welke firma op dezen oogenblik voor niet minder dan 200 millioen aan werken in Europa heeft uit te voeren. Het Paleis zal den 31sten December 1853 gereed zijn. Alhier worden nu reeds jonge doperwtjes verkochtgedopt voor 6 fr. de litre (Nederl. kop). De overstroomingen van de Seine, die lot bijna ongekende hoogte is gestegenrigten de bedroevendste verwoestingen aan. Eergisteren nacht is zij tot 6 ellen gestegen, beden is zij 10 duim gedaald. Om de gemeenschap met den quai de Bcrcy niet te stremmenzijn planken over den overstroom- dem bodem gelegd. Te Segré, Pont-AndemerBoulogne sur-Mer en op veel andere plaatsen treden de rivieren nog steeds buiten hare oevers. De Ingenieur Perrot heeft een middel uitgevonden, om de gutta percha zóó te zuiveren, dat zij geheel blank wordt, en tevens heeft hij de proef ge nomen, om er bladen van te maken even dun als het fijnste papier. Litho- graphische proeven zijn reeds met deze nieuwe compositie genomen en met den besten uitslag bekroond. 'Waarschijnlijk zullen deze bladenvoor koper en staalgravuren gebezigd, even goeden uitslag opleveren. De verkoop der onroerende goederen der Hertogin van Orleans heeft roet inbegrip der schilderijen 806,913 fr. opgebragt. De Paters Passionistenwelke orde zich tot hiertoe niet in Frankrijk had gevestigdhebben thans een gesticht geopend te Hardinghendeparte ment Pas de Calais. Bij besluit der Koningin is in Portugal het Fransche stelsel van ge- vvigten, en lengte- en inhoudsmaten aangenomen. SARDINIË. TURYN, 22 Januarij. De dagbladen van Genua hebben zich dezer dagen bezig gehouden met eene zaak, die voor het hof van appel dier stad zal worden behandeld, en die eenige overeenkomst heeft met de zaak van Madiai te Florence. Zekere Heer Daniël Mazzinghi, Heelmeester, 25 jaar ond, geboortig van Vol terra, zou, op grond van art. 164 van het strafwetboek, zijn veroordeeld geworden tot 3 jaar gevangenisstraf, ter zake dat hij, gemeenschappelijk met den En gelschen Zeekapitein Packenhamin de omstreken van Spezzia predikatiën heeft gehouden, die beleedigend waren voor de godsdienst van den staat en ter gunste van het Prolestantismus strekten. De debatten zouden met ge sloten deuren hebben plaats gehad. In de zitting van de Kamer der Afge vaardigden alhier van 19 Jan. heeft de Heer Brofferio verlof gevraagd, de Regering over deze aangelegenheid te interpelleren. De Minister heeft gezegd dat de veroordeelende uitspraak geheel in over eenstemming was met het strafwetboekdoch dat hij hoopte van den Koning kwijtschelding van straf voor den veroordeelde te zullen verwervenen intus- schen voor de beantwoording der interpellatie uitstel verzocht. De Heer Brofferio bewilligde in het uitstel, maar wilde de zaak niet laten varen, daar zijns inziens hier een strijd bestond tusschen het strafwetboek en de con stitutie, die, zoo geene godsdienstige gelijkheid, althans godsdienstige ver draagzaamheid wilde. Daar te Sperzia, Lerici, Cogoleto en op andere punten der Gennesche kust het bouwen van schepen voor den slavenhandel op vrij groote schaal gedreven wordt, heeft de Regering op aanhouden van het Britsche gouver nement, een wets-onlwerp ingediend tot wering van dat bedrijf, hetwelk ruime winsten oplevert en door velen die daarbij reglstreeks of zijdelings be lang hebben, wordt bevordert. Over dit wets-onlwerp wordt thans bij den Senaat beraadslaagd. Het behelst strafbepalingen tegen het uitrusten of ver- koopen van schepen die voor den slavenhandel geschikt zijn; legen het mis handelen van zwarten aan boord van schepen en tegen elk die op Afrika's kust een schip aan een buitenlander verkoopt, zonder aangifte daarvan aan de Sardinische overheden te doen. ITALIË. ROME, 16 Januarij. De Koning van Beijeren heeft een bezoek hij den Paus op het Vatikaan afgelegd, hij was vergezeld door zijnen Gezant bij ons Hof. Men zegt dat de Paus wel geneigd zou zijn zich naar Parijs te bege ven om Keizer Napoleon te kroonenmaar dat zijne Raadslieden en onder scheidene andere aanzienlijke mannen het hem afraden. Men voegt er bij dat de Keizer den Paus zou hebben doen weten, dat, ingeval deze niet naar Frankrijk inogt kunnen komen, alwaar hij met geestdrift wordt verwacht, de Keizer zelf niet vreemd zou zijn aan het denkbeeldom zich naar Rome te begeven, om door Pius IX te worden gekroond. De Paus heeft aan al de leden van het Corps Diplomatique, die zich in 1848 bij hem te Gaela bevonden, eene prachtige gouden medaille ter waarde van 1200 fr. geschonken, ter herinnering aan dat tijdvak. PRUISSEN. BERLIJN, 24 Januarij Gisteren is het Kroonings- en Ridderfeest, na gehoudene Godsdienstoefening in de slot-kapelonder het