LEYDSCHE COURAN VRIJDAG, 28 JANUARIJ. BWNENLANDSCHE BERIGTEN. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt vit Zaturdag Avond, N9. 12. Du Prijs der Courant is f 13 in het jaar; de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven. LEA'DEN, 27 Januarij. Z. M. heeft tot Rector Magnificus aan onze Hoogeschool voor liet Aka- demiejaar 185354, benoemd denHoogleeraarbij de Faculteit der Letteren, Th. AV. J. Juynboll. Men verneemt dat door 1IH. Burgemeester en We tb. aan AV. AVerst c. s. de vereischte magtiging is verleend tot liet oprigten cener bijzondere school van de eerste klasse, en dat door den Kerkeraad der Christelijke Afgeschei dene Gemeente alhier tot bet oprigten eener dergelijke school een adres is ingediend. De Nubiër die door II. K. II. Prinses Mariannevan bare rcize naar het Oosten was medegebragt en sedert alhier bij den Onderwijzer v. d. Koog Ier opvoeding besteed, is heden aan cene borstziekte overleden. In de tapijt-fabriek van den Heer Henkensveldt te Delft, wordt een toestel in gereedheid gebragt tot het weven van Smyrnasche tapijten. Te Monster zijn op eene bevolking van omstreeks 3000 zielenvoorle den jaar slechts 8 kinderen geborenen geene personen overleden. De Gemeenteraad te Capelle heeft eene belasting op de honden gelegd van ƒ1.25, en voor de werk- of trekhonden van 0.75. Bij aanschrijving vart den 1 gden dezer heeft de Minister van Justitie de aandacht van de hoofden der policie in de gemeenten gevestigd op de vreem delingen, die zich, gewoonlijk bekend onder den naam van Hongaarschen Doctor of Olieverkooper, herwaarts begeven, en, veelal zijn voorzien van regel matige passen. Naar luid der aanschrijving geven zij als middel van bestaan, op, het verkoopen van olie en kruiden, maar is het van algemeene bekend heid, dat deze zoogenaamde geneeskundigen zich vooral wenden tot de ligtge- loovige menigte, en dat, zoo hunne practijkcn al geene schade doen aan het ligchaam't welk verre is van bewezen te zijn, daardoor de verordeningen op de uitoefening der geneesknnst worden overtreden, en aan den anderen kant op deze wijzedaden worden gepleegddie schier met opligting en bedrog kun nen worden gelijkgesteld. Vermits alzoo dit bedrijf dezer lieden hier te lande is een onwettig beroep, behooren de vreemdelingen, die zich als zoodanig aangeven of in hunne papieren vermeld staan, aan de grenzen te worden afgewezenof derwaarts te worden teruggewezenen is den genoemden hoof den van policie door hem met nadruk aanbevolen, dit voorschrift in acht te nemen. Uit de nalatenschap der boekerij van wijlen den Heer Jan Schouten <n leven scheepsbouwmeester te Dordrechtzijn door den Bockhandelaar J. Radink alhier gekocht, de werken van Bilderdijk en vrouwe Bilderdijk, met vele eigenhandige inschriften van den Dichter en de Dichteres, voor de som van 848.05voor rekening van den Heer Bastiaan Klinkert. Uit Lckkerkerk wordt aan het Handelshl. het volgende gemeld: Als eene bijzonderheid, hoe zeer sedert het laatst der vorige eeuw de zalm in prijs is gestegen, diene het volgende: Op 7 Maart 1778 werd in het nabu rige Krimpen aan de Lek door den visscher Lecndert Balde een zalm gevan gen, wegende circa 80 li', en gekocht door A. Luyten, zalmrooker aldaar, voor ƒ24.19 st.voorzeker, wegens de zeldzame zwaarte, nog een hoogen prijs voor dien lijd, terwijl op heden, den 25slen Januarij, alhier door Hugo Schenk een zalin werd gevangen, wegende 33 ffi (halve Ned.), en gekocht door P. B. Luyten, zalmrooker alhier, achter-kleinzoon van bovengenoemden A. Luyten, voor, de som van ƒ81.85. 'sGRAVENHAGE27 Januarij. Z. AI. heeft aan den Raad van Legatie J. Z. MazelSecretaris-Generaal van het Dep. van Buitcnl. Zakenvergunning verleend tot hel aannemen der Orde van de IJzerenkroon2<le klasse, hem door den Keizer van Oostenrijk geschonken. De Koning zal zich aanstaanden Zaturdag naar het Loo begeven. Z. AI. zal, naar men verneemt, slechts acht dagen aldaar verblijven. Het eerste baldat gisteren avond door Z. K. H. Prins Frederik gege ven is, was zeer prachtig. Het werd met de hooge tegenwoordigheid van HH. AIM. den Koning en de Koningin, en Z. K. II. Prins Hendrik vereerd. Z. Af. was in de uniform van het regement grenadiers. De leden van het Corps Diplomatique, de Ministers en ongeveer een 600lal genoodigden woonden het bal bijdat tot laat in den nacht heeft geduurd. - Het