LEYDSGHE COURAN N°. 11 A855. WOENSDAG26 JANUARTJ. BWNENLANDSCIIE BERIGTEN. De Courant wordt MaandagWoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die van Maandag komt vit Zaturdug Avond. De Prijs der Courant is f 13 in het jaar; de afzonderlijke nommers worden tegen 10 Centen afgegeven. LEYDEN, 25 Jauuarij. De volgende lijst bevat eene opgaaf van geboorten, stergevallenhuwelijken en echtscheidingen in onderscheidene plaatsen van ons Vaderland gedurende het jaar 1852: STEDEN. Geboren, i Dverleden. Huwelijk. Ecbtsch. 438 390 83 8418 6027 2218 23 379 347 91 729 465 206 359 205 73 122 66 33 189 104 41 463 360 109 184 150 29 Delft 784 562 144 532 431 141 936 735 221 1 214 216 51 235 173 37 642 512 143 2668 1606 613 8 1125 857 235 988 646 212 438 261 115 2 763 549 203 301 199 101 311 240 70 462 331 123 831 653 213 Leyden 1351 905 305 1 Maassluis 132 110 17 1476 1284 190 209 232 56 1 531 466 149 686 503 187 118 94 36 Purmerend 162 114 44 3644 2838 859 7 Schiedam 616 400 134 Sneek 646 399 134 Stecnwijk 155 80 21 Tiel 228 171 49 1779 1332 425 V 4 V'laardingen 306 227 64 146 109 35 Willemstad 81 50 23 Winschoten 135 86 36 Woerden 143 135 50 482 331 104 129 85 28 275 228 41 1 446 334 106 Men schrijft uit deze stad aan de Kerle. Cour. dd. 16 Jan. het volgende: naar wij van goederhand vernemenzal de Heer Niermeyer, na nog in dezen cursus zijne Oratio Inauguralis gehouden te hebben, de vakken der Dog- matica en der Pastoraal op zich nemen. Ook de Heer Kuenentot Buitenge woon Hoogleeraar in de Godgeleerdheid benoemdzal omstreeks Paschcn e. k. zijne Oratio Inauguralis houden, en daarna nog eenige lessen geven, om na de groote vacantie zijn onderwijs met de Hermeneutiek van het N. T. aan te vangen. Intusschen is er door Prof. Scholten gezorgd, dat de Studenten in dit Akademiejaardoor den dood van Prof. van Oordthet onderwijs in de Dogmatiek niet ontberen, terwijl ook de Oud-IIoogleeraar van Hengel zijn Vrijdagavond-Collegie zoo heeft uilgehreid, dat allen, die zulks behoeven, van hem onderrigt in de Homielitiekhet andere vakdat vervolgd moest worden ontvangen kunnen. Z. M. heeft aan den Hoogleeraar en Directeur van 's Rijks Herbarium C. L. Blume, vergunning verleend tot het aannemen en dragen van de Rid derordevan Franz-Joseph hem door Z. M. den Keizer van Oostenrijken van het Legioen van Eer, hem door den President der Fransche Republiek geschonken. De Gemeente-Stem van gisteren bevat het volgendeVan eene alle- zins geloofwaardige zijde wordt ons, ten aanzien van den tegenwoordigen stand der regeling van het Huiszittcnhuisop onze aanvrage het volgende berigt De Stedelijke Regenten van het Huiszittenhuis zijn door den Gemeenteraad op den lCen November 1852 uit die betrekking eervol ontslagen met uit- noodiging om de administratie te blijven waarnemen tot het tijdstip der over- dragt, en zij hebben zich bereid verklaard aan die uitnoodiging te vol doen, zoolang de omstandigheden dit van hunne zijde konden vcreischen. De Raads-Commissie met de uitvoering der Fiaadsbesluiten belast, heeft hun later verzocht, om eene procuratie te teekenen tot overschrijving der kapita len van het Grootboek op naam van de Diakenen der Herv. Gemeente. Re genten hebbenniet enkel om den vormwaarin dit verzoek werd gedaan maar bovenal om het gewigt der zaak (vermits daardoor het lot van het Huiszittenhuis in hunne handen werd gesteld,) bezwaar gemaakt, om die procuratie te teekenen, daar zij de regeling der zaak steeds lijdelijk hadden aangezien en tot zulk een gewigtigen maatregel waardoor de zaak van hunne zijde beslist werd, demagtiging van hoogere magten hun onmisbaar toescheen. De Raads-Commissie bepaalde daarop de overdragt op 4 Januarij 1853, terwijl inmiddels het gevoelen der Directie van het Grootboek over het bewuste be zwaar werd gevraagd. De Regenten werden door den Burgemeester verzocht, omtoen de administratie niet op den bepaalden tijd kon worden overgenomen het beheer op de gewone wijze te blijven voeren, waartoe zij geneigd waren, mits niet langer dan tot 24 Januarij zij ontvingen evenwel .op Maandag jl. (17 Januarij) een berigt van de Raads-Commissie (dat gedeeltelijk waar, ge deeltelijk onwaar in een artikel uit Leyden van Zondag 16 Januarij in het Handelsblad van Maandag avond te lezen staatwaaruit de Regenten ver namen dat door de Directie van het Grootboek tot de overschrijving der kapitalen gevorderd werd de magtiging des Konings, die door de Diakenen en stedelijke Regenten gezamentlijk moest worden gevraagddat de Diakenen tot het teekenen van dit adres zich reeds bereid hadden verklaard en dat nu ook de bereidwilligheid op eene allezins heusche wijze door de Raads-Com missie van de Regenten werd ingeroepenom dat adres te teekenen. Naar men verzekert hebben riegenlen besloten daaraan te voeldoenmits het ont- werp-adres vooraf ter inzage worde gegeventerwijl op het verzoek der Raads-Commissie, om zich inmiddels met het beheer te blijven belasten, welk verzoek in zeer beleefde en voor de Regenten hoogst eervolle termen is geschied, deze laatslen hehhen aangenomen, om nog écne maand die betrek king waar te nemen. Naar aanleiding van de vele gevallen van hondsdolheid, heeft de Mi nister van Binnenl. Zaken, aan de Gemeentebesturen aanbevolen: 1°. bet heffen eener gemeentebelasting op de honden. 2". Het dooden van alle hon den, die des nachts op den publieken weg, zonder opzigt of geleide, door de dienaren der policie worden aangetroffen. 3°. De eigenaars van hondenwaar over klagten van wege aanschieten of poging tot bijten worden gedaante gelasten, die honden vast te leggen, of hun een muilkorf te doen dragen; bij verzuim van dit bevel die honden te dooden. 4°. Alle honden die eenig voertuig trekken, een muilkorf te doen dragen. 5°. Het dooden van eiken honddie verdacht wordt dol te zijn. 6°. Alle honden gedurende 3 maanden een muilkorf te doen dragentelkens wanneer een dolle hond in de gemeente of hare nabijheid aanwezig is, bij verzuim, die honden te dooden. 7°. Alle door een dollen of van dolheid verdachten hond gebelene dieren te doen op sluiten en bewaken, zoodat ontsnappen onmogelijk is; bij verzuim die dieren te dooden. Bovendien verzoekt de Minister aan de ingezetenen te kennen te geven, dat de zoogenaamde Bildsclie drankals specifiek middel tegen dollen bondsbect, geen vertrouwen verdient, eu dat het dragen van lederen muilbanden door honden is af te keuren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1853 | | pagina 1