gehoor van den Domprediker Dr. Schnetlage plegtstatig in de Ridderzaal gevierd. Nadat Z. M. de Koning zich op den troon had geplaatst, zijn de namen gelezen van het groot aantal personen, aan welke bij deze gelegenheid Ridderorden en Onderscheidings-teekenen zijn ver leend, onder welken ook Jhr. Dr. von Siebold behoort, inNederlandsche dienst, die de Orde van den Rooden Adelaar 2de klasse heeft ontvangen. De aan wezigen zijn daarna in de Witte Zaal ter maaltijd geweest. De financiële Commissie der Eerste Kamer heeft de aanneming van het wetsontwerp, tot heffing van Classensteuer (hoofdgeld) in plaats van de be lasting van het gemaal en geslachtaanbevolen. De Minister van Koophandel zal op het aanstaande post-congres het voorstel doentot vaststelling van het brievenport op 1 silberg. (6 c. lloll.) door het geheele land, en op het dubbel van dit bedrag als de brieven naar een ander land bestemd zijn. Volgens de Elherf. Zeit. heeft de dood van den Kardinaal Diepen- brock een smartelijken indruk op den Koning gemaakt, die met den overle den Prelaat sedert vele jaren eene vertrouwelijke briefwisseling onderhield. Niemand in Duitschland kan ook zoo zeer het groote verlies beseffen, dat het vaderland door het overlijden van dezen waardigen Priester geleden heeft, als de Koning, die zijnen veel omvattenden werkkring zoo van nabij kende. In de hooge kringen ziet men te regt de zwarigheden in, die de keuze van een nieuwen Vorst-bisscliop oplevert, vooral in de tegenwoordige omstandig heden nu men meer dan ooit behoefte gevoelt aan den geest van echt Chris telijke verdraagzaamheid, die het kenmerk was van den Kardinaal v. Diepen- broclc. Men betreurt het, dat men niet bij zijn leven reeds de keuze van eenen opvolger gedaan heeft, op wien zijn geest nog weldadig had kunnen werken. Het lijk van den Kardinaal zal heden te Brcslau aankomen, door de stad naar den Dom worden gebragt, en aldaar onder klokgelui op eene katafalk worden geplaatst. -Een rijke Engelschman zwierf sedert 4 jaren rond, achtervolgd door zijne verlatene vrouw en kinderen en een aanzienlijk getal dienstboden. Ein delijk gelukt het haar gisteren te Dusseldorp haar voorlvlugtigcn wederhelft op te sporen. Hij bemerkt haar, biedt haar zijn arm aan en zij trekken zamen het Hotel binnen of er niets gebeurd ware. In Brandenburg legt men zich thans op een nog weinig bekend vak van nijverheid toe, namelijk het maken van glazen daken. Er wordt groen achtig glas toe gebezigd van duim dikte, dat even sterk als pannen is. OOSTENRIJK. AVEENEN, 24 Januarij. Ilet collegia der Jesuiten te Inspruck is op bevel van den Keizer hersteld; ook heeft hij besloten te Tyrnau een noviciaat van Jesuiten op te rigten. De Luthersche kerk te Praag, in Bohemen, heeft een nieuw orgel met 4 klavieren bekomen, dat vervaardigd is door den beroemden orgelmaker Breschkow te Breslau en bijna ƒ28,600 kost. Deze gelden waren niet alleen door de Lutheranen bijeengebragtmaar ook de Aartsbisschop-primaat van het Koningrijk, vele aanzienlijke geestelijken en een groot aantal Katholijken hebben daartoe bijgedragen. Op den dag der inwijding van het orgelheeft de Heer Hess, Muziek-Directeur der Luthersche gemeente, bij den Aartsbis schop gemiddagmaald. II AMISURG. De. Koning van Denemarken heeft een voorstel goedgekeurd tot aanleg van ijzeren wegen in Jutland. Een Persiaan heeft om het burgerregt verzocht. Geen papieren heb bende heeft hij zich tot den Senaat moeten wendenhij is geweldig rijk. Zijne vraag, (want de liefhebbers der rijken zijn vele, zeide Salomon,) is door verscheidene der aanzienlijkste personen der stad ondersteund. Men denkt wel dat de Senaat het allergenadigst zal toestaan. RIILAND. Berigten uit Bremendie door een zeer geacht Duitsch dagblad worden medegedeeld, bevestigen hetgeen reeds vroeger van eene Russische expeditie naar Japan gemeld is. Zij bestaat zoo wordt gemeld, uit het fregat Pallas, een transportschip en eene in Engeland aangekochte schroefstoomboot. Het opperbevel is toevertrouwd aan den Vice-Admiraal Poatatin. De expeditie is uitgerust voor een wetenschappelijk onderzoekingstogtmaar het lijdt geen twijfeldat zij mede of hoofdzakelijk het oog moet houden op hetgeen de Noord-Amerikanen jegens Japan in het schild voeren. In Bremen en Ham burg zijn voor rekening der Russische Regering verscheiden schepen naar Kamschatka en Sitka bevracht, zij hebben vleesch meel en andere benoo- digdheden aan boord. Een brief uit Honolulu op de Sandwichs-eilanden bc- rigt, dat reeds eenige Russische oorlogschepen in het noordelijke gedeelte van den Stillen Oceaan kruisen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 3