gehoor dat door Z. K. II. Prins Hendrik gisteren aan vele bur gerlijke en militaire Overheden is verleend, strekte inzonderheid, om Z. K. II. geluk te wenschen met het door hem voorgenomen huwelijk met II. D. H. de Hertogin van Saksen-AVeimar-Eisenach., Alen verneemt, dat dit huwelijk, in de maand April aanslaande zal voltrokken worden. - Ten gevolge van den zwaren rouw, voorgeschreven bij gelegenheid van het overlijden van Z. K. II. den Aartshertog Reinier, beeft Z. Exc. de Minis ter van Oostenrijk bij het Nederl. Hof afgezien van het voornemenom ge durende dezen winter zijne wekelijksche soirees te houden. - Den 25stcn is door het Prov. Geregtshof uitspraak gedaan in de zaak van C. Kern me en P. Alingclen, drukkers, appellanten van een vonnis van de Arrond.-Regtbank alhier, waarbij zij waren veroordeeld wegens laster van cene zekere weduwe, in liet door hen uitgegeven boekje, de Verhor genheden van 's Gravenhage. Het Hof heeft de door den Advocaat van de appellanten (AIr. Starckenborgb) opgeworpene exceptie, wegens niet ontvankelijkheid en verjaring van hel regtsgeding, verworpen, en met bevestiging van het vonnis a quoC. Kemme, die reeds vroeger tot tuchthuisstraf veroordeeld was, ver oordeeld tot een jaar gevangenisstraf, en P. Alingelentot eene gevangenisstraf van 6 maanden, en ieder in eene geldboete van ƒ1,000, met magtiging aan de beleedigde partij tot aanplakking van twintig exemplaren van dit arrest, daar waar zulks binnen 'sGravenhage gebruikelijk is, met veroordeeling van beide de app. in al de kosten van het geding. - Gisteren middag omstreeks twee ure ontwaarde men brand in eene wo ning in de Kazernestraat alhier. Hoewel de brand zelf door snel aangebragtc hulp spoedig gcbluscht was, had men toch daarbij bedroevende ongelukken te betreuren; twee kinderen, een van vijf en het ander van twee jaren, zijn daarbij noodlottig omgekomen. Het was juist in de kamer waar zich deze kinderen bevonden dat de brand ontstaan is, doch door den dood van de beide kleinen, kent men de ware oorzaak daarvan niet. In de voorkamer van het huis bevond zich eene kraamvrouwdie eerst sedert weinige dagen was beval len en die met haren zuigeling gelukkig door het aanbrengen van oenen ladder aan het venster, is gered. HAARLEAI26 Januarij. Voor de verkiezing van een lid der Staten van Noordholland, in stede van wijlen den Heer B. C. de Lange van AVyngaardenin het kiesdistrict Haar lem zijn gisteren ingeleverd 514 briefjes, van welke 2 niet geldende zijn bevonden. A'an deze stemmen zijn uilgebragt230 op AIr. F. AV. Baron van Slyrum; 139 op Jr. AI. Salvador; 72 op Mf. AV. J. C. AVatcrschoot v. d. Gracht, en zijn de overige verdeeld geweest op onderscheidene andere per sonen. Daar geen der genoemden de volstrekte meerderheid van 272 stem men heeft erlangdzal er eene herstemming over de Hoeren van Styrum en Salvador moeten plaats hebben, op Dingsdag den 8sten Februarij aanstaande. KAAIPEN23 Januarij. De Heer Bottenheim te Amsterdam en Kampenhebben onlangs te Har derwijk eene katoenweverij opgcrigt, zoo als vroeger te Veencndaalte Groenlo en te Hasselt, en weldra zullen de in deze stad verspreide gelouwen in een groot aan den buitenkant bij den Assel op te rigten gebouw worden ge plaatst. Zij hebben buitendien nog twee fabrieken als te Alontfoort in het gesticht van verwaarloosde kinderen, en te Genemuiden voor behoeftigen. In deze laatste worden nu reeds 46 jongens en meisjes van 12 tot 16-jarigcn leeftijd onderwezen, en niet alleen dat zij daar onderwijs genieten, er wordt door ieder van 1 tot ƒ2.50 per week verdiend; daarenboven lijdt het on derwijs geene schade, daar de avonduren worden afgezonderd voor de bcr- halings-brei- en naaischoolen tw ee uren als uitspanning worden toege staan in de bestaande zangschool, terwijl er van tijd tot tijd gelegenheid is, om den landarbeid en voor de meisjes de huiselijke werkzaamheden te verrigten. Indien de weef-inrigtingen overal worden daargesteld met reglementen van orde, en die orde worde nageleefd, met het oog op eene goede tucht, ver standige ontwikkeling en zedelijke beschaving, zoo als zulks in de fabrieken van den Heer Bottenheim plaats vindt, dan is het te wenschen dat ze in vele gemeenten tot stand komen, wijl zij voorzien in veler handen-arbeid en broodeloozcn voedt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1